Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 39/2024 (3.4.2024.), Obvezatne upute broj EP VI o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi, birača lišenih slobode i birača u mirovnim operacijama i misijama

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

710

Na osnovi članka 29. točke 3. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 22. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP VI

O GLASOVANJU BIRAČA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA ČLANOVA POSADA POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA POD HRVATSKOM ZASTAVOM TE NA PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA SMJEŠTENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI, BIRAČA LIŠENIH SLOBODE I BIRAČA U MIROVNIM OPERACIJAMA I MISIJAMA

Birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači smješteni u ustanovama socijalne skrbi, birači lišeni slobode i birači u mirovnim operacijama i misijama glasovat će 9. lipnja 2024. na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (dalje: izbori) na biračkim mjestima određenim u skladu s odredbama članka 38. Zakona (dalje: biračka mjesta).

1. Birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za obranu.

Birači koji se kao članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske te birači na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za pomorstvo.

Birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Birači koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za pravosuđe i upravu.

Birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za vanjske i europske poslove.

2. Županijska izborna povjerenstva odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba (dalje: izborno povjerenstvo) imenovat će biračke odbore za navedena biračka mjesta, i to:

– biračke odbore za glasovanje birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske imenovat će izborno povjerenstvo na čijem se području nalaze ta biračka mjesta,

– biračke odbore za glasovanje birača članova posada brodova i plutajućih objekata imenovat će izborno povjerenstvo na čijem se području nalazi sjedište trgovačkog društva koje je vlasnik brodova (brodar) odnosno plutajućih objekata na kojima se nalaze biračka mjesta,

– biračke odbore za glasovanje birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi imenovat će izborno povjerenstvo na čijem području se nalaze te ustanove,

– biračke odbore za glasovanje birača lišenih slobode imenovat će izborno povjerenstvo na čijem se području nalaze kaznionice odnosno zatvori i odgojni zavodi u kojima se nalaze osobe lišene slobode.

Državno izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore za glasovanje birača koji se nalaze u mirovnim operacijama i misijama.

3. U skladu s člankom 36. stavkom 2. Zakona, birački odbor čine predsjednik i četiri člana te njihovi zamjenici. Po dva člana i njihove zamjenike određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a po dva člana i njihove zamjenike oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu tekućeg saziva Hrvatskoga sabora.

Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora za pojedina biračka mjesta i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije dana održavanja izbora, dakle 21. svibnja 2024. do 24:00 sata.

Ako političke stranke ne odrede članove odnosno ne dostave njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima, izborna će povjerenstva samostalno odrediti članove biračkih odbora.

4. Za birače koji će se na dan izbora zateći na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske dužna su dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba koje vodi registar birača.

Za birače članove posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom izvan njezinih granica, birače na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, trgovačka društva-vlasnici brodova i vlasnici plutajućih objekata dužni su dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača prema sjedištu brodara (u Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku).

Za birače koji će na dan izbora biti smješteni u ustanovama socijalne skrbi ravnatelji ustanova dužni su na zahtjev birača dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača prema sjedištu ustanove socijalne skrbi.

Za birače lišene slobode, uprave kaznionica, odnosno zatvora i odgojnih zavoda dužni su dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača prema sjedištu kaznionice odnosno zatvora i odgojnog zavoda.

Za birače koji će se na dan izbora zateći u mirovnim operacijama i misijama, zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske dužna su dostaviti podatke Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Podaci se dostavljaju najkasnije do isteka roka od 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle 29. svibnja 2024. do 24:00 sata.

5. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 9. travnja 2024.

6. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-05/24-01/17

Urbroj: 507-03/05-24-8

Zagreb, 22. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić