Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 5/2024 (12.1.2024.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

102

Na temelju članka 17. stavka 6. Zakona o povlasticama u prometu (»Narodne novine« br. 133/23, dalje u tekstu: Zakon), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLASTICE U PROMETU OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj evidencija koje se vode u Središnjem registru, struktura podataka i način upravljanja Središnjim registrom, način dostave podataka koji su klasificirani na temelju zakona kojim se uređuje tajnost podataka i način pristupanja Središnjem registru uporabom definiranih pristupnih podataka te način korištenja prava na povlastice iz Zakona.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Isprava predstavlja naziv za Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom, Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom i Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom.

2. Nositelj prava na povlastice u prometu je osoba s invaliditetom kojoj je potvrđeno ispunjavanje Zakonom propisanih kriterija za najmanje jednu povlasticu u prometu.

3. Nositelj javne ovlasti je AKD d.o.o. koje obavlja stručno-tehničke poslove izrade i održavanja Informacijskog sustava i Središnjeg registra.

4. Pravo na povlastice u prometu odnosi se na prava osoba s invaliditetom definirana člancima 5., 6., 7. i 8. Zakona.

5. Obveznik dostave i unosa podataka je gospodarski subjekt iz članka 17. stavka 3. Zakona.

II. KORIŠTENJE PRAVA I OBVEZE PRUŽATELJA USLUGA

Korištenje prava

Članak 3.

(1) Radi ostvarivanja prava na povlastice u prometu propisane Zakonom osobe s invaliditetom koriste važeću Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom.

(2) Prilikom ostvarivanja prava na povlastice u prometu, nositelj prava dužan je predočiti važeću Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom obvezniku dostave i unosa podataka kome je omogućena provjera valjanosti isprave, postojanje prava i raspoloživosti prava na povlasticu.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom oštećena ili nije čitljiva kao identifikator nositelja prava može se koristiti serijski broj isprave uz obvezno predočenje osobne iskaznice nositelja prava.

(4) Ako nije moguća uspostava veze za razmjenu podataka, obveznik dostave i unosa podataka je dužan omogućiti korištenje prava temeljem predočene Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom te sukladno označenom pravu na ispravi nositelja omogućiti korištenje odgovarajuće usluge.

(5) Nakon ponovne uspostave veze za razmjenu podataka, obveznik dostave i unosa podataka dužan je u roku ne dužem od 24 sati, ponoviti slanje podataka o iskorištenoj povlastici u Informacijski sustav.

(6) Za svaku iskorištenu povlasticu, obveznik dostave i unosa podataka dužan je u informacijski sustav dostaviti evidenciju o pruženim uslugama, datumom nastanka usluge, punom cijenom usluge, stvarno naplaćenim iznosom usluge nositelju prava te brojem isprave povezane s pruženom uslugom.

(7) Obveznik dostave i unosa podataka provest će provjeru ispunjavanja ostalih kriterija za korištenje prava.

Obveznici dostave i unosa podataka

Članak 4.

Obveznici dostave i unosa podataka:

– U željezničkom putničkom prometu je HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

– U pomorskom putničkom prometu su operateri linija javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu s obvezom javne usluge ili bez obveze javne usluge

– U oslobađanju od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole podatke unose stanice za tehnički pregled vozila, županijske uprave za ceste i Grad Zagreb, a dostavlja ih stručna organizacija iz čl. 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama koja razvija jedinstveno programsko rješenje za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima, registraciji vozila i produženju važenja prometne dozvole

– U oslobađanju od plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekta s naplatom su upravitelji i/ili koncesionari autocesta u Republici Hrvatskoj.

III. INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 5.

(1) Informacijski sustav se uspostavlja za potrebe upravljanja procesom dodjele prava na povlastice osobama s invaliditetom i praćenje korištenja dodijeljenih prava sukladno važećim odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(2) Nositelj javne ovlasti je voditelj obrade podataka o nositeljima prava na povlastice u prometu.

(3) U Informacijskom sustavu vode se evidencije, šifrarnici i katalozi podataka koji su neophodni za upravljanje povlasticama u prometu za osobe s invaliditetom.

(4) Obveznici dostave i unosa podataka iz članka 5., 6., i 7. Zakona, dužni su putem Informacijskog sustava radi evidentiranja ostvarivanja prava provoditi provjeru prava dodjeljenih nositeljima prava te dostavljati u Informacijski sustav podatke o svim korištenim povlasticama.

(5) Nositelj javne ovlasti dužan je osigurati potrebne organizacijske i tehničke preduvjete obveznicima dostave i unosa podataka u svrhu provjere prava i dojave podataka o korištenju prava.

IV. OBRADA PODATAKA

Način obrade podataka pri dodjeli i korištenju prava

Članak 6.

(1) Nositelj javne ovlasti dohvaća podatke iz mjerodavnih temeljnih registara u kojima se vode autentični podaci neophodni za utvrđivanje činjenica pri dodjeli prava na povlastice u prometu osobama s invaliditetom.

(2) Za potrebe identifikacije i dodjele prava na povlastice Nositelj javne ovlasti koristiti će se sustavom e-Građani kojeg čine Središnji državni portal, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS), Sustav osobnog korisničkog pretinca (OKP) i druge komponente po pravilima interoperabilnosti Državne informacijske infrastrukture.

(3) Prikupljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu izvršenja odredbi Zakona i za skupne obrade u statističke svrhe te za potrebe evaluacije i upravljanja povlasticama u prometu.

Način, rok dostave i obrada podataka o korištenju prava

Članak 7.

(1) Obveznici dostave i unosa podataka dostavljaju u Informacijski sustav podatke o korištenju prava u realnom vremenu.

(2) Za potrebe razmjene informacija Nositelj javne ovlasti i obveznici dostave i unosa podataka uspostavit će odgovarajuće elektroničke protokole.

(3) Nositelj javne ovlasti na svojim mrežnim stranicama objavit će protokole o razmjeni podataka s obveznicima dostave i unosa podataka.

(4) Na temelju obrađenih podataka Nositelj javne ovlasti u Središnjem registru uspostavlja i vodi odgovarajuće evidencije.

V. SREDIŠNJI REGISTAR

Članak 8.

Središnji registar minimalno sadrži evidencije o:

– nositeljima prava na povlastice u prometu

– ispravama izdanim nositeljima prava na povlastice u prometu

– obveznicima dostave i unosa podataka

– korištenju povlastica u prometu.

VI. PODACI I IZVJEŠTAVANJE

Čuvanje i korištenje podataka

Članak 9.

(1) Podaci povezani s nositeljem prava na povlastice u prometu koji se prikupljaju i koji nastaju u Informacijskom sustavu, pohranjuju se u Središnji registar i čuvaju u elektroničkom obliku minimalno 10 godina.

(2) Obrađeni podaci koji nisu povezani s osobnim podacima nositelja prava na povlastice koristiti će se u statističke i administrativne svrhe te se njihovo prikupljanje, obrada, čuvanje, distribucija i korištenje definira sukladno posebnim propisima o službenoj statistici i administrativnim potrebama.

Izvješća o dodjeli i korištenju povlastica u prometu

Članak 10.

(1) Obveznici dostave i unosa podataka dužni su u Informacijski sustav kontinuirano i bez odgode dostavljati sve podatke o uslugama pruženim nositeljima prava u realnom vremenu, a iznimno zbog tehničkih poteškoća najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Radi potrebe upravljanja i nadzora nad korištenjem prava na povlastice u prometu, Nositelj javne ovlasti će temeljem podataka iz stavka 1. ovoga članka izrađivati mjesečna izvješća o pruženim uslugama i iskorištenim povlasticama u prometu.

(3) Mjesečno izvješće o pruženim uslugama nositeljima prava na povlastice u prometu, obveznici dostave i unosa podataka dobivaju putem Informacijskog sustava za potrebe nadoknade troškova za izvršene usluge.

(4) Mjesečni izvještaji iz Informacijskog sustava temelj su nadležnim tijelima za refundaciju sredstava obveznicima dostave i unosa podataka.

Postupanje s podacima

Članak 11.

(1) S osobnim podacima povezanim s dodjelom i korištenjem prava na povlastice u prometu postupa se sukladno zakonu koji uređuje provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka i zakonu kojim se uređuje Registar osoba s invaliditetom.

(2) Prikupljanje i obrada osobnih podataka provodit će se sukladno zakonu koji uređuje državnu informacijsku infrastrukturu i provedbenim aktima koji uređuju organizacijske i tehničke standarde za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 5. stavaka 4. i 5. te članka 7. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. ožujka 2024. godine.

Klasa: 011-02/23-02/8 Urbroj: 530-08-1-2-23-104 Zagreb, 5. siječnja 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić