Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 38/2024 (29.3.2024.), Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje

Vlada Republike Hrvatske

601

Na temelju članka 16. stavka 13. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, br. 106/18., 98/19. i 82/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA BODOVANJE PRIJAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se kriteriji za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje na temelju kojih se sastavljaju liste prvenstva.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Liste prvenstva sastavljaju se za općine i gradove prema modelima stambenog zbrinjavanja iz članka 7. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, br. 106/18., 98/19. i 82/23., u daljnjem tekstu: Zakon o stambenom zbrinjavanju), i to:

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće (model A)

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B)

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana (model C)

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D)

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E).

Članak 3.

Pravodobne i uredne prijave za stambeno zbrinjavanje boduju se na sljedeći način:

1. Prema broju članova obiteljskog kućanstva navedenih u prijavi za stambeno zbrinjavanje, podnositelj prijave ostvaruje za sebe 10 bodova, a za svakog sljedećeg člana 5 bodova

2. Prema broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju navedenih u prijavi za stambeno zbrinjavanje, podnositelj prijave ostvaruje za svako dijete 15 bodova

3. Na temelju prosječnih primanja u posljednjih godinu dana svih članova kućanstva, podnositelj prijave ostvaruje:

 

broj bodova

kriterij

30

do 25 % prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku

25

od 26 % do 50 % prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku

15

od 51 % do 74 % prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku

 

 

4. Prema stručnoj spremi podnositelja prijave i člana obitelji koji je naveden u prijavi za stambeno zbrinjavanje, podnositelj prijave ostvaruje:

 

broj bodova

kriterij

5

doktor znanosti, magistar znanosti, sveučilišni specijalistički studij i završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

3

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

1

srednja stručna sprema

 

 

5. Prema ukupnoj dužini prebivanja na području grada/općine za koju je podnio prijavu za stambeno zbrinjavanje, podnositelj prijave ostvaruje:

 

broj bodova

kriterij

50

20 i više od 20 godina

30

od 10 do 19 godina

10

od 5 do 9 godina

 

 

6. Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog kućanstva, podnositelj prijave ostvaruje:

 

broj bodova

kriterij

25

za status najmoprimca (podstanara)

15

za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade

 

 

7. Prema životnoj dobi podnositelja prijave, podnositelj prijave ostvaruje:

 

broj bodova

kriterij

70

do 40 godina

40

od 41 do 60 godina

10

od 61 i više godina

 

 

8. Obitelj smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruje jednokratno 150 bodova po prijavi za stambeno zbrinjavanje iz obitelji, a obitelj umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruje jednokratno 100 bodova po prijavi za stambeno zbrinjavanje iz obitelji. Po ovom kriteriju bodove može ostvariti samo jedna prijava za stambeno zbrinjavanje odnosno jedan član obitelji smrtno stradalog, nestalog ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane

9. Ako podnositelj prijave ili član obiteljskog kućanstva koji je naveden u prijavi za stambeno zbrinjavanje ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, za svaku osobu s utvrđenim oštećenjem organizma pripada:

 

broj bodova

kriterij

100

invalidi sa 100 % oštećenja organizma I. i II. skupine

90

invalidi s 90 % oštećenja organizma

80

invalidi s 80 % oštećenja organizma

70

invalidi sa 70 % oštećenja organizma

60

invalidi sa 60 % oštećenja organizma

50

invalidi s 50 % oštećenja organizma

40

invalidi s 40 % oštećenja organizma

30

invalidi s 30 % oštećenja organizma

20

invalidi s 20 % oštećenja organizma

 

 

 

10. Prema invaliditetu podnositelja prijave ili člana njegovog obiteljskog kućanstva navedenoga u prijavi, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

 

broj bodova

kriterij

15

100 % invaliditeta

10

60 % do 90 % invaliditeta

5

20 % do 50 % invaliditeta

2

do 20 % invaliditeta

 

 

10.a Ako se radi o malodobnom djetetu članu obiteljskog kućanstva navedenoga u prijavi, za svako malodobno dijete s utvrđenim invaliditetom podnositelj prijave ostvaruje dodatnih 20 bodova

11. Podnositelj prijave ili član obiteljskog kućanstva koji je naveden na prijavi za stambeno zbrinjavanje, a ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruje jednokratno broj bodova ovisno o vremenu provedenom u obrani suvereniteta, i to:

 

broj bodova

kriterij

25

do 6 mjeseci

50

od 6 do 12 mjeseci

60

od 12 do 24 mjeseca

70

od 24 do 36 mjeseci

80

od 36 do 48 mjeseci

90

od 48 do 60 mjeseci

100

više od 60 mjeseci

 

 

11.a Boduje se status člana s najvećim brojem bodova

11.b Dragovoljac iz Domovinskog rata ostvaruje pravo na dodatnih 10 bodova

12. Prijava podnositelja koji ima utvrđen status žrtve nasilja u obitelji ili u kojoj je naveden član kućanstva koji ima utvrđen status žrtve nasilja u obitelji ostvaruje jednokratno 120 bodova

13. Podnositelj prijave ili član obiteljskog kućanstva koji je naveden u prijavi za stambeno zbrinjavanje koji je bio ili je u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice, ostvaruje jednokratno 20 bodova

14. Prijava po kojoj nije pokrenut postupak ostvaruje po 10 bodova za svaku godinu koja je protekla od dana podnošenja i može ostvariti najviše 120 bodova

15. Prijava podnositelja koji je bivši nositelj stanarskog prava a po toj osnovi nije ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje, ostvaruje jednokratno 30 bodova. Po ovom kriteriju bodove može ostvariti samo jedna prijava za stambeno zbrinjavanje odnosno bivši nositelj stanarskog prava ili član obitelji bivšeg nositelja stanarskog prava

16. Prijava podnositelja koji se želi nastaniti na potpomognuto područje ostvaruje jednokratno 50 bodova.

Članak 4.

Za ostvarivanje bodova navedenih u članku 3. ove Uredbe potrebna je sljedeća dokumentacija iz:

– točke 2., za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrda škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove

– točke 3., obračunska isprava za isplatu plaće od poslodavca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju

– točke 4., diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene u prijavi

– točke 5., za sve osobe na prijavi uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave s napomenom prijavljenog privremenog odlaska u inozemstvo

– točke 6., dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika stambene jedinice ovjerena kod javnog bilježnika

– točke 7., preslika osobne iskaznice ili izvod iz matične knjige rođenih

– točke 8., potvrda ili izvršno rješenje nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane), odnosno izvadak iz matice umrlih i potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane)

– točke 9., potvrda ili izvršno rješenje nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane

– točke 10., dokaz o utvrđenom invaliditetu

– točke 11., potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – dragovoljca ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane iz koje je vidljiva duljina sudjelovanja u obrani suvereniteta

– točke 12., pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji

– točke 13., potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice

– točke 14., uvid u službenu evidenciju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili upravnog tijela u županiji

– točke 15., dokaz o stanarskom pravu i potvrda da nije ostvareno pravo na stambeno zbrinjavanje po osnovi stanarskog prava

– točke 16., uvjerenje o prebivalištu i izjava o namjeri nastanjenja na potpomognutom području.

Članak 5.

Lista prvenstva sadrži:

– redni broj

– ime i prezime podnositelja prijave

– broj članova obitelji

– broj bodova i

– mjesto (općina ili grad) stambenog zbrinjavanja.

Članak 6.

Ako dvije ili više prijava imaju isti broj utvrđenih bodova iz članka 3. ove Uredbe prednost za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje daje se redom sljedećih kriterija prijavi obitelji:

– koja se više godina nalazi na listi prvenstva

– koja nije ni na koji način sudjelovala u obnovi ili stambenom zbrinjavanju

– koja ima veći broj malodobne djece

– koja duže prebiva na području gdje se traži stambeno zbrinjavanje

– čija su ukupna prosječna primanja niža.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (»Narodne novine«, broj 14/19.).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/90

Urbroj: 50301-05/14-24-2

Zagreb, 28. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić