Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 141/2023 (24.11.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede

1922

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA OČUVANJE PROIZVODNJE PRASADI NA PODRUČJU ZONE OGRANIČENJA ZBOG IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/458, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 23. studenoga 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/2046 оd 24. listopada 2022. o izmjeni priloga Uredbi (EU) br. 1408/2013 radi njihove prilagodbe kako bi se uzele u obzir odredbe Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njegova Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj (SL L 275/25, 25. 10. 2022.).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »mikro, mala i srednja poduzeća« definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Mjera u provedbi Programa

Članak 4.

Mjera u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika je potpora uzgajivačima rasplodnih svinja za dio troškova hranidbe u razdoblju u kojem se objekti korisnika nalaze u zoni ograničenja.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja drže rasplodne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) objekti korisnika nalaze se u zoni ograničenja proglašenim zbog izbijanja afričke svinjske kuge i

d) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na objektu korisnika ne smije biti utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje svinja uslijed provedbe mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge.

Iznos potpore

Članak 6.

(1) Iznos potpore utvrđuje se na temelju broja rasplodnih životinja evidentiranih prilikom provedbe popisa svih objekata i lokacija na kojima se drže svinje sukladno Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

(2) U izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka broj rasplodnih životinja množi se sa jediničnim iznosom od 60,00 eura i brojem mjeseci u kojima se objekt korisnika na kojem se drže rasplodne svinje nalazi u zoni ograničenja.

(3) Broj mjeseci iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se na temelju Rješenja o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge na način da se broj dana u kojima se objekt na kojem se drže rasplodne svinje nalazi u zoni ograničenja dijeli s brojem 30.

Oblik i pravila dodjele potpore

Članak 7.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

(2) Potpora se ne može dodijeliti proizvođačima koji ne udovoljavaju propisanim obvezama vezano uz prevenciju i kontrolu afričke svinjske kuge.

Način i rokovi podnošenja Zahtjeva za potporu

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti potpisanu/ovjerenu Izjavu kojom potvrđuje da:

– je podnio Zahtjev

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu i Izjavi istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– ima odnosno nema poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

(3) Izjavu iz stavka 2. ovoga članka podnositelj je dužan dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge«.

(4) Obrazac iz stavka 2. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(5) Rok za podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za dane držanja svinja u objektima korisnika koji se nalaze u zoni ograničenja proglašenom zbog izbijanja afričke svinjske kuge u razdoblju od 26. lipnja do 1. studenog 2023. godine je 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka za dane držanja svinja u objektima korisnika koji se nalaze u zoni ograničenja proglašenim zbog izbijanja afričke svinjske kuge za svako tromjesečno razdoblje, počevši od 1. studenog 2023. godine, podnosi se od 1-og do 15-og u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. veljače 2024. godine.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 9.

(1) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke o prihvatljivosti korisnika iz članka 5. ovoga Pravilnika, podatke o broju grla i trajanju zone ograničenja iz članka 6. ovoga Pravilnika te podatke iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 8. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 8. ovoga Pravilnika, podneseni izvan rokova propisanih u članku 8. stavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

b) drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(5) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika vezane uz poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Odluke iz stavka 6. ovoga članka dostavljaju se korisnicima poštom preporučeno s povratnicom.

(8) Odluke iz stavka 6. ovoga članka za Zahtjeve podnesene sukladno članku 8. stavku 5. ovoga Pravilnika za koje je tijekom provedbe administrativne kontrole utvrđeno da Izjava iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika nije potpuna ili ukoliko su potrebni ispravci ili dodatna obrazloženja donijeti će se nakon 1. siječnja 2024. godine.

Dopuna i/ili ispravak Izjave uz Zahtjev

Članak 10.

(1) Ukoliko Izjava iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika nije potpuna ili ukoliko su potrebni ispravci ili dodatna obrazloženja, Agencija za plaćanja će po završenoj administrativnoj kontroli na svojim mrežnim stranicama objaviti Poziv za dostavu s popisom podnositelja i potrebnim informacijama za svakog podnositelja.

(2) Podnositelj je dužan dostaviti traženo u roku od osam dana od dana objave Poziva za dostavu dopune na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Žalbe

Članak 11.

Na odluke iz članka 9. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

Povrat potpore

Članak 12.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/23-06/6 Urbroj: 525-13/862-23-9 Zagreb, 23. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić