Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 5/2024 (12.1.2024.), Odluka o osnovici za izračun iznosa inkluzivnog dodatka

Vlada Republike Hrvatske

96

Na temelju članka 6. Zakona o inkluzivnom dodatku (»Narodne novine«, broj 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. siječnja 2024. donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA INKLUZIVNOG DODATKA

I.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos inkluzivnog dodatka, iznosi 120,00 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/04

Urbroj: 50301-04/25-24-3

Zagreb, 11. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić