Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 135/2023 (10.11.2023.), Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

Hrvatska narodna banka

1848

Na temelju članka 65. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD KREDITNE INSTITUCIJE I ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE FINANCIJSKIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja kreditnoj instituciji za pružanje financijskih usluga.

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovom se Odlukom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 7. 6. 2019.).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi »kreditna institucija«, »bankovne usluge«, »financijske usluge«, »kvalificirani udio«, »grupa«, »grupa kreditnih institucija«, »grupa kreditnih institucija u EU-u«, »grupa kreditnih institucija u RH«, »matično društvo«, »financijski holding« i »mješoviti financijski holding« imaju značenje kako je uređeno Zakonom o kreditnim institucijama.

II. INFORMACIJE I DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD KREDITNE INSTITUCIJE

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 4.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prilažu se informacije i dokumenti propisani Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2580 оd 17. lipnja 2022. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju informacije koje se dostavljaju u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i prepreke učinkovitom izvršavanju nadzornih funkcija nadležnih tijela i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/2581 od 20. lipnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija u zahtjevima za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije, te informacije i dokumenti propisani ovom Odlukom.

Program rada i informacije o osnivačima kreditne institucije

Članak 5.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prilaže se program rada s popisom bankovnih i financijskih usluga koje kreditna institucija namjerava pružati, organizacijskom strukturom kreditne institucije, uključujući i naznaku matičnih društava, financijskih holdinga i mješovitih financijskih holdinga unutar grupe kao i opis sustava upravljanja iz članka 101. Zakona o kreditnim institucijama.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora sadržavati informacije o identitetu svih fizičkih i pravnih osoba koje će, u slučaju dobivanja odobrenja za rad imati, izravno ili neizravno, kvalificirani udio u kreditnoj instituciji s iznosom tih udjela u kapitalu kreditne institucije. Ako niti jedna pravna ili fizička osoba ne stječe, izravno ili neizravno, kvalificirani udio u kreditnoj instituciji, zahtjevu je potrebno priložiti popis dvadeset najvećih dioničara kreditne institucije s iznosom njihovih udjela u kapitalu kreditne institucije.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad odbija se ako ne sadržava informacije iz stavka 2. ovog članka.

III. INFORMACIJE I DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga koji podnosi kreditna institucija koja ima odobrenje za rad podnosi se zajedno sa sljedećom dokumentacijom i informacijama:

1) popis financijskih usluga za koje se traži odobrenje uz naznaku odgovarajuće odredbe iz Zakona o kreditnim institucijama

2) naziv propisa i naziv financijske usluge uređene tim propisom uz naznaku odgovarajuće odredbe iz tog propisa, ako se traži odobrenje za pružanje financijskih usluga koje su uređene posebnim propisom

3) suglasnost ili drugi odgovarajući akt Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ili drugog nadležnog tijela za nadzor nad pružanjem pojedinih financijskih usluga ako to proizlazi iz propisa kojima se uređuje obavljanje pojedinih financijskih usluga

4) nacrt statuta s vidljivim izmjenama i dopunama

5) nacrt svih internih akata i procedura kojima se propisuje način postupanja, organizacija rada, ovlaštenja i odgovornosti za svaku financijsku uslugu koju kreditna institucija namjerava pružati

6) opis radnji koje je kreditna institucija poduzela u vezi s uvođenjem novih financijskih usluga

7) opis razloga za uvođenje novih financijskih usluga

8) opis procijenjenog utjecaja novih financijskih usluga na poslovanje kreditne institucije

9) trošak uvođenja novih financijskih usluga

10) opis promjena u organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, ako su potrebne za uvođenje novih financijskih usluga

11) poslovna strategija kreditne institucije

12) poslovni plan s opisom procijenjenih učinaka novih usluga na poslovanje kreditne institucije i projekcijama bilance i računa dobiti i gubitka za iduće tri poslovne godine izrađenim na obrascima na kojima se dostavljaju supervizorski izvještaji Hrvatskoj narodnoj banci

13) informacija o eventualnim promjenama u materijalnoj imovini kreditne institucije povezanima s uvođenjem novih financijskih usluga

14) informacija o eventualnim promjenama u informatičkoj tehnologiji kreditne institucije potrebnima za uvođenje novih financijskih usluga

15) informacije o kreditnoj instituciji uključujući njezin naziv, osobni identifikacijski broj (OIB), identifikator Legal identifier Code (LEI), matični broj subjekta (MBS), sjedište, ime i prezime osobe za kontakt u kreditnoj instituciji (adresa elektroničke pošte, telefonski broj)

16) izjava da su informacije i dokumentacija iz stavka 1. ovog članka istinite, točne, ažurirane i potpune, te da će u slučaju nastanka promjena u informacijama i dokumentaciji iz zahtjeva pisanim putem smjesta obavijestiti Hrvatsku narodnu banku potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje kreditne institucije.

(2) Hrvatska narodna banka može zatražiti i druge informacije i dokumentaciju osim onih navedenih u stavku 1. ovog članka kao i dodatna objašnjenja ako to ocijeni potrebnim radi donošenja odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijske usluge.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i primjena

Članak 7.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 25/2018. i 139/2022.).

(2) Postupci za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i postupci za izdavanje odobrenja kreditnoj instituciji za pružanje financijskih usluga koji su bili pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Odluke.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 323-091/11-23/BV

Zagreb, 2. studenoga 2023.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić