Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 140/2023 (22.11.2023.), Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla za razdoblje od 2024. do 2026. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1908

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018, 42/20,127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA PROGRAMA POTPORE UZGOJNIM UDRUŽENJIMA ZA PROVOĐENJE GENOMSKOG VREDNOVANJA KAO NADOGRADNJE GENETSKOG VREDNOVANJA GRLA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba mjera Programa potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla za razdoblje od 2024. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/316, urbroj: 50301-05/14-23-2 od 24. kolovoza 2023. godine.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s: Uredbom Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. godine o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutrašnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327, 21. 12. 2022.)

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. uzgojno udruženje – pravna osoba koja se bavi uzgojem domaćih životinja s namjerom stvaranja uzgojno valjanih domaćih životinja priznata od strane Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 115/18 i 52/21)

2. genetsko vrednovanje – korištenje fenotipskih podataka i informacija o porijeklu za genetsko unaprjeđenje kvantitativnih svojstava (mliječnost, mesnatost, svojstva vanjštine, dugovječnost, itd.)

3. genomsko vrednovanje – uključivanje dodatnog izvora informacija, tj. genetskih markera u genetsko vrednovanje

4. genetski markeri – označavaju varijabilna mjesta u genomu

5. genotipizacija – proces kojim se utvrđuje genotip životinje iz biološkog uzorka na razini deoksiribonukleinske kiseline (DNK)

6. biološki uzorak – predstavlja biološki materijal uzet od jedinke poznatog identiteta (grla) u cilju laboratorijskog dobivanja genetskih i genomskih informacija temeljem profila DNK

7. podnositelj – svaka fizička i pravna osoba koja je podnijela zahtjev temeljem ovoga Pravilnika

8. korisnik – uzgojno udruženje koje je zadovoljilo uvjete iz Programa i ovoga Pravilnika i ostvarilo pravo na potporu.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Članak 4.

(1) Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz Program su:

− pribor za sabiranje bioloških uzoraka (kivete, epruvete, FTP kartice)

− troškovi sabiranja bioloških uzoraka (putni nalog)

− poštanski troškovi transporta bioloških uzoraka

− troškovi laboratorija za uslugu genotipizacije

− za uzorke za koje je provedena genotipizacija prihvatljiv trošak je i laboratorijska provjera porijekla

− troškovi za sudjelovanje u međunarodnom sustavu genomskog vrednovanja za grupe svojstava

− troškovi za uključivanje rodovničkih i proizvodnih podataka te genetskih markera u međunarodne sustave i razvoj pripreme istih.

(2) Prihvatljivi su troškovi za sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka, a koji su nastali u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.

(3) Neprihvatljivi troškovi su porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), ukoliko je uzgojno udruženje u sustavu ­PDV-a, porezi, carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade, novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupka te svi drugi troškovi koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Članak 5.

(1) Podnositelj podnosi Ministarstvu zahtjev za sufinanciranje (u daljnjem tekstu: zahtjev) na obrascima koji se nalaze u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Podnositelj vlastoručno ovjerenim zahtjevom potvrđuje da:

− su podaci navedeni u zahtjevu istiniti

− je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

− će se odazvati pozivu Ministarstva za potrebe dopune zahtjeva

− će omogućiti kontrolu korištenja dodijeljenih sredstava za sufinanciranje

− će čuvati presliku zahtjeva i priloga pet godina od dana podnošenja zahtjeva i

− da se navedeno ulaganje u projekt, ne financira iz drugih javnih sredstava (proračuna lokalne i područne samouprave, Republike Hrvatske i/ili Europske unije).

(3) Zahtjev podnesen izvan roka navedenog u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika smatrat će se nepravodobnim te će se odbaciti.

(4) Zahtjevu se prilaže:

− potvrda Porezne uprave o statusu obveznika PDV-a, ne starija od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva

− preslika uvjerenja o nekažnjavanju za predsjednika uzgojnog udruženja ili osobe ovlaštene za zastupanje uzgojnog udruženja (ne starija od 6 mjeseci od dana podnošenja Zahtjeva)

− preslika potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva)

− ispis iz Registra udruga (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva) i

− preslika potpisnog kartona kod FINE za sve žiro-račune ili potvrda banke o žiro-računu.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.

(1) Zahtjev se dostavlja poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78; Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane, 10000 Zagreb s naznakom za Program potpore uzgojnim udruženjima za genomsko vrednovanje stoke »NE OTVARATI«.

(2) Zahtjev se podnosi od 1. veljače do 1. ožujka za svaku godinu trajanja programa.

ADMINISTRATIVNA KONTROLA I UGOVORANJE SUFINANCIRANJA

Članak 7.

(1) Ministarstvo osniva Povjerenstvo koje provodi administrativnu kontrolu zahtjeva.

(2) Intenzitet potpore ograničen je na 70 % prihvatljivih troškova.

(3) Ako se nakon zaprimanja zahtjeva utvrdi da je ukupni prihvatljiv iznos sredstava veći od iznosa osiguranog za ovu namjenu u Državnom proračunu Republike Hrvatske, Ministarstvo će jedinstvenom Odlukom proporcionalno umanjiti jedinične iznose sredstava sufinanciranja iz Programa.

(4) Po završenoj administrativnoj kontroli Ministarstvo donosi Odluku o sufinanciranju ili Odluku o odbijanju zahtjeva.

(5) Ministarstvo s korisnikom sklapa Ugovor o dodjeli sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(6) Nakon sklopljenog Ugovora, Ministarstvo provodi isplatu financijskih sredstava prema utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima sufinanciranja po korisniku na žiro-račun korisnika dostavljen u zahtjevu za potporu.

DOPUNA I/ILI ISPRAVAK ZAHTJEVA

Članak 8.

U slučaju nepotpunog zahtjeva Ministarstvo će pisanim putem zatražiti dopunu i/ili ispravak zahtjeva za potporu, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena, a koja mora biti dostavljena pisano preporučenom poštom.

PRAĆENJE SUFINANCIRANJA

Članak 9.

(1) Ministarstvo zadržava pravo praćenja načina provedbe Programa te preispitivanje financija i troškova, uključujući i slanje određenih upitnika u bilo koje vrijeme trajanja ili nakon realizacije Ugovora.

(2) Korisnik sredstava obavezan je Ministarstvu omogućiti uvid u tijek realizacije mjera Programa tijekom svih mjeseci trajanja Ugovora i uvid u pripadajuću dokumentaciju.

IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI KORIŠTENJA SREDSTAVA

Članak 10.

(1) Korisnik je dužan Ministarstvu dostaviti službeno ovjereni izvještaj o utrošku potpore (u daljnjem tekstu: Izvještaj) u roku od 30 dana od isteka trajanja Ugovora.

(2) Izvještaj o utrošku potpore dostavlja se na predviđenom obrascu (Obrazac Izvještaja iz Priloga 2. ovoga Pravilnika).

(3) Uz Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka Korisnik je dužan priložiti jasno čitljive preslike računa i dokaze o izvršenim transakcijama nastalih u razdoblju važenja Ugovora.

(4) Na originalima računa, koji se koriste za opravdavanje ugovorenih sredstava, mora biti naznačen naziv i OIB podnositelja zahtjeva. Specifikacija računa mora biti jasna, a pojedini troškovi moraju biti podijeljeni po stavkama računa s pripadajućim iznosima.

(5) Troškovi za službena putovanja obračunavaju se na temelju vjerodostojnog i urednog putnog naloga i priloženih isprava kojim se dokazuju izdatci i drugi podatci navedeni u putnom nalogu do iznosa utvrđenog poreznim propisima

(6) Ako je original računa pisan na jeziku koji nije hrvatski, engleski ili njemački, Ministarstvo ima pravo tražiti da korisnik priloži i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(7) Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu Izvještaja.

(8) Po završenoj administrativnoj kontroli pristiglih Izvještaja, Ministarstvo će zatražiti povrat sredstava sufinanciranja, ukoliko su ispunjene odredbe članka 12. ovoga Pravilnika.

DOPUNA I/ILI ISPRAVAK IZVJEŠTAJA

Članak 11.

U slučaju nepotpunog Izvještaja Ministarstvo će pisanim putem zatražiti dopunu/ispravak/obrazloženje dokumentacije preporučenom poštom s povratnicom, a korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Ministarstva.

POVRAT POTPORE

Članak 12.

(1) U slučaju neprihvatljivog trošenja dodijeljenih sredstava, Korisnik mora izvršiti povrat iznosa neprihvatljivog troška sredstava sufinanciranja.

(2) Ako Korisnik ne utroši sva dodijeljena sredstva, dužan je izvršiti povrat svih neutrošenih sredstava sufinanciranja.

(3) Ako Korisnik ne dostavi Izvještaj iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužan je izvršiti povrat ukupnog iznosa odobrenih ugovorenih sredstava sufinanciranja.

(4) Povrat sredstava korisnik je dužan izvršiti u roku od 15 dana od dana traženje Ministarstva.

(5) Ako korisnik traženja Ministarstva ne izvrši povrat u roku od 15 dana od dana zaprimanja dopisa za povrat sredstva, iznos sredstava za povrat uvećava se za iznos zakonske zatezne kamate.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Prilozi 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/23-09/5

Urbroj: 525-13/853-23-25

Zagreb, 13. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJEM POTPORE IZ PROGRAMA POTPORE UZGOJNIM UDRUŽENJIMA ZA PROVOĐENJE GENOMSKOG VREDNOVANJA KAO NADOGRADNJE GENETSKOG VREDNOVANJA GRLA ZA ____________ GODINU

1. PODACI O UZGOJNOM UDRUŽENJU

Tablica 1.

 

Naziv uzgojnog udruženja:

Adresa uzgojnog udruženja:

OIB uzgojnog udruženja:

IBAN:

Ime i prezime predsjednika/ce uzgojnog udruženja:

Kontakt broj (telefon i/ili mobitel)

E-mail:

Opis projekta:

 

 

2. PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA U __________ GODINI

(s obzirom na traženi iznos potpore uz uvažavanje intenziteta potpore od 70 %)

Tablica 2. Ukupni planirani troškovi (vlastita sredstva + sredstva potpore)

 

OPIS PLANIRANOG TROŠKA

Iznos (eura) (iznos bez PDV-a)

Iznos (eura) (iznos s PDV-om)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

Iznos potpore koji se traži od Ministarstva poljoprivrede (uz uvažavanje intenziteta potpore do najviše 70 %)

 

 

 

 

Podnositelj zahtjeva ovjerenim zahtjevom potvrđuje da:

− su podaci navedeni u zahtjevu istiniti,

− je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika,

− će se odazvati pozivu Ministarstva za potrebe dopune zahtjeva,

− će omogućiti kontrolu korištenja dodijeljenih sredstava za sufinanciranje,

− čuva presliku zahtjeva i priloga pet godina od dana podnošenja zahtjeva,

− se navedeno ulaganje u projekt, ne financira iz drugih javnih sredstava (proračuna lokalne i područne samouprave, Republike Hrvatske i/ili Europske unije).

 

 

Ispunio i za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva

____________________________

_________________________

(mjesto i datum)

 

 

 

PRILOG 2.

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA PROGRAMA POTPORE UZGOJNIM UDRUŽENJIMA ZA PROVOĐENJE GENOMSKOG VREDNOVANJA KAO NADOGRADNJE GENETSKOG VREDNOVANJA GRLA U ______ GODINI

Naziv podnositelja Izvještaja: _____________________________

 

Broj ugovora:

KLASA: ____________________

 

URBROJ: ___________________

 

 

Novčani iznos potpore: _________________________

Ukupan iznos utrošenih sredstava realiziran sukladno planu korištenja sredstava: __________

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

 

Naziv troška

Broj dokumenta na koji se veže trošak

Datum

troška

Iznos troška s PDV-om

Iznos troška bez PDV-a

Opis uz što je trošak vezan*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

(mjesto i datum)

 

 

________________________

Potpis podnositelja

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić