Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 37/2024 (27.3.2024.), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

584

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24), donosim

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH, PSIHIČKIH, TJELESNIH I SIGURNOSNIH UVJETA ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta te oblici uvjerenja za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) kandidata za:

– ročnike

– kadete i vojne stipendiste

– djelatne vojne osobe, s tržišta rada i iz obrambenog sustava

– ugovorne pričuvnike

– državne službenike i namještenike.

(2) Ovim Pravilnikom uređuju se i kriteriji i postupak za utvrđivanje psihičkih i tjelesnih uvjeta za vojnu službu u Oružanim snagama.

(3) Psihički uvjeti za zrakoplovno osoblje u Oružanim snagama uređuju se pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(4) Kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje propisani ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuju kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti novaka kada se upućuje na služenje vojnog roka.

(5) Kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za ugovornog pričuvnika propisani ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuju kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kandidata za razvrstanu pričuvu.

(6) Ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu službu novaka i nerazvrstanih i razvrstanih pričuvnika donose novačka povjerenstva koja osniva ministar obrane.

(7) Kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih i psihičkih uvjeta te oblici uvjerenja kandidata za kadete – pilote uređuju se pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

Članak 2.

Temeljni pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

– služba u Oružanim snagama: u smislu odredbi ovoga Pravilnika obuhvaća: djelatnu vojnu službu, kadetsku službu, službu pričuvnog sastava, dragovoljno vojno osposobljavanje i službu državnih službenika i namještenika

– kandidat: osoba koja pristupa zdravstvenom pregledu, psihologijskom ispitivanju, provjeri tjelesne spremnosti i utvrđivanju sigurnosnih kriterija radi provjere ispunjavanja uvjeta za prijam u službu u Oružane snage

– naručitelj: ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje upućuju kandidate na preglede, ispitivanja i provjere propisane ovim Pravilnikom

– izvršitelj: nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje obavljaju preglede, ispitivanja i provjere propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Ispunjavanje uvjeta za prijam u službu u Oružane snage utvrđuje se zdravstvenim pregledima, psihologijskim ispitivanjima, provjerama tjelesne spremnosti te drugim odgovarajućim postupcima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Kada kandidat pristupa postupcima iz stavka 1. ovoga članka, osim postupka utvrđivanja sigurnosnih kriterija, obvezno je prethodno davanje pisane suglasnosti kandidata. Suglasnost se daje na tiskanici S koja se nalazi u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. U slučaju kada je kandidat maloljetna osoba, obvezno je prethodno davanje pisane suglasnosti zakonskog zastupnika/skrbnika na tiskanici S.

(3) Iznimno, kada kandidat za vojnog pilota pristupa postupcima iz stavka 1. ovoga članka, osim postupka utvrđivanja sigurnosnih kriterija, suglasnost se daje i za selekcijsko letenje kandidata za vojnog pilota. Suglasnost se daje na tiskanici SP koja se nalazi u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. U slučaju kada je kandidat za zrakoplovno osoblje maloljetna osoba, obvezno je prethodno davanje pisane suglasnosti zakonskog zastupnika/skrbnika na tiskanici SP.

(4) Kandidati koji nisu ispunili uvjete za prijam ne mogu pristupiti ponovnom postupku prijma prije isteka roka od godine dana od dana kada je utvrđeno neudovoljavanje uvjetima. Iznimno, kandidati koji nisu udovoljili isključivo zdravstvenim uvjetima mogu pristupiti ponovnom postupku prijma prije isteka roka od godine dana, a najmanje dva mjeseca od dana kada je utvrđeno neudovoljavanje zdravstvenim uvjetima.

(5) Kandidati kojima je prestala djelatna vojna služba zbog utvrđene zdravstvene nesposobnosti za djelatnu vojnu službu, ne ispunjavaju zdravstvene uvjete za ponovni prijam u djelatnu vojnu službu.

Članak 4.

Planiranje, organizaciju i evidenciju pregleda, ispitivanja i provjere kandidata obavljaju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

II. ZDRAVSTVENI UVJETI

Članak 5.

(1) Zdravstvena sposobnost kandidata podrazumijeva zadovoljavanje zdravstvenih i psihičkih uvjeta za prijam u službu propisanih odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Zdravstvena sposobnost kandidata utvrđuje se donošenjem ocjene o zdravstvenoj sposobnosti na temelju rezultata obavljenog zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja kandidata.

1. Zdravstveni pregled

Članak 6.

(1) Zdravstveni pregled obavlja se prije:

– prijma u službu vojnika/mornara

– prijma u službu dočasnika

– prijma u službu časnika

– prijma u službu državnog službenika i namještenika

– prijma u službu vojnog specijalista dočasnika

– prijma u službu vojnog specijalista časnika

– potpisivanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

– upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje

– potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi.

(2) Zdravstveni pregled za prijam u službu dočasnika iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, obavlja se u slučaju ponovnog prijma dočasnika, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje služba u Oružanim snagama.

(3) Zdravstvena sposobnost kandidata za prijam u službu dočasnika utvrđuje se prema kriterijima za redovite zdravstvene preglede dočasnika, propisanim pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(4) Zdravstvena sposobnost kandidata za kasni prijam utvrđuje se prema kriterijima za redovite zdravstvene preglede, propisanim pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(5) Zdravstvena sposobnost kandidata za ugovornu pričuvu utvrđuje se prema kriterijima za redovite zdravstvene preglede, propisanim pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(6) Kada se kandidat iz stavaka 4. i 5. ovoga članka i kandidat za prijam na dužnost vojnog specijalista, tijekom postupka prijma upućuje na dragovoljno vojno osposobljavanje, zdravstvena sposobnost za dragovoljno vojno osposobljavanje utvrđuje se prema kriterijima za redovite zdravstvene preglede, propisanim pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

Članak 7.

Kandidatu za obavljanje poslova službene osobe (državnog službenika) u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji (u daljnjem tekstu: VSOA) zdravstvena sposobnost za poslove koje će obavljati utvrđuje se prema kriterijima i postupku propisanim ovim Pravilnikom za kandidate za djelatne vojne osobe u kategoriji časnika.

Članak 8.

(1) Kandidate na zdravstvene preglede upućuju naručitelji.

(2) Naručitelj upućuje osobu na zdravstveni pregled s Uputnicom za zdravstveni pregled (tiskanica UZP-PP) koja se nalazi u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Naručitelj je prilikom upućivanja na zdravstveni pregled obvezan obavijestiti kandidate da su izvršitelju pregleda obvezni dostaviti:

– potvrdu izabranog doktora medicine o ne/postojanju psihičkih, zaraznih i kroničnih bolesti

– nalaz ginekologa, za kandidatkinje

– raspoloživu medicinsku i drugu dokumentaciju od značaja za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata.

(4) Potvrda iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka izdaje se na tiskanici P koja se nalazi u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Kandidati su obvezni prije ili tijekom zdravstvenog pregleda ispuniti Upitnik anamnestičkih podataka na Tiskanici I koja se nalazi u Prilogu 5 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

(1) Naručitelj je dužan voditi evidenciju o obavljenim pregledima i upućivati osobe na preglede u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Unos podataka o zdravstvenoj sposobnosti kandidata u informacijski sustav personalnog upravljanja Ministarstva obrane i Oružanih snaga obavljaju ovlašteni djelatnici izvršitelja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, unos podataka o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova službene osobe (državnog službenika) u VSOA-i obavljaju ovlašteni djelatnici ­VSOA-e.

Članak 10.

Vrste zdravstvenih pregleda kandidata:

– zdravstveni pregled za odabir kandidata (u daljnjem tekstu: zdravstveni pregled za odabir)

– prethodni zdravstveni pregled za prijam u službu (u daljnjem tekstu: prethodni zdravstveni pregled).

a) Zdravstveni pregled za odabir

Članak 11.

(1) Zdravstveni pregled za odabir može se provoditi tijekom postupka odabira kandidata prije upućivanja na prethodni zdravstveni pregled, a provodi se po načelu uzastopnih zapreka i u skladu sa zdravstvenim uvjetima za prijam propisanim člankom 15. ovoga Pravilnika.

(2) Zdravstveni pregled za odabir ne provodi se za kandidate za državne službenike i namještenike.

(3) Zdravstveni pregled za odabir sastoji se od:

– pregleda doktora opće medicine

– pregleda doktora dentalne medicine

– antropometrijskih mjerenja

– uvida u dostavljenu medicinsku i drugu dokumentaciju od značaja za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata.

(4) Tijekom postupka odabira može se provesti testiranje na prisutnost droga u organizmu. Testiranje provode djelatnici ustrojstvene jedinice Oružanih snaga osposobljeni za provedbu testiranja na prisutnost droga u suradnji s provoditeljima zdravstvenog pregleda za odabir. Ako kandidat ima utvrđen pozitivan preliminarni test ili ukoliko odbije testiranje isključuje se iz daljnjeg postupka odabira.

Članak 12.

(1) Izvršitelj zdravstvenog pregleda za odabir donosi mišljenje o zadovoljavanju zdravstvenih uvjeta za prijam kandidata u službu na tiskanici ZPO koja se nalazi u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na dan pregleda, a najkasnije u roku od tri dana od dana obavljenog zdravstvenog pregleda za odabir.

(3) Izvršitelj zdravstvenog pregleda za odabir obvezan je voditi evidenciju o izvršenim pregledima.

(4) Kandidati kojima je zdravstvenim pregledom za odabir i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno zadovoljavanje zdravstvenih uvjeta za prijam upućuju se na prethodni zdravstveni pregled.

(5) Karton zdravstvenog pregleda kandidata iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se izvršitelju prethodnoga zdravstvenog pregleda.

(6) Kandidati za koje je izvršitelj zdravstvenog pregleda za odabir donio mišljenje o nezadovoljavanju zdravstvenih uvjeta za prijam u službu isključuju se iz daljnjeg postupka odabira.

Članak 13.

(1) Prilikom obavljanja zdravstvenog pregleda za odabir može se provesti psihologijsko ispitivanje za odabir. Psihologijska ispitivanja obavljaju vojni psiholozi u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika.

(2) Kandidati za koje se tijekom psihologijskog ispitivanja za odabir donese mišljenje o nezadovoljavanju propisanih kriterija za prijam isključuju se iz daljnjeg postupka odabira.

(3) Provođenje psihologijskog ispitivanja iz stavka 1. ovog članka provodi se na temelju zahtjeva ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za prijam osoblja.

b) Prethodni zdravstveni pregled – ocjena zdravstvene sposobnosti

Članak 14.

(1) Prethodni zdravstveni pregled provodi se radi utvrđivanja ocjene zdravstvene sposobnosti kandidata i sastoji se od:

– općeg kliničkog pregleda specijalista medicine rada

– antropometrijskih mjerenja

– laboratorijske pretrage krvi i urina

– EKG (standardni i prekordijalni odvodi)

– spirometrije

– ispitivanja vidnih sposobnosti i pregleda oftalmologa

– ispitivanja slušnih sposobnosti i pregleda otorinolaringologa po indikaciji

– psihijatrijskog pregleda

– ginekološkog pregleda kandidatkinja

– pregleda doktora dentalne medicine

– pregleda ostalih specijalista medicine po indikaciji

– ostalih dijagnostičkih pretraga i pregleda.

(2) Indikaciju za dodatne preglede i pretrage postavlja specijalist medicine rada.

(3) Ginekološki se pregled obavlja prije pristupanja prethodnom zdravstvenom pregledu za prijam u službu, a nalaz i mišljenje dostavlja se izvršitelju. Prihvaća se nalaz i mišljenje ne starije od dva mjeseca.

(4) Prilikom obavljanja prethodnoga zdravstvenog pregleda obvezno se provodi prethodno psihologijsko ispitivanje kandidata. Nalazi psihologijskih ispitivanja koji upućuju na patološka stanja uvjetuju daljnju medicinsku obradu (pregled psihijatra i dr.) te se kandidat ne upućuje na dodatnu psihologijsku specijalističku obradu.

(5) Tijekom prethodnoga zdravstvenog pregleda provodi se pregled doktora dentalne medicine i antropometrijska mjerenja ako nije proveden zdravstveni pregled za odabir.

(6) U slučaju kada prethodnom zdravstvenom pregledu pristupaju kandidati koji nisu pristupili zdravstvenom pregledu za odabir, može se provesti testiranje na prisutnost droga u organizmu. Testiranje provode djelatnici ustrojstvene jedinice Oružanih snaga osposobljeni za provedbu testiranja na prisutnost droga u suradnji s provoditeljima prethodnog zdravstvenog pregleda. Ako kandidat ima utvrđen pozitivan preliminarni test ili ukoliko odbije testiranje isključuje se iz daljnjeg postupka odabira.

Članak 15.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti provodi se u skladu s Metodologijskim uputama za provedbu zdravstvenih pregleda te prema kriterijima utvrđenim Popisom bolesti i srodnih zdravstvenih problema koji se nalaze u Prilogu 7 i 8 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 16.

(1) Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju rezultata obavljenog prethodnog zdravstvenog pregleda, medicinske i druge dokumentacije te rezultata psihologijskih ispitivanja.

(2) Za potrebe pregleda valjana je zdravstvena dokumentacija koja nije starija od šest mjeseci, uz mogućnost ponavljanja odnosno dodatne obrade po indikaciji.

Članak 17.

(1) Osobe za koje se utvrdi da udovoljavaju propisanim zahtjevima zdravstvene sposobnosti ocjenjuju se ocjenom »sposoban«.

(2) Osobe za koje se utvrdi da ne udovoljavaju propisanim zahtjevima zdravstvene sposobnosti ocjenjuju se ocjenom »nesposoban«.

Članak 18.

(1) Kandidati su dužni nadležnom odsjeku za poslove obrane prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja u razdoblju od donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti za prijam u službu do datuma prijma u djelatnu vojnu službu.

(2) U postupku odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje kandidat obvezno ispunjava Izjavu o zdravstvenom stanju na tiskanici I-ZS koja se nalazi u Prilogu 9 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Na temelju uvida u Izjavu iz stavka 2. ovoga članka zdravstveni djelatnik koji sudjeluje u postupku odabira može isključiti kandidata iz daljnjeg postupka odabira odnosno upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje ili zatražiti ponovni prethodni zdravstveni pregled.

2. Izvršitelji zdravstvenog pregleda

Članak 19.

Zdravstvenu sposobnost kandidata utvrđuju specijalisti medicine rada iz ustrojstvenih jedinica Vojnog zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vojno zdravstveno središte) nadležnih za obavljanje djelatnosti medicine rada.

Članak 20.

(1) Specijalist medicine rada na temelju utvrđene ocjene zdravstvene sposobnosti izdaje Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijam u službu na tiskanici UZS-P koja se nalazi u Prilogu 10 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijam u službu valjano je dvije godine od datuma izdavanja uvjerenja.

(3) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje prihvaća se u postupku prijma kandidata za vojnika/mornara, prijma kandidata za dočasnika (ponovni prijam i prijam po drugim osnovama), prijma kandidata za vojnog specijalista dočasnika, prijma kandidata za časnika, prijma kandidata za vojnog specijalista časnika, potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi dočasnika i potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi časnika, ako na dan prijma odnosno potpisivanja ugovora nije istekla valjanost uvjerenja.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada se osoba nakon uspješno završenog dragovoljnog vojnog osposobljavanja prima u djelatnu vojnu službu na dočasničku dužnost, časničku dužnost, dužnost vojnog specijalista dočasnika, dužnost vojnog specijalista časnika, dužnost ugovornog pričuvnika dočasnika ili dužnost ugovornog pričuvnika časnika, obvezno se provodi dodatno psihologijsko ispitivanje i utvrđuje psihička sposobnost u skladu s temeljnim psihologijskim kriterijima za dočasnike, odnosno za časnike.

(5) Kada se vojnik/mornar tijekom trajanja ugovora o vojničkoj službi upućuje na osposobljavanje za dužnost zrakoplovno-tehničkog osoblja, uz valjano uvjerenje iz stavka 3. ovoga članka, obvezno se provodi utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za zrakoplovno-tehničko osoblje, na način propisan pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(6) Kod prijma kandidata za vojne stipendiste za zrakoplovno osoblje, kandidatu se zdravstvena sposobnost ocjenjuje po kriterijima propisanim za ocjenu zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja.

(7) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu valjano je u postupku potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi ako na dan potpisivanja ugovora nije istekla valjanost uvjerenja.

Članak 21.

(1) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se najkasnije u roku od osam dana od dana obavljenoga zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

(2) Ako kandidat u roku od 30 dana od dana obavljenog zdravstvenog pregleda ne dostavi tražene dodatne nalaze i/ili mišljenja, specijalist medicine rada izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije.

Članak 22.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti na tiskanici UZS-P izvršitelj pregleda dostavlja naručitelju u roku od 15 dana od dana izdavanja uvjerenja.

3. Metodologija zdravstvenih pregleda

Članak 23.

(1) Zdravstvene preglede kandidata provode specijalisti medicine rada i specijalisti pojedinih grana medicine u ustrojstvenim jedinicama Vojnog zdravstvenog središta nadležnim za obavljanje djelatnosti medicine rada.

(2) Iznimno, kada zdravstvene preglede iz stavka 1. ovoga članka nije moguće provesti u ustrojstvenim jedinicama Vojnog zdravstvenog središta, zdravstvene preglede mogu provoditi specijalisti medicine rada iz mreže ugovornih subjekata medicine rada Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju sklopljenog ugovora s Ministarstvom obrane.

Članak 24.

(1) Zdravstveni pregledi obuhvaćaju:

– utvrđivanje statusa i funkcionalne sposobnosti svih organskih sustava, organa i osjetila: ruku s ramenim pojasom (R), nogu sa zdjeličnim pojasom (N), unutarnjih i drugih organa u sastavu općeg stanja (OS), osjetilo vida (O), osjetilo sluha (U), središnjeg i perifernog živčanog sustava (NP) i psihijatrijski status (L)

– posebno pronalaženje i evidentiranje patoloških stanja i poremećaja koji utječu na ocjenu zdravstvene sposobnosti: opća tjelesna nerazvijenost (As), izrazita gojaznost (Ob), promjene na koži (K), nedostatak zuba u usnoj šupljini (Z), mucanje (M), poremećaj u raspoznavanju boja – protanopi i deuteroanopi (KV), poremećaj noćnog vida (NV), poremećaj stereovida (SV)

– utvrđene vrijednosti antropometrijskih mjerenja i nalazi o zdravstvenom statusu/stanju upisuju se u Karton zdravstvenog pregleda na tiskanici ZP-P koja se nalazi u Prilogu 11 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio

– Karton zdravstvenog pregleda ispunjavaju izvršitelji zdravstvenog pregleda za odabir kandidata (I. dio kartona) i prethodnoga zdravstvenog pregleda za prijam u službu (I. i II. dio kartona). U karton se unosi i ocjena psihičke sposobnosti.

(2) Metodologijskim uputama za zdravstvene preglede (Prilog 7) propisan je sadržaj, način i opseg zdravstvenih pregleda kandidata.

III. PSIHIČKI UVJETI

Članak 25.

(1) Psihička sposobnost kandidata za prijam u službu u Oružane snage i pripadnika Oružanih snaga utvrđuje se provedbom psihologijskih ispitivanja.

(2) Psihologijska ispitivanja obuhvaćaju:

– ispitivanja kognitivnih sposobnosti

– ispitivanja konativnih osobina

– ispitivanja drugih relevantnih psihičkih značajki.

Članak 26.

(1) Psihologijska ispitivanja mogu obavljati samo psiholozi raspoređeni na dužnosti psihološke struke u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama s važećim rješenjem o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti izdanim od strane Hrvatske psihološke komore, koji imaju status ovlaštenog psihologa i upisani su u Imenik psihologa (u daljnjem tekstu: vojni psiholozi).

(2) U psihologijskim ispitivanjima, uz vojne psihologe mogu sudjelovati i dočasnici/namještenici za administrativnu i tehničku pomoć vojnom psihologu u skladu s uvjetima propisanim Metodologijskim uputama za psihologijska ispitivanja (u daljnjem tekstu: Metodologijske upute) koje se nalaze u Prilogu 12 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Vojni psiholog utvrđuje psihičku sposobnost u skladu s Popisom temeljnih psihologijskih kriterija za prijam i vojnu službu u Oružanim snagama (u daljnjem tekstu: Popis kriterija) koji se nalazi u Prilogu 13 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Vojni psiholozi dužni su voditi evidencije o provedenim psihologijskim ispitivanjima i dostavljati izvješća vojnim psiholozima iz sastava nadređenih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

(5) Način i dinamika dostavljanja izvješća propisani su Metodologijskim uputama.

Članak 27.

Psihička sposobnost ocjenjuje se na sljedeći način:

– ocjenom »zadovoljava« ocjenjuje se osoba kojoj je na temelju psihologijskih ispitivanja utvrđeno da zadovoljava psihologijske kriterije za prijam u službu odnosno psihologijske kriterije za vojnu službu

– ocjenom »ne zadovoljava« ocjenjuje se osoba kojoj je na temelju psihologijskih ispitivanja utvrđeno da ne zadovoljava psihologijske kriterije za prijam u službu odnosno psihologijske kriterije za vojnu službu.

Članak 28.

(1) Nalaz vojnog psihologa sa zaključnom ocjenom psihičke sposobnosti, ovisno o svrsi psihologijskog ispitivanja, izdaje se i dostavlja nadležnom specijalistu medicine rada ili nadležnom psihologu najkasnije u roku od pet dana na tiskanici PN-1, a naručitelju na tiskanici PN najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka psihologijskog ispitivanja. Postupak donošenja ocjene i dostavljanja psiholoških nalaza provodi se u skladu s Metodologijskim uputama.

(2) U slučaju potrebe za prikupljanjem dodatne dokumentacije rok za donošenje i dostavljanje ocjene je 25 dana od dana završetka psihologijskog ispitivanja.

(3) Tiskanice PN-1 i PN s uputama za popunjavanje nalaze se u Prilozima 14, 15 i 16 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima kada nije potrebno dostavljati pojedinačne psihološke nalaze, vojni psiholog izrađuje skupni popis testiranih ispitanika s ocjenom psihičke sposobnosti. Skupni popis dostavlja se naručitelju psihologijskog ispitivanja.

(5) Preslika psihološkog nalaza čuva se u pismohrani vojnog psihologa provoditelja psihologijskog ispitivanja.

(6) Ovisno o zahtjevu naručitelja psihologijskog ispitivanja, vojni psiholozi izrađuju skupna izvješća u kojima se kandidati odnosno pripadnici Oružanih snaga mogu okvirno rangirati prema postignuću na psihologijskom ispitivanju.

Članak 29.

(1) Psihologijski kriteriji (temeljni i dodatni), postupci i psihologijski mjerni instrumenti kojima se mjere psihičke značajke i postignuća na psihologijskim ispitivanjima određuju se posebnim uputama koje odobrava čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane zadužen za ljudske potencijale na prijedlog psihološke struke nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane.

(2) Upute iz stavka 1. ovoga članka dopuna su Metodologijskih uputa, predstavljaju profesionalnu tajnu i dostavljaju se isključivo vojnim psiholozima, provoditeljima psihologijskih ispitivanja.

(3) Planiranje, sudjelovanje u nabavi, raspodjelu, odobravanje uporabe i nadzor nad uporabom psihologijskih mjernih instrumenata (psihodijagnostičkih sredstava, testova i upitnika) provodi psihološka struka ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za vojno-psihološku djelatnost.

(4) Vojni psiholozi dužni su pridržavati se Zakona o psihološkoj djelatnosti i Kodeksa etike psihološke djelatnosti tijekom provedbe postupka utvrđivanja psihičke sposobnosti propisanog ovim Pravilnikom.

a) Psihička sposobnost za prijam u službu u Oružane snage

Članak 30.

Psihologijska ispitivanja kandidata provode vojni psiholozi nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Psihologijska ispitivanja kandidata mogu provoditi i ostali vojni psiholozi koje odredi psihološka struka ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za vojno-psihološku djelatnost.

Članak 31.

(1) Kandidate se na psihologijska ispitivanja upućuje u skladu s postupkom i dinamikom provedbe zdravstvenih pregleda. Kada kandidati nemaju obvezu pristupanja zdravstvenom pregledu, na psihologijska ispitivanja upućuju se na traženje naručitelja.

(2) Prilikom upućivanja kandidata na psihologijska ispitivanja provoditeljima psihologijskih ispitivanja obvezno se dostavlja skupni popis kandidata koji sadrži ime, prezime, ime oca/majke, osobni identifikacijski broj (OIB), mjesto rođenja te nadležni odjel i odsjek za obranu.

Članak 32.

(1) Psihologijska ispitivanja kandidata provode se u skladu s Metodologijskim uputama u pravilu kao skupna.

(2) Psihologijska ispitivanja kandidata su početna psihologijska ispitivanja koja obuhvaćaju:

– psihologijska ispitivanja za odabir

– prethodna psihologijska ispitivanja.

Psihologijska ispitivanja za odabir mogu biti i sastavni dio prethodnih psihologijskih ispitivanja.

(3) Po potrebi službe, a u svrhu dinamičke procjene kandidata, u okviru početnih psihologijskih ispitivanja provode se i dodatna selekcijska ispitivanja (npr. pripremni kamp za kadete).

(4) Početna psihologijska ispitivanja provode:

– vojni psiholozi ustrojstvene jedinice nadležne za provedbu postupka odabira kandidata (psihologijska ispitivanja za odabir)

– vojni psiholozi iz ustrojstvenih jedinica Vojnog zdravstvenog središta nadležnih za obavljanje djelatnosti medicine rada (prethodna psihologijska ispitivanja)

– ostali vojni psiholozi iz ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga nadležnih za provedbu selekcije kandidata (dodatna selekcijska ispitivanja).

Članak 33.

(1) Kandidati kojima se tijekom psihologijskih ispitivanja za odabir utvrdi ocjena »zadovoljava« upućuju se na prethodna psihologijska ispitivanja.

(2) Kandidati kojima se tijekom psihologijskih ispitivanja za odabir utvrdi ocjena »ne zadovoljava« ne upućuju se na prethodna psihologijska ispitivanja.

(3) Kod provedbe dodatnih selekcijskih ispitivanja zaključna ocjena donosi se po završetku tih ispitivanja.

(4) Kandidati ocijenjeni ocjenom »zadovoljava« mogu se kategorizirati ili rangirati u slučaju:

– odabira za školovanje

– odabira za pojedine dužnosti

– drugih vrsta odabira.

(5) Kandidati koji na početnim psihologijskim ispitivanjima ne zadovolje propisane kriterije ne upućuju se na dodatna i pojedinačna psihologijska ispitivanja.

Članak 34.

(1) Ocjena psihičke sposobnosti kandidata za prijam u službu valjana je dvije godine od datuma izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, a u skladu s rokovima valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata propisanim u članku 20. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ocjena psihičke sposobnosti ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju prihvaća se u postupku prijma kandidata za vojnika/mornara i za potrebe potpisivanja ugovora o službi ugovornog pričuvnika vojnika.

(3) Kada se kandidat prima u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost, dužnost vojnog specijalista časnika ili dužnost ugovornog pričuvnika časnika, uz ocjenu psihičke sposobnosti iz stavka 2. ovoga članka, mora zadovoljiti i temeljne psihologijske kriterije za časnika u skladu s Metodologijskim uputama i Popisom kriterija.

(4) Kada se kandidat prima u djelatnu vojnu službu na dočasničku dužnost (ponovni prijam i prijam po drugim osnovama), dužnost vojnog specijalista dočasnika ili dužnost ugovornog pričuvnika dočasnika, uz ocjenu psihičke sposobnosti iz stavka 2. ovoga članka, mora zadovoljiti i temeljne psihologijske kriterije za dočasnika u skladu s Metodologijskim uputama i Popisom kriterija.

(5) Kandidati su dužni nadležnom odsjeku za poslove obrane prijaviti svaku promjenu psihičkog stanja u razdoblju od donošenja ocjene psihičke sposobnosti za vojnu službu do datuma prijma u službu.

b) Psihička sposobnost za vojnu službu u Oružanim snagama

Članak 35.

(1) Psihologijska ispitivanja pripadnika Oružanih snaga su:

– redovita

– izvanredna.

(2) Redovita psihologijska ispitivanja u pravilu se provode kao skupna u skladu s dinamikom provedbe redovitih zdravstvenih pregleda.

(3) Izvanredna psihologijska ispitivanja su ispitivanja koja se provode izvan termina redovitih zdravstvenih pregleda, a mogu se provoditi samostalno ili kao dio izvanrednog zdravstvenog pregleda uređenog pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(4) Izvanredna psihologijska ispitivanja provode se:

– prilikom prijma dočasnika i časnika iz kategorije vojnika/mornara

– prilikom prijma časnika iz kategorije dočasnika

– prilikom prijma vojnih specijalista dočasnika iz kategorije vojnika/mornara, državnih službenika i namještenika

– prilikom prijma vojnih specijalista časnika iz kategorije vojnika/mornara, dočasnika/vojnih specijalista dočasnika, državnih službenika i namještenika

– prilikom nominiranja pripadnika za sudjelovanje u operacijama potpore miru u skladu s odredbama pravilnika kojim se uređuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu

– po povratku sudionika operacija potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu

– prilikom odabira pripadnika za upućivanje na vojnu izobrazbu i školovanje u skladu s pravilnikom kojim se uređuje izobrazba

– prilikom upućivanja pripadnika koji se upućuju na civilno školovanje za potrebe službe (školovanje uz rad uz financijsku potporu Ministarstva obrane)

– nakon odbijanja psihološke pomoći osobe koja je sudjelovala u traumatskom, odnosno pogibeljnom događaju.

(5) Izvanredno psihologijsko ispitivanje može se provesti i na zahtjev zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine, čelnika ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga, čelnika Odbora za zaštitu dostojanstva vojne osobe, izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, vojnog liječnika, vojnog psihologa i/ili samog pripadnika.

(6) Ocjena psihičke sposobnosti pripadnika Oružanih snaga valjana je u skladu s rokovima valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pripadnika Oružanih snaga propisanim pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(7) Ocjena psihičke sposobnosti pripadnika Oružanih snaga donesena na temelju samostalno provedenog izvanrednog psihologijskog ispitivanja, sukladno vrsti i svrsi istog, valjana je godinu dana od dana izdavanja psihološkog nalaza.

Članak 36.

(1) Psihologijska ispitivanja u sklopu redovitih psihologijskih ispitivanja u pravilu provode vojni psiholozi iz ustrojstvenih jedinica Vojnog zdravstvenog središta nadležnih za obavljanje djelatnosti medicine rada.

(2) Psihologijska ispitivanja u sklopu izvanrednih psihologijskih ispitivanja, osim vojnih psihologa iz stavka 1. ovoga članka mogu provoditi i vojni psiholozi iz drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje u skladu s potrebama službe određuje psihološka struka nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane.

Članak 37.

(1) Psihologijska ispitivanja pripadnika koji su nadređeni vojnom psihologu ili su po vojnoj uspravnici iznad dužnosti psihologa provodi vojni psiholog nadređene ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga ili vojni psiholog iz ustrojstvenih jedinica Vojnog zdravstvenog središta nadležnih za obavljanje djelatnosti medicine rada.

(2) Nalaz civilnog psihologa može se tražiti i/ili uvažiti za pripadnike radi visokospecijalizirane dopunske dijagnostike, a koju ne može provesti klinički vojni psiholog.

Članak 38.

(1) Pripadnici koji tijekom redovitih psihologijskih ispitivanja ne zadovolje kriterije na skupnim psihologijskim ispitivanjima, obvezno se upućuju na dodatna skupna psihologijska ispitivanja. Po potrebi upućuju se i na pojedinačna psihologijska ispitivanja, a po indikaciji i kliničkom vojnom psihologu.

(2) Pripadnici koji su na izvanredno psihologijsko ispitivanje upućeni radi odabira za neku dužnost ili aktivnost (npr. odabir za vojnu izobrazbu) u pravilu pristupaju samo skupnom ispitivanju i ne upućuju se na dodatna skupna i pojedinačna psihologijska ispitivanja.

(3) Za pripadnike koji su na izvanredno psihologijsko ispitivanje upućeni na osobni zahtjev, zahtjev vojnog psihologa, liječnika ili na zahtjev zapovjednika u pravilu se provode samo pojedinačna psihologijska ispitivanja.

(4) U slučaju da je nezadovoljavanje psihologijskih kriterija vezano uz mogući psihički poremećaj, psiholog o svojem nalazu mora obavijestiti nadležnog izvršitelja zdravstvenog pregleda radi mogućeg pokretanja psihijatrijskog liječenja/obrade.

IV. TJELESNI UVJETI ZA PRIJAM I VOJNU SLUŽBU U ORUŽANIM SNAGAMA

Članak 39.

(1) Provjere tjelesne spremnosti provode se radi utvrđivanja tjelesne spremnosti za prijam u službu u Oružane snage i vojnu službu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

(2) Provjerama tjelesne spremnosti podliježu kandidati za prijam u službu i vojne osobe, a provode se kao:

– početne provjere

– redovite provjere

– izvanredne provjere.

(3) Provjerama tjelesne spremnosti ne podliježu kandidati za ročnike, ugovorne pričuvnike i državne službenike i namještenike.

Članak 40.

(1) Početnim provjerama utvrđuje se tjelesna spremnost kandidata za prijam u službu.

(2) Redovitim provjerama se periodično, u propisanim vremenskim razdobljima, utvrđuje tjelesna spremnost djelatnih vojnih osoba i kadeta.

(3) Izvanrednim provjerama utvrđuje se tjelesna spremnost ročnika te tjelesna spremnost djelatnih vojnih osoba i kadeta izvan termina redovitih provjera.

Članak 41.

Redovita provjera se provodi:

– jedanput na godinu za djelatne vojne osobe raspoređene u Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru Oružanih snaga, zapovjedništvu grane i razine grane Oružanih snaga, Hrvatskom vojnom učilištu »Dr. Franjo Tuđman«, Zapovjedništvu Zapovjedništva za obuku i doktrinu »Fran Krsto Frankopan« i Središnjici za upravljanje osobljem, najkasnije do kraja lipnja tekuće godine

– dva puta na godinu za sve ostale djelatne vojne osobe i kadete uz minimalni vremenski razmak od 90 dana i obvezu da prva provjera u godini mora biti provedena najkasnije do kraja lipnja, a druga do polovice listopada tekuće godine.

Članak 42.

(1) Izvanredna provjera se provodi:

– za osobe koje na redovitoj provjeri nisu ispunile propisane kriterije, najmanje 30 i najviše 120 dana nakon provedene redovite provjere

– po završetku temeljne vojne obuke za ročnike

– za osobe koje nisu pristupile redovitoj provjeri

– po potrebi službe.

(2) Jedna osoba može u kalendarskoj godini biti provjeravana najviše pet puta, a minimalno vrijeme između dviju provjera je 30 dana.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osoba može biti provjeravana i više od pet puta u kalendarskoj godini uz manje od 30 dana između dviju provjera ako se provjera provodi u svrhu nadzora nadređenih ustrojstvenih jedinica.

(4) Izvanredna provjera tjelesne spremnosti ročnika, provedena na završetku dragovoljnog vojnog osposobljavanja, jedan je od kriterija za uspješan završetak dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Članak 43.

(1) Provjere tjelesne spremnosti planira zapovjednik odnosno čelnik ustrojstvene jedinice razine bojne, njoj ravne ili više razine.

(2) Zapovjednik odnosno čelnik ustrojstvene jedinice određuje odgovornu osobu-voditelja provjere te po potrebi jednog ili više pomoćnika voditelja provjere.

(3) Voditelj provjere je prvenstveno kineziolog, ali može biti i drugi časnik iznimno viši dočasnik.

(4) Pomoćnik voditelja provjere može biti časnik i dočasnik, a sudjeluje u obavljanju tehničkih poslova u provedbi provjere (demonstracija, mjerenje vremena, brojanje ponavljanja, evidentiranje rezultata i sl.)

(5) Provjera tjelesne spremnosti se provodi u sportskoj opremi.

(6) Voditelj provjere tjelesne spremnosti kandidata je isključivo kineziolog.

(7) Zapovjednike koji su nadređeni kineziologu provjerava se na nadređenoj razini.

(8) Za vojne osobe raspoređene u Ministarstvo obrane i Glavni stožer Oružanih snaga provjere tjelesne spremnosti provode djelatne vojne osobe sa zvanjem kineziologa iz Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga ili djelatne vojne osobe sa zvanjem kineziologa iz drugih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, za vojne osobe raspoređene u VSOA-i, provjere tjelesne spremnosti provodi VSOA.

(10) Osoba iz članka 42. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika koja na izvanrednoj provjeri tjelesne spremnosti nije ispunila propisane kriterije može tijekom kalendarske godine najviše jednom uputiti zahtjev nadređenom zapovjedniku za osnivanje povjerenstva koje će provoditi sljedeću izvanrednu provjeru.

(11) Povjerenstvo iz stavka 10. ovoga članka osniva zapovjednik bojne, njoj ravne ili više razine u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Povjerenstvo se sastoji od tri člana od kojih je najmanje jedan kineziolog. Ocjena tjelesne spremnosti koju je donijelo povjerenstvo je važeća ocjena.

Članak 44.

(1) Redovite i izvanredne provjere tjelesne spremnosti ne provode se za:

– osobe koje su u planiranim terminima provjere tjelesne spremnosti bile privremeno nesposobne/spriječene za rad na temelju izvješća izabranog doktora medicine

– osobe koje tijekom kalendarske godine nisu bile u mogućnosti pristupiti provjeri tjelesne spremnosti zbog sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu koje traju dulje od devet mjeseci

– vrijeme trudnoće (na temelju liječničke potvrde izabranog specijalista ginekologa), rodiljnog i roditeljskog dopusta

– osobe koje u planiranim terminima provjere tjelesne spremnosti imaju privremenu zabranu tjelesnog naprezanja zbog akutnog stadija bolesti ili srodnog zdravstvenog problema (posljedice ozljede i dr.) na temelju potvrde izabranog doktora medicine

– djelatnu vojnu osobu kojoj je, na temelju odredbi pravilnika kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu, utvrđen djelomični gubitak zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu, a za koju postoji potreba i interes za zadržavanje u službi.

(2) Osoba iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka obvezna je nadređenog zapovjednika odnosno čelnika bez odgode obavijestiti o dobivanju liječničke potvrde o privremenoj zabrani tjelesnog naprezanja. Na liječničkoj potvrdi mora biti navedeno vremensko razdoblje trajanja zabrane.

Članak 45.

(1) Na temelju rezultata provjere tjelesne spremnosti nadležni kineziolog odnosno časnik ili viši dočasnik donosi ocjenu tjelesne spremnosti.

(2) Ocjene tjelesne spremnosti su slovne i brojčane te glase:

– »osobito se ističe (5)«

– »ističe se (4)«

– »dobar (3)«

– »zadovoljava (2)«

– »ne zadovoljava (1)«.

(3) Osobi koja ne pristupi provjeri tjelesne spremnosti iz razloga navedenih u članku 44. stavku 1. ovoga Pravilnika evidentirat će se status »neocijenjen«.

(4) Osobi koja ne pristupi provjeri tjelesne spremnosti iz drugih razloga, a koji nisu navedeni u članku 44. stavku 1. ovoga Pravilnika evidentirat će se ocjena »ne zadovoljava«.

(5) Kandidat koji na provjeri tjelesne spremnosti ne ispuni propisane kriterije za kandidate isključuje se iz daljnjeg postupka prijma.

(6) Iznimno, ocjena tjelesne spremnosti ročnika tijekom dragovoljnog vojnog osposobljavanja je pokazatelj napretka i ne utječe na zaključnu ocjenu ročnika, utvrđenu programom obuke ročnika, donesenog u skladu s odredbama pravilnika kojim se uređuje dragovoljno vojno osposobljavanje.

Članak 46.

(1) Provjeravanje i ocjenjivanje tjelesne spremnosti kandidata provodi se u skladu s uputama za provjeru i kriterijima za ocjenjivanje tjelesne spremnosti kandidata, koje se nalaze u Prilogu 17 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Provjeravanje i ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba provodi se u skladu s uputama za provjeru i kriterijima za ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba koje se nalaze u Prilogu 18 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Voditelj provjere tjelesne spremnosti ili druga ovlaštena osoba evidentira rezultate provjere u informacijski sustav personalnog upravljanja Ministarstva obrane i Oružanih snaga najkasnije 15 dana od dana primitka rezultata provedene provjere tjelesne spremnosti.

V. SIGURNOSNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE

Članak 47.

(1) Ispunjavanje sigurnosnih uvjeta kandidata za prijam u službu u Oružane snage utvrđuje se u postupku provjere ispunjavanja općih i posebnih uvjeta za prijam, propisanih zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama.

(2) Sigurnosni kriteriji za ispunjavanje sigurnosnih uvjeta kandidata za prijam u službu u Oružane snage obuhvaćaju utvrđivanje postojanja sigurnosnih zapreka za prijam, propisanih zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama.

(3) Kandidati koji ne ispune sigurnosne kriterije iz stavka 2. ovoga članka ne mogu biti primljeni u službu u Oružane snage.

Članak 48.

(1) Provjera ispunjavanja sigurnosnih kriterija za djelatne vojne osobe, državne službenike i namještenike provodi se prije prijma u službu u Oružane snage.

(2) Provjera ispunjavanja sigurnosnih kriterija kandidata za kadete i vojne stipendiste provodi se prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi odnosno ugovora o stipendiranju.

(3) Provjera ispunjavanja sigurnosnih kriterija kandidata za ugovorne pričuvnike provodi se prije potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi.

(4) Provjeru ispunjavanja sigurnosnih kriterija provodi ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za prijam osoblja prije očekivanog datuma prijma odnosno datuma potpisivanja ugovora iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

(1) Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje/dragovoljno služenje vojnog roka koja su izdana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika valjana su ako do dana prijma u službu u Oružane snage nije istekla valjanost određena člankom 20. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu koja su izdana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika valjana su u postupku potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi ako im nije istekla valjanost određena člankom 20. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

Članak 50.

Djelatne vojne osobe koje u kalendarskoj godini stupanja na snagu ovoga Pravilnika navršavaju 55 i više godina života nemaju obvezu pristupanja redovitoj i izvanrednoj provjeri tjelesne spremnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 51.

(1) Kandidati za prijam u službu u Oružane snage iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika kod prijma u službu ne mogu imati tetovažu na vidljivom dijelu tijela.

(2) Pod vidljivim dijelom tijela iz stavka 1. ovoga članka smatraju se dijelovi tijela koje ne prekriva vojna odora dugih rukava odnosno lice i područje glave, vrat ili dio vrata iznad ovratnika košulje bilo koje vrste vojne odore te šake ili dijelova šaka do zapešća.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka vojne osobe koje imaju tetovažu na drugim dijelovima tijela dužni su nositi vojnu odoru na način da je tetovaža prekrivena.

(4) Nije dopušteno tetoviranje i nošenje tetovaže neprimjerenog sadržaja na bilo kojem dijelu tijela.

Članak 52.

Na postupke utvrđivanja zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u vojnu službu pokrenute prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 13/14, 134/15 i 138/15).

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

PRILOZI

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić