Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 47/2020 (17.4.2020.), Dopuna Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

960

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19) ministar pravosuđa donosi

DOPUNU

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19 i 39/20) iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

(1) Sjednice vijeća održavaju se u sudu, uz prisustvovanje svih članova vijeća prema rasporedu kojeg određuje predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova.

(2) Sjednici vijeća mogu prisustvovati i sudski savjetnici i druge osobe kada je to predviđeno zakonom.

(3) Iznimno, kada to posebne prilike nalažu i ako postoje tehnički uvjeti, nejavne sjednice vijeća u drugostupanjskom sudu i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske mogu se održavati i audio ili audio-video vezom ako tako odredi predsjednik suda.«.

Članak 2.

Ova Dopuna Sudskog poslovnika stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-04-02/1-20-94

Zagreb, 10. travnja 2020.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić