NN 32/2024 (15.3.2024.), Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

497

Na temelju članka 7. stavka 6., članka 36. stavka 6. i članka 40. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 8/24, 21/24) u članku 9. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Troškovi neškodljivog uklanjanja u objektu za preradu nus­proizvoda životinjskog podrijetla kategorije 1 trupova odstrijeljenih divljih svinja u kojih se laboratorijskim pretraživanjem potvrdi prisutnost virusa afričke svinjske kuge, lešina uginulih držanih svinja i lešina uginulih divljih svinja, podmiruju se iz državnog proračuna.

(3) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se u skladu s važećom Odlukom o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva, objavljenom na službenoj internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.«

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/23-01/60 Urbroj: 525-09/557-24-166 Zagreb, 11. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić