Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 30/2024 (13.3.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

468

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9., članka 13. stavaka 2. i 7. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19., 30/23. i 14/24.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, br. 63/22. i 38/23.) u članku 2. riječi: »Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. godine o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/1627)« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) 2023/2053 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, izmjeni uredaba (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 (SL L 238, 27. 9. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2023/2053).«.

Članak 2.

U članku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. »prebacivanje« podrazumijeva prebacivanje definirano člankom 5. stavkom 1. točkom 30. podtočkama a), b) i c) Uredbe (EU) 2023/2053«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki e) riječi: »ovlaštenik povlastice« zamjenjuju se riječima: »vlasnik plovila«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »uzimajući u obzir članak 12. stavke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od članka 10. ovoga Pravilnika, za vlasnike plovila kojima je dodijeljen dio državne kvote putem Javnog natječaja za potrebe ribolova tune u sklopu zajedničke ribolovne radnje, iznos naknade predstavlja umnožak jedinične cijene po kilogramu iz Ugovora o dodjeli individualne kvote za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u gospodarskom ribolovu na moru za tekuću godinu i ostvarenog ulova u kilogramima, a koju je vlasnik plovila dužan uplatiti u državni proračun najkasnije do 1. studenoga tekuće godine u skladu s člankom 10. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od članka 10. ovoga Pravilnika, vlasnici plovila kojima je dodijeljen dio državne kvote putem Javnog natječaja za plovilo koje neće sudjelovati u zajedničkoj ribolovnoj radnji, dužni su naknadu ponuđenu u prijavi za cjelokupnu dodijeljenu kvotu, uplatiti u državni proračun najkasnije do 1. studenoga tekuće godine u skladu s člankom 10. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju neplaćanja naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vlasnik plovila gubi pravo sudjelovanja u budućim Javnim natječajima za dodjelu individualne kvote s bilo kojim plovilom u svom vlasništvu.«.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu izdavanja Odobrenja za ribolov u tekućoj godini, vlasnici plovila koja ispunjavaju uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika dužni su do 20. ožujka tekuće godine podnijeti Zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov plavoperajne tune (Prilog 18. ovoga Pravilnika).

(2) Ako isti vlasnik dva ili više plovila koja ispunjavaju uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika odluči da će u ribolovnoj sezoni sudjelovati manji broj njegovih plovila od onog koja ispunjavaju uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika u ribolovnoj sezoni pojedine kalendarske godine, može preraspodijeliti kvotu s jednog ili više svojih plovila na preostalo/a plovilo/a u svom vlasništvu koje/a ispunjava/ju uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka vlasnik plovila podnosi Zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov plavoperajne tune iz stavka 1. ovoga članka samo za plovilo/a na koje/a preraspodjeljuje kvotu uz istovremeno prilaganje obrasca Izjave o preraspodjeli kvote za ulov tune (Thunnus thynnus) kojim se vrši preraspodjela kvote, a koji se nalazi u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ministarstvo će izdati Odobrenje za kalendarsku godinu vlasniku plovila koje ispunjava uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir stavke 2. i 3. ovoga članka, ako je plovilo opremljeno uređajem za satelitsko praćenje te očevidnikom o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru koji se vodi u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(5) Odobrenje sadrži podatke o plovilu kojim se ribolov smije obavljati, ribolovnom alatu i ribolovnim zonama u kojima je dopušteno obavljanje ribolova, razdoblju važenja Odobrenja te individualnoj plivaričarskoj kvoti tijekom razdoblja važenja Odobrenja.

(6) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, a izdaje se za kalendarsku godinu.

(7) Plovila koja ispunjavaju uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir stavke 2. i 3. ovoga članka, upisuju se u Registar ulovnih plovila iz članka 23. ovoga Pravilnika.

(8) Ministrica donosi odluku o popisu plovila iz stavka 7. ovoga članka za upis u ICCAT Registar ulovnih plovila iz članka 23. ovoga Pravilnika s njihovim individualnim ulovnim kvotama za tekuću godinu.

(9) Plovila kojima je izdano Odobrenje u tekućoj godini ne smiju sudjelovati u ribolovu okružujućom mrežom plivaricom srdelarom tijekom razdoblja od 11. svibnja u 00:00 sati do 30. srpnja u 24:00 sata.

(10) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vlasnici plovila odabranih na temelju Javnog natječaja iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za izdavanjem Odobrenja, zajedno s bjanko zadužnicom solemniziranom od javnog bilježnika na iznos koji predstavlja umnožak jedinične cijene po kilogramu i ostvarene kvote na temelju Javnog natječaja, u roku od 5 radnih dana od datuma objave rezultata Javnog natječaja, nakon čega s Ministarstvom sklapaju Ugovor o dodjeli individualne kvote za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u gospodarskom ribolovu na moru.«.

Članak 7.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

(1) Ako vlasnik plovila ne podnese zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov plavoperajne tune u propisanom roku ili ne uplati naknadu za kvotu ulovljenu u prethodnoj godini u propisanom roku, smatrat će se da trajno odustaje od dodjele kvote te će se kvota u kalendarskoj godini rasporediti jednoliko na preostala plovila koja ispunjavaju uvjete za izdavanje Odobrenja, a sljedeće godine može biti dodijeljena novom plovilu putem Javnog natječaja u skladu s uvjetima i kriterijima iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju da Ministarstvo ne dodijeli cjelokupnu kvotu ponuđenu na Javnom natječaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika ili njezin dio, kvota se raspoređuje prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, odnosno proporcionalno individualnom udjelu u ukupnom zbroju individualnih kvota u slučaju smanjenja broja plovila.

(3) Nepodnošenje zahtjeva za izdavanje Odobrenja za ribolov plavoperajne tune za plovila s kojih se kvota preraspodjeljuje u skladu sa člankom 12. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika neće se smatrati trajnim odustajanjem od dodjele kvote iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako vlasnik plovila koji ispunjava uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika namjerava trajno odustati od ribolova plavoperajne tune plivaricom tunolovkom, podnosi Ministarstvu Izjavu kojom se svojevoljno odriče prava na raspolaganje kvotom te kvota prelazi na raspolaganje državi.

(5) Ministarstvo može kvotu iz stavka 4. ovoga članka dati na raspolaganje drugom plovilu na temelju Javnog natječaja u skladu s uvjetima i kriterijima iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju da Ministarstvo ne provede Javni natječaj ili ne uključi i kvotu iz stavka 4. ovoga članka u Javni natječaj, kvota se raspoređuje prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika odnosno proporcionalno individualnom udjelu u ukupnom zbroju individualnih kvota u slučaju smanjenja broja plovila.«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 2. riječi: »članaka 25., 26. i 27. i Dijela A Priloga II Uredbe (EU) 2016/1627.« zamjenjuju se riječima: »članaka 31. i 32. i Dijela A Priloga II Uredbe (EU) 2023/2053.«.

Članak 9.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prekrcaj tune dozvoljeno je obavljati u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) 2023/2053. isključivo u sljedećim lukama:

a) Zadar – Gaženica (Geografska dužina (λ) 15,25745, Geografska širina (φ) 44,09573; radno vrijeme 00:00 – 24:00)

b) Split – Sjeverna luka (Geografska dužina (λ) 16,46833, Geografska širina (φ) 43,52805; radno vrijeme 06:00 – 15:00)

c) Rijeka – Luka Rijeka (Geografska dužina (λ) 17,43495, Geografska širina (φ) 43,05213; radno vrijeme 00:00 – 24:00).«.

Članak 10.

U članku 19. stavku 2. riječi: »članku 31. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/1627 zamjenjuju se riječima: »članku 34. stavku 4. Uredbe (EU) 2023/2053.«.

U stavku 8. riječi: »Uredbe (EU) 2016/1627« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) 2023/2053.«.

Članak 11.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministarstvo će odobriti grupe za zajedničke ribolovne radnje isključivo ribarskih plovila pod hrvatskom zastavom i uz uvjet da ribolov tune obavljaju isključivo za potrebe daljnjeg uzgoja.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju Ministarstvu mora biti dostavljen do 5. svibnja tekuće godine na Obrascu zahtjeva o zajedničkim ribolovnim radnjama (Prilog 19. ovoga Pravilnika).

(4) Trajanje zajedničke ribolovne radnje ne može biti duže od trajanja ribolovne sezone za gospodarski ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju dostavlja predstavnik vlasnika plovila kojega vlasnici plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj radnji opunomoće da ih predstavlja.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 12.

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se za prebacivanje ulova iz jedne ribolovne operacije treba upotrijebiti dva ili više kaveza za tegalj, ispunjava se samo jedan ITD, s time da se u ITD navodi jedinstveni broj svakog kaveza za tegalj te se jasno navodi količina plavoperajne tune koja je u njega prebačena.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »Sekciji 4. Uredbe (EU) 2016/1627« zamjenjuju se riječima: »Odjeljku 6. Uredbe (EU) 2023/2053« i riječi: »Preporuke 21-08« zamjenjuju se riječima: »Preporuke 22-08«.

Dosadašnji stavci 5. do 13. postaju stavci 6. do 14.

Članak 13.

U članku 25. stavku 1. riječi: »Uredbom (EU) 2016/1627« zamjenjuju se riječima: »Uredbom (EU) 2023/2053«.

U stavku 7. iza riječi: »ribarske inspekcije« briše se točka i dodaju se riječi: »na način da se riba prebacuje u prazan kavez«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Broj riba utvrđen dobrovoljnim ili kontrolnim prebacivanjem upisuje se u očevidnik, ITD i odgovarajuće sekcije eBCD-a.«.

Članak 14.

U članku 26. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- za prva prebacivanja i moguća dobrovoljna ili kontrolna prebacivanja: ICCAT regionalnom promatraču, zapovjedniku tegljača na koji se prebacuje, ribarskoj inspekciji na kraju putovanja i nakon prebacivanja ako je prisutna tijekom prebacivanja.«.

Članak 15.

U članku 27. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Razlika veća od 10 % između prijavljenog broja plavoperajne tune u ITD-u i broja koji je utvrđen kao rezultat istrage ribarske inspekcije predstavlja neispunjavanje obaveze točnog evidentiranja procjena količina unutar dopuštenog odstupanja.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 16.

Prilozi 10. i 16. Pravilnika zamjenjuju se novim prilozima 10. i 16. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Iza Priloga 17. dodaju se prilozi 18. i 19. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/31 Urbroj: 525-12/717-24-26 Zagreb, 5. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 10.

 

Prijava tune uginule tijekom daljnjih prebacivanja i transporta

Tegljač

Ime plovila

 

ICCAT broj

 

ITD broj i broj kaveza

 

Zapovjednik

 

Ulovno plovilo

Ime plovila

 

ICCAT broj i JFO

 

BCD broj

 

Prethodni tegljač

Ime plovila

 

ICCAT broj

 

ITD broj i broj kaveza

 

Broj uginule tune (*)

 

Odredišno uzgajalište

Država/naziv/ICCAT broj

 

Datum

Broj uginulih tuna

Odredište mortaliteta: odbačen ili iskrcan

Potpis zapovjednika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

* Kod daljnjih prebacivanja, zapovjednik plovila s kojeg se prebacuje riba predaje original obrasca zapovjedniku plovila na koje se riba prebacuje

PRILOG 16.

 

ICCAT Izvješće o puštanju ribe

Broj dokumenta:

1 – DETALJI O ULOVU

Ulovno plovilo/tegljač koji provodi puštanje ribe:

ICCAT-ov registarski broj

Broj naloga za puštanje:

Broj zajedničke ribolovne radnje:

Broj kaveza iz kojeg se pušta:

eBCD broj(evi):

Broj autorizacije za puštanje ribe:

2 – DETALJI O POSTUPKU PUŠTANJA RIBE

Datum postupka puštanja ribe:

Ime tegljača:

ICCAT-ov registarski broj:

Zastava:

Odvajanje ribe prije puštanja:

Broj kaveza za provjeru:

Broj kaveza za puštanje ribe:

Broj puštenih jedinki plavoperajne tune:

Masa puštenih jedinki plavoperajne tune (kg):

Ime operatera, datum i potpis(1)

Ime promatrača, ICCAT broj, datum i potpis:

Prisustvo promatrača (Y/N)

Razlog neslaganja:

Postupci ili propisi koji nisu poštovani:

 

 

 

(1) Potpis donora operatera odnosno zapovjednika ulovnog plovila ili tegljača kome je izdan nalog za puštanje ribe

PRILOG 18.

___________________________________

(ime i prezime/naziv vlasnika plovila)

___________________________________

(prebivalište/sjedište)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE UPRAVA RIBARSTVA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM

a) Isključivo za potrebe uzgoja, u okviru Zajedničke ribolovne radnje – sezona od 26. svibnja do 15. srpnja

b) Isključivo za potrebe uzgoja, samostalno (izvan Zajedničke ribolovne radnje) – sezona od 26. svibnja do 15. srpnja

c) Isključivo za potrebe iskrcaja, samostalno (izvan Zajedničke ribolovne radnje) – sezona od 26. svibnja do 1. srpnja

d) Za potrebe iskrcaja ili uzgoja, samostalno (izvan Zajedničke ribolovne radnje) – sezona od 26. svibnja do 1. srpnja

PLOVILO:________________________________

CFR:_____________________________________

SERIJSKI BROJ POVLASTICE:______________ u koju je upisan ribolovni alat

Plivarica tunolovka u ribolovnim zonama: ___________________

Datum:

Potpis vlasnika plovila:

PRILOG 19.

OBRAZAC ZAHTJEVA O ZAJEDNIČKIM RIBOLOVNIM RADNJAMA

 

Država zastave

ICCAT-ov broj

Ime plovila

Trajanje operacije

Ime operatera

Individualna kvota plovila

Alokacijski ključ po plovilu

Odredišno uzgajalište

CPC

ICCAT-ov broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

Potpis opunomoćenog predstavnika vlasnika plovila:

 

 

 

Copyright © Ante Borić