Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 5/2024 (12.1.2024.), Pravilnik o provedbi mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2024. godine

Ministarstvo poljoprivrede

101

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE I.9 »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ/VELJAČU 2024. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba potpore u okviru mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Prioriteta 1. Europske unije »Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa« u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima

b) »Član posade ribarskog plovila (u daljnjem tekstu: član posade)« – osoba zaposlena kod ovlaštenika povlastice za obavljanje poslova na ribarskom plovilu

c) »Duljina plovila« – duljina preko svega (LoA), odnosno duljina mjerena između dviju krajnjih točaka plovila na pramcu i na krmi

d) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi mjere na temelju ovoga Pravilnika, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

e) »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

f) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorni za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i provedbu

g) »Nepravilnost« – svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da proračun Europske unije ili Republike Hrvatske optereti neopravdanim rashodom

h) »Operacija« – projekt, ugovor, djelovanje ili skupina projekata odabrani u okviru Programa

i) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu

j) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

k) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva

l) »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu

m) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.)

n) »Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 76. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

o) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

p) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1139, Uredbi (EU) br. 2021/1060 i Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.).

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: privremena obustava) provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: plivaričarski ribolov).

(2) Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Preporuci Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/44/2021/20 o višegodišnjem planu upravljanja za održivo iskorištavanje stokova male plave ribe u Jadranskom moru (zemljopisna potpodručja 17 i 18) i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, broj 23/22, 123/22 i 13/23).

(3) Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika je privremena obustava u razdoblju od 17. siječnja 2024. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2024. godine u 24:00 u trajanju od 30 dana na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje odredbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja radnih odnosa.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za vrijeme trajanja privremene obustave, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću povlasticu

b) ribarsko plovilo mora biti u funkciji

c) iznimno od točke b) ovoga stavka u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu

d) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske

e) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu

f) ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu plivaričarskog ribolova

g) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja

h) članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni kod ovlaštenika povlastice za obavljanje poslova na ribarskom plovilu u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom b) ovoga Pravilnika, u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave, uzimajući u obzir točku i) ovoga stavka

i) članovi posade za koje se traži potpora, za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove

j) privremena obustava ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim doprinosima

k) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060

l) nalaz izvršene kontrole na terenu mora biti pozitivan.

(2) Na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 2021/1139, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća u okviru Zajedničke ribarstvene politike, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

b) bio ili jest uključen u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskog plovila koje se nalazi na Unijinom popisu nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova iz članka 40. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovila koje plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

c) počinio prijevaru kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja između podnošenja zahtjeva za potporu i isteka pet godina nakon završnog plaćanja sredstava korisniku.

(2) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznake za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora odnosno dužan je računovodstveno evidentirati isplate potpore članovima posade na način da bude jasno vidljivo da navedeni iznos predstavlja sredstva potpore iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(3) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik može uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela. Zahtjev za odobrenje se dostavlja Upravljačkom tijelu na e-mail adresu: [email protected] ili pisanim putem na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, a mora sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja.

(7) Korisnik, čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, dužan je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave na e-mail adresu: [email protected] ili pisanim putem.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada za vrijeme razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti dužan o istome obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva te dostaviti obavijest o poziciji ribarskog plovila.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu jednokratnih bespovratnih novčanih sredstava u obliku naknade za privremenu obustavu iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 70 posto, a Republika Hrvatska sa 30 posto udjela.

(3) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika određuju se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2024. godine koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(4) Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 41. stavku 2. i Prilogu III., retku 9. Uredbe (EU) br. 2021/1139.

(5) Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga I. ovoga Pravilnika, koji je njegov je sastavni dio.

(6) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu odnosno po članu posade te se isplaćuje na račun ovlaštenika povlastice.

(7) Ovlaštenik povlastice je članovima posade koji su predmet potpore obvezan isplatiti iznos potpore izračunat za pojedinog člana posade u skladu sa Prilogom I. ovoga Pravilnika.

(8) Stavak 7. ovoga članka ne primjenjuje se za člana posade koji je ujedno i ovlaštenik povlastice odnosno vlasnik obrta kojemu se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti.

(9) Za pojedinog člana posade može se ostvariti naknada samo po jednom ribarskom plovilu na temelju ovoga Pravilnika.

(10) Potpora se po ribarskom plovilu može dodijeliti za najviše 12 mjeseci u skladu s člankom 21. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/1139.

IV. INFORMACIJSKI SUSTAV FISHNET

Članak 7.

(1) Provedba potpore na temelju ovoga Pravilnika provodi se putem informacijskog sustava FISHNET (u daljnjem tekstu: sustav FISHNET).

(2) Korisnik mora biti registriran u sustavu FISHNET kako bi sudjelovao u provedbi potpore te podnosio zahtjeve na temelju ovoga Pravilnika.

(3) Detaljne upute za pristup i korištenje sustava FISHNET dostupne su u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA

Zahtjev za potporu

Članak 8.

(1) Korisnik je dužan za vrijeme trajanja privremene obustave iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika podnijeti Zahtjev za potporu.

(2) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od 17. siječnja 2024. godine, a traje do 15. veljače 2024. godine.

(3) Zahtjev za potporu se popunjava i podnosi putem sustava FISHNET iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(4) Detaljne upute za popunjavanje i podnošenje Zahtjeva za potporu dostupne su u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Utvrđivanje pravovremenosti, potpunosti, udovoljavanja propisanim uvjetima i kriterijima i dodjela bodova Zahtjevu za potporu te odlučivanje o Zahtjevu za potporu provodi se u okviru postupaka iz članaka 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika, odnosno nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za isplatu

Članak 9.

(1) Osim Zahtjeva za potporu iz članka 8. ovoga Pravilnika, korisnik je za dodjelu i isplatu potpore dužan podnijeti Zahtjev za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu se podnosi u roku od 60 dana od dana zaprimanja obavijesti Upravljačkog tijela o početku roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu.

(3) Danom zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka smatra se datum obavljene dostave obavijesti u Korisnički pretinac u okviru sustava e-Građani.

(4) Dostava iz stavka 3. ovoga članka smatra se obavljenom potvrdom primitka pismena, a najkasnije istekom osmog dana od dana kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje poruka.

(5) Zahtjev za isplatu se popunjava i podnosi putem sustava FISHNET iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(6) Prilikom popunjavanja Zahtjeva za isplatu korisnik popunjava tražene podatke i učitava obveznu dokumentaciju koja je definirana popisom obvezne dokumentacije koji je dostupan u sustavu FISHNET u sklopu Zahtjeva za isplatu te na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(7) Detaljne upute za popunjavanje i podnošenje Zahtjeva za isplatu dostupne su u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Obrada zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu

Članak 10.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu iz članka 8. i Zahtjeva za isplatu iz članka 9. ovoga Pravilnika obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne obrade Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu utvrđuje se pravovremenost i potpunost tih zahtjeva te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako su Zahtjev za potporu i/ili Zahtjev za isplatu nepotpuni ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu).

(4) Korisnik je dužan dostaviti Upravljačkom tijelu traženu dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka putem sustava FISHNET u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(5) Danom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu u Korisnički pretinac u okviru sustava e-Građani.

(6) Dostava iz stavka 5. ovoga članka smatra se obavljenom potvrdom primitka pismena, a najkasnije istekom osmog dana od dana kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje poruka.

Dodjela bodova

Članak 11.

(1) Nakon administrativne obrade Zahtjeva za potporu, svim prihvatljivim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi na temelju kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(2) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon dodjele bodova sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova, prednost imaju Zahtjevi za potporu iz članka 8. ovoga Pravilnika s ranijim vremenom podnošenja (datum, sat, minuta).

(3) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(4) Na temelju dodijeljenih bodova i postupka rangiranja iz ovoga članka, izradit će se rang-lista koja se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Odlučivanje o potpori

Članak 12.

(1) Nakon završetka administrativne obrade Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu, postupka dodjele bodova iz članka 11. ovoga Pravilnika te uzimajući u obzir kontrolu na terenu iz članka 17. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli i isplati sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Rješenje o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta, kriterija i obveza propisanih ovim Pravilnikom

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu i/ili Zahtjeva za isplatu

– nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 10. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za potporu i/ili Zahtjeva za isplatu u cijelosti

– utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za potporu i/ili Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– utvrđenog sufinanciranja privremene obustave drugim javnim doprinosima

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka, u slučaju kada je ovlaštenik povlastice članovima posade koji su predmet potpore za razdoblje privremene obustave isplatio naknadu plaće prema odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa iz članka 6. stavka 7. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti privremeno Rješenje o dodjeli i isplati sredstava.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, a za potrebe članka 6. stavka 7. ovoga Pravilnika, ovlaštenik povlastice je za sve članove posade koji su predmet potpore obavezan isplatiti razliku do punog iznosa potpore utvrđenog privremenim Rješenjem o dodjeli i isplati sredstava i o tome dostaviti dokaz Upravljačkom tijelu u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremenog Rješenja.

(4) Danom zaprimanja privremenog Rješenja iz stavka 3. ovoga članka smatra se datum obavljene dostave privremenog Rješenja u Korisnički pretinac u okviru sustava e-Građani.

(5) Dostava iz stavka 4. ovoga članka smatra se obavljenom potvrdom primitka pismena, a najkasnije istekom osmog dana od dana kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje poruka.

(6) Ako ovlaštenik povlastice kojem je doneseno privremeno Rješenje o dodjeli i isplati sredstava ne postupi na način i u rokovima kako je to propisano u stavku 3. ovoga članka, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o dodjeli i isplati sredstava u kojem će ukupan iznos potpore za dodjelu i isplatu biti umanjen za iznos potpore iz privremenog Rješenja o dodjeli i isplati sredstava dodijeljen za one članove posade u odnosu na koje nije ispunjena obveza iz stavka 3. ovoga članka.

Isplata potpore

Članak 13.

(1) Potpora u okviru ovoga Pravilnika se isplaćuje na temelju Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(2) Isplatu potpore iz stavka 1. ovoga članka vrši Agencija za plaćanja na račun korisnika.

Promjena podataka o korisniku

Članak 14.

(1) Promjene podataka o korisniku su promjene koje se odnose na podneseni Zahtjev za potporu i/ili Zahtjev za isplatu, a uključuju promjenu podataka kao što su promjene naziva korisnika, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva i slično.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Upravljačko tijelo će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli i isplati sredstava u slučaju odobrenja promjena, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o dodjeli i isplati sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(6) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli i isplati sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(7) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET.

Odustajanje od potpore

Članak 15.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele i isplate potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu odnosno prije izdavanja Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz članka 12. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu i/ili Zahtjevom za isplatu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele i isplate potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a), a prije isplate iz članka 13. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli i isplati sredstava.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET.

Poništenje obveze

Članak 16.

(1) Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli i isplati sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

b) kada korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli i isplati sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u slučaju kada se okolnosti iz stavka 1. točke a) i/ili b) ovoga članka utvrde u razdoblju nakon izdavanja Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a), a prije isplate potpore iz članka 13. ovoga Pravilnika

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 17.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europskog revizorskog suda, Ureda europskog javnog tužitelja i drugih nadležnih revizorskih/nadzornih tijela.

(3) Kontrola na terenu obuhvaća kontrolu putem VMS uređaja i/ili kontrolu na terenu, a može se provoditi tijekom čitavog razdoblja navedenog u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, kontrola se vrši isključivo kontrolom na terenu.

(5) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na privremenu obustavu ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Programa kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(6) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka je tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje potpore u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

Članak 18.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, osim ribarskog plovila mogu pregledati i dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku.

(2) Ako se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 17. stavaka 1. i 2. mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 19.

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Rješenje o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Rješenje o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. U slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Rješenjem o povratu sredstava iz stavka 3. ovoga članka Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(5) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem o povratu sredstava.

(6) Danom zaprimanja Rješenja o povratu sredstva iz stavka 5. ovoga članka smatra se datum obavljene dostave Rješenja o povratu sredstava u Korisnički pretinac u okviru sustava e-Građani.

(7) Dostava iz stavka 6. ovoga članka smatra se obavljenom potvrdom primitka pismena, a najkasnije istekom osmog dana od dana kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje poruka.

(8) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(9) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 20.

(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstva, iznimno od članka 19. stavka 5. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu putem sustava FISHNET u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava u skladu sa člankom 19. stavcima 6. i 7. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

VIII. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojeg je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

IX. PRAVNI LIJEK

Članak 22.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

X. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/22-01/3505 Urbroj: 525-12/709-24-20 Zagreb, 8. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

IZRAČUN JAVNE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9 »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA

Iznos naknade ovlaštenicima za plovilo će se izračunavati primjenom formule kako slijedi:

L = P*GT*d

Pri čemu je:

L – ukupni iznos naknade za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti po plovilu

P – iznos naknade po danu obustave za jedan GT (Tablica 1)

GT – ukupna bruto tonaža plovila za koje se izračunava naknada

d – broj dana obustave.

Tablica 1.     Iznos naknade po danu obustave za jednu bruto tonu za plivaričarski ribolov (P)

 

Plivaričarski ribolov

Duljina plovila preko svega (m)

Iznos naknade po danu obustave za 1 GT (EUR)

≥ 6 < 12

14,09

≥ 12 < 18

26,61

≥ 18 < 24

13,86

≥ 24 < 40

8,86

 

 

Naknada po članu posade iznosit će 36 eura po danu obustave (bruto iznos) za osobe zaposlene u punom radnom vremenu odnosno odgovarajući razmjerni iznos od 36 eura za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu. Dani tijekom privremene obustave u kojima član posade koristi bolovanje ili godišnji odmor nisu uključeni u izračun naknade.

PRILOG II.

KRITERIJI ZA ODABIR U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA U OKVIRU PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027.

 

I. Bruto tonaža plovila – najviše 7 bodova

Broj bodova

I.1. ≥150 GT

7

I.2. ≥ 100 < 150 GT

5

I.3. < 100 GT

3

 

 

 

II. Snaga pogonskog stroja – najviše 7 bodova

Broj bodova

II.1. ≥600 kW

7

II.2. ≥ 400 < 600 kW

5

II.3. < 400 kW

3

 

 

 

III. Količina ulova – najviše 9 bodova

Broj bodova

III.1. ≥ 800.000 kg

9

III.2. ≥ 400.000 < 800.000 kg

7

III.3. ≥ 200.000 < 400.000 kg

5

III.4. < 200.000 kg

3

POJAŠNJENJE

Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić