Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 14/2024 (7.2.2024.), Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

262

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 17. stavka 4., članka 27. stavka 6., članka 32. stavka 4. i članka 33. stavka 7. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 156/23.), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrazaca vezanih za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i organiziranje humanitarne akcije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Obrasci za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i organiziranje humanitarne akcije

Članak 2.

(1) Obrasci iz članka 1. ovoga Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Obrasci iz članka 1. ovoga Pravilnika vode se u elektroničkom obliku i predstavljaju dio sadržaja Jedinstvene elektroničke evidencije humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Elektronička evidencija).

Dužnost neprofitne pravne osobe

Članak 3.

(1) Neprofitna pravna osoba koja želi steći status stalnog prikupljača humanitarne pomoći uz zahtjev za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći mora nadležnom upravnom tijelu dostaviti i program rada iz kojeg je vidljivo da se planirane aktivnosti provode kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine i da su u skladu sa svrhom iz članka 2. Zakona o humanitarnoj pomoći.

(2) Neprofitna pravna osoba kojoj je rješenjem priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći dužna je nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti izvješće o provedbi programa rada s dokazima o provedbi, izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, program rada koji se odnosi na tekuću godinu iz kojeg je vidljivo da su planirane aktivnosti u skladu sa svrhom iz članka 2. Zakona o humanitarnoj pomoći i dokaz da ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu programa rada.

Članak 4.

(1) Neprofitna pravna osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi Zahtjev za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći nadležnom upravnom tijelu na Obrascu SP.1.

(2) Neprofitna pravna osoba dužna je, uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Program rada za tekuću i narednu kalendarsku godinu od dana podnošenja zahtjeva na Obrascu SP.2.

Dužnosti stalnog prikupljača humanitarne pomoći

Članak 5.

(1) Stalni prikupljač humanitarne pomoći iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti Izvješće o provedbi Programa rada na Obrascu SP.4. i Program rada koji se odnosi na tekuću godinu na Obrascu SP.3.

(2) Stalni prikupljač humanitarne pomoći iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći te nadležnom upravnom tijelu dostaviti Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći kroz Elektroničku evidenciju na Obrascu broj SP.5.

Prikaz obrazaca za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Članak 6.

Obrasci vezani za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći prikazani su u Prilogu I. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Dužnosti organizatora humanitarne akcije

Članak 7.

(1) Stalni prikupljač humanitarne pomoći, neprofitna pravna osoba koja nema priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći, profitna pravna osoba i fizička osoba ako žele organizirati humanitarnu akciju dužni su nadležnom upravnom tijelu uz zahtjev za provođenje humanitarne akcije dostaviti i plan provođenja humanitarne akcije, plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći i broj računa za humanitarnu akciju, osim ako se radi o humanitarnoj akciji u kojoj se prikupljaju isključivo materijalna dobra.

(2) Organizator humanitarne akcije kojem je rješenjem odobreno provođenje humanitarne akcije dužna je nadležnom upravnom tijelu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji, sukladno članku 27. Zakona o humanitarnoj pomoći.

(3) Organizator humanitarne akcije kojem je rješenjem odobreno provođenje humanitarne akcije može od nadležnog upravnog tijela zatražiti produljenje trajanja ili prekid humanitarne akcije.

Članak 8.

(1) Organizator humanitarne akcije iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi Zahtjev za provođenje humanitarne akcije nadležnom upravnom tijelu na Obrascu HA.1.

(2) Organizator humanitarne akcije dužan je, uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti i Plan provođenja humanitarne akcije na Obrascu HA.4. i Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći na Obrascu HA.5.

Obveze organizatora humanitarne akcije

Članak 9.

Organizator humanitarne akcije iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika obvezan je u rokovima propisanim Zakonom o humanitarnoj pomoći nadležnom upravnom tijelu dostaviti Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji na Obrascu HA.6.

Članak 10.

(1) Organizator humanitarne akcije iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika nadležnom upravnom tijelu podnosi Zahtjev za produljenje trajanja humanitarne akcije na Obrascu HA.2.

(2) Organizator humanitarne akcije iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika nadležnom upravnom tijelu podnosi Zahtjev za prekid trajanja humanitarne akcije na Obrascu HA.3.

Prikaz obrazaca vezanih za organiziranje humanitarne akcije

Članak 11.

Obrasci vezani za provođenje humanitarne akcije prikazani su u Prilogu II. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Dodatni obrasci vezani za humanitarne akcije

Članak 12.

(1) Za potrebe organizatora humanitarne akcije, nadležnog upravnog tijela i ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kreirani su i dodatni obrasci vezani za provođenje humanitarne akcije.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka su:

– HAD.1. – Suglasnost fizičke osobe/člana obitelji za pokretanje humanitarne akcije

– HAD.2. – Suglasnost pravne osobe za pokretanje humanitarne akcije

– HAD.3. – Izjava korisnika, njegovog zakonskog zastupnika ili druge osobe koju korisnik ovlasti o materijalnim i/ili financijskim potrebama vezanim uz svrhu humanitarne akcije – specifikacija

– HAD.4. – Izjava o računu na kojem će se zaprimati uplate sredstava koja se prikupljaju u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem

– HAD.5. – Izjava podnositelja Zahtjeva za provođenje humanitarne akcije o odustajanju od provođenja humanitarne akcije

– HAD.6. – Izjava korisnika o preuzetim materijalnim dobrima i/ili financijskim sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji

– HAD.7. – Izjava korisnika o utrošenim financijskim sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji

– HAD.8. – Izjava korisnika o primljenoj usluzi

– HAD.9. – Obavijest nadležnom Ministarstvu o postojanju neutrošenih financijskih sredstava i/ili nedodijeljenih materijalnih dobara nakon završetka humanitarne akcije

– HAD.10. – Obavijest nadležnom upravnom tijelu o postojanju humanitarne akcije iste oznake vrste, odobrenoj nakon dostave Izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji u kojem je navedeno postojanje neutrošenih financijskih sredstava i/ili nedodijeljenih materijalnih dobara.

(3) Obrasci iz stavka 2. ovoga članka prikazani su u Prilogu III. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prijelazna i završna odredba

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 16/20).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/48

Urbroj: 524-08-02-02/2-24-19

Zagreb, 25. siječnja 2024.

Ministar Marin Piletić, v. r.

PRILOG I.

OBRASCI VEZANI ZA STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Obrazac SP.1

Obrazac SP.2

Obrazac SP.3

Obrazac SP.4

Obrazac SP.5

PRILOG II.

OBRASCI VEZANI ZA PROVOĐENJE HUMANITARNE AKCIJE

Obrazac HA.1

Obrazac HA.2

Obrazac HA.3

Obrazac HA.4

Obrazac HA.5

Obrazac HA.6

PRILOG III.

DODATNI OBRASCI VEZANI ZA PROVOĐENJE HUMANITARNE AKCIJE

Obrazac HAD.1.

Obrazac HAD.2.

Obrazac HAD.3.

Obrazac HAD.4.

Obrazac HAD.5.

Obrazac HAD.6.

Obrazac HAD.7.

Obrazac HAD.8.

Obrazac HAD.9.

Obrazac HAD.10.

 

 

 

Copyright © Ante Borić