Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o usvajanju Programa EFRR zajmova Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

510

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA EFRR ZAJMOVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

I.

Usvaja se Program EFRR zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluku o usvajanju proizvoda (financijskog instrumenta) te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenog proizvoda (financijskog instrumenta).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/76 Urbroj: 50301-05/31-24-4 Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM EFRR ZAJMOVI HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Program EFRR zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: Program) je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenoga Programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva izravno odobravati male zajmove.

1. CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta kroz:

i) Veću dostupnost zajmova

ii) Smanjenje kamatne stope

iii) Smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja (kolaterala).

Specifični ciljevi EFRR zajmova su poticanje proizvodnih investicija putem zajmova manje vrijednosti.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

 

Značajka/ Instrument

EFRR Mali zajmovi za OBS

EFRR Mali investicijski zajmovi

Prihvatljivi primatelji

Mikro i mali subjekti gospodarstva (uključujući novoosnovane poslovne subjekte)

Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva (uključujući novoosnovane poslovne subjekte)

Iznos

Od 1.000,00 eura do 30.000,00 eura

Od 25.000,01 euro do 100.000,00 eura

Minimalni rok otplate

12 mjeseci

12 mjeseci

Maksimalni rok otplate

3 godine

10 godina

Namjena zajmova

Obrtna sredstva

Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući i obrtna sredstva najviše do 30 % ukupnog iznosa zajma

Kamatna stopa

Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku izračunata u skladu s Priopćenjem Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL EU, C 14, od 19. 1. 2008.) umanjena za 0,5 postotnih bodova

Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku izračunata u skladu s Priopćenjem Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL EU, C 14, od 19. 1. 2008.) umanjena za 1 postotni bod

Rok korištenja

3 mjeseca

6 mjeseci

Poček

Do 6 mjeseci

Do 1 godine

Instrument osiguranja

Zadužnice, Ostali instrumenti osiguranja prema razini rizika

 

 

 

Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva na temelju ovoga Programa sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodjeli potpore male vrijednosti (de minimis), klasa: 403-01/24-01/02, urbroj: 567-10-24-1, od 7. ožujka 2024.

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2029.

 

 

 

Copyright © Ante Borić