Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 29/17 od 31.03.2017.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13., 33/15. i 82/15.), ministar pravosuđa donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15. i 45/16.) u članku 5. stavku 6. iza riječi: »interesa« dodaju se zarez i riječi: »ako posebnim zakonom nije drugačije propisano«.

Članak 2.

(1) U članku 22. stavku 5. riječi: »najprikladnijem ustroju suda i« brišu se.

(2) Stavak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 26. stavku 1. riječi: »Pravomoćan godišnji« zamjenjuju se riječju: »Godišnji«.

Članak 4.

(1) U članku 52. stavak 1. briše se.

(2) U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prilikom određivanja naknade troškova za vanjska uredovanja koja se obavljaju u vrijeme održavanja sudbenih dana sud koristi podatke prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba. Obavljena vanjska uredovanja upisuju se u Dnevnik sudskih izlazaka i službenih putovanja.«.

(3) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 5.

U članku 77. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prije ulaganja spisa u arhiv sudska će pisarnica provjeriti jesu li sve pristojbe naplaćene te će poduzeti potrebno da se nenaplaćena ili nedovoljno naplaćena pristojba naplati.«.

Članak 6.

(1) U članku 91. stavku 2. riječi: »Zahtjev fizičke osobe za izdavanje uvjerenja iz stavka 1. ovog članka» zamjenjuju se riječima: »Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz stavka 1. ovog članka za fizičku osobu«.

(2) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz stavka 1. ovog članka za fizičku osobu može se podnijeti u elektroničkom obliku putem sustava e-Građani.«.

(3) Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Povodom svakog zahtjeva za izdavanje uvjerenja osniva se poseban spis sudske uprave.«.

(4) Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 7.

U članku 149. stavku 4. iza riječi: »pobijane odluke« dodaju se zarez i riječi: »osim u stečajnim predmetima u kojima su donesena rješenja o osporenom potraživanju i upućivanju u parnicu ili u rješenjima o odbacivanju prijave potraživanja«.

Članak 8.

(1) U članku 167. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. spisi koji se odnose na kaznene predmete u kojima je izrečena kazna zatvora u trajanju od preko 10 godina čuvaju se 30 godina, u kojima je izrečena kazna zatvora preko 5 godina čuvaju se 20 godina, u kojima je izrečena kazna zatvora preko 3 godine čuvaju se 15 godina, u kojima je izrečena kazna zatvora preko jedne godine čuvaju se 10 godina, a ostali kazneni te prekršajni spisi čuvaju se 5 godina nakon pravomoćno dovršenog postupka,«.

(2) Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. spisi koji se odnose na izvršenje kazne ili druge obveze čuvaju se 5 godina od dana obustave izvršenja ili izvršene kazne odnosno druge obveze,«.

(3) Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 6., 7. i 8.

Članak 9.

(1) U članku 168. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. spisi u kojima je nakon završetka završne diobe sud donio rješenje o zaključenju stečajnoga postupka.«.

(2) Dosadašnje točke 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 9., 10., 11., 12. i 13.

Članak 10.

U članku 177. stavku 1. riječi: »rješenje o ustupanju nadležnom sudu ili odbacivanju tužbe odnosno prijedloga« zamjenjuju se riječima; »pravomoćno rješenje o ustupanju nadležnom sudu ili rješenje o odbacivanju tužbe odnosno prijedloga«.

Članak 11.

U članku 187. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Za kaznene predmete:

Upisnik suca za mladež Kim

Kazneni upisnik K

Kazneni upisnik za maloljetnike Km

Kazneni upisnik za mlađe punoljetnike Kmp

Kazneni upisnik za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kzd

Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u K-Us (Obrazac br. 14)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće za mladež Kvm

Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije Kv-eu

Upisnik za optužno vijeće Kov

Upisnik za optužno vijeće za mladež Kovm

Upisnik za optužno vijeće za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kov-Us (Obrazac br. 16)

Upisnik za razne kaznene predmete Kr

Upisnik za razne kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Krm

Upisnik za predmete izvršavanja zaštitnog nadzora Ik-ZN

Upisnik za predmete izvršavanja rada za opće dobro Ik-ROD.«.

Članak 12.

U članku 188. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Za kaznene predmete:

Upisnik predmeta suca istrage Kir

Upisnik za razne istražne predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kir-Us (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete ratnih zločina Kir-Rz (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete europskog uhidbenog naloga Kir-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kir-eu

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t (Obrazac br. 18)

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t-Us (Obrazac br. 18)

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t-Rz (Obrazac br. 18)

Upisnik suca istrage za dokazno ročište ispitivanja djeteta Kir-d (Obrazac br. 18)

Upisnik suca za mladež Kim

Kazneni upisnik K

Kazneni upisnik za maloljetnike Km

Kazneni upisnik za mlađe punoljetnike Kmp

Kazneni upisnik za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kzd

Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u K-Us (Obrazac br. 14)

Kazneni upisnik za predmete ratnih zločina K-Rz (Obrazac br. 19)

Upisnik za razne kaznene predmete Kr

Upisnik za razne kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Krm

Upisnik za razne kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kr-Us (Obrazac br. 17)

Upisnik za razne kaznene predmete ratnih zločina Kr-Rz (Obrazac br. 17)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv I

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv II

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t-Rz (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće za mladež Kvm

Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv I-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv II-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za predmete ratnih zločina za izvanraspravno vijeće Kv-Rz (Obrazac br. 15)

Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete europskog uhidbenog naloga Kv-eun

Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kv-eu

Upisnik za optužno vijeće Kov

Upisnik za optužno vijeće za mladež Kovm

Upisnik za optužno vijeće za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kov-Us (Obrazac br. 16)

Upisnik za optužno vijeće za predmete ratnih zločina Kov-Rz (Obrazac br. 16)

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete Kž

Upisnik za drugostupanjske predmete o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije (Kž-eu)

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete maloljetnika Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete mlađih punoljetnika Kžmp

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kžzd

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kž-Us (Obrazac br. 20)

Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora Ik I

Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene maloljetnicima Ik I ozmz m

Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene mlađim punoljetnicima Ik I ozmz mp

Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Ik I zd

Upisnik za razne predmete izvršavanja kazne zatvora Ikr

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora IKž

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora Kž I

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II.«.

Članak 13.

Članak 189. mijenja se i glasi:

»Prekršajni sudovi vode ove upisnike:

Prekršajni upisnik za predmete iz područja sigurnosti prometa na cestama Pp P

Prekršajni upisnik za predmete iz područja gospodarstva Pp G

Prekršajni upisnik za predmete iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti Pp J

Prekršajni upisnik za predmete iz područja sigurnosti prometa na cestama Pp Pž

Prekršajni upisnik za predmete iz područja gospodarstva Pp Gž

Prekršajni upisnik za predmete iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti Pp JŽ

Upisnik za razne prekršajne predmete Pp R

Upisnik za pravnu pomoć Pom

Upisnik za predmete izvršenja prekršajnih sankcija Ikp

Upisnik za razne prekršajne zahtjeve Prz

Upisnik za razne predmete Pr

Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije Ikp-eu.«.

Članak 14.

U članku 195. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Za kaznene predmete:

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete I Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-Uskok I Kž-Us

Upisnik žalbi na rješenja u predmetima europskog uhidbenog naloga Kž-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kž-eu

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina Kž-rz

Upisnik za trećestupanjske kaznene predmete III Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kžzd

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-istražni zatvor II Kž

Upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti Kzz

Upisnik zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne I Kr

Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude III Kr

Upisnik odluka drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike I Kž JB

Upisnik priziva na odluke Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore I Kž HOK

Zamolnice i razni kazneni predmeti II-3 Kr

Prenošenje mjesne nadležnosti II-4 Kr

Izručenje okrivljenih i osuđenih osoba II-8 Kr

Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 3 suca Kžzp I

Upisnik za kaznene predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II

Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 5 sudaca Kžzp II.«.

Članak 15.

Iza članka 221. dodaje se novi članak 221.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»21.a. Upisnik za drugostupanjske predmete o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije (Kž-eu)

Članak 221.a.

U upisnik Kž-eu županijski sudovi upisuju kaznene predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije.«.

Članak 16.

Članak 230. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»29. Prekršajni upisnik Pp P, Pp G i Pp J

Članak 230.

U upisnike Pp P, Pp G, Pp J prekršajni sudovi upisuju optužne prijedloge ovlaštenog tužitelja, prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih, obavezne prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih te pisane izjave za donošenje odluka o prekršaju na temelju sporazuma stranaka.«.

Članak 17.

Članak 231. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»30. Prekršajni upisnik za drugostupanjske predmete Pp Pž, Pp Gž i Pp Jž

Članak 231.

U upisnike Pp Pž, Pp Gž i Pp Jž prekršajni sudovi upisuju predmete povodom prigovora protiv prekršajnih naloga svih ovlaštenih izdavatelja kada je prigovor podnesen zbog odluke o prekršajnopravnoj sankciji, troškovima postupka, oduzimanju imovinske koristi ili oduzimanju predmeta, predmete povodom podnesenih žalbi samo zbog odluke o prekršajnopravnim sankcijama, troškovima postupka, oduzimanju imovinske koristi ili oduzimanju predmeta protiv odluke o prekršaju koju je donio sud ili drugo tijelo postupka za koje je kao kazna propisana samo novčana kazna do 15.000,00 kuna i predmete povodom podnesenih žalbi protiv rješenja o odbačaju prigovora ili žalbe.«.

Članak 18.

U članku 233. ispred riječi: »mjere oduzimanja predmeta« briše se riječ: »zaštitne«.

Članak 19.

Iza članka 267. dodaje se novi članak 267.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»6. Upisnici za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (Su-Ukp i Su-Ukpe)

Članak 267.a

(1) U upisnik Su-Ukp općinski sudovi upisuju predmete sudske uprave povodom zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak podnesenih u pisanom obliku.

(2) U upisnik Su-Ukpe općinski sudovi upisuju predmete sudske uprave povodom zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak podnesenih u elektroničkom obliku putem sustava e-Građani.«.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika prestaju se primjenjivati obrasci broj 16.a. i 17. propisani Sudskim poslovnikom («Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 i 45/16) te se primjenjuju obrasci koji su sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika.

Članak 21.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. travnja 2017.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-02-02-02-17-58

Zagreb, 29. ožujka 2017.

Ministar Ante Šprlje, v. r.

OBRASCI

Obrazac br. 9 (čl. 91. SP) – Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje

Općinski sud u _________

Poslovni broj spisa: Su-Ukp __/__

A)     ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Zahtjev za fizičku osobu:

Ime i prezime _______________________________________

Ime i prezime roditelja _________________________________

Djevojačko prezime majke _______________________________

Datum i mjesto rođenja ________________________________

Adresa prebivališta ____________________________________

Adresa boravišta _____________________________________

Državljanstvo _______________________________________

Broj osobne iskaznice, od kojeg je tijela i kojeg datuma izdana, datum do kojeg vrijedi __________________________________

OIB _______________________________________________

Datum i svrha traženja uvjerenja _________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja ___________

Zahtjev za pravnu osobu:

Naziv i sjedište pravne osobe _____________________________

Matični broj ________________________________________

OIB _______________________________________________

Datum i svrha traženja uvjerenja _________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja ___________

B) UVJERENJE

a)     PROTIV OSOBE ZA KOJU SE TRAŽI IZDAVANJE UVJERENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

b)     PROTIV OSOBE ZA KOJU SE TRAŽI IZDAVANJE UVJERENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ VODI SE KAZNENI POSTUPAK

Doneseno je pravomoćno rješenje o provođenju istrage _____ __________________________

Postoji potvrđena optužnica ______________________________

Donijeta je presuda o izdavanju kaznenog naloga _______________

Donijeta je nepravomoćna presuda _________________________

Naplaćena sudska pristojba u iznosu od ____________________

Datum izdavanja uvjerenja ______________________________

Vlastoručni potpis sudskog službenika ovlaštenog za izdavanje uvjerenja: _____________________________________________

NAPOMENA: Dio obrasca označen tiskanim slovom A popunjava osoba koja traži izdavanje uvjerenja, a dio obrasca označen tiskanim slovom B popunjava ovlašteni sudski službenik.

Obrazac br. 16.a. (čl. 189. SP) – Prekršajni upisnik za drugostupanjske predmete – Pp Pž, Pp Gž, Pp Jž

Obrazac br. 17. (čl. 190. SP) – Upisnik za drugostupanjske predmete – Pž, Gž, Jž, FPž, SZž

 

 

Copyright © Ante Borić