Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 137/2023 (15.11.2023.), Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1864

Na temelju članka 88. stavka 3. i članka 90. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova i ministra nadležnog za poslove ribarstva i akvakulture, donosi

PRAVILNIK

O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI, PLASTIČNIM PROIZVODIMA ZA JEDNOKRATNU UPORABU I RIBOLOVNOM ALATU KOJI SADRŽAVA PLASTIKU

OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže te druga pitanja u svezi ambalaže i otpadne ambalaže, a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadnu ambalažu.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere kojima je osnovni cilj sprječavanje nastanka otpadne ambalaže te, kao dodatna temeljna načela, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi oblici oporabe otpadne ambalaže, i stoga, smanjenje konačnog zbrinjavanja takvog otpada kako bi se doprinijelo prijelazu na kružno gospodarstvo.

(3) Na pitanja vezana uz stavljanje ambalaže na tržište i gospodarenja otpadnom ambalažom koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi propisi koji uređuju ta pitanja.

(4) Ovim Pravilnikom uređuje se način gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom radi sprječavanja njihovog utjecaja na okoliš svih država članica Europske unije i trećih zemalja odnosno radi smanjenja utjecaja vodeći računa o visokom stupnju zaštite okoliša, a kako bi se osiguralo funkcioniranje unutarnjeg tržišta te izbjegle zapreke u trgovini i ometanja i ograničenja tržišnog natjecanja u Europskoj uniji.

(5) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere u svrhu sprječavanja i smanjenja utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodeni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicanja prelaska na kružno gospodarstvo s inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time ujedno doprinosa učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(6) Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) (»Narodne novine«, broj 21/2022).

Područje primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na svu ambalažu stavljenu na tržište i na svu otpadnu ambalažu koja je nastala u industriji, trgovini, uslužnim djelatnostima, kućanstvima ili u bilo kojem drugom izvoru neovisno o uporabljenom materijalu.

(2) Odredbe ovog Pravilnika se primjenjuju ne dovodeći u pitanje važeće zahtjeve za kvalitetom ambalaže koji se odnose na sigurnost, zaštitu zdravlja i higijene proizvoda u ambalaži i važeće zahtjeve prijevoza te važeće propise Europske unije o opasnom otpadu.

(3) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na plastične proizvode za jednokratnu uporabu.

(4) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na ribolovni alat koji sadržava plastiku.

Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 3.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31. 12. 1994.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.), (u daljnjem tekstu: Direktiva 94/62/EZ)

– Direktiva (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (SL L 155, 12. 6. 2019.), (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2019/904).

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi navedeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ambalaža je svaki proizvod iz članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona, a može biti:

a) jednokratna ambalaža (nepovratna ambalaža) – ambalaža koja nije ponovno uporabljiva ambalaža već je osmišljena, dizajnirana i stavljena na tržište samo za jednokratnu uporabu te za takvu ambalažu ne postoji učinkoviti sustav povrata i ponovne uporabe

b) ponovno uporabljiva ambalaža (povratna ambalaža) – ambalaža koja je osmišljena, dizajnirana i stavljena na tržište tako da tijekom svog životnog vijeka ostvari više putova ili ciklusa na način da se ponovno puni ili ponovno uporabi u istu svrhu u koju je osmišljena

c) višeslojna (kompozitna) ambalaža – je ambalaža izrađena od dva ili više slojeva različitih materijala koji se ne mogu odvojiti ručno i koji čine jedinstvenu i potpunu cjelinu i koja se sastoji od unutarnjeg spremnika i vanjskog kućišta te koja se tako može puniti, pohranjivati, prenositi i prazniti.

1a. Ambalaža su također predmeti prema sljedećim kriterijima:

a) predmeti koji udovoljavaju navedenoj definiciji ambalaže ne dovodeći u pitanje ostale funkcije koje ambalaža može također obavljati, osim ako su predmeti sastavni dio proizvoda ili je nužno da sadrže, podržavaju ili čuvaju taj proizvod za vrijeme njegova trajanja i osim ako je namjena svih predmeta da se s proizvodom zajedno koriste, troše ili zbrinjavaju

b) predmeti dizajnirani, odnosno zamišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje i predmeti za jednokratnu uporabu koji se prodaju, pune ili koji su dizajnirani/zamišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje, smatraju se ambalažom pod uvjetom da ispunjavaju funkciju ambalaže

c) predmeti koji su sastavni dijelovi ambalaže i predmeti koji su kao pomoćni dijelovi uklopljeni u ambalažu smatraju se dijelom ambalaže u koju su uklopljeni. Pomoćni dijelovi koji su izravno obješeni ili pričvršćeni na proizvod i koji su u funkciji ambalaže smatraju se ambalažom, osim ako nisu sastavni dio toga proizvoda i namijenjeni da se s proizvodom zajedno koriste, troše ili odbacuju.

1b. Ilustrativni primjeri koji pojašnjavaju primjenu gore navedenih kriterija za definiranje pojma »ambalaža« navedeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

2. Ambalažni materijal je svaki materijal od kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, papir i karton, drvo, metal, tekstil i drugi materijali (npr. keramika ili materijal biološkog porijekla)

3. Ambalažni otpad (otpadna ambalaža) koja je opasni otpad je otpadna ambalaža od ambalažnog materijala koji posjeduje jedno ili više svojstava opasnog otpada, otpadna ambalaža koja sadrži neuporabljivi proizvod koji sadrži opasne tvari u skladu s propisima koji uređuju kemikalije ili su u takvoj ambalaži ostaci tih tvari, i koja se sukladno Zakonu, propisu koji uređuje Katalog otpada i ovom Pravilniku kategorizira kao opasni otpad

4. Ambalažni otpad (otpadna ambalaža) koja je neopasni otpad je ona otpadna ambalaža koja nije opasni otpad iz točke 3. ovoga stavka

5. Automatizirani uređaj za preuzimanje otpadne ambalaže je aparat koji otpadnu ambalažu preuzima, identificira prema GTIN oznaci, razvrstava po vrsti ambalažnog materijala, zbija (drobi, plošti), sprema u spremnike i omogućava razmjenu podataka o preuzetoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: aparat za preuzimanje otpadne ambalaže)

6. Catering objekti su određeni propisom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost

7. Dobrovoljni ugovor je sporazum koji je u propisanoj formi sklopljen između nadležnih tijela i zainteresiranih gospodarskih subjekata u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom i koji je dostupan svim strankama koje žele ispunjavati uvjete iz ovog sporazuma

8. GTIN (engl. Global Trade ItemNumber) je globalni broj trgovačke jedinice

9. Isporuka je otprema otpada u druge države članice Europske unije i izvoz u treće zemlje

10. Izvoz je iznos u države članice Europske unije i izvoz sa teritorija Republike Hrvatske u treće zemlje

11. Ministar je ministar nadležan za zaštitu okoliša

12. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

13. Naknada gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je mjera propisana člankom 105. Zakona

14. Namjerno dodavanje teških metala je namjerna uporaba tvari koja sadrži teške metale (olovo, kadmij, živa i ­šesterovalentni krom) u proizvodnji ambalaže ili sastavnog dijela ambalaže, pri čemu je njezina stalna prisutnost u konačnoj ambalaži ili sastavnom dijelu ambalaže poželjna kako bi se postigle specifične karakteristike, izgled ili kvaliteta ambalaže. Uporaba recikliranih materijala kao sirovina u proizvodnji novih ambalažnih materijala, pri čemu dio tih recikliranih materijala može sadržavati propisima uređene količine metala, ne smatra se namjernim dodavanjem teških metala

15. Objekti jednostavnih usluga su određeni propisom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost

16. Otpad odbačen u okoliš je otpad koji je odbačen na površinu javne namjene koja se čisti u okviru komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina sukladno propisu koji uređuje komunalnu djelatnost

17. Otpad odbačen u komunalni otpad je otpad koji je odbačen u košarice za otpatke ili drugu infrastrukturu za sakupljanje otpada u okviru komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina sukladno propisu koji uređuje komunalnu djelatnost

18. Piće je proizvod koji se pije, to jest alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolna, prirodna mineralna voda i izvorska voda, voćni sirupi, voćni sokovi i nektari, mlijeko i tekući mliječni proizvodi i ostali tekući proizvodi na voćnoj i drugoj bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže

19. Povratna naknada je novčani iznos koji plaćaju proizvođači proizvoda pakiranog u ambalažu kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu jednokratnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade

20. Registar proizvođača s proširenom odgovornosti (u daljnjem tekstu: Registar) je elektronička baza podataka koja sadrži podatke o proizvođačima proizvoda pakiranog u ambalažu i proizvođačima plastičnih proizvoda koji su dužni izvršavati obveze propisane Zakonom i ovim Pravilnikom za proizvode koje su stavili na tržište, podatke o ispunjavanju obveze doprinosa postizanja ciljeva sukladno Zakonu i ovom Pravilniku, a posebice podatke o ambalaži i ambalažnom otpadu kojima se omogućuje nadzor nad provedbom ciljeva sukladno Zakonu i ovom Pravilniku

21. Ribarsko plovilo je određeno propisom kojim se uređuje sustav kontrole za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

22. Slučajna prisutnost teških metala znači prisutnost teških metala kao nenamjerno unesenog sastojka ambalaže ili sastavnog dijela ambalaže

23. Subjekti su:

a) Ambalažer je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja proizvodi ili unosi/uvozi ambalažu i stavlja je na tržište na teritoriju Republike Hrvatske

b) Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove u svezi gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnim alatom koji sadržava plastiku, uključujući i otpadom od ovih proizvoda, sukladno Zakonu i ovom Pravilniku

c) Krajnji korisnik (potrošač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja radi krajnje potrošnje odvaja proizvod od ambalaže te na taj način stvara otpadnu ambalažu, uključujući i prodavatelja koji zbog daljnje prodaje odvaja proizvod od ambalaže te na taj način stvara skupnu ili transportnu otpadnu ambalažu

d) Obrađivač otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe otpadne ambalaže, koja na temelju Zakonom propisanog ovlaštenja ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti oporabe otpadne ambalaže s Fondom, koja ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti obrade otpadne ambalaže u okviru Organizacije te osoba kojoj se otpadna ambalaža otprema na oporabu koja se obavlja u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom u drugoj državi članici Europske unije ili u trećoj zemlji

e) Organizacija je status koji se sukladno Zakonu dodjeljuje pravnoj osobi koja u ime proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu osigurava provedbu poslova gospodarenja otpadnom ambalažom radi postizanja ciljeva gospodarenja otpadnom ambalažom

f) Prodavatelj (trgovac/distributer) je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu proizvode u ambalaži, ambalažne materijale i ambalažu čini dostupnim na tržištu na teritoriju Republike Hrvatske. Prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu

g) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba, koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi, uvozi odnosno stavlja na tržište proizvode pakirane u ambalažu. Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU ili nekoj trećoj zemlji, a na teritoriju Republike Hrvatske stavlja na tržište proizvode pakirane u ambalažu izravnom prodajom fizičkoj osobi građaninu i isključivo putem ugovora na daljinu, kako je određen propisom kojim se uređuju prava potrošača, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se navedenim proizvođačem i dužna je u pisanom obliku ovlastiti pravnu ili fizičku osobu registriranu za obavljanje određene djelatnosti (u daljnjem tekstu: registrirana osoba) u Republici Hrvatskoj koja je kao ovlašteni predstavnik odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom. Mrežna (internetska) platforma koja pruža usluge prodaje i kupnje proizvoda pakiranih u ambalažu koji potječu od proizvođača koji nisu upisani u Registar, smatra se navedenim proizvođačem za sve količine tih proizvoda koji su od takvog proizvođača stavljeni na tržište i odgovorna je za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom. Mrežna (internetska) platforma koja nema poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske obvezna je u pisanom obliku ovlastiti registriranu osobu u Republici Hrvatskoj koja je kao ovlašteni predstavnik odgovorna za ispunjavanje obveza te platforme sukladno ovom Pravilniku

h) Proizvođač plastičnih proizvoda je proizvođač kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 66. Zakona i koji plastične proizvode za jednokratnu uporabu, napunjene plastične proizvode za jednokratnu uporabu ili ribolovni alat koji sadržava plastiku stavlja na tržište na teritoriju Republike Hrvatske. Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU ili nekoj trećoj zemlji, a na teritoriju Republike Hrvatske stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu uporabu, napunjene plastične proizvode za jednokratnu uporabu ili ribolovni alat koji sadržava plastiku izravnom prodajom fizičkoj osobi građaninu i isključivo putem ugovora na daljinu, kako je određen propisom kojim se uređuju prava potrošača, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se navedenim proizvođačem i dužna je u pisanom obliku ovlastiti registriranu osobu u Republici Hrvatskoj koja je kao ovlašteni predstavnik odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom. Mrežna (internetska) platforma koja pruža usluge prodaje i kupnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu, napunjenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu ili ribolovnog alata koji sadržava plastiku koji potječu od proizvođača koji nisu upisani u Registar, smatra se navedenim proizvođačem za sve količine tih proizvoda koji su od takvog proizvođača stavljeni na tržište i odgovorna je za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom. Mrežna (internetska) platforma koja nema poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske obvezna je u pisanom obliku ovlastiti registriranu osobu u Republici Hrvatskoj koja je kao ovlašteni predstavnik odgovorna za ispunjavanje obveza te platforme sukladno ovom Pravilniku

i) Sakupljač otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: sakupljač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je, sukladno Zakonu, upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, odnosno ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja i ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadne ambalaže s ugovornim obrađivačem Fonda ili sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadne ambalaže u okviru Organizacije ili ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadne ambalaže s Fondom

j) Operator lučkog uređaja za prihvat otpada je tijelo koje upravlja lukom ili svaka pravna ili fizička osoba kojoj je tijelo koje upravlja lukom, u skladu s odredbama propisa koji uređuje lučku djelatnost, dala koncesiju za obavljanje registrirane lučke djelatnosti prihvata otpada na području luke otvorene za javni promet ili koja te poslove obavlja temeljem trgovačkog ugovora u luci posebne namjene.

24. Sprječavanje nastanka otpadne ambalaže su mjere poduzete prije nego je ambalaža postala otpad, a kojima se smanjuju količine otpadne ambalaže, uključujući smanjenje ponovnom uporabom ambalaže ili produženjem životnog vijeka ambalaže, štetni učinci otpadne ambalaže na okoliš i zdravlje ljudi ili sadržaj opasnih tvari u ambalaži

25. Ugostiteljski objekti su određeni propisom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost

26. Uredba je Uredba o naknadi gospodarenja otpadom i povratnoj naknadi

27. Usklađena norma znači usklađena norma kako je definirana u članku 2. točki 1. podtočki (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 316, 14. 11. 2012.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2022/2480 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 u pogledu odluka europskih organizacija za normizaciju koje se odnose na europske norme i europske normizacijske dokumente (Tekst značajan za EGP) (SL L 323, 19. 12. 2022.)

28. Uvoz je unos iz država članica Europske unije i uvoz na teritorij Republike Hrvatske iz trećih zemalja, za vlastite potrebe ili obavljanje trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno

29. Opadni ribolovni alat je određen člankom 4. stavkom 1. točkom 52. Zakona.

30. Zakon je Zakon o gospodarenju otpadom.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Registar proizvođača s proširenom odgovornosti

Članak 5.

(1) Radi poticanja ponovne uporabe i sprječavanja nastanka otpada, recikliranja i oporabe otpada, te doprinosa postizanju nacionalnih ciljeva oporabe i recikliranja otpadne ambalaže i obveza u gospodarenju otpadom nastalim od plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu iz Dodatka III. Popisa E Zakona i ribolovnog alata koji sadrži plastiku, proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu i proizvođač plastičnih proizvoda iz Dodatka III. Popisa E Zakona i ribolovnog alata koji sadržava plastiku obvezni su registrirati se i dostavljati podatke u elektroničkom obliku u Registar.

(2) Financijska agencija obvezna je svim proizvođačima iz stavka 1. ovog članka koji se registriraju u Registar dodijeliti jedinstveni registracijski broj, te ih informirati o dodijeljenom broju.

(3) Proizvođači iz stavka 2. ovog članka obvezni su dostaviti u Registar podatke o svakoj promjeni podataka temeljem kojih im je dodijeljen jedinstveni registracijski broj u roku od 15 dana od nastale promjene.

(4) Javno dostupni podaci iz Registra o proizvođačima iz stavka 2. ovog članka koji su upisani u Registar moraju biti dostupni na mrežnim stranicama Financijske agencije i Fonda.

Naknada gospodarenja

Članak 6.

(1) Naknada gospodarenja obračunava se na temelju podataka koje je proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu i proizvođač plastičnih proizvoda iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavio u Registar.

(2) Naknada gospodarenja iz stavka 1. ovog članka plaća se u Fond za količinu ambalaže proizvoda, količinu plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu iz Dodatka III. Popisa E Zakona te količinu ribolovnog alata koji sadržava plastiku, koje je proizvođač iz stavka 1. ovog članka stavio na tržište na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Iznos naknade gospodarenja iz stavka 1. ovog članka određuje se sukladno Uredbi i Zakonu.

(4) Naknada gospodarenja iz stavka 1. ovog članka ne plaća se za ambalažu propisanu Uredbom.

(5) Ukupna sredstva koja Fond prikupi naplatom naknade gospodarenja iz stavka 2. ovog članka u kalendarskoj godini, moraju biti dostatna za nadoknadu troškova propisanih člankom 105. Zakona.

(6) Sadržaj prijave te način dostave podataka iz stavka 1. ovog članka Pravilnika u Registar, određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Sadržaj zahtjeva te način dostave podataka radi ostvarivanja prava na povrat uplaćene naknade gospodarenja određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Fond i davatelji poštanskih usluga, uključujući kurirske i druge dostavne usluge, nadležna tijela za carinski i trošarinski sustav i nadležna tijela za poslove statistike, će radi ispunjavanja obveze proširene odgovornosti proizvođača proizvoda sklopiti sporazume u cilju uređivanja međusobnih odnosa radi identifikacije obveznika plaćanja naknade gospodarenja i učinkovite naplate naknada gospodarenja.

Zahtjevi u pogledu plastičnih spremnika za napitke za jednokratnu uporabu

Članak 7.

(1) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu i ambalažer smiju staviti na tržište spremnike za napitke navedene Popisom C Dodatka III. Zakona, koji imaju čep ili poklopac izrađen od plastike, samo ako taj čep ili poklopac ostaje pričvršćen za spremnik tijekom faze predviđene za uporabu proizvoda, pri čemu se ne smatra da je metalni čep ili poklopac s plastičnom brtvom izrađen od plastike.

(2) Spremnici za napitke iz stavka 1. ovog članka moraju biti izrađeni u skladu s usklađenim normama objavljenim u Službenom listu Europske unije.

Zahtjevi u pogledu boca za napitke za jednokratnu uporabu

Članak 8.

(1) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu i ambalažer smiju staviti na tržište boce za napitke navedene Popisom F Dodatka III. Zakona, koje su načinjene od polietilen-tereftalata kao glavne sastavnice boce (PET boce), samo ako sadržavaju najmanje 25% reciklirane plastike od 2025. godine, izračunato kao prosjek za sve PET boce stavljene na tržište.

(2) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu i ambalažer smiju staviti na tržište boce za napitke navedene Popisom F Dodatka III. Zakona samo ako sadržavaju najmanje 30% reciklirane plastike od 2030. godine, izračunato kao prosjek za sve takve boce za napitke stavljene na tržište na teritoriju Republike Hrvatske.

AMBALAŽA I OTPADNA AMBALAŽA

Ciljevi za otpadnu ambalažu

Članak 9.

Ciljevi oporabe za otpadnu ambalažu određeni su člankom 60. Zakona.

Pravila za izračun ostvarenja ciljeva

Članak 10.

(1) Za izračun ciljeva oporabe za otpadnu ambalažu u svrhu ostvarenja ciljeva recikliranja iz članka 60. točke 4., 5., 6. i 7. Zakona:

– Ministarstvo izračunava masu nastale otpadne ambalaže i masu reciklirane otpadne ambalaže u pojedinoj kalendarskoj godini. Masa nastale otpadne ambalaže u pojedinoj kalendarskoj godini može se smatrati jednakom masi ambalaže stavljene na tržište u toj kalendarskoj godini

– masa reciklirane otpadne ambalaže računa se kao masa ambalaže koja je postala otpad koji, nakon što je prošao sve potrebne postupke provjere, razvrstavanja ili druge prethodne postupke za uklanjanje otpadnih materijala koji nisu obuhvaćeni daljnjom preradom i za jamčenje visokokvalitetnog recikliranja, ulazi u postupak recikliranja u kojem se otpadni materijali stvarno prerađuju u proizvode, materijale ili tvari.

(2) Masa reciklirane otpadne ambalaže iz stavka 1. ovog članka izračunava se kao masa otpadne ambalaže koja je u predmetnoj kalendarskoj godini ušla u postupak recikliranja.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka masa reciklirane otpadne ambalaže može biti mjerena kao izlazna količina svih postupaka sortiranja uz uvjet da:

– se izlazna količina otpada potom reciklira

– masa materijala ili tvari koje su uklonjene u daljnjim postupcima koji prethode postupku recikliranja i koje potom nisu reciklirane nije uračunata u masu otpada koji se prijavljuje kao recikliran.

(4) U cilju ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 3. ovog članka, osiguranja učinkovitog sustava kontrole kvalitete podataka i sljedivosti otpadne ambalaže te osiguranja pouzdanosti i točnosti prikupljenih podataka o recikliranoj otpadnoj ambalaži, Ministarstvo vodi elektroničku bazu podataka o otpadnoj ambalaži.

(5) Za izračun ostvarenja ciljeva recikliranja iz članka 60. točke 4., 5., 6. i 7. Zakona, količina biorazgradive otpadne ambalaže koja ulazi u aerobnu ili anaerobnu obradu može se računati recikliranom ako tom obradom nastaje kompost, digestat ili drugi izlazni materijal sa sličnom količinom recikliranog sadržaja u odnosu na inicijalni otpad, koji će se koristiti kao reciklirani proizvod, materijal ili tvar, a ako se izlazni materijal koristi na zemljištu, takav materijal može se računati kao recikliran samo ako koristi poljoprivredi ili doprinosi ekološkom poboljšanju.

(6) Količina materijala od otpadne ambalaže, koji je prestao biti otpad, kao rezultat pripremnih postupaka prije obrade može se uračunati kao reciklirani materijal pod uvjetom da je namijenjen za daljnju preradu u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, a materijali koji su prestali biti otpad i koji su namijenjeni upotrebi kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije, ili će se spaljivati, nasipavati ili odlagati, ne smiju se računati kao doprinos prema ostvarenju ciljeva za recikliranje.

(7) Za izračun ostvarenja ciljeva recikliranja iz članka 60. točke 4., 5., 6. i 7. Zakona može se uzeti u obzir recikliranje metala koji se odvajaju nakon spaljivanja otpada proporcionalno udjelu spaljene otpadne ambalaže, uz uvjet da reciklirani metali ispunjavaju određene kriterije kvalitete utvrđene u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/1004 оd 7. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o otpadu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije C(2012) 2384 (SL L 163, 20. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Odlukom (EU) 2019/1004).

(8) Za izračun ostvarenja ciljeva recikliranja iz članka 60. točke 4., 5., 6. i 7. Zakona otpadna ambalaža koja je sakupljena u Republici Hrvatskoj i koji se iznosi u drugu državu članicu Europske unije radi recikliranja u toj drugoj državi članici, računa se kao doprinos prema ostvarenju ciljeva samo za Republiku Hrvatsku. Otpadna ambalaža koja je unesena radi recikliranja u Republici Hrvatskoj, računa se kao doprinos prema ostvarenju ciljeva samo za onu državu članicu u kojoj je sakupljena.

(9) Otpadna ambalaža sakupljena u Republici Hrvatskoj i izvezena u treću zemlju računa se kao doprinos prema ostvarenju ciljeva recikliranja iz članka 60. Zakona samo ako izvoznik, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/2174 оd 19. listopada 2020. o izmjeni priloga I.C, III., III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 433, 22. 12. 2020.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 1013/2006.) može dokazati da pošiljka otpadne ambalaže ispunjava zahtjeve te Uredbe te da se oporaba otpada u trećoj državi odvijala pod uvjetima koji su približno jednaki uvjetima za oporabu otpada propisanim Zakonom i drugim propisima koji uređuju otpad, te Ministarstvo može zahtijevati od izvoznika otpadne ambalaže da u roku koji odredi Ministarstvo dostavi dozvolu za oporabu otpadne ambalaže na temelju koje obrađivač iz treće zemlje postupa s otpadnom ambalažom, kao i druge odgovarajuće podatke u smislu utvrđivanja zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika.

(10) Prilikom utvrđivanja mase oporabljene ili reciklirane otpadne ambalaže moraju se, u skladu s Odlukom Komisije 2005/270/EZ od 22. ožujka 2005. kojom se utvrđuju formati u vezi sa sustavom podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 86, 5. 4. 2005.); (u daljnjem tekstu: Odluka 2005/270/EZ) kako je zadnje izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/665 od 17. travnja 2019. o izmjeni Odluke 2005/270/EZ o utvrđivanju formata u odnosu na sustav baza podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 112, 26. 4. 2019.); (u daljnjem tekstu: Odluka (EU) 2019/665), uzeti u obzir faktori korekcije zbog razlika u stopi vlažnosti otpadne ambalaže i prirodne stope vlažnosti istovrsne ambalaže stavljene na tržište.

(11) Prosječne stope gubitka koriste se samo u slučajevima u kojima se pouzdani podaci ne mogu dobiti na drugačiji način te se izračunavaju na osnovi pravila izračuna utvrđenih Delegiranom odlukom Komisije koja se donosi na temelju Odluke (EU) 2019/1004.

(12) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 60. točke 4. i 6. Zakona rokovi za postizanje ciljeva iz članka 60. točke 5. i 7. Zakona mogu se odgoditi za najviše pet godina pod sljedećim uvjetima:

– odstupanje može biti maksimalno 15% u okviru jednog cilja ili je podijeljeno između dvaju ciljeva

– stopa recikliranja za jedan cilj ne smije se smanjiti na razinu ispod 30 % kao posljedica tog odstupanja

– stopa recikliranja za jedan cilj iz članka 60. točke 5. podtočke e) i f) te točke 7. podtočke d) i e) Zakona ne smije se smanjiti na razinu ispod 60 % kao posljedica tog odstupanja i

– ako je Ministarstvo najmanje 24. mjeseca prije relevantnog roka iz članka 60. točke 5. i 7. ovog Zakona obavijestilo Europsku komisiju o svojoj namjeri odgode relevantnog roka i dostavilo plan provedbe u skladu s Prilogom VIII. ovog Pravilnika.

Ispunjavanje obveze proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu

Članak 11.

(1) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je dužan doprinijeti postizanju ciljeva oporabe otpadne ambalaže na sljedeći način:

– uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda

– sklapanjem ugovora s Organizacijom koja time u ime pro­izvođača proizvoda pakiranog u ambalažu od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je sukladno ovom Pravilniku opasni otpad osigurava provedbu poslova gospodarenja otpadnom ambalažom i ostalih poslova i aktivnosti sukladno članku 105. Zakona radi postizanja propisanih ciljeva.

(2) U slučaju da Organizacija nije uspostavljena, proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je sukladno ovom Pravilniku opasni otpad dužan je plaćati naknadu gospodarenja na račun Fonda.

Zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže

Članak 12.

(1) Ambalažer je obvezan u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama proizvoditi ambalažu koju je moguće ponovno uporabiti, oporabiti ili reciklirati kako bi se štetni utjecaj na okoliš od ambalaže i otpadne ambalaže sveo na najmanju moguću mjeru.

(2) Ambalažer i proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu smiju staviti na tržište samo ambalažu koja zadovoljava bitne zahtjeve o proizvodnji i sastavu ambalaže te njenoj pogodnosti za ponovnu uporabu i oporabu, uključujući i recikliranje.

(3) Zahtjevi za ambalažu iz stavka 2. ovog članka utvrđeni su u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(4) Za ambalažu proizvedenu i stavljenu na tržište sukladno hrvatskim normama iz Priloga III. ovoga Pravilnika, smatra se da udovoljava zahtjevima iz stavka 3. ovog članka.

Sadržaj teških metala u ambalaži

Članak 13.

(1) Ambalažer smije staviti na tržište ambalažu izrađenu od ambalažnog materijala čiji ukupni sadržaj teških metala (olova, kadmija, žive i šesterovalentnog kroma), nije veći od 100 mg po kilogramu mase, osim u slučaju ambalaže koja je u cijelosti izrađena iz olovnog kristalnog stakla sukladno propisu kojim se uređuju proizvodi od kristalnog stakla.

(2) Ambalažer je obvezan osigurati certifikat o sadržaju teških metala u ambalažnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka od za to ovlaštene osobe, a koji mora biti na hrvatskom jeziku.

(3) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je obvezan za svaki ambalažni materijal, i to prema vrsti i sastavu u koji pakira proizvode koje stavlja na tržište, imati certifikat iz stavka 2. ovoga članka, a koji vrijedi za neograničeni broj ambalažnih jedinica koje će se proizvesti iz tog ambalažnog materijala i to sve do promjene njegova sastava.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište proizvod u ambalaži iz Europske unije može umjesto certifikata iz stavka 2. ovoga članka imati Izjavu o sukladnosti, na hrvatskom jeziku, kojom izjavljuje da ambalažni materijal u kojem stavlja proizvod na tržište udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, a odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje takva sukladnost mora biti na raspolaganju.

(5) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je obvezan certifikat iz stavka 2. ovoga članka ili Izjavu o sukladnosti iz stavka 4. ovoga članka predočiti nadležnom inspektoru Državnog inspektorata na njegov zahtjev.

Iznimke za staklenu ambalažu

Članak 14.

(1) Iznimno od članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika, a u skladu s Odlukom Komisije 2001/171/EZ od 19. veljače 2001. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za staklenu ambalažu s obzirom na granične koncentracije teških metala određene u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 62, 2. 3. 2001.), kako je posljednji put izmijenjena Odlukom komisije od 8. svibnja 2006. o izmjeni Odluke 2001/171/EZ radi produljenja važenja uvjeta za odstupanje predviđeno za staklenu ambalažu u vezi s razinama koncentracije teških metala koje su utvrđene u Direktivi 94/62/EZ (SL L 125, 12. 5. 2006.), ukupni sadržaj teških metala u staklenoj ambalaži može biti veći od 100 mg po kilogramu mase samo ako su tijekom njene izrade korišteni reciklirani materijali i samo ako povećanje granične vrijednosti nije posljedica namjernog dodavanja teških metala u proizvodni proces.

(2) U slučaju kada prosječan sadržaj teških metala prigodom bilo kojih od dvanaest uzastopnih mjesečnih kontrola obavljenih u proizvodnji svake zasebne peći za taljenje stakla, koja predstavlja uobičajenu i redovitu proizvodnu aktivnost, premašuje graničnu vrijednost od 200 mg po kilogramu mase, ambalažer je obvezan podnijeti izvješće Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a u izvješću navesti minimalno sljedeće podatke:

– izmjerene vrijednosti

– opis primijenjenih metoda mjerenja

– pretpostavljene izvore prisutnosti visokog sadržaja teških metala i

– detaljan opis mjera poduzetih s ciljem smanjivanja sadržaja teških metala.

(3) Ambalažer je obvezan omogućiti da rezultati mjerenja na njegovim proizvodnim lokacijama kao i korištene metode mjerenja budu dostupni u bilo kojem trenutku nadležnom inspektoru Državnog inspektorata na njegov zahtjev.

(4) Dokaze o mjerenjima iz stavka 3. ovoga članka ambalažer je dužan čuvati pet godina od dana mjerenja.

Iznimke za plastične sanduke (košare) i plastične palete

Članak 15.

(1) Iznimno od članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika, a u skladu s Odlukom Komisije 2009/292/EZ od 24. ožujka 2009. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za plastične sanduke i plastične palete s obzirom na granične koncentracije teških metala određene u Direktivi 94/62/EZ (SL L 79, 25. 3. 2009.), ukupni sadržaj teških metala u plastičnim sanducima i plastičnim paletama može biti veći od 100 mg po kilogramu mase samo ako se takva povratna ambalaža stavlja na tržište i koristi u zatvorenom i kontroliranom sustavu kruženja iste ambalaže i samo ako je granična vrijednost premašena zbog dodavanja recikliranog materijala.

(2) Plastični sanduci i plastične palete iz stavka 1. ovoga članka moraju biti proizvedeni ili popravljani u kontroliranom procesu recikliranja otpadne ambalaže u kojem materijal koji se koristi za recikliranje treba potjecati samo od drugih plastičnih sanduka ili plastičnih paleta i u kojem dodavanje drugog vanjskog materijala mora biti ograničeno na najmanju tehnološki nužnu količinu i nikako ne smije prelaziti 20 % ukupne mase materijala potrebnog za proizvodnju plastičnih sanduka ili plastičnih paleta.

(3) Zabranjeno je namjerno dodavanje teških metala kao elemenata u kontrolirani proces recikliranja otpadne ambalaže, osim ako se ne radi o slučajnoj prisutnosti kojeg od tih elemenata.

(4) Za sudjelovanje u zatvorenom i kontroliranom sustavu kruženja povratne ambalaže iz stavka 1. ovog članka proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je obvezan imati Izjavu o sukladnosti, na hrvatskom jeziku, kojom izjavljuje da ambalažni materijal u kojem stavlja proizvod na tržište udovoljava zahtjevima iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka, a odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje takva sukladnost mora biti na raspolaganju nadležnom inspektoru Državnog inspektorata na njegov zahtjev.

(5) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je obvezan Izjavu o sukladnosti iz stavka 4. ovog članka dostaviti Ministarstvu u roku šest mjeseci prije početka sudjelovanja u zatvorenom i kontroliranom sustavu kruženja povratne ambalaže iz stavka 1. ovog članka.

(6) Izjava sukladnosti iz stavka 4. ovog članka mora sadržavati:

– dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta koji se primjenjuju na ambalažere

– nacrt kontrole i praćenja zatvorenog kruženja ove vrste ambalaže

– naziv osobe koja upravlja ovim sustavom i njegovoj djelatnosti

– vrstu ambalaže i naziv proizvoda zbog kojih se uspostavlja ovaj sustav

– način evidentiranja povratne ambalaže

– financijski ili drugi poticaji krajnjih korisnika da istu ambalažu vraćaju u ovaj sustav

– način izlučivanja dijelova ove ambalaže koji više nisu pogodni za ponovnu uporabu te predviđene postupke obrade takvog otpada

– način trajnog i vidljivog označavanja ovih plastičnih sanduka i paleta

– način dokazivanja o ispunjavanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, uključujući nadzor i način utvrđivanja stope vraćene ambalaže, prilikom čega stopa vraćanja ne smije biti manja od 90 %

– način utvrđivanja koncentracije teških metala u ambalažnom materijalu, uključujući način i učestalost izvješćivanja o dobivenim rezultatima

– najveći dopušteni sadržaj teških metala u ambalažnom materijalu

– najveću količinu dodanog drugog vanjskog materijala

– predviđenu godišnju količinu reciklirane otpadne ambalaže iz ovog članka

– način daljnje oporabe ili zbrinjavanja ove otpadne ambalaže, a koju više nije moguće ponovno uporabiti u postupku recikliranja.

(7) Izjava o sukladnosti iz stavka 4. ovog članka vrijedi do pet godina.

(8) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži u sustavu zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže, dužan je za takvu ambalažu:

– osigurati nadzor nad distribucijom, ponovnom uporabom i povratom, u skladu s nacrtom iz stavka 6. podstavka 2. ovog članka

– pripremiti pisanu izjavu dostupnu javnosti o sukladnosti djelovanja sustava zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže sa zahtjevima nacrta iz stavka 6. podstavka 2. ovoga članka

– za svaku godinu izraditi izvješće o provedbi sustava iz ovoga članka te ga dostaviti Ministarstvu 6 mjeseci nakon isteka pojedine godine, a izvješće treba između ostaloga sadržavati i podatke o mogućim promjenama vezano uz sustav i osobu koja njime upravlja

– svu dokumentaciju vezanu uz sustav zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže čuvati najmanje četiri godine od predaje izvješća iz podstavka 3. ovoga stavka,

– imenovati odgovornu osobu za predočenje dokumentacije iz podstavka 4. ovoga stavka nadležnom inspektoru Državnog inspektorata na njegov zahtjev.

(9) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu obvezan je šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 7. ovog članka izraditi novu Izjavu o sukladnosti iz stavka 4. ovog članka te je dostaviti Ministarstvu.

(10) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu obvezan je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka u Izjavi o sukladnosti iz stavka 4. ovog članka, i to u roku od 15 dana od nastale promjene.

(11) Popis Izjava o sukladnosti iz stavka 5. ovog članka Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Informiranje krajnjeg korisnika

Članak 16.

Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je obvezan označavanjem ambalaže te na drugi primjeren način obavješćivati prodavatelja i krajnjeg korisnika o bitnim svojstvima proizvoda i njegove ambalaže glede opasnih i štetnih tvari koje sadrže te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad, kao i o mjerama za smanjenje nastanka otpada i mogućnostima ponove uporabe.

Označavanje ambalaže

Članak 17.

(1) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade obvezan je primarnu ambalažu od pića označiti:

– GTIN oznakom sukladno GS1 standardu, pri čemu se ista GTIN oznaka ne smije istovremeno koristiti i za jednokratnu ambalažu i za povratnu ambalažu i

– oznakom sustava povratne naknade, koja ne smije biti stavljena na sekundarnu ambalažu od pića.

(2) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji u Republici Hrvatskoj ne stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade ne smije ambalažu od tih pića označiti oznakom sustava povratne naknade.

(3) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište ponovno uporabljivu ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za ponovno uporabljivu ambalažu.

(4) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište proizvode koji sadrže opasne tvari obvezan je ambalažu tih proizvoda označiti sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006(SL L 353, 31. 12. 2008.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1962 оd 12. kolovoza 2021. o ispravku Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (12. 11. 2021., SL L 400).

(5) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu može radi prepoznavanja ambalažnog materijala i u cilju učinkovitijeg sakupljanja, ponovne uporabe i oporabe, uključujući i recikliranje otpadne ambalaže, dobrovoljno označiti ambalažu prema vrsti ambalažnog materijala i u tom slučaju je proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu za označavanje ambalaže obvezan koristiti sustav prepoznavanja ambalažnih materijala u skladu s Odlukom Komisije 97/129/EZ od 28. siječnja 1997. o uspostavi identifikacijskog sustava za ambalažne materijale u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 50, 20. 2. 1997.).

(6) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu obvezan je osigurati da su oznake iz stavka 1., 3., 4. i 5. ovoga članka stavljene izravno na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu, te da su oznake jasno vidljive, dobro čitljive, trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.

(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka oznake iz stavka 1. ovoga članka moraju biti stavljene na ambalažu i ne smiju biti stavljene na dijelove koji su obješeni ili pričvršćeni na ambalažu.

(8) Oznaka sustava povratne naknade iz stavka 1. ovog članka, te oznaka za ponovno uporabljivu ambalažu iz stavka 3. ovog članka određene su u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(9) Način aplikacije, smještaj, kontrast, smjer, i druge uvjete za označavanje oznakom iz stavka 1. ovog članka određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Ponovna uporaba ambalaže

Članak 18.

(1) U skladu s redom prvenstva gospodarenja otpadom iz članka 6. Zakona, ovim se Pravilnikom utvrđuju mjere za poticanje povećanja udjela ponovno uporabljive ambalaže koja se stavlja na tržište i sustava koji omogućuju ponovnu uporabu ambalaže na način koji je siguran za okoliš i kojim se ne ugrožava higijena hrane ni sigurnost krajnjeg korisnika.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka uključuju:

– primjenu sustava povrata pologa

– postavljanje kvalitativnih ili kvantitativnih ciljeva

– primjenu ekonomskih poticaja

– određivanje minimalnog postotka povratne ambalaže stavljene na tržište svake godine, po pojedinom ambalažnom toku.

Ponovno uporabljiva (povratna) ambalaža

Članak 19.

(1) Povratna ambalaža smatra se stavljenom na tržište kada se prvi put stavi na raspolaganje na tržištu u Republici Hrvatskoj zajedno s robom ili proizvodom čijem je držanju, zaštiti, rukovanju, isporuci ili predstavljanju namijenjena.

(2) Povratna ambalaža ne smatra se stavljenom na tržište kao ambalaža kada se ponovno isporučuje nakon što je ponovno uporabljena s robom ili proizvodom, uključujući i izvoz/iznos povratne ambalaže radi ponovne uporabe te uvoz/unos iste povratne ambalaže nakon njezine ponovne uporabe.

(3) Povratna ambalaža ne smatra se otpadnom ambalažom kada se vraća na ponovnu uporabu, uključujući izvoz povratne ambalaže radi ponovne uporabe.

(4) Povratna ambalaža odbačena na kraju svog životnog ciklusa smatra se otpadnom ambalažom.

(5) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište proizvode u povratnoj ambalaži obvezan je sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način osigurati povrat i ponovnu uporabu za svu povratnu ambalažu u kojoj je proizvode stavio na tržište.

(6) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu obvezan je voditi evidenciju o količini povratne ambalaže koju je sukladno stavku 1. ovog članka stavio na tržište, količini povratne ambalaže koju je kao otpad direktno predao obrađivaču te količini povratne ambalaže koju je izvezao/iznio radi ponovne uporabe.

(7) Ako proizvođač proizvoda pakiranog u povratnu ambalažu tijekom jedne godine ne osigura povrat i ponovnu uporabu povratne ambalaže koju je stavio na tržište, poslove sakupljanja i gospodarenja tom ambalažom preuzima Fond, na trošak proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu i u skladu s ovim Pravilnikom i Uredbom.

(8) Ambalaža koja je stavljena na tržište kao jednokratna, a zatim je nakon iskorištenja pogodna za ponovnu uporabu u istu svrhu, može se dalje koristiti kao ponovno uporabljiva ambalaža, ako udovoljava zahtjevima za ambalažu iz ovog Pravilnika i ako je označena oznakom za ponovno uporabljivu ambalažu.

(9) Ambalaža koja je stavljena na tržište kao jednokratna, a zatim nakon njenog iskorištenja nije pogodna za ponovnu uporabu, smatra se otpadnom ambalažom.

(10) Sadržaj prijave i način dostave podataka iz stavka 6. ovog članka u Registar određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(11) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji sukladno stavku 5. i stavku 8. ovog članka osigurava povrat i ponovnu uporabu ambalaže u kojoj proizvode stavlja na tržište obvezan je o tome obavijestiti Fond.

(12) Način i uvjete za provedbu odredbi stavka 5. i 8. ovog članka određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama, uključujući i popis proizvođača iz stavka 11. ovog članka.

Smanjenje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje

Članak 20.

(1) Na tržište na području RH dozvoljeno je stavljanje vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje i plastičnih vrećica za nošenje s debljinom stjenke 50 i više mikrona.

(2) Korištenje vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je isključivo u svrhu utvrđenoj u definiciji iz članka 4. stavka 1. točke 85. Zakona.

(3) Prodavatelj mora sve vrlo lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti krajnjem korisniku na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

(4) Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima krajnji korisnik uzima vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest krajnjim korisnicima o njihovoj cijeni, kao i uputu o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.

(5) Prodavatelj ne smije izlagati vrlo lagane plastične vrećice za nošenje na blagajnama u svrhu njihove prodaje.

Gospodarenje otpadnom ambalažom

Članak 21.

(1) Gospodarenje otpadnom ambalažom poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva za otpadnu ambalažu, uključujući sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu, te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te drugim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

(2) Posjednik otpadne ambalaže obvezan je otpadnu ambalažu odbaciti, ovisno o svojstvima i vrstama, u spremnike ili drugu odgovarajuću opremu u skladu sa Zakonom i propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

(3) Odredba iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na otpadnu ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade.

(4) Sakupljanje otpadne ambalaže osigurava Fond u sklopu javne usluge za korisnike koji su razvrstani u kategoriju kućanstvo sukladno Zakonu.

(5) Sakupljanje otpadne ambalaže za korisnike koji su razvrstani u kategoriju koji nisu kućanstvo osigurava Fond ugovorom s obrađivačima otpadne ambalaže odnosno sa sakupljačima otpadne ambalaže.

Sakupljanje otpadne ambalaže

Članak 22.

Sakupljanje otpadne ambalaže koja nastaje od proizvoda u ambalaži koji su stavljeni na tržište na teritoriju Republike Hrvatske osigurava Fond i Organizacija.

Obrada otpadne ambalaže

Članak 23.

(1) Obradu otpadne ambalaže koja nastaje na teritoriju Republike Hrvatske osigurava Fond i Organizacija.

(2) Obrada otpada iz stavka 1. ovoga članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Trgovanje i posredovanje

Članak 24.

(1) Fond i Organizacija ugovorima uređuju način i uvjete trgovanja otpadnom ambalažom, te posredovanja u gospodarenju otpadnom ambalažom.

(2) Trgovanje otpadnom ambalažom i posredovanje u gospodarenju otpadnom ambalažom iz stavka 1. ovog članka mora predstavljati doprinos ispunjavanju ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

Sustav proširene odgovornosti proizvođača kojim upravlja Fond

Članak 25.

(1) Fond upravlja gospodarenjem otpadnom ambalažom koja je neopasni otpad i ako se ispuni uvjet iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika i otpadnom ambalažom koja je sukladno ovom Pravilniku opasni otpad.

(2) Fond je dužan ispuniti ciljeve u svezi ambalaže i u tu svrhu raspolaže otpadnom ambalažom, uključujući i otpadnu ambalažu koja je sakupljena u reciklabilnom komunalnom otpadu, provodi poslove za koje sukladno članku 105. Zakona osigurava nadoknadu troškova, te upravlja i osigurava funkcioniranje i učinkovitost sustava gospodarenja otpadnom ambalažom.

(3) Fond je obvezan:

– sklopiti ugovore s prodavateljima, Organizacijom, osobama koje upravljaju reciklažnim dvorištem, obrađivačima, sakupljačima te s davateljima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a kojima se uređuju obveze i uvjeti gospodarenja otpadnom ambalažom, a u svrhu ispunjenja obveza propisanih proširenom odgovornosti proizvođača proizvoda

– sklopiti ugovore s Ministarstvom financija – Carinskom upravom i osobama koje vode službene evidencije i baze podataka tijela državne uprave, kojima se uređuju međusobni odnosi i dostava podataka u Fond o proizvodima pakiranim u ambalažu, proizvodima iz Dodatka III. Popisa E Zakona te ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, stavljenim na tržište na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu naplate naknade gospodarenja i povratne naknade. Radi identifikacije obveznika plaćanja naknade gospodarenja i povratne naknade Fond može u slučaju potrebe sklopiti ugovore i s drugim osobama

– provoditi, poticati i podupirati informativne kampanje i druge odgovarajuće mjere kojima se posjednici otpadne ambalaže potiču na njenu predaju u sustav kojim upravlja Fond.

(4) Fond provjerava podatke upisane u Registar radi osiguranja ažurnosti, cjelovitosti i točnosti tih podataka.

(5) Fond je obvezan objaviti na svojim mrežnim stranicama popis:

– proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu upisanih u Registar

– osoba s kojima je sklopio ugovor iz stavka 3. ovog članka

– sakupljača koji su zaduženi za preuzimanje otpadne ambalaže od registriranih osoba – proizvođača otpada.

(6) Iznimno od odredbe članka 21. stavka 5. ovog Pravilnika i u cilju primjene načela kružnog gospodarstva, Fond može na zahtjev proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu donijeti odluku da proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu smije preuzimati otpadnu ambalažu od vlastitih proizvoda, a u svrhu recikliranja preuzete otpadne ambalaže i postizanja ciljeva Republike Hrvatske.

(7) Odredba iz stavka 6. ovog članka ne odnosi se na otpadnu ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade.

(8) Sadržaj zahtjeva te način i uvjete za provedbu odredbe iz stavka 6. ovog članka određuje Fond odlukom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Iznimno od odredbi stavka 1. do 8. ovog članka, a u slučaju iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika, obveze iz stavaka 1. do 8. ovoga članka odnose se i na otpadnu ambalažu koja je opasni otpad.

Obveze proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu

Članak 26.

(1) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je neopasni otpad i u slučaju iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika za otpadnu ambalažu koja je opasni otpad, obvezan je prijaviti se i dostavljati podatke u Registar te je razmjerno količini ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište obvezan snositi troškove gospodarenja tom otpadnom ambalažom.

(2) U cilju provedbe obveze iz stavka 1. ovog članka i opće obveze proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu iz članka 11. ovog Pravilnika, proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu iz stavka 1. ovog članka ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je sam obračunati i plaćati naknadu gospodarenja iz članka 6. ovog Pravilnika na račun Fonda, i u skladu s Uredbom.

(3) Obračunsko razdoblje za plaćanje naknade iz stavka 2. ovoga članka je jedan mjesec za jednokratnu ambalažu i jedna godina za povratnu ambalažu te je proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu obvezan uplatiti iznos naknade u Fond do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec za jednokratnu ambalažu, a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu za povratnu ambalažu.

(4) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je obvezan u svojim evidencijama voditi podatke o proizvodima u ambalaži i ambalaži tih proizvoda, mjestu i državi nabave ili isporuke, količini proizvoda u ambalaži i količini ambalaže od proizvoda po ambalažnim materijalima koje je stavio na tržište te količini proizvoda u ambalaži i ambalaže od proizvoda po ambalažnim materijalima koje je iznio, izvezao i povukao s tržišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(5) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 4. ovoga članka dostaviti u Registar, za jednokratnu ambalažu jednom mjesečno do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a za povratnu ambalažu jednom godišnje do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(6) Sadržaj prijave te način i rok dostave podataka iz stavka 4. ovog članka u Registar određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu iz stavka 1. ovog članka koji ne ispunjava obveze propisane ovim člankom plaća naknadu gospodarenja prema posebnom obračunu sukladno Uredbi.

Sakupljanje otpadne ambalaže koja je neopasni otpad

Članak 27.

(1) Sakupljanje otpadne ambalaže koja je neopasni otpad obavlja sakupljač koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem Fonda ili s Fondom.

(2) Registrirana osoba – proizvođač otpada obvezna je svu otpadnu ambalažu koja nastaje obavljanjem njene djelatnosti odvajati po vrsti otpadne ambalaže i vrsti ambalažnog materijala, odvojeno od ostalih vrsta otpada i tako odvojenu bez naknade predati je sakupljaču iz stavka 1. ovog članka.

(3) Fond je obvezan osigurati da osoba s kojom ima sklopljen ugovor iz članka 97. Zakona preuzme svu otpadnu ambalažu za koju je plaćena naknada gospodarenja u Fond, po pozivu i bez troška po proizvođača otpada koji je korisnik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada razvrstan u kategoriju korisnik koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada) iz članka 70. stavka 2. Zakona.

(4) Fond je obvezan objaviti na svojim mrežnim stranicama uputu o načinu provedbe obveze iz stavka 3. ovoga članka, koja uključuje popis lokacija i popis osoba s kontakt informacijama putem kojih se provodi ta obveza.

(5) Prodavatelj koji prodaje proizvode u ambalaži obvezan je prilikom prodaje odnosno dostave proizvoda (npr. bijela tehnika, televizor, namještaj i slično), bez naknade po krajnjeg korisnika preuzeti otpadnu ambalažu od tog kupljenog proizvoda koju mu krajnji korisnik želi predati.

(6) Prodavatelj iz stavka 5. ovog članka ne obavlja djelatnost sakupljanja otpada stoga ne podliježe obvezi upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja sukladno Zakonu.

(7) Odredbe ovog članka ne odnose se na predaju i preuzimanje otpadne ambalaže od pića koja je obuhvaćena sustavom povratne naknade.

(8) Sakupljač iz stavka 1. ovog članka obvezan je na cijelom teritoriju Republike Hrvatske sakupljati otpadnu ambalažu iz svih izvora i svu sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču, sukladno ugovoru s obrađivačem, odnosno s Fondom.

(9) Obrađivač je obvezan dostaviti Fondu popis sakupljača s kojima je sklopio ugovor, te područja lokalne samouprave koje pokrivaju za cijeli teritorij Republike Hrvatske.

(10) Obrađivač i sakupljač koji imaju sklopljen ugovor s Fondom imaju pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova sakupljanja otpadne ambalaže, prijevoz do obrađivača, uključujući troškove trajekta, tunelarine i mostarine kao i za obavljanje drugih poslova sukladno ugovoru između Fonda i obrađivača, odnosno Fonda i sakupljača.

(11) Naknadu iz stavka 10. ovog članka Fond utvrđuje odlukom.

(12) Fond plaća obrađivaču i sakupljaču naknadu iz stavka 11. ovog članka sukladno ugovoru i na temelju izvješća koje mu dostavljaju obrađivač, odnosno sakupljač.

(13) Sadržaj izvješća iz stavka 12. ovog članka te način i rok dostave istih u Fond određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(14) Iznimno od odredbi iz stavka 10. ovog članka, ako ne postoje kapaciteti za oporabu određene vrste otpadne ambalaže kod obrađivača koji ima sklopljen ugovor s Fondom, sakupljač koji ima sklopljen ugovor s Fondom ima pravo na naknadu za pokriće troškova sakupljanja otpadne ambalaže i predaju iste oporabitelju otpadne ambalaže koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu iste.

Financiranje troškova gospodarenja otpadnom ambalažom sakupljenom u reciklabilnom komunalnom otpadu

Članak 28.

(1) Ugovorom s davateljima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 25. stavka 3. podstavka 1. ovog Pravilnika, osim Zakonom utvrđenih obveza, određuje se sljedeće:

– financiranje troškova gospodarenja otpadnom ambalažom koja je sakupljena u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a u skladu s člankom 105. stavkom 5. Zakona

– uvjeti obrade otpadne ambalaže sakupljene u reciklabilnom komunalnom otpadu kod osobe s popisa iz stavka 3. ovoga članka i

– dostava izvješća Fondu o količini otpadne ambalaže sakupljene u reciklabilnom komunalnom otpadu i predane obrađivaču, prema vrstama materijala.

(2) Javnim pozivom za odabir obrađivača reciklabilnog komunalnog otpada Fond određuje kriterije, koje moraju ispunjavati prijavitelji, temeljem kojih Fond odabire postrojenja za obradu koja u najvećoj mjeri predstavljaju doprinos ostvarenju ciljeva oporabe otpadne ambalaže.

(3) Temeljem Javnog poziva Fond sastavlja i uređuje popis odabranih obrađivača za obradu reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: popis) i objavljuje ga na mrežnim stranicama Fonda.

(4) Ugovorni obrađivači Fonda dio su popisa iz stavka 3. ovog članka bez prijave na Javni poziv iz stavka 2. ovog članka Pravilnika.

(5) Obrađivač iz popisa iz stavka 3. ovog članka dužan je za preuzeti otpad dostaviti Fondu izvješće o količini obrađenog reciklabilnog komunalnog otpada, koji je reciklirao ili predao na recikliranje osobi koja obavlja oporabu otpada postupkom recikliranja ili predao na drugi postupak oporabe.

(6) Sadržaj izvješća te način i rok dostave podataka o količini sakupljenog reciklabilnog komunalnog otpada i predanog obrađivaču, prema vrstama materijala kao i o podacima iz stavka 5. ovog članka određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Fond je obvezan izračunati masu reciklirane otpadne ambalaže prema vrsti materijala koja je izdvojena iz reciklabilnog komunalnog otpada, te masu otpadne ambalaže koja je obrađena drugim postupcima obrade uz navođenje postupaka obrade u kalendarskoj godini.

(8) Fond je obvezan provesti najmanje jednom godišnje analizu sastava reciklabilnog komunalnog otpada u svrhu izračuna udjela otpadne ambalaže u reciklabilnom komunalnom otpadu radi određivanja koeficijenta za financiranje iz stavka 1. ovog članka.

Obrada otpadne ambalaže

Članak 29.

(1) Obradu otpadne ambalaže koja je neopasni otpad i koja nastaje na teritoriju Republike Hrvatske obavlja obrađivač koji ima sklopljen ugovor s Fondom.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati provedbu odredbi ovoga Pravilnika.

(3) Otpadna ambalaža koja je neopasni otpad i koja je sakupljena na teritoriju Republike Hrvatske, a za koju postoje kapaciteti za oporabu postupkom recikliranja, mora se oporabiti postupkom recikliranja u Republici Hrvatskoj.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako kod obrađivača koji ima sklopljen ugovor s Fondom ne postoje dostatni kapaciteti za oporabu otpadne ambalaže, sakupljač koji ima ugovor s Fondom predaje otpadnu ambalažu obrađivaču koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu otpadne ambalaže.

(5) Oporaba otpada iz stavka 3. i 4. ovoga članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva recikliranja sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

(6) Obrađivač iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova obrade otpadne ambalaže sukladno ugovoru Fonda i obrađivača, a sukladno članku 105. stavku 5. Zakona.

(7) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka Fond određuje ­ukupnu vrijednost otpadne ambalaže, odnosno ukupni trošak obrade otpadne ambalaže, kao i naplatu obrađivaču za preuzetu otpadnu ambalažu, odnosno isplatu obrađivaču za pokriće troškova obrade otpadne ambalaže.

Sustav povratne naknade

Članak 30.

(1) Sustav povratne naknade je sustav gospodarenja jednokratnom ambalažom od plastike, metala i stakla, uključujući i višeslojnu (kompozitnu) ambalažu s pretežno papir-kartonskom komponentom, volumena jednakog i manjeg od tri litre namijenjenoj za pića iz članka 4. stavka 1. točke 18. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: ambalaža od pića) i ostalom sukladno Uredbi, u kojem se plaća povratna naknada kao stimulativna mjera kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića odvaja od ostalog otpada i predaje prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(2) Povratna naknada za ambalažu od pića je novčani iznos koji proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište pića pakirana u ambalažu od pića (u daljnjem tekstu: proizvođač pića) plaća na račun Fonda. Proizvođač pića iznos povratne naknade naplaćuje od kupca prodajom proizvoda, a krajnji korisnik ostvaruje pravo na povrat iznosa povratne naknade od prodavatelja ili osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem povratom otpadne ambalaže od pića. Fond vraća prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem isplaćeni iznos povratne naknade posjedniku iz iznosa povratne naknade koju je proizvođač pića uplatio u Fond.

(3) Proizvođač pića obvezan je plaćati povratnu naknadu na račun Fonda razmjerno količini pića koja je u ambalaži od pića stavio na tržište i u skladu s Uredbom.

(4) Obveza plaćanja povratne naknade nastaje u trenutku stavljanja na tržište pića u ambalaži od pića iz stavka 1. ovog članka.

(5) Proizvođač pića obvezan je jednom mjesečno do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti u Registar podatke o količini pića koja je u ambalaži od pića stavio na tržište te na temelju dostavljenih podataka sam obračunati iznos povratne naknade i uplatiti isti iznos na račun Fonda.

(6) Obračunsko razdoblje za plaćanje povratne naknade je jedan mjesec, a proizvođač pića je obvezan na temelju podataka iz stavka 5. ovog članka sam obračunati i uplatiti iznos povratne naknade u Fond do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(7) Na pića namijenjena iznosu/izvozu izvan teritorija Republike Hrvatske ne plaća se povratna naknada.

(8) U slučaju iznosa/izvoza izvan teritorija Republike Hrvatske ili povlačenja s tržišta na teritoriju Republike Hrvatske pića za koja je proizvođač pića prethodno platio povratnu naknadu u Fond, proizvođač pića ima pravo na povrat iznosa uplaćene povratne naknade, a na temelju rješenja koje donosi Fond.

(9) Pravo na povrat uplaćene povratne naknade iz stavka 8. ovog članka proizvođač pića ostvaruje na temelju zahtjeva podnesenog Fondu i podataka koje je dostavio u Registar te priložene vjerodostojne dokumentacije o iznosu/izvozu pića izvan teritorija Republike Hrvatske ili povlačenju pića s tržišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(10) Sadržaj prijave te način i rok dostave podataka iz stavka 5. ovog članka u Registar određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(11) Fond donosi uputu o drugim uvjetima i kriterijima za provedbu obveze iz stavka 3. ovog članka i objavljuje uputu na svojim mrežnim stranicama.

(12) Proizvođač pića koji ne ispunjava obveze propisane ovim člankom plaća povratnu naknadu prema posebnom obračunu sukladno Uredbi.

(13) Proizvođač pića koji ambalažu od pića označava suprotno odredbi članka 17. stavka 2. ovog Pravilnika plaća povratnu naknadu prema posebnom obračunu sukladno Uredbi.

(14) Fond je obvezan osigurati da se kroz sustav povratne naknade ispunjavaju ciljevi iz članka 56. stavka 1. Zakona.

Članak 31.

(1) Proizvođač pića je dužan prilikom stavljanja na tržište pića pakiranog u ambalažu od pića i u slučaju promjene GTIN-a istog proizvoda, dostaviti u Registar GTIN tog proizvoda te podatke o proizvođaču proizvoda pakiranog u ambalažu, proizvodu i ambalaži od pića, najkasnije 14 dana prije stavljanja pića na tržište.

(2) Proizvođač pića je dužan najkasnije 14 dana prije stavljanja na tržište pića iz stavka 1. ovog članka dostaviti Fondu jedan uzorak ambalažne jedinice tog pića radi provjere usklađenosti ambalaže tog pića s uvjetima o označavanju ambalaže propisanim člankom 17. ovog Pravilnika.

(3) Fond je obvezan proizvođaču pića koji dostavi podatke iz stavka 1. ovog članka i ambalažnu jedinicu koja je označena sukladno članku 17. ovog Pravilnika izdati Izjavu o sukladnosti.

(4) Način dostave podataka iz stavka 1. ovog članka te uzoraka ambalažnih jedinica iz stavka 2. ovog članka određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 32.

(1) Posjednik otpadne jednokratne ambalaže od pića istu može predati prodavatelju koji prodaje pića i ima sklopljen ugovor s Fondom (u daljnjem tekstu: prodavatelj pića) ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i ima pravo na isplatu iznosa povratne naknade po jedinici predane otpadne ambalaže od pića, u skladu s Uredbom i ovim Pravilnikom.

(2) Prodavatelj pića s prodajnim prostorom od 200 i više četvornih metara i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su od posjednika preuzimati otpadnu ambalažu od pića.

(3) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su od posjednika preuzimati otpadnu ambalažu od pića u okviru svog prodajnog objekta ili unutar reciklažnog dvorišta tijekom cijelog radnog vremena, i to u količini do 80 otpadnih ambalažnih jedinica dnevno po pojedinom posjedniku, s time da smiju preuzeti i veću količinu ako tako odluče.

(4) Prodavatelj pića s prodajnim prostorom manjim od 200 četvornih metara može od posjednika preuzimati otpadnu ambalažu od pića u slučaju ako ispunjava prostorne i tehničke uvjete za preuzimanje i skladištenje otpadne ambalaže od pića na siguran način.

(5) Prodavatelj pića iz stavaka 2., 4. i 10. ovog članka može samostalno ili u suradnji sa sakupljačem, drugim prodavateljem ili osobom koja upravlja reciklažnim dvorištem organizirati preuzimanje otpadne ambalaže od pića unutar ili izvan prodajnog objekta, sukladno ugovoru iz članka 104. stavka 7. Zakona.

(6) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem iz stavaka 2., 4., 5. i 10. ovog članka može samostalno ili u suradnji sa sakupljačem, drugim prodavateljem ili osobom koja upravlja reciklažnim dvorištem organizirati isplatu povratne naknade za preuzetu količinu otpadne ambalaže od pića, sukladno ugovoru iz članka 104. stavka 7. Zakona.

(7) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem mogu obavljati preuzimanje otpadne ambalaže od pića od posjednika putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže ili ručno.

(8) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su isplatiti posjedniku otpadne ambalaže od pića iznos povratne naknade po jedinici predane otpadne ambalaže od pića isključivo u novcu, i bez postavljanja uvjeta kupnje svojih proizvoda ili bilo kakvih drugih uvjeta.

(9) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem koji preuzimaju otpadnu ambalažu od pića putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže dužni su elektroničkim putem Fondu dostavljati Izvješća o preuzetim jedinicama otpadne ambalaže prema GTIN-u jednom mjesečno do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno uputi Fonda iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(10) Prodavatelj koji obavlja trgovinu na veliko u smislu odredbi Zakona o trgovini, neovisno o veličini prodajnog prostora, a koji u svojoj ponudi ima pića, dužan je omogućiti preuzimanje sve ambalaže za pića od svojih kupaca, te je obvezan kupcu isplatiti iznos povratne naknade za preuzetu otpadnu ambalažu od pića, u skladu s ugovorom između kupca i prodavatelja koji obavlja trgovinu na veliko.

(11) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su jasno i vidljivo označiti mjesto preuzimanja otpadne ambalaže od pića.

(12) Fond sklapa ugovor s prodavateljem pića odnosno osobom koja upravlja reciklažnim dvorištem o načinu povrata povratne naknade isplaćene posjedniku i plaćanju troškova preuzimanja otpadne ambalaže od pića.

(13) Sadržaj izvješća, temeljem kojega Fond plaća prodavatelju pića i osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem iznos za preuzimanje i iznos za isplaćenu povratne naknade za ambalažu predanu sakupljaču, te način i rok dostave tog izvješća uređuje Fond uputom koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(14) Preuzimanje otpadne ambalaže od pića sukladno ovom članku ne smatra se preuzimanjem otpada u posjed u smislu članka 27. Zakona, te ne podliježe obvezi vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada iz članka 25. Zakona.

Članak 33.

(1) Uputom o korištenju aparata za preuzimanje otpadne ambalaže Fond određuje tehničku specifikaciju i uvjete uporabe aparata za preuzimanje otpadne ambalaže, dimenzije otpadne ambalaže od pića koje se mogu preuzimati putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže te obavezni sadržaj Izvješća iz članka 32. stavka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može započeti preuzimanje otpadne ambalaže od pića putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže od pića nakon što dokaže ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

(1) Otpadna ambalaža od pića mora biti prilikom preuzimanja kod prodavatelja pića i osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem ispražnjena od sadržaja, ne smije biti zgnječena ili uništena te GTIN oznaka i oznaka sustava povratne naknade moraju biti jasno vidljive i čitljive.

(2) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odbiti će preuzimanje otpadne ambalaže od pića od posjednika koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Preuzetu otpadnu ambalažu od pića prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su u svrhu sigurnog transporta staviti u spremnik po vrsti materijala i predavati ga sakupljaču zatvorenog i označenog sukladno uputama Fonda.

(4) Nabavu, vrstu i veličinu spremnika, sigurnosnih vezica i naljepnica, način spremanja, zatvaranja i označavanja spremnika, postupanje sa spremnicima, praćenje toka spremnika te druga pitanja od značaja za sigurnu manipulaciju otpadnom ambalažom uređuje Fond uputom.

Članak 35.

(1) Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su predati sakupljaču otpadnu ambalažu od pića preuzetu od posjednika.

(2) Sakupljač je dužan na poziv prodavatelja pića i osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem preuzeti otpadnu ambalažu od pića s područja sakupljanja za koje s Fondom ima sklopljen ugovor o obavljanju usluge sakupljanja otpadne ambalaže i prevesti je do skladišta sakupljača u kojem se osigurava obavljanje poslova usluge sakupljanja sukladno provedenom javnom pozivu iz članka 97. stavka 13. Zakona i sklopljenom ugovoru.

(3) U slučaju da sakupljač po pozivu prodavatelja pića ne preuzme ambalažu od pića, prodavatelj pića je dužan bez odgađanja, o istom pisano/elektroničkim putem obavijestiti Fond.

(4) Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova sakupljanja otpadne ambalaže od pića, prijevoz do obrađivača, uključujući troškove trajekta, tunelarine i mostarine kao i za obavljanje drugih poslova sukladno ugovoru Fonda i sakupljača.

(5) Naknadu iz stavka 4. ovog članka Fond utvrđuje odlukom.

(6) Fond plaća sakupljaču jednom mjesečno naknadu za pokriće troškova sakupljanja otpadne ambalaže, prijevoz do obrađivača, uključujući troškove trajekta, tunelarine i mostarine kao i za obavljanje drugih poslova sukladno sklopljenim ugovorima, a na temelju dostavljenih izvješća.

(7) Sadržaj izvješća iz stavka 6. ovog članka te način i rok dostave podataka određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Otpadna ambalaža koja je opasni otpad

Članak 36.

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 1. točku 3. ovog Pravilnika, za potrebe i u smislu odredbi ovog Pravilnika, otpadnom ambalažom koja je opasni otpad i koja potpada pod sustav gospodarenja otpadnom ambalažom kojim upravlja Organizacija smatra se samo otpadna ambalaža koja nastaje od proizvoda u ambalaži čija je ambalaža označena jednim ili s više od sljedećih piktograma opasnosti:

1. »GHS01« – koji upozorava krajnje korisnike da se unutar takve ambalaže nalazi kemikalija razvrstana u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: eksploziv, samoreagirajuća tvar i smjesa tipa A i tipa B, organski peroksid tipa A i tipa B

2. »GHS06« – koji upozorava krajnje korisnike da se unutar takve ambalaže nalazi kemikalija razvrstana u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije

3. »GHS08« – koji upozorava krajnje korisnike da se unutar takve ambalaže nalazi kemikalija razvrstana u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: mutagenost 1.A i 1.B kategorije; karcinogenost 1.A i 1.B kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A i 1.B kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije, specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. i 2. kategorije.

(2) Otpadna ambalaža, koja nije označena piktogramom opasnosti iz stavka 1. ovog članka, obuhvaćena je sustavom gospodarenja otpadnom ambalažom kojim upravlja Fond.

Sustav proširene odgovornosti proizvođača kojim upravlja Organizacija za otpadnu ambalažu koja je opasan otpad

Članak 37.

(1) Organizacija upravlja gospodarenjem otpadnom ambalažom koja je opasni otpad kako je određeno u članku 36. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Organizacija može započeti s radom nakon što je sukladno Zakonu ishodila rješenje o dodjeli statusa Organizacije te s Ministarstvom i Fondom sklopila sporazum.

(3) Organizacija je obvezna:

– sklopiti ugovore s proizvođačima proizvoda pakiranog u ambalažu, prodavateljima, proizvođačima otpada, osobama koje provode postupke sakupljanja i obrade otpada sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom te s osobama koje upravljaju reciklažnim dvorištem, a kojima se uređuju obveze i uvjeti gospodarenja otpadnom ambalažom koja je opasni otpad

– osigurati učinkovito odvojeno sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad od svih posjednika na čitavom teritoriju Republike Hrvatske

– osigurati zakonitu obradu sakupljene otpadne ambalaže koja je opasni otpad, u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom

– primjenjivati odgovarajući mehanizam samonadzora te, prema potrebi i redovite revizore neovisne treće strane radi procjene:

1. vlastitog financijskog upravljanja, uključujući i procjenu ispunjavanja zahtjeva za troškove koji se financiraju iz prihoda od naknada koje Organizaciji plaćaju proizvođači proizvoda pakiranog u ambalažu

2. kvalitete podataka o proizvodima u ambalaži stavljenim na tržište u Republike Hrvatske koji podliježu obvezi prijave Organizaciji sukladno obvezi iz sustava proširene odgovornosti proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu, o sakupljanju i obradi otpada koji nastaje od tih proizvoda, te drugih relevantnih podataka uključujući i zahtjeve iz Uredbe (EZ)1013/2006.

– provoditi informativne kampanje ili druge odgovarajuće mjere kojima se posjednici otpadne ambalaže koja je opasni otpad potiču na predaju takve otpadne ambalaže u sustav Organizacije.

(4) Organizacija je obvezna osigurati proizvođačima proizvoda pakiranog u ambalažu s kojima je sklopila ugovor postavljanje odgovarajućih spremnika za odvojeno sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad te njihovo redovito pražnjenje.

(5) Organizacija je obvezna voditi evidenciju proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu upisanih u Registar te podatke iz evidencije dostavljati Ministarstvu.

(6) Organizacija je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama popis proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu s kojima je sklopila ugovor iz stavka 3. ovog članka.

(7) Ukupna sredstva koja Organizacija prikupi od naknada koje joj proizvođači proizvoda pakiranog u ambalažu uplate za stavljanje na tržište proizvoda u ambalaži u kalendarskoj godini, moraju biti dostatna za nadoknadu troškova Organizacije sukladno ovom članku.

(8) Osim obveza propisanih ovim člankom, Organizacija je dužna ispunjavati i ostale obveze propisane Zakonom i ovim Pravilnikom u mjeri u kojoj se odnose i primjenjuju na Organizaciju.

(9) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1. – 8. ovog članka, u slučaju iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika obveze Organizacije propisane ovim Pravilnikom preuzima Fond.

Obveze proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad

Članak 38.

(1) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište Republike Hrvatske proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je razmjerno količini ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište snositi troškove gospodarenja tom otpadnom ambalažom.

(2) U cilju provedbe obveze iz stavka 1. ovog članka i opće obveze proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu iz članka 11. ovoga Pravilnika, proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu iz stavka 1. ovog članka obvezan je sklopiti ugovor s Organizacijom te postupati u skladu s ugovorom.

(3) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu iz stavka 1. ovog članka koji namjerava staviti na tržište proizvode u ambalaži nakon uspostave Organizacije obvezan je sklopiti ugovor s Organizacijom prije stavljanja proizvoda u ambalaži na tržište.

(4) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu iz stavka 1. ovog članka koji u trenutku uspostave Organizacije već stavlja na tržište proizvode u ambalaži obvezan je sklopiti ugovor s Organizacijom u roku od 30 dana od dana uspostave Organizacije.

(5) Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu iz stavka 1. ovog članka obvezan je dostavljati Organizaciji podatke o količini proizvoda u ambalaži i količini ambalaže od proizvoda po ambalažnim materijalima koje je stavio na tržište te količini proizvoda u ambalaži i ambalaže od proizvoda po ambalažnim materijalima koje je iznio, izvezao i povukao s tržišta na teritoriju Republike Hrvatske u tekućoj godini te popis svih osoba koje prodaju proizvode tog proizvođača krajnjim korisnicima na teritoriju Republike Hrvatske.

Sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad

Članak 39.

(1) Sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad dozvoljeno je sakupljaču koji ima sklopljen ugovor o sakupljanju otpadne ambalaže koja je opasni otpad s Organizacijom.

(2) Fizička osoba koja je u posjedu otpadne ambalaže koja je opasni otpad obvezna je otpadnu ambalažu odvajati od ostalih vrsta otpada i predati ju u reciklažno dvorište, koje je sukladno Zakonu na svom području obvezno osigurati izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba ili predati prodavatelju proizvoda od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad.

(3) Pravna ili fizička osoba – obrtnik, uključujući i fizičku osobu registriranu za obavljanje neke djelatnosti, obvezna je otpadnu ambalažu koja je opasni otpad, a koja nastaje obavljanjem njene djelatnosti, odvajati od ostalih vrsta otpada i tako odvojenu predati sakupljaču iz stavka 1. ovog članka.

(4) Odredbe iz stavka 2. i 3. ovog članka se ne primjenjuju na neuporabljiv proizvod iz članka 36. stavka 1. ovog Pravilnika ili na ostatke takvog proizvoda u prodajnoj ambalaži, a za koje je postupanje propisano posebnim propisom.

(5) Osoba iz stavka 3. ovog članka obvezna je sklopiti ugovor s Organizacijom, kojim će se urediti uvjeti predaje i preuzimanja otpadne ambalaže koja je opasni otpad, a koja je u njenom posjedu.

(6) Sakupljač iz stavka 1. ovoga članka je obvezan na poziv posjednika iz stavka 3. ovog članka, bez naplate po posjednika i unutar 20 dana od poziva, preuzeti od posjednika otpadnu ambalažu koja je opasni otpad čiji je ukupni volumen veći od dva m3.

(7) Prodavatelj koji u specijaliziranoj trgovini, kao što je na primjer poljoprivredna ljekarna prodaje proizvode u ambalaži čija je ambalaža označena oznakama iz članka 36. stavka 1. ovog Pravilnika te osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su bez naknade po posjednika preuzimati otpadnu ambalažu koja je opasni otpad od fizičkih osoba.

(8) Prodavatelj iz stavka 7. ovog članka obvezan je postaviti spremnik za sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad i na vidnom mjestu, na ulazu za krajnje korisnike u trgovinu, informirati krajnje korisnike o mogućnosti predaje odnosno obvezi preuzimanja otpadne ambalaže koja je opasni otpad u njegovom prodajnom prostoru tijekom cijelog radnog vremena prodajnog mjesta.

(9) Prodavatelj iz stavka 7. ovog članka može svoju obvezu iz stavaka 7. i 8. ovoga članka prenijeti na drugog prodavatelja ili na osobu koja upravlja reciklažnim dvorištem, pod uvjetom da udaljenost do drugog prodavatelja koji je obvezan preuzimati otpadnu ambalažu koja je opasni otpad ili do reciklažnog dvorišta nije veća od tri kilometra.

(10) Prodavatelj iz stavka 7. ovog članka koji od krajnjeg korisnika preuzima otpadnu ambalažu koja je opasni otpad ne obavlja djelatnost sakupljanja otpada stoga ne podliježe obvezi upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja sukladno Zakonu.

(11) Prodavatelj iz stavka 7. ovog članka i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su preuzetu otpadnu ambalažu koja je opasni otpad predati sakupljaču iz stavka 1. ovoga članka.

(12) Troškove predaje otpadne ambalaže sukladno stavku 3. i 11. ovog članka te prijevoza i obrade iste snosi Organizacija.

(13) Spremnike za otpadnu ambalažu koja je opasni otpad i koja nastaje kod osobe iz stavka 3. ovog članka, prodavatelja iz stavka 7. ovog članka te osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezna je osigurati Organizacija.

Obrada otpadne ambalaže koja je opasni otpad

Članak 40.

(1) Obrada otpadne ambalaže koja je opasni otpad dozvoljena je obrađivaču koji ima odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu otpadne ambalaže sukladno Zakonu i koji je sklopio ugovor s Organizacijom.

(2) Uvjet za sklapanje ugovora s Organizacijom je raspolaganje dozvolom za gospodarenje otpadom za oporabu otpadne ambalaže postupkom recikliranja, odnosno energetske oporabe.

(3) Obrađivač iz stavka 1. ovog članka je obvezan obradu otpadne ambalaže koja je opasni otpad obavljati u skladu s člankom 23. ovog Pravilnika i sukladno ugovoru s Organizacijom.

(4) Organizacija smije isporučiti izvan teritorija Republike Hrvatske otpadnu ambalažu koja je opasni otpad ili ostatke nakon obrade ako ne postoje dostatni kapaciteti za obradu na teritoriju Republike Hrvatske i pod uvjetima iz članka 41. ovoga Pravilnika.

(5) Obrađivač iz stavka 1. ovog članka je dužan voditi evidenciju o količini preuzete i obrađene otpadne ambalaže koja je opasni otpad i podatke iz evidencije dostavljati sukladno ugovoru s Organizacijom.

(6) Način dostave podataka iz stavka 4. ovog članka određuje Organizacija i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Prekogranični promet otpadnom ambalažom

Članak 41.

(1) U slučaju izvoza otpadne ambalaže ili ostataka nakon obrade otpadne ambalaže izvan država članica Europske unije izvoznik je obvezan izvoz obavljati u skladu s Uredbom (EZ) 1013/2006 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4. 12. 2007.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/1840 оd 20. listopada 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 373, 21. 10. 2021.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 1418/2007).

(2) U svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva oporabe propisanih ovim Pravilnikom, izvoznik iz stavka 1. ovoga članka je obvezan, u skladu s Uredbom (EZ) 1013/2006 i Uredbom (EZ) 1418/2007, dokazati da je obrada izvezene otpadne ambalaže obavljena u uvjetima koji su u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 42.

(1) Ambalažer je obvezan voditi evidenciju o vrsti i količini ambalaže koju je stavio na tržište i podatke iz evidencije dostaviti Ministarstvu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na obrascu O3 iz Priloga VII. ovog Pravilnika.

(2) Na temelju podataka iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo izrađuje izvješće o vrsti i količini ambalaže stavljene na tržište u prethodnoj kalendarskoj godini te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(3) Fond i Organizacija obvezni su voditi elektroničku evidenciju o količini jednokratne i ponovno uporabljive ambalaže proizvoda stavljene na tržište u kalendarskoj godini i podatke iz evidencije dostaviti Ministarstvu do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na Obrascu O1 iz Priloga V. ovog Pravilnika.

(4) Fond i Organizacija obvezni su voditi elektroničku evidenciju o količini proizvedene, sakupljene, obrađene i isporučene na obradu otpadne ambalaže u kalendarskoj godini i podatke iz evidencije dostaviti Ministarstvu do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na Obrascu O2 iz Priloga VI. ovog Pravilnika.

(5) Sakupljač koji ima sklopljen ugovor s Fondom obvezan je voditi evidenciju o količini otpadne ambalaže koju je sakupio i predao obrađivaču ili isporučio na obradu, a podatke iz evidencije dostaviti Fondu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Obrađivač koji ima sklopljen ugovor s Fondom obvezan je voditi evidenciju o količini preuzete i obrađene otpadne ambalaže te količini otpadne ambalaže, uključujući i ostatke nakon obrade, koju je isporučio na obradu, a podatke iz evidencije dostaviti Fondu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(7) Sadržaj izvješća te način dostave podataka iz stavka 5. i 6. ovog članka određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Sakupljač koji ima ugovor s Organizacijom obvezan je voditi evidenciju o količini sakupljene otpadne ambalaže koja je opasni otpad i podatke iz evidencije dostavljati sukladno ugovoru s Organizacijom.

(9) Obrađivač koji ima ugovor s Organizacijom obvezan je voditi evidenciju o količini preuzete i obrađene otpadne ambalaže koja je opasni otpad i podatke iz evidencije dostavljati sukladno ugovoru s Organizacijom.

(10) Sadržaj izvješća te način i rok dostave podataka iz stavka 8. i 9. ovog članka određuje Organizacija i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(11) Podaci iz stavka 3. i 4. ovog članka moraju omogućiti izvješćivanje sukladno Odluci 2005/270/EZ i Odluci (EU) 2019/665.

Informacijski sustav i izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 43.

(1) Elektroničku bazu podataka o ambalaži i otpadnoj ambalaži uspostavlja i vodi Ministarstvo.

(2) Baza podataka iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o ambalaži i otpadnoj ambalaži prikupljene iz sustava gospodarenja otpadnom ambalažom kojim upravljaju Fond i Organizacija, podatke prikupljene od ambalažera te dodatne podatke o ambalaži i otpadnoj ambalaži dobivene iz drugih izvora, studija i procjena.

(3) Baza podataka iz stavka 1. ovog članka služi za praćenje postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom kojima se posebno pružaju informacije o veličini, svojstvima i razvoju tokova ambalaže i otpadne ambalaže u Republici Hrvatskoj, uključujući informacije o toksičnosti ili opasnosti ambalažnih materijala i dijelova koji se upotrebljavaju u njihovoj proizvodnji.

(4) Ministarstvo je obvezno za svaku kalendarsku godinu i u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se podaci prikupljaju, Europskoj komisiji dostavljati izvješće s podacima o ostvarenju ciljeva oporabe i recikliranja iz članka 8. ovog Pravilnika, podacima o ponovno uporabljivoj ambalaži te podacima o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje.

(5) Ministarstvo je obvezno uz izvješće iz stavka 4. ovoga članka priložiti i izvješće o provjeri kvalitete podataka i mjerama poduzetim na temelju članka 10. stavka 3., 8. i 9. ovog Pravilnika, uključujući, po potrebi, detaljne informacije o prosječnim stopama gubitaka.

(6) Ministarstvo je obvezno dostavljati izvješće s podacima o ostvarenju ciljeva oporabe i recikliranja iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika kao i s podacima o ponovno uporabljivoj ambalaži u formatu određenom Odlukom (EU) 2019/665.

(7) Ministarstvo je obvezno dostavljati izvješće s podacima o ostvarenju ciljeva oporabe i recikliranja iz članka 60. točke 1., 2. i 3. Zakona u formatu određenom Odlukom 2005/270/EZ.

(8) Ministarstvo je obvezno dostavljati izvješće s podacima o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje u formatu određenom Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/896 оd 19. lipnja 2018. o utvrđivanju metodologije za izračun godišnje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje i o izmjeni Odluke 2005/270/EZ (SL L 160, 25. 6. 2018.).

(9) Ministarstvo je obvezno zajedno s izvješćem iz stavka 4. ovog članka dostaviti na zahtjev Europske komisije također i izvješće s podacima o ispunjavanju zahtjeva u svezi s dopuštenim sadržajem teških metala u ambalaži koja je stavljena na tržište na teritoriju Republike Hrvatske, te s podacima o količinama otpadne ambalaže koja se zbog onečišćenja sadržajem smatra opasnim otpadom i koja zbog toga nije pogodna za daljnju oporabu.

(10) Ministarstvo je obvezno podatke iz izvješća iz stavka 4. ovog članka, nakon dostavljanja Europskoj komisiji, objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

PLASTIČNI PROIZVODI ZA JEDNOKRATNU UPORABU I RIBOLOVNI ALAT KOJI SADRŽAVA PLASTIKU

Obveza smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda iz Popisa A Dodatka III. Zakona

Članak 44.

Kako bi se smanjila potrošnja čaša za napitke i spremnika za hranu iz Dodatka III. Popisa A Zakona (u daljem tekstu: čaša za napitke i spremnik za hranu) te doprinijelo sprječavanju nastanka otpada, određuju se mjere za postizanje cilja smanjenja potrošnje iz članka 56. stavka 3. Zakona.

Mjere za smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu

Članak 45.

(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja postavlja aparate za napitke obvezna je u prostorima u kojima postavlja aparate iste postaviti bez jednokratnih plastičnih čaša za napitke.

(2) Iznimno, pravna i fizička osoba – obrtnik koja postavlja aparate za napitke na javnim mjestima na kojima nije moguća uporaba čaša za višekratnu uporabu, smije iste postaviti s jednokratnim plastičnim čašama za napitke koje nisu u cijelosti izrađene od plastike ili s jednokratnim čašama za napitke koje su izrađene od drugog materijala.

Članak 46.

(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja obavlja ugostiteljsku djelatnost u objektima jednostavnih usluga gdje se pripremaju i uslužuju napici u jednokratnim plastičnim čašama za napitke obvezna je potrošaču osigurati alternativne višekratne čaše za napitke ili jednokratne čaše za napitke koje su izrađene od drugog materijala.

(2) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja obavlja ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima gdje se pripremaju i uslužuju napici, izuzev u onima iz stavka 1. ovoga članka, obvezna je koristiti višekratne čaše za napitke.

Članak 47.

(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja obavlja ugostiteljsku djelatnost u objektima jednostavnih usluga gdje se hrana priprema i uslužuje u jednokratnim plastičnim spremnicima za hranu, obvezna je potrošaču osigurati alternativne višekratne spremnike za hranu ili jednokratne spremnike za hranu izrađene od drugog materijala.

(2) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja obavlja ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima gdje se hrana priprema i uslužuje, izuzev u onima iz stavka 1. ovoga članka, obvezna je koristiti višekratne spremnike za hranu.

(3) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja obavlja ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima skupine »catering objekti« obvezna je potrošaču osigurati dostavu i usluživanje hrane u jednokratnim plastičnim spremnicima za hranu, u višekratnim spremnicima za hranu ili u jednokratnim spremnicima za hranu izrađenim od drugog materijala.

Članak 48.

(1) Proizvođač plastičnih proizvoda koji zapošljava više od 50 osoba dužan je odrediti kvantitativne ciljeve za smanjenje stavljanja na tržište jednokratnih plastičnih proizvoda iz Dodatka III. Popisa A Zakona koje stavlja na tržište kao napunjene jednokratne plastične proizvode iz Dodatka III. popisa A Zakona i izraditi plan mjera za njihovo postizanje.

(2) Proizvođač plastičnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je plan mjera za postizanje ciljeva iz stavka 1. ovog članka dostaviti Ministarstvu, elektronički ili pisanim putem.

(3) Na temelju dobivenih podataka iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo će utvrditi nacionalne ciljeve smanjenja potrošnje jednokratnih plastičnih proizvoda iz Dodatka III. Popisa A Zakona.

Članak 49.

Prodavatelj mora sve jednokratne plastične čaše za napitke naplatiti krajnjem korisniku na prodajnom mjestu.

PROŠIRENA ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA

Obveze proizvođača plastičnih proizvoda iz Popisa E Dodatka III. Zakona i ribolovni alat koji sadržava plastiku

Članak 50.

(1) Proizvođač plastičnih proizvoda koji stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu uporabu iz Popisa E Dodatka III. Zakona i ribolovni alat koji sadržava plastiku obvezan je prijaviti se i dostavljati podatke u Registar te razmjerno količini proizvoda koje je stavio na tržište snositi troškove gospodarenja otpadom od tih proizvoda uplatom naknade gospodarenja iz članka 6. ovog Pravilnika na račun Fonda, koji time u ime proizvođača plastičnih proizvoda provodi poslove za koje sukladno članku 105. Zakona osigurava nadoknadu troškova.

(2) Proizvođač plastičnih proizvoda iz stavka 1. ovog članka koji je ujedno proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu, plaća naknadu gospodarenja iz članka 6. ovog Pravilnika kao proizvođač plastičnih proizvoda.

(3) Iznos naknade gospodarenja iz stavka 1. ovog članka određuje Fond Odlukom sukladno Uredbi i Zakonu.

(4) U cilju provedbe obveze iz stavka 1. ovog članka, proizvođač plastičnih proizvoda iz stavka 1. ovog članka ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je sam obračunati i plaćati naknadu gospodarenja na račun Fonda, u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

(5) Obračunsko razdoblje za plaćanje naknade iz stavka 1. ovoga članka je jedan mjesec, a proizvođač plastičnih proizvoda je obvezan uplatiti iznos naknade u Fond do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Proizvođač plastičnih proizvoda koji stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu uporabu iz Popisa E Dodatka III. Zakona i ribolovni alat koji sadržava plastiku obvezan u evidenciji voditi podatke o tim proizvodima, mjestu i državi nabave ili isporuke, masi jednokratnih plastičnih proizvoda i ribolovnih alata koji sadržava plastiku, broju jednokratnih plastičnih proizvoda koji sadržava plastiku, masi plastike u jednokratnim plastičnim proizvodima i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, a koje je stavio na tržište te broju i masi proizvoda odnosno masi ribolovnog alata koje je iznio, izvezao i povukao s tržišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(7) Proizvođač plastičnih proizvoda obvezan je podatke iz evidencije iz stavka 6. ovoga članka dostaviti u Registar jednom mjesečno do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Sadržaj prijave te način i rok dostave podataka iz stavka 1. i 6. ovog članka u Registar određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Obveze Fonda

Članak 51.

(1) Fond je obvezan sklopiti ugovor s izvršnim tijelom jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) u kojem će biti određen način isplate naknade i uvjeti provedbe usluga gospodarenja otpadom koje je potrebno poduzeti za:

– redovno uklanjanje otpada nastalog od proizvoda iz Popisa E Dodatka III. Zakona odbačenog u okoliš, prijevoz i obradu otpada od tih proizvoda na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

– redovno sakupljanje otpada na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba nastalog od proizvoda iz točke II. i III. Popisa E Dodatka III. Zakona koji su odbačeni u komunalni otpad, prijevoz i obradu otpada od tih proizvoda

– gradnju, održavanje i rad infrastrukture za sakupljanje otpada nastalog od proizvoda iz točke I. i III. Popisa E Dodatka III. Zakona na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba potrebne za održavanja čistoće javnih površina u sklopu komunalne djelatnosti

– izvješćivanje o provedenim aktivnostima i kontrolu učinkovitosti istih.

(2) Sastavni dio ugovora čini plan iz članka 52. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Fond je obvezan sklopiti ugovor s operatorom lučkog uređaja za prihvat otpada u kojem će biti određen način isplate naknade i uvjeti provedbe aktivnosti koje je potrebno poduzeti za odvojeno sakupljanje otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku, prijevoz i obradu ovoga otpada, izvješćivanje o provedenim aktivnostima i kontrolu učinkovitosti istih.

(4) Sastavni dio ugovora čini plan iz članka 53. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(5) U ugovorima iz stavka 1. i 3. ovoga članka potrebno je odrediti uvjete za obradu, prijevoz odnosno sakupljanje otpada, a za otpadni ribolovni alat koji sadržava plastiku dodatno i uvjete za upućivanje na oporabu otpada postupkom recikliranja.

(6) Fond je dužan na godišnjoj razini analizirati učinkovitost provedbe usluga gospodarenja otpadom i troškova neophodnih za ekonomski održivo izvršenje usluga i objaviti rezultate analize s predloženim korektivnim i preventivnim mjerama.

(7) Naknade iz stavka 1. i 3. ovog članka Fond utvrđuje odlukom.

(8) Fond plaća osobama iz stavka 1. i 3. ovog članka naknadu za pokriće troškova poslova obavljenih sukladno sklopljenim ugovorima, a na temelju dostavljenih izvješća.

(9) Sadržaj izvješća iz stavka 8. ovog članka te način i rok dostave podataka određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(10) Fond sklapa dodatak ugovora s obrađivačem otpadne ambalaže i/ili sakupljačem otpadne ambalaže koji već imaju sklopljen ugovor s Fondom sukladno Zakonu i ovome propisu za prihvat otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku koji nije u nadležnosti operatera lučkog uređaja za prihvat otpada u kojem će biti određen način isplate naknade i uvjeti provedbe aktivnosti koje je potrebno poduzeti za odvojeno sakupljanje ovoga otpada, prijevoz i obradu, izvješćivanje o provedenim aktivnostima i kontrolu učinkovitosti istih.

(11) Obrađivač otpadne ambalaže i/ili sakupljač otpadne ambalaže koji već imaju sklopljen ugovor s Fondom imaju pravo na naknadu za pokriće troškova iz ugovora iz stavka 10. ovoga članka.

Obveze izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

Članak 52.

(1) Nadležno tijelo je obvezno na svom području osigurati redovno uklanjanje otpada nastalog od proizvoda iz Popisa E Dodatka III. Zakona odbačenog u okoliš, prijevoz i obradu otpada od tih proizvoda.

(2) Nadležno tijelo je obvezno na svom području osigurati redovno sakupljanje otpada nastalog od proizvoda iz točke III. Popisa E Dodatka III. Zakona koji su odbačeni u komunalni otpad, prijevoz i obradu otpada od tih proizvoda.

(3) Nadležno tijelo je obvezno na svom području osigurati gradnju, održavanje i rad infrastrukture za sakupljanje otpada nastalog od proizvoda iz točke I. Popisa E Dodatka III. Zakona koji su odbačeni u komunalni otpad i za proizvode iz točke III. Popisa E Dodatka III na mjestima na kojima se najčešće odbacuju ovi proizvodi.

(4) Nadležno tijelo je obvezno djelatnosti prijevoza, sakupljanja i obrade otpada iz stavka 1. ovoga članka provesti sukladno Zakonu i ugovoru koji je sklopio s Fondom.

(5) Nadležno tijelo je obvezno izraditi plan provedbe aktivnosti iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka i dostaviti ga Fondu.

(6) Fond je dužan u roku do 90 dana od dana zaprimanja plana iz stavka 5. ovoga članka donijeti odluku o prihvaćanju tog plana.

(7) Nadležno tijelo ima pravo na naknadu troškova koji su nužni za provođenje svih aktivnosti iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka sukladno ugovoru sklopljenim s Fondom.

(8) Nadležno tijelo je obvezno Fondu dostaviti do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu izvješće o provedbi plana iz stavka 5. ovoga članka, odnosno o provedenim aktivnostima iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka koje uključuje naziv pravne ili fizičke osobe koja je u ime jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba provela navedene aktivnosti, te količine sakupljenog i obrađenog otpada, postupak obrade i nazive pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika koji su otpad sakupili i obradili, kao financijske i ostale podatke vezane za izračun troškova iz stavka 7. ovoga članka.

Obveze operatora lučkog uređaja za prihvat otpada

Članak 53.

(1) Operator lučkog uređaja za prihvat otpada dužan je u okviru redovnog rada osigurati prihvat otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku iz svih izvora iz svoje nadležnost, odvojeno sakupljanje otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku, prijevoz i obradu ovoga otpada odnosno recikliranje.

(2 Operator lučkog uređaja za prihvat otpada ima pravo na naknadu od Fonda za troškove koji su nužni za provođenje aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Operator lučkog uređaja za prihvat otpada obvezan je djelatnosti prijevoza, sakupljanja i obrade otpada iz stavka 1. ovoga članka provesti sukladno Zakonu i ugovoru koji je sklopio s Fondom.

(4) Operator lučkog uređaja za prihvat otpada dužan je izraditi plan provedbe aktivnosti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka i dostaviti ga Fondu.

(5) Fond je dužan u roku do 90 dana od dana zaprimanja plana iz stavka 4. ovoga članka donijeti odluku o prihvaćanju tog plana.

(6) Operator lučkog uređaja za prihvat otpada dužan je Fondu dostaviti do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu godišnje izvješće o provedbi plana iz stavka 4. ovoga članka, odnosno o provedenim aktivnostima iz stavka 1. ovoga članka koje uključuje masu sakupljenog i obrađenog otpada iz stavka 1. ovoga članka, zasebno za pronađene odbačene ribolovne alate, postupak obrade i nazive pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika koji su otpad sakupili, obradili, odnosno reciklirali kao i financijske i ostale podatke vezane za izračun troškova iz stavka 2. ovoga članka.

Obveze obrađivača otpadne ambalaže i sakupljača otpadne ambalaže koji imaju sklopljen ugovor s Fondom

Članak 54.

(1) Obrađivač otpadne ambalaže odnosno sakupljač otpadne ambalaže obvezan je preuzeti otpad od ribolovnog alata koji sadržava plastiku koji nije obuhvaćen člankom 53. ovog Pravilnika i sakupljenu otpadnu ambalažu od jednokratnih plastičnih proizvoda iz točke I. Popisa E Dodatka III. Zakona koji su odbačeni u komunalni otpad od osobe koja je istu prikupila, a u svezi provedbe članka 52. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Obrađivač, odnosno sakupljač iz stavka 1. ovoga članka obvezan je Fondu dostaviti do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu izvješće o provedenim aktivnostima koje uključuje količine sakupljenog i obrađenog otpada iz stavka 1. ovoga članka, postupak obrade i nazive pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika koji su otpad sakupili/obradili kao i financijske podatke.

Financiranje mjera za podizanje svijesti i izvješćivanja za jednokratne plastične proizvode

Članak 55.

(1) Fond i Ministarstvo imaju pravo na naknadu troškova za prikupljanje podataka i izvješćivanja za jednokratne plastične proizvode iz točke II. i III. Popisa E Dodatka III. Zakona i za provođenje mjera za podizanje svijesti za proizvode iz Popisa E Dodatka III. Zakona.

(2) Raspodjela troškova između Fonda i Ministarstva utvrđuje se ugovorom.

Gospodarenje otpadnim ribolovnim alatom koji sadržava plastiku

Članak 56.

(1) U gospodarenju otpadnim ribolovnim alatom koji sadržava plastiku mora se postići minimalna godišnja stopa sakupljanja otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku i koji je namijenjen recikliranju, u skladu s Uredbom.

(2) Ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i nositelj dozvole za akvakulturu za uzgoj morskih organizama upisan u registar dozvola obvezni su otpadni ribolovni alat koji sadržava plastiku predati operatoru lučkog uređaja za prihvat otpada ili osobi iz članka 54. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Mjere za podizanje svijesti – obveze za plastične proizvode za jednokratnu uporabu iz Popisa G Dodatka III. Zakona i ribolovni alat koji sadržava plastiku

Članak 57.

(1) Fond u suradnji s Ministarstvom provodi nacionalnu godišnju kampanju na temu smanjenja utjecaja jednokratnih plastičnih proizvoda na okoliš za proizvode iz Popisa G Dodatka III. Zakona i ribolovnog alata koji sadržava plastiku.

(2) Nacionalna kampanja uključuje mjere za obavješćivanje potrošača i poticanje odgovornog ponašanja potrošača kako bi se postiglo smanjenje potrošnje, odnosno odbacivanja otpada od jednokratnih plastičnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, te mjere za obavješćivanje potrošača o sljedećem:

– dostupnosti alternativa koje se mogu ponovno upotrijebiti, sustavima za ponovnu uporabu i mogućnostima u pogledu gospodarenja otpadom za jednokratne plastične proizvode iz stavka 1. ovoga članka kao i o najboljim praksama gospodarenja otpadom koje se primjenjuju u skladu s člankom 5. Zakona

– posljedicama koje za okoliš i ljudsko zdravlje, a posebno morski okoliš ima odbacivanje otpada u okoliš i drugo neodgovarajuće gospodarenje otpadom od jednokratnih plastičnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, pritom uzimajući u obzir prisutnost mikroplastike u okolišu

– posljedicama na vodni okoliš koje ima neodgovarajuće gospodarenja otpadom od jednokratnih plastičnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, kad se isti ispušta u sustav odvodnje.

(3) Nacionalna kampanja uključuje sljedeće: obavješćivanje putem medija i službenih internetskih stranica, organizaciju javnih akcija i radionica, osmišljavanje i provođenje projekata za odgojne i obrazovne ustanove, poticanje inovativnih projekata »lokalna zajednica bez jednokratnih plastičnih proizvoda«, poticanje tematskih akcija čišćenja odbačenog otpada od strane udruga ribara, ronilačkih klubova, udruga planinara te ostalih neprofitnih organizacija koje se bave sprječavanjem nastanka otpada s jasnom poukom.

(4) Fond će objaviti javni poziv za financiranje kampanja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na temu smanjenja utjecaja jednokratnih plastičnih proizvoda na okoliš za proizvode iz Popisa G Dodatka III. Zakona i ribolovnog alata koji sadržava plastiku, a kriterije za odabir utvrditi prema uspješnosti u provođenu sustava proširene odgovornosti proizvođača.

Izvješćivanje o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu iz Popisa A, E i F Dodatka III. Zakona i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku

Članak 58.

(1) Proizvođač plastičnog proizvoda obvezan je do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Registar podatke o broju i masi jednokratnih plastičnih proizvoda iz Popisa A i F Dodatka III. Zakona, te masi ribolovnog alata koji sadržava plastiku koje je u prethodnoj godini stavio na tržište Republike Hrvatske.

(2) Proizvođač plastičnog proizvoda obvezan je do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Fond podatke o udjelu reciklirane plastike u jednokratnim plastičnim proizvodima iz Popisa F Dodatka III. Zakona koje je u prethodnoj godini stavio na tržište Republike Hrvatske.

(3) Proizvođač plastičnog proizvoda obvezan je do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Registar podatke o udjelu plastike u jednokratnim plastičnim proizvodima iz Popisa A Dodatka III. Zakona i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku koje je u prethodnoj godini stavio na tržište na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 59.

(1) Obrađivač i sakupljač jednokratnih plastičnih proizvoda obvezan je do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Fondu podatke o broju i masi odvojeno sakupljenih otpadnih jednokratnih plastičnih proizvoda iz Popisa F Dodatka III. Zakona na teritoriju Republike Hrvatske i podatke o masi, vrsti i materijalu odvojeno sakupljenog otpadnog ribolovnog alata.

(2) Operator lučkog uređaja za prihvat otpada obvezan je do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Fond podatke o masi, vrsti i materijalu odvojeno sakupljenog otpadnog ribolovnog alata.

(3) Nadležno tijelo je obvezno do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Fond podatke o masi sakupljenog i obrađenog otpada nastalog od jednokratnih plastičnih proizvoda iz točke III. Popisa E Dodatka III. Zakona za koje je plaćena naknada gospodarenja otpadom, te podatke vezane za izračun troškova kako je navedeno u članku 52. stavak 6. ovog Pravilnika.

Članak 60.

(1) Način dostave podataka iz članka 50. stavak 6., članka 52. stavak 8., članka 53. stavak 6., članka 58. i članka 59. ovoga Pravilnika određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Fond obrađuje prikupljene podatke te izračunava smanjenje potrošnje proizvoda iz Popisa A Dodatka III. Zakona, odvojeno sakupljanje i udjele recikliranog sadržaja proizvoda iz Popisa F Dodatka III. Zakona, odvojeno sakupljanje i stavljanje na tržište ribolovnog alata, te masu otpada nastalog nakon potrošnje duhanskih proizvoda s filtrom i filtara koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima i prikupljenog kao otpad odbačen u okoliš i putem javnih sustava za prikupljanje otpada.

(3) Podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka Fond dostavlja Ministarstvu, sukladno formatu propisanom Odlukama Komisije iz članka 62. ovog Pravilnika.

Članak 61.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik iz članka 45., 46. i 47. ovoga Pravilnika koja je obveznik provedbe mjera za smanjenje potrošnje obavezna je do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Ministarstvu podatke o poduzetim mjerama, te izračun smanjenja potrošnje jednokratnih plastičnih proizvoda na koji se mjera odnosi.

Članak 62.

(1) Ministarstvo dostavlja Komisiji elektroničkim putem, u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju su prikupljeni, sljedeće podatke:

– podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu navedenima u Popisu A Dodatka III. Zakona koji su stavljeni na tržište države članice svake godine, kako bi se dokazalo smanjenje potrošnje u skladu s člankom 56. stavkom 3. Zakona

– informacije o mjerama poduzetim sukladno članku 45. do 49. ovog Pravilnika

– podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu navedenima u Popisu F Dodatka III. Zakona koji su odvojeno skupljeni u državi članici svake godine, kako bi se dokazalo postizanje ciljeva za odvojeno skupljanje određenih člankom 56. stavkom 1. Zakona

– podatke o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku i koji je stavljen na tržište te o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu u državi članici svake godine

– informacije o sadržaju recikliranog materijala u bocama za napitke navedenima u Popisu F Dodatka III. Zakona, kako bi se dokazalo postizanje ciljeva određenih člankom 56. stavkom 2. Zakona i

– podatke o otpadu nastalom nakon potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u točki III. Popisa E Dodatka III. Zakona, koji je skupljen u skladu s člankom 52. ovog Pravilnika.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sustava proširene odgovornosti proizvođača kako je propisano u članku 60. stavku 2. ovog Pravilnika te temeljem ostalih dostupnih administrativnih ili drugih izvora podataka.

(3) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja sukladno sljedećim odlukama Komisije:

– Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/958 оd 31. svibnja 2021. o utvrđivanju formata za dostavljanje podataka i informacija o ribolovnom alatu koji je stavljen na tržište i o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu u državama članicama te formata za izvješće o provjeri kvalitete u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (d) i stavkom 2. Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 349, 4. 10. 2021.)

– Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/1752 оd 1. listopada 2021.o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu (SL L 211, 15. 6. 2021.)

– Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/2267 оd 17. prosinca 2021. o utvrđivanju formata za dostavu podataka i informacija o prikupljenom otpadu nakon potrošnje duhanskih proizvoda s filtrom i filtara koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima (SL L 455, 20. 12. 2021.)

– Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/162 оd 4. veljače 2022. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i izvješćivanja o smanjenju potrošnje određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i mjerama koje države članice poduzimaju kako bi je smanjile (SL L 26, 7. 2. 2022.).

(4) Prva izvještajna godina za dostavu podataka je 2022. godina, izuzev podataka iz članka 57. stavka 2. i članka 58. stavka 3. ovoga Pravilnika za koje je prva izvještajna godina 2023. godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

(1) Uputu iz članka 17. i članka 33. ovog Pravilnika Fond je obvezan donijeti i objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Uputu iz članka 34. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika Fond je dužan donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 64.

Proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu dužan je označiti ambalažu proizvoda sukladno članku 17. stavku 1. ovog Pravilnika u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 65.

(1) Način dostave podataka iz članka 19., 26., 30., 31. i 50. ovog Pravilnika u Registar te uzoraka ambalažnih jedinica iz članka 31. ovog Pravilnika u Fond, Fond je obvezan objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Do početka rada Registra:

– podatke o GTIN-u proizvoda te podatke o proizvođaču, proizvodu i ambalaži proizvoda proizvođač je dužan dostavljati Fondu na način i u rokovima koje odredi Fond Uputom koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama

– podaci o vrsti i količini jednokratne ambalaže dostavljaju se u Fond na način i u rokovima koje odredi Fond Uputom koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama

– podaci o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže dostavljaju se u Fond na način i u rokovima koje odredi Fond Uputom koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama

– naknada gospodarenja za ambalažu obračunava se na temelju podataka dostavljenih u Fond sukladno Uputama iz podstavaka 1., 2. i 3. ovog stavka.

Članak 66.

(1) Svi dionici iz članka 25. stavka 3. točke 1. ovog Pravilnika dužni su sklopiti ugovore s Fondom u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

(2) Fond je dužan sklopiti ugovore iz članka 25. stavka 3. točke 2. ovog Pravilnika u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

Članak 67.

Način dostave podataka iz članka 42. stavka 6. i 7. ovog Pravilnika Fond je obvezan objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 68.

Način dostave podataka iz članka 42. stavka 9. i 10. ovog Pravilnika Organizacija je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 30 dana od njene uspostave.

Članak 69.

Način dostave podataka iz članka 60. ovog Pravilnika Fond je obvezan objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 70.

U roku od 60 dana od stupanja na snagu članaka 52. i 53. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo odnosno operator lučkog uređaja za prihvat otpada dužni su izraditi plan provedbe aktivnosti iz članaka 52. i 53. ovoga Pravilnika.

Članak 71.

(1) Do uspostave Organizacije iz članka 37. ovog Pravilnika ili dok upravljanje sustavom gospodarenja otpadnom ambalažom koja je sukladno ovom Pravilniku opasni otpad ne preuzme Fond, proizvođač proizvoda pakiranog u ambalažu koji stavlja na tržište proizvode koji sadrže opasne tvari u skladu s propisima koji uređuju kemikalije, obvezan je osigurati sakupljanje i predaju na oporabu sve otpadne ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište, sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.

(2) Ako do 1. siječnja 2025. godine nije dodijeljen status Organizacije iz stavka 1. ovog članka, u skladu s člankom 95. Zakona, od 1. siječnja 2025. godine upravljanje sustavom gospodarenja otpadnom ambalažom koja je sukladno ovom Pravilniku opasni otpad obavlja Fond.

Članak 72.

Do sklapanja ugovora iz članka 97. stavka 13. Zakona, za otpadnu ambalažu vrijede ugovori o obavljanju poslova centara sklopljeni temeljem Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 111/06, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 89/11, 126/11, 38/13, 86/13 i 94/13).

Članak 73.

Iznosi naknada za sakupljanje otpadne ambalaže propisani odredbom članka 25. stavka 7., 8., 9. i 10. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 111/06, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 89/11, 126/11, 38/13, 86/13) prestaju važiti istekom šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 74.

Do sklapanja sporazuma iz članka 65. stavka 3. Zakona davatelji usluge predaju neopasnu otpadnu ambalažu sakupljaču koji ima ugovor sa ugovornim obrađivačem Fonda ili s Fondom.

Članak 75.

Fond će bez odlaganja obavijestiti sakupljače koji imaju sklopljen Ugovor o obavljanju poslova sakupljanja otpadne ambalaže s Fondom koji je na snazi temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom o prestanku važenja predmetnih ugovora u onom dijelu za koji je sklopljen ugovor o obavljanju poslova gospodarenja otpadom iz odredbe članka 97. Zakona o gospodarenju otpadom s danom sklapanja ugovora o obavljanju poslova gospodarenja otpadom.

Članak 76.

Fond će po sklapanju ugovora po provedenim javnim pozivima za iskaz interesa sukladno odredbi članka 97. stavka 13. Zakona o gospodarenju otpadom obavijestiti sakupljače koji imaju sklopljen Ugovor o obavljanju poslova sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade koji su na snazi temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom o prestanku važenja istih.

Članak 77.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20) osim Priloga II.,VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. koji ostaju na snazi šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13), osim odredbi članka 25. stavaka 7., 8., 9. i 10. koje ostaju na snazi do donošenja Odluke Fonda iz odredbe članka 27. stavka 10. i odredbe članka 35. stavka 4. ovog Pravilnika, a najkasnije 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 78.

Odredba članka 28. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika, te članka 29. stavka 7. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na naplatu obrađivaču za preuzetu otpadnu ambalažu koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade, primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine.

Članak 79.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII. i VIII. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 80.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. koji stupa na snagu 3. srpnja 2024. godine, članka 11. stavka 2. koji stupa na snagu ispunjenim uvjetima iz članka 71. stavka 2. ovog Pravilnika, članka 20. stavka 3. koji stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine, članka 20. stavka 4. i 5. koji stupaju na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, članka 26. stavka 3. i 5. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2025. godine, članka 30. stavka 1. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na višeslojnu (kompozitnu) ambalažu s pretežno papir-kartonskom komponentom, ambalažu od plastike koja nije načinjena od polietilen-tereftalata (PET) kao glavne sastavnice i na ambalažu volumena manjeg od 0,2 litre, koji stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine, članka 48. stavka 2. koji stupa na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika te članaka 50., 51., 52., 53., 54. u dijelu koji se odnosi na otpadni ribolovni alat, 55., 56. i 57. koji stupaju na snagu 31. prosinca 2024. godine, osim za proizvode iz točke III. Popisa E Dodatka III. Zakona za koje se članci 50., 51., 52., 53., 55., 56. i 57. primjenjuju od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 351-01/22-04/01

Urbroj: 517-05-2-2-23-31

Zagreb, 13. studenoga 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG I.

ILUSTRATIVNI PRIMJERI ZA PRIMJENU KRITERIJA ZA DEFINIRANJE POJMA »AMBALAŽA«

I. Ilustrativni primjeri za određivanje što je ambalaža

Ambalaža

Kutije za slatkiše

Folija koja omata kutiju od CD-a

Poštanske torbe (vreće) za kataloge i magazine (s magazinom unutra)

Podlošci za tortu prodani s tortom

Valjci, cijevi i cilindri oko kojih je obavijen savitljiv materijal (npr. plastične folije, aluminij, papir), osim valjaka, cijevi i cilindara koji su namijenjeni kao dijelovi proizvodne opreme i ne koriste se za predstavljanje proizvoda kao prodajne jedinice

Posude za cvijeće koje su namijenjene samo za prodaju i transport biljaka i nisu namijenjene da s biljkom ostanu do kraja njezina životnog vijeka

Staklene boce za injekcijske otopine

CD-vretena (prodana zajedno s CD-ima, koja nisu namijenjena da se koriste kao spremište)

Vješalice za odjeću (prodane zajedno s odjevnim predmetom)

Kutije za šibice

Sterilni sustavi kao barijere (vrećice, posude i materijali potrebni za očuvanje sterilnosti proizvoda)

Pića iz kapsula (npr. kava, kakao, mlijeko) koje su ostavljene prazne nakon uporabe

Ponovno punjivi čelični cilindri koji se koriste za razne vrste plina, osim onih za gašenje požara

Predmeti koji nisu ambalaža

Posude za cvijeće u kojima biljke ostaju cijeli životni vijek

Kutije za alat

Čajne filter-vrećice

Voštani omoti za sir

Omoti kobasica

Vješalice za odjeću (prodane odvojeno)

Kapsule, vrećice/folije i čahurice od filtar-papira za kavena pića, koje su odložene zajedno s iskorištenim kavenim proizvodom

Patrone za pisače

Kutije za CD, DVD i video (prodane zajedno s CD-om, DVD-om ili video-trakom unutra)

CD vretena (prodana prazna, koja su namijenjena da se koriste kao spremište)

Topive vrećice za deterdžente

Lampaši za groblja (spremnici za svijeće)

Mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se može ponovno puniti, npr. ponovno punjiv mlin za papar).

II. Ilustrativni primjeri za određivanje predmeta koji su ambalaža

Ambalaža, ako je osmišljena i namijenjena za punjenje na prodajnom mjestu

Papirne ili plastične vrećice

Tanjuri i šalice za jednokratnu uporabu

Prianjajuća folija za hranu

Vrećice za sendviče

Aluminijska folija

Plastična folija za čistu odjeću u praonicama

Predmeti koji nisu ambalaža

Miješalica

Jednokratni pribor za jelo

Papir za omatanje (prodan odvojeno)

Papirne posude za pečenje (prodane odvojeno)

Podlošci za tortu prodani bez torte

III. Ilustrativni primjeri za određivanje predmeta koji su sastavni dio ambalaže

Ambalaža

Etikete obješene izravno na proizvod ili na njega pričvršćene

Dio ambalaže

Četka maskare, koja je sastavni dio poklopca posudice

Naljepnice, pričvršćene na drugu ambalažu

Spajalice

Plastične košuljice

Mjerna posudica, koja je sastavni dio poklopca ambalaže za deterdžente

Mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se ne može ponovno puniti, napunjen proizvodom; npr. mlin za papar napunjen paprom)

Predmeti koji nisu ambalaža

Oznake za određivanje radiofrekvencije

PRILOG II.

BITNI ZAHTJEVI O PROIZVODNJI I SASTAVU AMBALAŽE TE NJENOJ POGODNOSTI ZA PONOVNU UPORABU I OPORABU, UKLJUČUJUĆI RECIKLIRANJE

1. Zahtjevi koji se odnose na proizvodnju i sastav ambalaže

– Ambalaža mora biti proizvedena tako da bude najmanjeg mogućeg volumena i težine, a koji osigurava potrebnu razinu sigurnosti, zdravstvene ispravnosti i prihvatljivosti pakiranog proizvoda za krajnjeg korisnik

– Ambalaža mora biti dizajnirana, proizvedena i prodavana na način koji dopušta njezinu ponovnu uporabu ili oporabu, uključujući recikliranje, u skladu s redom prvenstva gospodarenja otpadom propisanim Zakonom, i koji u najvećoj mogućoj mjeri smanjuje utjecaj na okoliš pri zbrinjavanju ambalažnog otpada ili ostataka preostalih nakon provedbe gospodarskih mjera gospodarenja ambalažnim otpadom

– Ambalaža mora biti proizvedena na način da ambalažni materijal i materijal bilo kojeg ambalažnog sastojka sadrži što manje štetnih i drugih opasnih tvari, tako da koncentracija tih tvari nakon energetske oporabe ili odlaganja otpadne ambalaže ili otpada nastalog od gospodarenja otpadnom ambalažom, u emisijama, pepelu i procjednim vodama bude svedena na minimum

2. Zahtjevi koji se odnose na pogodnost ambalaže za ponovnu uporabu

Ambalaža pogodna za ponovnu uporabu mora istovremeno zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

– fizikalna svojstva i karakteristike ambalaže moraju u normalno predviđenim uvjetima uporabe omogućiti višekratnu uporabu ambalaže, u cijelom ciklusu od proizvođača proizvoda pakiranog u ambalažu do korisnika

– mora omogućiti da su pri ponovnoj uporabi ambalaže zadovoljeni zdravstveni uvjeti i uvjeti zaštite na radu i

– mora zadovoljiti zahtjeve koji se odnose na pogodnost ambalaže za oporabu, kad se ta ambalaža više ne može ponovno uporabiti i tako postane otpad.

3. Zahtjevi koji se odnose na pogodnost ambalaže za oporabu

(a) Materijalna oporaba ambalaže recikliranjem

Ambalaža mora biti proizvedena na način da se omogući recikliranje određenog postotka težine ambalažnog materijala iskorištenog za proizvodnju proizvoda za tržište (u skladu sa sadašnjim standardima u Europskoj uniji). Određivanje tog postotka može varirati ovisno o vrsti materijala od kojeg je ambalaža izrađena.

(b) Energetska oporaba ambalaže

Ambalažni otpad pripremljen za energetsku oporabu mora imati minimalnu donju kaloričnu vrijednost kako bi se omogućilo dobivanje topline sa što većim energetskim iskorištenjem.

(c) Ambalaža koja se može oporabiti kompostiranjem

Ambalažni otpad obrađen radi kompostiranja mora biti takve biorazgradive naravi da ne smeta odvojenom skupljanju i postupku kompostiranja ili aktivnosti u koju je uveden.

(d) Biorazgradiva ambalaža

Biorazgradivi ambalažni otpad mora biti takve naravi da može podnijeti fizikalnu, kemijsku, termičku ili biološku razgradnju, tako da se najveći dio gotovog komposta na kraju razgrađuje na ugljikov dioksid, biomasu i vodu. Oksorazgradiva plastična ambalaža ne smatra se biorazgradivom.

PRILOG III.

POPIS HRVATSKIH NORMI U PODRUČJU AMBALAŽE I AMBALAŽNOG OTPADA

 

Oznaka hrvatske norme

Naslov hrvatske norme

Oznaka europske norme

Naslov europske norme

HRN EN

13427:2007

Ambalaža – Zahtjevi za upotrebu europskih norma u području ambalaže i ambalažnog otpada (EN 13427:2004)

EN

13427:2004

Packaging – Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

HRN EN

13428:2007

Ambalaža – Zahtjevi specifični za proizvodnju i sastav ambalaže – Preventivne mjere za smanjenje potrošnje resursa (EN 13428:2004)

EN

13428:2004

Packaging – Requirements specific to manufacturing and composition – Prevention by source reduction

HRN EN

13429:2007

Ambalaža – Ponovna uporaba (EN 13429:2004)

EN

13429:2004

Packaging – Reuse

HRN EN

13430:2007

Ambalaža – Zahtjevi za oporabu ambalaže materijalnim recikliranjem (EN 13430:2004)

EN

13430:2004

Packaging – Requirements for packaging recoverable by material recycling

HRN EN

13431:2007

Ambalaža – Zahtjevi za oporabu ambalaže energijskom oporabom, uključujući specifikacije donje ogrjevne vrijednosti (Hu) (EN 13431:2004)

EN

13431:2004

Packaging – Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

HRN EN

13432:2003

Ambalaža – Zahtjevi za oporabivost ambalaže kompostiranjem i biorazgradnjom – Sheme ispitivanja i kriteriji prihvatljivosti ambalaže (EN 13432:2000)

EN

13432:2000

Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

 

 

Primjenjuje se Odluka Komisije 2001/524/EZ od 28. lipnja 2001. o objavljivanju upućivanja na norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 u Službenom listu Europskih zajednica u vezi s Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 190, 12. 7. 2001.).

PRILOG IV.

OZNAČAVANJE AMBALAŽE

(1) Oznaka za ponovno uporabljivu ambalažu

(2) Oznaka sustava povratne naknade i osnovna pravila apliciranja

Minimalna dozvoljena veličina

Minimalni zaštitni prostor

Pozitiv i negativ

NAPOMENA: Oznaka se aplicira u pozitivu ili negativu u što je moguće većem kontrastu u odnosu na boju pozadine.

NAPOMENA: Oznaka se preuzima u eps-formatu datoteke sa službene web-stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

PRILOG V.

Obrazac O1

IZVJEŠĆE O KOLIČINI JEDNOKRATNE I PONOVNO UPORABLJIVE AMBALAŽE PROIZVODA STAVLJENE NA TRŽIŠTE

 

Ambalažni materijal

Jednokratna ambalaža stavljena na tržište prvi put

Ponovno uporabljiva ambalaža stavljena na tržište prvi put

Godišnji ciklusi ponovno uporabljive ambalaže (3)

Sva ambalaža (1)

Prodajna ambalaža (2)

Sva ponovno uporabljiva ambalaža (t)

Ponovno uporabljiva prodajna ambalaža

Sva ponovno uporabljiva ambalaža

Ponovno uporabljiva prodajna ambalaža

(t)

(kom)

(t)

(kom)

(t)

(kom)

(t)

(kom)

(t) (4)

(broj)

(t) (4)

(broj)

Plastika (ukupno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastika u sustavu povratne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrećice za nošenje stjenke < 15 µm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrećice za nošenje stjenke ≥ 50 µm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Željezni metali (ukupno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe u sustavu povratne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminij (ukupno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al u sustavu povratne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo (ukupno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo u sustavu povratne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeslojna (kompozitna)

ambalaža (5) (ukupno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Plastika u višeslojnoj (kompozitnoj) ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Drvo u višeslojnoj (kompozitnoj) ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Željezni metali u višeslojnoj (kompozitnoj)ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aluminij u višeslojnoj (kompozitnoj)ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Staklo u višeslojnoj (kompozitnoj)ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Papir i karton u višeslojnoj (kompozitnoj ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Tekstil u višeslojnoj (kompozitnoj)ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeslojna (kompozitna)

ambalaža u sustavu povratne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Plastika u višeslojnoj (kompozitnoj) ambalaži u sustavu povratne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aluminij u višeslojnoj (kompozitnoj) ambalaži u sustavu povratne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Papir i karton u višeslojnoj (kompozitnoj) ambalaži u sustavu povratne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaža od proizvoda koji sadrži opasne tvari i od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad (opasna ambalaža) (6) (ukupno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Plastika u opasnoj ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Drvo u opasnoj ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Željezni metali u opasnoj ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aluminij u opasnoj ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Staklo u opasnoj ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Papir i karton u opasnoj ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Tekstil u opasnoj ambalaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

• Tamno osjenčana polja: izvješćivanje nije primjenjivo.

• Svijetlo osjenčana polja: izvješćivanje je dobrovoljno.

(1) To znači sva ponovno uporabljiva i jednokratna ambalaža, uključujući prodajnu, transportnu i skupnu ambalažu.

(2) To znači ponovno uporabljiva i jednokratna prodajna ambalaža.

(3) To znači broj ciklusa ponovno uporabljive ambalaže u određenoj godini.

(4) To znači broj ciklusa ponovno uporabljive ambalaže u određenoj godini, pomnoženo masom te ambalaže.

(5) Višeslojna (kompozitna) ambalaža prijavljuje se po materijalima (ukoliko materijal ne prelazi 5% masenog udjela nije ga potrebno navoditi već se taj udio pripisuje većinskom/im materijalu/ima.

(6) Ambalaža proizvoda koji sadrži opasne tvari i od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad prijavljuje se po materijalima.

PRILOG VI.

Obrazac O2

IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, SAKUPLJENE, OBRAĐENE I IZVEZENE OTPADNE AMBALAŽE

 

Otpadni ambalažni materijali

Sakupljeno sa teritorija RH (t)

Recikliranje

Popravak drvene ambalaže (t)

Energetska oporaba (1)

(t)

Ostala oporaba (2)

(t)

Recikliranje u RH (t)

Recikliranje u EU (t)

Recikliranje izvan EU (t)

Otpad iz kućanstva

Plastika

 

 

 

 

 

 

 

Drvo

 

 

 

 

 

 

 

Metal (ukupno)

 

 

 

 

 

 

 

Željezni metal

 

 

 

 

 

 

 

Željezni metal iz IBA-e (3)

 

 

 

 

 

 

 

Aluminij

 

 

 

 

 

 

 

Aluminij iz IBA-e (4)

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

Otpad koji nije iz kućanstva

Plastika

 

 

 

 

 

 

 

Drvo

 

 

 

 

 

 

 

Metal (ukupno)

 

 

 

 

 

 

 

Željezni metal

 

 

 

 

 

 

 

Željezni metal iz IBA-e (3)

 

 

 

 

 

 

 

Aluminij

 

 

 

 

 

 

 

Aluminij iz IBA-e (4)

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

• Tamno osjenčana polja: izvješćivanje nije primjenjivo.

• Svijetlo osjenčana polja: izvješćivanje je obvezno samo za države članice koje te količine uključuju u stope recikliranja. Ako države članice izvješćuju o metalima iz pepela s rešetke ložišta (IBA), moraju ispuniti polja za recikliranje u državi članici i izvan nje.

(1) To uključuje spaljivanje s vraćanjem energije i ponovnu preradu otpada za upotrebu kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije.

(2) To ne uključuje popravak drvene ambalaže, recikliranje i vraćanje energije, a uključuje nasipavanje.

(3) Željezni metali koji se recikliraju nakon izdvajanja iz pepela s rešetke ložišta prijavljuju se zasebno i ne uključuju se u redak za prijavljivanje željeznih metala.

(4) Aluminij recikliran nakon izdvajanja iz pepela s rešetke ložišta na prijavljuje se zasebno i ne uključuje se u redak za prijavljivanje aluminija.

PRILOG VII.

Obrazac O3

IZVJEŠĆE AMBALAŽERA

 

IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENE I/ILI UVEZENE AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU RH

I. PODACI O AMBALAŽERU

RAZDOBLJE:

Naziv obveznika:

Adresa:

Kontakt osoba:

Tel:

Faks:

E-mail adresa:

OIB:

II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENE I/ILI UVEZENE AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU RH

Vrsta ambalažnog materijala

UKUPNO (kg)

UKUPNO (kom)

Naziv kupca

Isporučeno kupcu

Količina

 

kg

kom

 

PET (boce i predoblici za boce)

 

 

 

 

 

AL-LIMENKE

 

 

 

 

 

FE-LIMENKE

 

 

 

 

 

PAPIR/KARTON

 

 

 

 

 

VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA)

 

 

 

 

 

DRVO

 

 

 

 

 

TEKSTIL

 

 

 

 

 

PLASTIKA (POLIMERI)

 

 

 

 

 

PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE < 15 mikrona

 

 

 

 

 

PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 15 < 50 mikrona

 

 

 

 

 

PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 50 mikrona

 

 

 

 

 

STAKLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 

Adresa: Radnička cesta 80, Zagreb

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

Datum:

 

 

 

PRILOG VIII.

PLAN PROVEDBE KOJI SE PODNOSI U SKLADU S ČLANKOM 10. PRAVILNIKA

Plan provedbe koji se podnosi u skladu s člankom 10. stavkom 12. ovog Pravilnika sadržava sljedeće:

1. procjenu prijašnjih, trenutačnih ili predviđenih stopa recikliranja, odlaganja i drugih vrsta obrade ambalažnog otpada i tokova od kojih se sastoji

2. procjenu provedbe planova gospodarenja otpadom i programa sprječavanja nastanka otpada iz članka 109. Zakona

3. razloge zbog kojih država članica smatra da relevantni cilj utvrđen u članku 60. točki 5. i 7. Zakona možda neće moći ostvariti u roku zadanom u tom članku i procjenu produljenja vremena koje je potrebno za ostvarenje tog cilja

4. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva utvrđenih u članku 60. točkama 5. i 7. Zakona koje će se primjenjivati tijekom produljenja vremena, uključujući odgovarajuće ekonomske instrumente i druge mjere poticanja za primjenu reda prvenstva gospodarenja otpadom te aktivnosti iz članka 99. stavka 1. Zakona

5. raspored provedbe mjera utvrđenih u točki 4., utvrđivanje tijela nadležnog za njihovu provedbu i procjenu njihova pojedinačnog doprinosa ostvarenju ciljeva koji se primjenjuju u slučaju produljenja vremena

6. informacije o financiranju gospodarenja otpadom u skladu s načelom »onečišćivač plaća«

7. mjere za poboljšanje kvalitete podataka, prema potrebi, s ciljem boljeg planiranja i praćenja rezultata u području gospodarenja otpadom.

 

 

 

Copyright © Ante Borić