Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 148. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/2018) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O TROŠARINAMA

Pročišćeni tekst

NN 01/1901/20, 22/22, 114/23

DIO PRVI   OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 1.a (NN 22/22)

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (SL L 336, 30. 12. 2019., str. 10.)

– Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 4.)

– Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (SL L 176, 5. 7. 2011., str. 24.).

POGLAVLJE I.   PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

Podnošenje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika

Članak 2.

(1) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnositelja uporabom sustava elektroničke razmjene podataka na elektroničkom Obrascu PUR, osim u slučaju iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika kada se prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi u pisanom obliku. Obrazac PUR tiskan je u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prodavatelj iz druge države članice iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi carinskom uredu nadležnom prema mjestu primitka trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj koje je istovremeno i mjesto izdavanja OIB-a radi stjecanja statusa poreznog obveznika u Republici Hrvatskoj.

(3) Usvajanje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za rad s trošarinskim ili duhanskim proizvodima.

Podnošenje prijave i podaci uz prijavu za malog proizvođača vina, malog proizvođača jakog alkoholnog pića i proizvođača izvan sustava odgode

Članak 3. (NN 01/20, 22/22)

(1) Mali proizvođači vina podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR te dostavljaju:

1. podatak o mjestu proizvodnje

2. podatak o očekivanoj količini proizvodnje vina u kalendarskoj godini

3. podatak o površini vinograda u hektarima

4. potvrdu nadležnog tijela da je upisan u odgovarajući upisnik sukladno posebnim propisima i

5. Brisana.

(2) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR te dostavljaju podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola – kotla kojeg ima u vlasništvu, odnosno uporabi.

(3) Proizvođači iz članka 81. Zakona podnose prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te dostavljaju:

1. podatak o mjestu proizvodnje

2. podatak o očekivanoj količini proizvodnje trošarinskih proizvoda u kalendarskoj godini

3. potvrdu nadležnog tijela o upisu u odgovarajući registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnim propisima i

4. ispravu državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, odnosno ispunjenju propisanih uvjeta.

Podnošenje prijave trošarinskih obveznika na duhanske proizvode

Članak 4. (NN 01/20, 22/22)

(1) Osobe koje posluju s duhanskim proizvodima iz članka 94. Zakona podnose prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili unosa iz druge države članice ili uvoza tih proizvoda iz treće države na teritorij Republike Hrvatske.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine dužan je prijaviti promjenu podataka koristeći elektronički Obrazac PUR najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili unosa iz druge države članice ili uvoza iz treće države duhanskih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske. Uz prijavu za promjenu podataka u privitku podnosi i zahtjev za dopunu trošarinskog odobrenja u smislu članka 6. stavka 1. i članka 7. ovoga Pravilnika radi proizvodnje i/ili skladištenja duhanskih proizvoda u trošarinskom skladištu.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika dostavljaju podatak o mjestu proizvodnje/lokaciji skladišta duhanskih proizvoda te druge potrebne podatke na zahtjev nadležnog carinskog ureda.

Podnošenje prijave trošarinskih obveznika na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

Članak 5.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točaka 6., 7., 8., 9., 10. i 11. Zakona obvezni su podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točaka 6., 7., 8. i 9. Zakona prilažu samo propisanu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdanu sukladno posebnim propisima.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka osobe koje nisu dužne ishoditi propisanu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti sukladno posebnim propisima nisu obvezne podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

Podnošenje prijave i podaci uz prijavu za ovjerenog pošiljatelja, ovjerenog primatelja, povremeno ovjerenog pošiljatelja i povremeno ovjerenog primatelja

Članak 5.a (NN 22/22)

(1) Ovjereni pošiljatelj, povremeni ovjereni pošiljatelj i povremeni ovjereni primatelj podnose prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički obrazac PUR te dostavljaju podatke u skladu s člancima 25.a, 25.c i 25.d Zakona na Obrascu Obavijest koji je tiskan u Prilogu 1.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Povremeni ovjereni primatelj polaže instrument osiguranja plaćanja trošarine prije usvajanja prijave za upis u registar trošarinskih obveznika.

(3) Ovjereni primatelj iz članka 25.b stavka 1. Zakona podnosi prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički obrazac PUR te istovremeno podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja na obrascu iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika. Ovjereni primatelj polaže instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja. Izdavanje odobrenja i usvajanje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za rad ovjerenom primatelju.

(4) Podatak o svakom novom mjestu otpreme ovjereni pošiljatelj dostavlja najkasnije osam dana prije planirane otpreme pisanim putem na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika.

(5) Podatak o svakom novom mjestu primitka i njegovoj identifikacijskoj oznaci ovjereni primatelj dostavlja najkasnije osam dana prije planiranog primitka pisanim putem na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika.

(6) Povremeni ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni primatelj dostavlja podatke o svakoj narednoj pošiljci pisanim putem na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika.

(7) Povremeno slanje odnosno zaprimanje pošiljke trošarinskih proizvoda o kojoj povremeni ovjereni pošiljatelj odnosno povremeni ovjereni primatelj dostavljaju obavijest u skladu sa stavcima 1. i 6. ovoga članka ograničeno je na slanje odnosno zaprimanje do tri puta u jednoj kalendarskoj godini.

(8) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj koji želi poslovati kao ovjereni pošiljatelj podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dostavlja uz Obrazac PUR i podatak o mjestu otpreme na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika. Stavak 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje.

(9) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj koji želi poslovati kao ovjereni primatelj podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz kojeg dostavlja i podatak o mjestu primitka na Obrascu Obavijest iz Priloga 1.a ovoga Pravilnika. Stavci 3. i 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju.

(10) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz stavka 9. ovoga članka može podnijeti zahtjev za izmjenu trošarinskog odobrenja u smislu članka 25.b stavka 9. Zakona, kao prilog elektroničkom Obrascu PUR.

(11) Usvajanje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za rad ovjerenom pošiljatelju, povremeno ovjerenom pošiljatelju, povremeno ovjerenom primatelju i ovjerenom primatelju iz stavka 9. ovoga članka.

POGLAVLJE II.   STATUSNA ODOBRENJA, NAČIN RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA, EVIDENCIJE

Odjeljak 1. STATUSNA ODOBRENJA I NAČIN RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA

Zahtjev za izdavanja i važenje odobrenja

Članak 6. (NN 22/22)

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, registriranog primatelja, povremeno registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i ovjerenog primatelja podnosi se na Obrascu Zahtjev za izdavanje odobrenja koji je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika podnosi se na Obrascu Zahtjev-OKTP koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Odobrenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izdaju se na neodređeno vrijeme.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka odobrenje za povremeno registriranog primatelja donosi se na određeno vrijeme. Odobrenje za povremeno registriranog primatelja koji posluje s duhanskim prerađevinama donosi se za vremensko trajanje od najdulje 60 dana.

(5) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li nositelj odobrenja ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

Proizvodnja i skladištenje trošarinskih proizvoda

Članak 7. (NN 22/22)

(1) U trošarinskom skladištu se mogu proizvoditi, prerađivati, obrađivati te izvoditi i druge radnje samo s jednom kategorijom trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića ili duhanske prerađevine ili energenti), a drugi proizvodi samo ukoliko su nusproizvodi te djelatnosti.

(2) U trošarinskom skladištu se mogu nalaziti samo one sirovine i poluproizvodi te drugi proizvodi koji su potrebni za proizvodnju, preradu i obradu trošarinskih proizvoda.

(3) Skladištenje u trošarinskom skladištu drugih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, te sirovina, poluproizvoda i drugih proizvoda iz stavka 2. ovoga članka je dozvoljeno samo ako je odobreno trošarinskim odobrenjem.

(4) U trošarinskom skladištu se mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina pod uvjetom da iste ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta:

1. upotrijebi za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda ili

2. podvrgne postupcima očuvanja ili poboljšanja uporabnih i trgovačkih svojstava trošarinskih proizvoda radi pripreme za prodaju, što uključuje pakiranje proizvoda u ambalažu ili prepakiranje u drugu ambalažu.

(5) U trošarinskom skladištu se može skladištiti više kategorija trošarinskih proizvoda uz uvjet da se skladište fizički odvojeno prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN).

(6) Proizvodnja i skladištenje duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona te skladištenje drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo ako je odobreno trošarinskim odobrenjem. Takvi proizvodi moraju biti odvojeni i vidno označeni.

(7) Na istoj lokaciji više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta može skladištiti trošarinske proizvode pod uvjetom da svaki pojedini ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ishodi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište te da svako trošarinsko skladište bude odvojeno i vidno označeno.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, nadležni carinski ured može, kada to zahtijevaju tehničko-tehnološke posebnosti skladišta, odobriti da više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta koji skladište energente, iste skladište zajedno na istom mjestu pod uvjetom da se radi o energentima iste vrste.

(9) Pod energentima iste vrste, u smislu odredbe stavka 8. ovoga članka, smatraju se energenti koji su razvrstani u istu tarifnu oznaku KN s podbrojem od najmanje osam znamenki i iste su kvalitete i osobina.

(10) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta koji skladište energente zajedno odgovaraju solidarno za plaćanje trošarine i ispunjavanje drugih obaveza iz trošarinskog odobrenja.

(11) U trošarinskom skladištu se može skladištiti trošarinske proizvode u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje samo ako je takvo skladištenje odobreno trošarinskim odobrenjem kojim se utvrđuje odgovornost za ispunjavanje svih obveza, uključujući i plaćanje trošarine. Nadležni carinski ured odobrenjem određuje mjere trošarinskog nadzora.

(12) U trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij, mogu se skladištiti alkohol i alkoholna pića te duhanske prerađevine na koje je plaćena trošarina, pod uvjetom da se takvi proizvodi smještaju odvojeno i vidno označeno.

(13) U trošarinskom skladištu se mogu zaprimati i skladištiti trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju u drugoj državi članici pod uvjetom da je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obavijestio nadležni carinski ured u smislu članka 5.a stavka 9. ovoga Pravilnika.

Oprema u trošarinskom skladištu

Članak 8.

(1) U trošarinskom skladištu se može nalaziti samo oprema koja je neophodna za obavljanje trošarinske djelatnosti.

(2) Trošarinsko skladište mora biti opremljeno mjernim sustavima za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode i/ili mjernim posudama i spremnicima s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku i/ili mjerilima mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena.

(3) Sva mjerila koja će se koristiti za ovu svrhu moraju biti zakonita mjerila koja propisuje i ovjerava državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo. Mišljenje državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima može se prihvatiti kao isprava koja dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta.

Odjeljak 2. EVIDENCIJE

Evidencije trošarinskog obveznika, oslobođenog korisnika, ovjerenog pošiljatelja i povremeno ovjerenog pošiljatelja

Članak 9. (NN 22/22)

(1) Radi osiguranja zakonitosti postupanja te ispravnog obračuna i plaćanja trošarine, u evidencijama trošarinskog obveznika, oslobođenog korisnika, ovjerenog pošiljatelja i povremeno ovjerenog pošiljatelja se ovisno o statusu i trošarinskim proizvodima, moraju voditi i podaci o:

1. nabavljenim količinama trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom

2. primljenim količinama trošarinskih proizvoda iz drugih trošarinskih skladišta, odnosno pogona oslobođenog korisnika te iz uvoza (uključujući količine trošarinskih proizvoda ponovno uvezenih nakon završenog postupka vanjske proizvodnje)

3. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda drugom trošarinskomu skladištu, odnosno u pogon oslobođenom korisniku za namjene iz članka 68. stavka 1. točke 4. do 14. i članka 105. stavka 1. i stavka 8. Zakona te u izvoz (uključujući izvoz trošarinskih proizvoda radi vanjske proizvodnje)

4. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 35. stavkom 1. Zakona

5. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom 1. i 2. Zakona

6. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 38. Zakona

7. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 105. stavkom 1. i stavkom 8. Zakona

8. količinama trošarinskih proizvoda utrošenih kao osnovni materijal za proizvodnju drugih trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu

9. denaturiranju alkohola u skladu s člankom 70. stavkom 3. Zakona

10. označavanju i bojanju dizelskih goriva

11. trošarinskim dokumentima iz članka 45. i članka 54.a Zakona

12. brojevima trgovačkih isprava iz članka 38. ovoga Pravilnika za svaku otpremu i primitak trošarinskih proizvoda

13. otpremljenim/primljenim količinama trošarinskih proizvoda po svakoj adresi mjesta direktne isporuke u Republici Hrvatskoj te broj dokumenta,

14. unesenim/otpremljenim količinama energenata te broj dokumenta

15. trošarinskim proizvodima korištenima za svrhu trošarinskog nadzora tijekom kretanja

16. utvrđenom potpunom uništenju ili nepovratnom manjku ili gubitku trošarinskih proizvoda, potpunom ili djelomičnom, za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe ili teške krađe) ili djelomičnom manjku ili gubitku trošarinskih proizvoda koji je neodvojivo povezan sa svojstvima proizvoda nastalim tijekom proizvodnje, skladištenja i kretanja

17. carinskim dokumentima na temelju kojih su trošarinski proizvodi koje registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine pušteni u slobodan promet

18. primateljima trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj

19. pratećim trošarinskim dokumentima iz članka 47. Zakona i

20. količinama energenata iz članka 96. stavka 3. točke 2., 3., 5. 6. i 7. Zakona, a koji nisu navedeni u članku 51. Zakona s naznakom brojeva uobičajenih trgovačkih ili komercijalnih isprava koji se odnose na te energente

21. količinama trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju koji su otpremljeni u drugu državu članicu.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u trošarinskom skladištu.

(3) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(4) U statusnom odobrenju iz članka 6. ovoga Pravilnika posebno će se navesti evidencije koje su trošarinski obveznik i oslobođeni korisnik dužni voditi ovisno o statusu.

Način vođenja evidencija

Članak 10. (NN 22/22)

(1) Trošarinski obveznik, oslobođeni korisnik, ovjereni pošiljatelj i povremeni ovjereni pošiljatelj mogu sami izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava propisane podatke i pravilnost vođenja evidencija.

(2) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu/pogonu oslobođenog korisnika.

POGLAVLJE III.   INSTRUMENT OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Temeljne odredbe

Članak 11. (NN 22/22)

(1) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića te energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) koji se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu te koji se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga podnesen i prihvaćen.

(2) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za duhanske prerađevine koje se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu, koje se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati i carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen.

(3) Uvoznici koji duhanske prerađevine puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske instrumentom osiguranja plaćanja duga garantiraju namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te namirenje carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja u skladu s carinskim propisima, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen.

(4) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju sukladno članku 55. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose prodavatelj iz druge države članice ili njegov trošarinski zastupnik iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona.

(5) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga i trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koje radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj prima primatelj iz članka 6. stavka 1. točke 4. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnosi primatelj

(6) Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani i povremeno registrirani primatelj te registrirani pošiljatelj. Uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i registriranog pošiljatelja instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba.

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, instrument osiguranja plaćanja trošarine može položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, ovjereni pošiljatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ili bez ovjerenog primatelja.

(8) Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnosi osoba iz članka 115. stavka 8. Zakona i ako to zatraži nadležni carinski ured osoba iz članaka 111. stavka 1., članka 113. stavka 2. i članka 114. stavka 1. i članka 115. stavka 3. Zakona.

Članak 12. (NN 22/22)

(1) Trošarinski i/ili carinski dug i druga uvozna javna davanja (u daljnjem tekstu: dug) iz članka 11. ovoga Pravilnika moguće je osigurati:

1. polaganjem garancije

2. polaganjem bjanko-zadužnice i zadužnice

3. polaganjem gotovine.

(2) Na izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se opća pravila za njihovo izdavanje i korištenje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Garancija

Članak 13. (NN 22/22)

(1) Garancija se izdaje u tri jednaka primjerka koji se podnose Središnjem uredu.

(2) Ovjerom podnesene garancije Središnji ured donosi odluku o prihvaćanju te garancije bilješkom na obrascu položene garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Središnjem uredu, a ostali primjerci ovjerene garancije se vraćaju korisniku garancije, odnosno izdavatelju garancije.

Članak 14. (NN 22/22)

(1) Središnji ured može prihvatiti garanciju koju je izdala kreditna institucija, financijska institucija ili osiguravajuće društvo koje je akreditirano u Europskoj uniji za izdavanje garancija, u skladu s važećim odredbama Unije.

(2) Izdavanjem garancije izdavatelj iz stavka 1. ovoga članka se kao garant obvezuje podmiriti dug kojeg korisnik garancije nije platio do njegovog dospijeća.

Članak 15. (NN 22/22)

(1) Garanciju je moguće prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako korisnik garancije podnosi novu garanciju, dug koji je bio osiguran prethodnom garancijom odnosno mogući dug koji može još nastati, mora novom garancijom biti osiguran. Nova garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje mogu naplatiti i svi dugovi koji su bili osigurani prethodnom garancijom.

(3) Izdavatelj garancije može opozvati garanciju. Opoziv garancije dostavlja se u pisanom obliku Središnjem uredu. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana njegova prijema od strane Središnjeg ureda, o čemu se obavještava podnositelj zahtjeva za opoziv.

(4) U slučaju opoziva garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana njegovog stupanja na snagu bila osigurana opozvanom garancijom, a izdavatelja garancije može se pozvati na plaćanje duga sve do isteka produženog roka važenja garancije (respiro rok) iz članka 17. ovoga Pravilnika, računajući od dana stupanja opoziva garancije na snagu.

Članak 16. (NN 22/22)

(1) Garancija za osiguranje plaćanja duga mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije

2. razdoblje važenja garancije

3. iznos jamstvene svote garancije

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv« i »bez prigovora«

5. podatke o izdavatelju garancije (naziv garanta, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište, broj žiro-računa)

6. podatke o nalogodavcu za izdavanje garancije (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i EORI broj ako se radi o gospodarskom subjektu i drugoj osobi koja sukladno carinskim propisima podliježi obvezi registracije i pribavljanja EORI broja)

7. vrste postupaka za koje vrijedi osiguranje

8. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja

9. datum i mjesto izdavanja garancije

10. ovjeru Carinske uprave o prihvatu garancije (evidencijski broj, datum, potpis ovlaštenog službenika te pečat) i

11. potpis ovlaštene osobe izdavatelja garancije.

(2) Izdavatelj iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka i prema Obrascima A, B, C, D i E koji su tiskani u Prilozima 4, 5, 6, 7 i 8 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 17. (NN 22/22)

Rok valjanosti garancije kojom se osigurava plaćanje nastalog i mogućeg duga, ne može biti kraći od roka u kojem taj dug može nastati, produžen za šest mjeseci, u kojem produženom roku valjanosti Carinska uprava može pozvati izdavatelja garancije na plaćanje obveza nastalih prema istoj.

Članak 18. (NN 22/22, 114/23)

(1) Visinu jamstvene svote u garanciji određuje nadležni carinski ured u svoti koja namirenje duga u svakome trenutku čini sigurnim, vodeći računa o:

1. vrsti, odnosno osjetljivosti trošarinskih proizvoda

2. vrsti trošarinskog skladišta

3. ugledu, pouzdanosti i financijskoj stabilnosti nalogodavca za izdavanje garancije

4. opsegu poslovanja nalogodavca za izdavanje garancije s trošarinskim proizvodima

5. vremenu trajanja proizvodnje ili skladištenja

6. vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencije i knjigovodstvene dokumentacije

7. nadzoru u trošarinskom skladištu

8. dosadašnjem poslovanju nalogodavca za izdavanje garancije s trošarinskim proizvodima i

9. iznosu mogućeg trošarinskog duga tijekom kretanja trošarinskih proizvoda.

(2) Iznos jamstvene svote u garanciji ne može biti niži od 8.000,00 eura.

(3) Visinu jamstvene svote garancije za nalogodavca za izdavanje garancije koji započinje poslovnu djelatnost s trošarinskim proizvodima određuje se na temelju opsega očekivanog prometa, odnosno proizvodnje i skladištenja trošarinskih proizvoda.

(4) U postupku određivanja visine jamstvene svote garancije nadležni carinski ured može zahtijevati prilaganje podataka o bonitetu i solventnosti nalogodavca za izdavanje garancije (BON-1 i BON-2/SOL-2 ne stariji od mjesec dana).

Članak 19. (NN 22/22)

Na garanciju kao instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga te carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja na duhanske prerađevine primjenjuju se uz odredbe ovoga Pravilnika i odredbe carinskog zakonodavstva Europske unije.

 

Članak 20. (NN 22/22)

(1) Kao instrument osiguranja plaćanja trošarine Središnji ured može prihvatiti garanciju, odnosno pisano jamstvo izdano od društva koje temeljem odobrenja nadležnog tijela obavlja poslove osiguranja u Europskoj uniji.

(2) Na instrument osiguranja plaćanja trošarine iz stavka 1. ovoga članka na ogovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o garanciji.

Bjanko-zadužnica i zadužnica

Članak 21. (NN 114/23)

(1) Podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja za namirenje mogućeg duga odobrava Središnji ured pravnoj ili fizičkoj osobi koja je tijekom svoga poslovanja u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju kao trošarinski obveznik:

1. pravodobno i u cijelosti namirivala obveze prema Carinskoj upravi

2. nema nenamirenih dospjelih poreznih obveza

3. ostvarila pozitivne pokazatelje boniteta/solventnosti, što se dokumentira podacima iz obrazaca BON-1 i BON-2/SOL-2 ne starijim od mjesec dana, ovjerenim od strane nadležne financijske agencije

4. nije kažnjavana za trošarinske, porezne i carinske prekršaje i

5. za koju nije pokrenut stečajni postupak.

(2) Zahtjev za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga koji bi mogao nastati za trošarinske proizvode podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu podnositelja zahtjeva, a uz isti se podnose:

1. obrazac BON-1 za prethodno obračunsko razdoblje i obrazac BON-2/SOL-2, ne stariji od mjesec dana

2. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih trošarinskih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama, kao i predviđene, odnosno uobičajene količine primljenih i/ili otpremljenih trošarinskih proizvoda i

3. procjena mjesečnog zaduženja prema Carinskoj upravi u šestomjesečnom razdoblju.

(3) Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje da li su podmirene dospjele porezne obveze podnositelja zahtjeva, da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak te registriranu djelatnost podnositelja zahtjeva.

(4) Odobrenje ili odluku o odbijanju zahtjeva za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga donosi Središnji ured na temelju mišljenja nadležnog carinskog ureda nakon provjere ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(5) U slučaju promjene podataka navedenih u odobrenju korisnik odobrenja je dužan o tome odmah obavijestiti Središnji ured.

(6) Prije dostave odobrenja iz stavka 4. ovoga članka korisniku odobrenja isti je obvezan položiti bjanko-zadužnicu i zadužnicu Središnjem uredu.

(7) Središnji ured će ukinuti odobrenje iz stavka 4. ovoga članka ako korisnik odobrenja više ne ispunjava uvjete propisane za njegovo izdavanje.

(8) Iznos jamstvene svote u bjanko-zadužnici i zadužnici kao instrumentu osiguranja za namirenje mogućeg duga ne može biti niži od 8.000,00 eura.

(9) Odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju nije primao, proizvodio, prerađivao (obrađivao), skladištio ili izvodio druge radnje s trošarinskim proizvodima ili ako je te trošarinske radnje obavljao samo povremeno ili u manjem opsegu.

(10) Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako takav instrument osiguranja ne nudi dostatno jamstvo da je namirenje duga sigurno.

Članak 22. (NN 22/22)

U postupku određivanja visine jamstvene svote, prihvata, polaganja i povrata instrumenta osiguranja iz članka 21. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o određivanju visine jamstvene svote, prihvatu, polaganju i povratu garancije.

Vraćanje garancije

Članak 23. (NN 22/22114/23)

(1) Garancija kao instrument osiguranja duga vraća se na temelju pisanog zahtjeva korisnika garancije ili izdavatelja nakon isteka roka važenja, odnosno produženoga roka važenja iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, na pisani zahtjev korisnika garancije ili izdavatelja garancija koja je prethodno opozvana može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani predmetnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati ili

2. ako korisnik garancije podnese novu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve obveze iz prethodno važeće garancije, a nova garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje obveza po prethodno važećoj garanciji.

Vraćanje bjanko-zadužnice ili zadužnice

Članak 23.a (NN 22/22)

(1) Bjanko-zadužnica ili zadužnica vraća se na temelju zahtjeva imatelja zadužnice šest mjeseci nakon ukidanja ili opoziva odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja duga.

(2) Iznimno, na pisani zahtjev imatelja, bjanko-zadužnica ili zadužnica za koju je prethodno opozvano odobrenje o polaganju, može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani predmetnom bjanko zadužnicom ili zadužnicom, odnosno da mogući dug po istoj više ne može nastati ili

2. ako imatelj bjanko-zadužnice ili zadužnice podnese novi instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga kojim se u cijelosti preuzimaju sve obveze iz bjanko-zadužnice ili zadužnice za koju se zahtjeva povrat prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Gotovinski polog

Članak 24. (NN 114/23)

(1) Gotovinski polog polaže se u euruna evidentni račun nadležnog područnog carinskog ureda.

(2) Na položeni iznos gotovinskog pologa ne plaćaju se kamate.

Članak 25.

(1) Za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga podnosi se pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu uz istovremenu uplatu iznosa pologa na račun iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je tiskan u Prilogu 9 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Na temelju podnesenog zahtjeva nadležni carinski ured provjerava izvršenu uplatu te izdaje potvrdu o korištenju gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga.

(4) Potvrda iz stavka 3. ovoga članka izdaje se na obrascu koji je tiskan u Prilogu 10 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 26.

(1) Ako trošarinski dužnik više ne želi koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga o tome obavještava nadležni carinski ured podnošenjem pisanog zahtjeva za povrat gotovinskog pologa.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 11 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Trošarinski dužnik ne može koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga od dana podnošenja zahtjeva za vraćanje pologa.

(4) Na temelju podnesenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured vraća gotovinski polog.

(5) Ako je trošarinski dužnik podnio zahtjev za djelomično vraćanje položenih sredstava, može od dana podnošenja zahtjeva dalje koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga samo u preostalom iznosu.

Članak 27.

U postupku određivanja visine gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 18. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE IV.   UTVRĐIVANJE GUBITKA ILI MANJKA, UNIŠTENJE POD CARINSKIM NADZOROM

Utvrđivanje gubitka ili manjka

Članak 28. (NN 22/22)

(1) Gubici ili manjci trošarinskih proizvoda smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom koji su nastali:

1. u procesu proizvodnje (tehnološki manjak) tijekom poslovne godine i/ili

2. tijekom skladištenja i prijevoza proizvoda koji s obzirom na osobine proizvoda nastaju kaliranjem, lomom, kvarom ili rastepom, a porezna osnovica za priznavanje gubitaka ili manjkova je količina trošarinskih proizvoda smještena u trošarinskom skladištu tijekom poslovne godine.

(2) Gubici iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mogu se utvrđivati:

1. neposredno nakon nastajanja ili

2. godišnjim popisom (inventurom) zaliha proizvoda ili u kraćim rokovima ako se provodi popis zaliha proizvoda i tijekom poslovne godine.

(3) Gubitke ili manjke iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje trošarinski obveznik i o tome sastavlja zapisnik kojeg je obvezan dostaviti nadležnom carinskom uredu kao prilog mjesečnom izvješću za mjesec kada je utvrđen.

(4) Gubici ili manjci trošarinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom najviše do visine utvrđene posebnim propisima ili na temelju tehničkih propisa koji vrijede za pojedinu vrstu trošarinskih proizvoda ili drugih dokumenata sastavljenih temeljem jednog od europskih standarda.

(5) Gubici ili manjci trošarinskih proizvoda nastali uslijed nepredviđenog slučaja ili više sile, osim krađe ili teške krađe, priznaju se do visine utvrđene očevidnikom nadležnog tijela za procjenu šteta.

(6) Odredbe iz ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, registriranog primatelja, povremeno registriranog primatelja, oslobođenog korisnika, registriranog pošiljatelja, proizvođača izvan sustava odgode, primatelja koji radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici te kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske kod prodaje na daljinu.

Uništenje trošarinskih proizvoda pod carinskim nadzorom

Članak 29. (NN 22/22)

(1) Uništenje trošarinskih proizvoda pod carinskim nadzorom se ne može izvršiti bez prisustvovanja ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda.

(2) O namjeri uništenja trošarinskih proizvoda ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj, oslobođeni korisnik i primatelj koji radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici dužni su nadležnom carinskom uredu najkasnije tri dana prije planiranog uništenja trošarinskih proizvoda podnijeti prijavu za uništenje u pisanom obliku. Nakon provedenog uništenja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda mora sastaviti bilješku/zapisnik u dva primjerka u kojemu navodi razloge uništenja trošarinskih proizvoda te jedan primjerak uručuje podnositelju zahtjeva, a izvornik pohranjuje u carinskom uredu.

 

 

 

 

 

POGLAVLJE V.   OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 30. (NN 22/22)

(1) Pri utvrđivanju jesu li trošarinski proizvodi i duhanski proizvodi, koji se unose prema članku 37. Zakona, namijenjeni za osobne potrebe, posebno se uzima u obzir:

1. komercijalni status osobe koja drži proizvode i razlog njihova držanja

2. mjesto gdje se proizvodi nalaze ili, ako je s obzirom na okolnosti slučaja primjereno, vrsta prijevoza

3. dokumente koji se odnose na proizvode

4. svojstva proizvoda

5. količinu proizvoda

6. druge okolnosti koje se smatra relevantnima.

(2) Za potrebe primjene stavka 1. točke 5. ovoga članka uzimaju se u obzir sljedeće indikativne količine:

– 800 komada cigareta

– 400 komada cigarilosa

– 200 komada cigara

– 1,0 kilogram duhana za pušenje

– 10 litara jakog alkoholnog pića

– 20 litara međuproizvoda

– 90 litara vina, uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina

– 110 litara piva

– 1,0 kilogram grijanog duhanskog proizvoda

– 100 mililitara e-tekućine

– 1,0 kilograma novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona.

(3) Na oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 37. stavka 3. Zakona za trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. Zakona koje u malim pošiljkama besplatno šalju fizičke osobe iz drugih država članica drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe provedbenog propisa o ostvarivanju prava na oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja.

(4) Količine trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona koje u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja besplatno šalju fizičke osobe iz drugih država članica drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj ne mogu prelaziti količine iz stavka 2. ovoga članka.

POGLAVLJE VI.   TROŠARINSKA OBRAČUNSKA PRIJAVA

Članak 31.

(1) Trošarinska obračunska prijava iz članka 12. stavka 6. Zakona podnosi se u dva primjerka, a dužni iznos trošarine plaća se u roku od osam dana od dana kada je proveden nadzor kojim je utvrđeno da se trošarinski proizvodi nalaze u okolnostima koje uvjetuju nastanak trošarinskog duga.

(2) Trošarinska obračunska prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu TOP koji je tiskan u Prilogu 12 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

POGLAVLJE VII.   POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 32. (NN 22/22)

(1) Osobe iz članka 39. Zakona podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku u dva primjerka i mora sadržavati činjenice na kojima je zahtjev utemeljen, priložene isprave i dokumente kojima se dokazuje osnovanost zahtjeva za povrat trošarine ovisno o prirodi zahtjeva te druge dokaze koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

(3) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 1. točke 1. Zakona dokazuje se na osnovu evidencije proizvođača trošarinskih proizvoda o trošarinskim proizvodima na koje je plaćena trošarina, a upotrijebljenim u proizvodnji novih trošarinskih proizvoda uz dokaz da je na iste plaćena trošarina te na osnovu evidencija o vrsti i količini proizvedenih novih trošarinskih proizvoda.

(4) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 1. točke 2. Zakona dokazuje se potvrdom o izvozu trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda s teritorija Europske unije koja je izrađena temeljem ovjere nadležnog carinskog ureda izlaza određenog u članku 329. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558.); u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2015/2447, te dokazom da je plaćena trošarina na proizvode koji su izvezeni.

(5) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona dokazuje se na osnovu evidencija o korištenju trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 68. stavka 1. točke 4. do 14. i članka 105. stavka 1. i 8. Zakona, a sukladno odobrenju iz članka 26. Zakona, uz dokaz da je na iste plaćena trošarina.

(6) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 1. točke 4. Zakona dokazuje se zapisnikom o degradaciji energenata kojeg ovjerava odgovorna osoba na lokaciji nastanka degradacije i ovlašteni carinski službenik koji je po nastalom događaju, odnosno nakon laboratorijski utvrđene degradacije, a po pozivu odgovorne osobe na samom mjestu obavio očevid te izvršio plombiranje cisterne koja prevozi degradirane energente do trošarinskog skladišta proizvođača. U zapisniku o degradaciji i priloženoj dokumentaciji moraju biti vidljive količine i vrste zagađenih ili slučajno pomiješanih energenata. Zahtjevu za povrat plaćene trošarine potrebno je priložiti i dokaz trošarinskog skladišta proizvođača o zaprimanju cisterne s iskazanim količinama energenata izmjerenog propisanim mjerilima te dokazom da je skidanje plombe izvršeno uz prisutnost ovlaštenog carinskog službenika.

(7) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 2. Zakona na duhanske proizvode iz članka 94. Zakona dokazuje se dokumentom o iznosu u drugu državu članicu te dokazom da je plaćena trošarina u Republici Hrvatskoj.

(8) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 2. Zakona na trošarinske proizvode otpremljene u drugu državu članicu u skladu s člankom 55. Zakona ostvaruje prodavatelj iz Republike Hrvatske, ako je postupio u skladu s postupkom određenim u članku 55. stavku 2. Zakona u odnosu na obvezu najave pošiljke i dostavio dokaz da je trošarina plaćena u Republici Hrvatskoj, kao i dokaz da je trošarina plaćena u državi članici odredišta.

(9) Pravo na povrat razlike više plaćene trošarine iz članka 76. stavka 4. Zakona dokazuje se propisanim evidencijama i dokazom da je plaćena trošarina, uz podnošenje zahtjeva prema stavku 2. ovoga članka.

(10) Pravo na povrat plaćene trošarine i uništenje neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom iz članka 93. Zakona dokazuje se specifikacijom neupotrebljivih duhanskih prerađevina čije se uništenje traži koja se prilaže uz zahtjev.

(11) Prema članku 39. stavku 1. točki 5. Zakona pravo na povrat plaćene trošarine i uništenje pod carinskim nadzorom neupotrebljivih trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona dokazuje se specifikacijom neupotrebljivih proizvoda čije se uništenje traži i koja se prilaže uz zahtjev.

POGLAVLJE VIII.   KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA

Odjeljak 1. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Elektronički trošarinski dokument

Članak 33. (NN 22/22)

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 41. i 42. Zakona dozvoljeno je uz e-TD u računalnom sustavu iz članka 45. Zakona odnosno u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS sustavu – engl. Excise Movement and Control System).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske temeljem pojednostavnjenog postupka, kretanje je dozvoljeno bez primjene e-TD-a odnosno uz druge isprave u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(3) Brisan.

Postupanje prilikom kretanja uz primjenu Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda i elektronička razmjena poruka

Članak 34. (NN 22/22)

(1) Kada se elektroničkom provjerom podataka u nacrtu e-TD-a kojeg je podnio pošiljatelj u skladu s člankom 48. stavkom 1. i člankom 49. stavkom 1. Zakona utvrdi da podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom pošiljatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave dokumentu dodjeljuje JRO i o tome obavještava pošiljatelja te šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka odnosno e-TD sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju i sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. Zakona ili

2. elektroničku poruku validacije podataka odnosno e-TD sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju i računalnom sustavu nadležnog tijela države članice odredišta koji isti šalje sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju, u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke a), b) i c) i članka 42. stavka 2. Zakona.

(2) Kada se trošarinski proizvodi otpremaju do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije (izvoz), odnosno do carinskog ureda izlaza koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza, računalni sustav Carinske uprave šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona ili

2. e-TD računalnom sustavu nadležnog tijela države članice kojoj se podnosi izvozna deklaracija u skladu s člankom 221. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 (u daljnjem tekstu: država članica izvoza), u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) Zakona.

(3) Primatelj – osoba iz članka 35. stavka 1. Zakona podnosi obavijest o primitku trošarinskih proizvoda u skladu s člankom 49. stavkom 9. Zakona na obrascu obavijesti o primitku koji je sastavni dio posebnog propisa kojim se uređuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije, uz koju prilaže potvrdu o oslobođenju od plaćanja trošarine. Nadležni područni carinski ured potvrđuje završetak kretanja koristeći računalni sustav iz članka 45. Zakona.

(4) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku u skladu s člankom 48. stavkom 7. odnosno člankom 49. stavkom 7. Zakona, računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku, registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave sustavu primatelja potvrđuje da je potvrda o primitku obrađena i evidentirana u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda i o tome šalje:

1. elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta odnosno registriranom pošiljatelju, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. Zakona ili

2. elektroničku poruku odnosno potvrdu o primitku računalnom sustavu nadležnog tijela države članice otpreme koji istu šalje sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom pošiljatelju, u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 3. Zakona.

(5) U slučaju iz članka 38. stavka 8. ovoga Pravilnika, nadležni carinski ured prema mjestu isporuke energenata potvrđuje završetak kretanja koristeći računalni sustav iz članka 45. Zakona, temeljem dokumentacije koju su trošarinski obveznici koji vrše opskrbu plovnih objekata ili plovila dužni dostaviti najkasnije petog radnog dana od dana završetka kretanja, odnosno isporuke energenata. Dokumentacija potrebna za pravilan završetak kretanja mora biti u skladu s dokumentacijom propisanom posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

Direktna isporuka

Članak 35.

(1) Mjesto direktne isporuke u Republici Hrvatskoj iz članka 43. Zakona odobrava nadležni carinski ured ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju na temelju pisanog zahtjeva s naznačenim podacima o mjestu direktne isporuke odnosno mjestima direktne isporuke i identifikacijskoj oznaci mjesta direktne isporuke (maksimalno 10 alfanumeričkih znakova). U odobrenje se upisuje adresa mjesta direktne isporuke i pripadajuća identifikacijska oznaka.

(2) Za mjesto direktne isporuke može se odobriti prostor koji udovoljava sljedećim kriterijima:

1. odgovarajući prostor na teritoriju Republike Hrvatske s prostorno-operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju (skladišni i /ili proizvođački prostor)

2. prostor koji je u vlasništvu, odnosno zakupu/najmu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja, a koje je različito od mjesta primitka navedenog u trošarinskom odobrenju, odnosno odobrenju za registriranog primatelja (npr. benzinske postaje, pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda i sl.) i/ili prostor koji nije u vlasništvu ili stvarnom posjedu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja (lokacija krajnjeg kupca)

3. prostor koji posjeduje sustav računovodstvenog praćenja poslovanja i vođenja evidencija i

4. prostor u kojem se može osigurati provedba nadzora.

Rezervni postupak u slučaju nedostupnosti računalnog sustava (fallback)

Članak 36. (NN 22/22)

(1) Kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan, pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu rezervnog postupka iz članka 52. Zakona ako:

1. pošiljku prati dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao i nacrt e-TD-a iz članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1. Zakona

2. prije početka kretanja obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja (u daljnjem tekstu: Trošarinski ured za vezu) o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi presliku dokumenta za rezervni postupak

3. omogući provjeru podataka iz dokumenta za rezervni postupak

4. dobije suglasnost Trošarinskog ureda za vezu.

(2) Ako je računalni sustav pošiljatelja nedostupan, pošiljatelj je dužan, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja i informacije o razlozima nedostupnosti svog sustava.

(3) Za potrebe izdavanja dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka pošiljatelj može koristiti Obrazac A »Rezervni postupak – prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda«, koji je tiskan u Prilogu 13 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Čim računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja postane dostupan, pošiljatelj podnosi računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-TD-a u skladu s člankom 48. stavkom 1. i člankom 49. stavkom 1. Zakona. Kada računalni sustav Carinske uprave potvrdi podatke u e-TD-u, taj dokument zamjenjuje dokument za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka. Članak 34. stavci 1. i 2. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju.

(5) Pošiljatelj je dužan čuvati presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka u svojoj evidenciji.

(6) Kada pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta u smislu članka 48. stavka 5. i članka 49. stavka 5. Zakona, a računalni sustav nije dostupan, dužan je prije promjene odredišta o tome obavijestiti Trošarinski ured za vezu i dostaviti podatke o novom odredištu. Kada računalni sustav postane dostupan, na odgovarajući način se primjenjuju stavci 4. i 5. ovoga članka.

(7) Kada je računalni sustav nedostupan u slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. i članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) Zakona pošiljatelj dostavlja presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka deklarantu, koji presliku tog dokumenta ili njegovu jedinstvenu oznaku dostavlja carinskom uredu izvoza odnosno nadležnim tijelima države članice izvoza. Sadržaj dokumenta za rezervni postupak mora odgovarati trošarinskim proizvodima navedenim u izvoznoj deklaraciji.

(8) Obavijest i dokument za rezervni postupak iz stavaka 1. i 11. ovoga članka odnosno informaciju o promjeni odredišta iz stavka 6. ovoga članka pošiljatelj odnosno primatelj u Republici Hrvatskoj dostavlja Trošarinskom uredu za vezu drugim sredstvima komunikacije odnosno putem elektroničke pošte (na adresu: [email protected]), fax-a ili osobno na adresu Carinske uprave Središnjeg ureda.

(9) Za potrebe informiranja o promjeni odredišta iz stavka 6. ovoga članka pošiljatelj može koristiti Obrazac B »Rezervni postupak – promjena odredišta«, koji je tiskan u Prilogu 14 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(10) Kada Trošarinski ured za vezu primi od nadležnog tijela države članice odredišta dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku ili od nadležnog tijela države članice izvoza dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o izvozu, a koji dokumenti potvrđuju da je kretanje završilo, iste prosljeđuje pošiljatelju u Republici Hrvatskoj ili ga drže dostupnim za pošiljatelja.

(11) Kada je računalni sustav Carinske uprave i/ili primatelja u Republici Hrvatskoj nedostupan, kao i kada u slučaju nedostupnosti računalnog sustava u državi članici otpreme pošiljatelj još uvijek nije podnio e-TD, te primatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti sukladno članku 48. stavku 7. i članku 49. stavku 7. ovoga Zakona, primatelj mora, osim u posebno opravdanim slučajevima, odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda podnijeti Trošarinskom uredu za vezu dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i potvrđuje da je kretanje završilo te presliku tog dokumenta čuvati u svojoj evidenciji.

(12) Za potrebe izdavanja dokumenta za rezervni postupak iz stavka 11. ovoga članka primatelj može koristiti Obrazac C »Rezervni postupak – potvrda o primitku za kretanje trošarinskih proizvoda/ Rezervni postupak – potvrda o izvozu za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine«, koji je tiskan u Prilogu 15 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(13) Osim u slučajevima kada primatelj potvrdu o primitku može odmah podnijeti putem računalnog sustava kako je predviđeno u članku 48. stavku 7. i članku 49. stavku 7. Zakona, ili osim u opravdanim slučajevima, Trošarinski ured za vezu šalje presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 11. ovoga članka pošiljatelju u Republici Hrvatskoj ili nadležnom tijelu države članice otpreme koja ga dostavlja pošiljatelju ili ga drži dostupnim za pošiljatelja.

(14) Čim računalni sustav postane dostupan odnosno kada u slučaju iz stavka 11. ovoga članka pošiljatelj podnese e-TD, primatelj postupa u skladu s člankom 48. stavkom 7. i člankom 49. stavkom 7. ovoga Zakona. Članak 34. stavak 4. Pravilnika odgovarajuće se primjenjuje.

(15) Ako u slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. i članka 42. stavka 1. točke 3. podtočaka e) i g) Zakona nije moguće izdati potvrdu o izvozu predviđenu u članku 48. stavku 8. i članku 49.a stavcima 5. i 6. Zakona ili obavijest da se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije predviđenu u članku 49.a stavku 4. Zakona zbog toga što računalni sustav Carinske uprave nije dostupan ili zbog toga što u slučaju nedostupnosti računalnog sustava države članice otpreme pošiljatelj još uvijek nije podnio e-TD, carinski ured izvoza šalje pošiljatelju u Republici Hrvatskoj odnosno Trošarinskom uredu za vezu dokument koji sadržava iste podatke kao i potvrda o izvozu ili obavijest te potvrđuje da je kretanje trošarinskih proizvoda završilo ili da se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije, osim kada potvrda o izvozu ili obavijest može biti u kratkom roku podnesena putem računalnog sustava ili osim u opravdanim slučajevima. Trošarinski ured za vezu prosljeđuje dokument odnosno obavijest nadležnom tijelu države članice otpreme.

(16) Kada u slučajevima iz stavka 15. ovoga članka računalni sustav Carinske uprave postane dostupan odnosno kada pošiljatelj iz države članice otpreme podnese e-TD, carinski ured izvoza izdaje potvrdu o izvozu u skladu s člankom 48. stavkom 8. i člankom 49.a stavcima 5. i 6. Zakona odnosno nadležni carinski ured šalje obavijest u skladu s člankom 49.a stavkom 4. Zakona. Članak 48. stavak 9. i članak 49.a stavak 7. Zakona odgovarajuće se primjenjuju.

(17) Za potrebe izdavanja dokumenta za rezervni postupak iz članka 54.b stavaka 1. i 6. Zakona odnosno informiranja o promjeni odredišta iz članka 54.b stavka 5. Zakona pošiljatelj odnosno primatelj može koristiti obrasce iz stavaka 3., 9. ili 12. ovoga članka. Stavak 8. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje.

(18) Poslove Trošarinskog ureda za vezu, sukladno unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Carinske uprave, izvan uredovnog radnog vremena obavlja ustrojstvena jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda, nadležna za operativnu komunikaciju i podršku (Helpdesk).

Članak 37. (NN 22/22)

Brisan.

Pojednostavnjeni postupak

Članak 38. (NN 22/22)

(1) Pojednostavnjeni postupak za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na području Republike Hrvatske između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta iz članka 46. stavka 1. Zakona se može provoditi samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(2) Pojednostavnjeni postupak iz stavka 1. ovoga članka je postupak u kojem se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dokumentira uobičajenim trgovačkim ispravama uz odstupanje od elektroničkog nadzora kretanja iz članka 45. Zakona.

(3) Prilikom kretanja trošarinskih proizvoda u pojednostavnjenom postupku iz stavka 1. ovoga članka trošarinske proizvode prati trgovačka isprava iz stavka 2. ovoga članka koja mora sadržavati:

1. oznaku »Pojednostavnjeni postupak kretanja trošarinskih proizvoda«

2. broj isprave

3. mjesto i datum otpreme

4. trošarinski broj trošarinskog skladišta otpreme i trošarinskog skladišta odredišta

5. vrstu i registracijsku oznaku prijevoznog sredstva

6. evidencijski broj instrumenta osiguranja i

7. količinu, vrstu i trgovački naziv trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama KN.

(4) Trgovačka isprava iz stavka 2. ovoga članka izdaje se u tri primjerka, i to:

1. prvi primjerak trošarinsko skladište otpreme zadržava za sebe i svoju evidenciju

2. drugi i treći primjerak prate pošiljku do trošarinskog skladišta odredišta koje provjerava pošiljku i ovjerava prijem te drugi primjerak zadržava za sebe

3. treći primjerak trošarinsko skladište odredišta vraća trošarinskom skladištu otpreme.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, kretanje se može dokumentirati i drugim ispravama koje nadležni carinski ured odobri u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(6) Pojednostavnjeni postupak odstupanja od elektroničkog nadzora kretanja iz članka 45. Zakona primjenjuje se i u drugim slučajevima kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske i to u slučajevima iz stavaka 7., 10. i 11. ovoga članka.

(7) Kretanje energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 105. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, a koje se u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske na način da se energenti otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov kojim se obavljaju komercijalna operacija u zračnom prometu, odnosno plovni objekt ili plovilo dozvoljeno je bez primjene e-TD-a. e-TD se neće zahtijevati niti u situacijama kada se energenti koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 105. stavka 1. točke 1. Zakona isporučuju javnim tijelima za potrebe tih tijela odnosno kada se otpremaju u spremnik korisnika koji obavlja komercijalnu djelatnost u zračnom prometu, neovisno o tome otpremaju li se energenti iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, ako se opskrba plovnih objekata ili plovila energentima koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 105. stavka 1. točke 2. Zakona ne vrši neposredno u plovni objekt ili plovilo, nego prijevoznim sredstvima iz trošarinskog skladišta do mjesta opskrbe, kretanje se mora odvijati uz primjenu računalnog sustava iz članka 45. Zakona odnosno uz e-TD. Trošarinski obveznici koji vrše opskrbu su u tom slučaju dužni podnijeti e-TD za svaku isporuku pogonskog goriva te carinskom uredu nadležnom prema mjestu opskrbe dostaviti dokumentaciju potrebnu za pravilan završetak kretanja radi unošenja u računalni sustav u skladu s člankom 34. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(9) U smislu stavaka 7. i 8. ovoga članka smatra se da se energenti otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo ako se isporuka energenata obavlja iz trošarinskog skladišta koje je smješteno na području (unutar) zračne luke ili luke cjevovodima ili internim prijevozom u okviru te zračne luke odnosno luke bez napuštanja tog područja.

(10) Kretanje duhanskih prerađevina te alkohola i alkoholnih pića koje se odvija na teritoriju Republike Hrvatske iz trošarinskog skladišta do carinskog skladišta dozvoljeno je uz uobičajenu komercijalnu ispravu.

(11) Kretanje duhanskih prerađevina te alkohola i alkoholnih pića koji su prodani u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij dozvoljeno je bez primjene računalnog sustava iz članka 45. Zakona odnosno bez e-TD-a.

Posebnosti kretanja trošarinskih proizvoda između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika

Članak 39.

(1) Računalni sustav Carinske uprave iz članka 47. stavka 1. Zakona vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-PTD-a koji je podnesen u skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakona. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav o tome šalje elektroničku poruku pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta. Ako su podaci ispravni računalni sustav dokumentu dodjeljuje referentnu oznaku.

(2) Računalni sustav Carinske uprave iz članka 47. stavka 1. Zakona vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku koja je podnesena u skladu s člankom 47. stavkom 5. Zakona. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav o tome šalje elektroničku poruku primatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta. Ako su podaci ispravni računalni sustav primatelju potvrđuje da je potvrda o primitku obrađena i evidentirana.

(3) Struktura i sadržaj nacrta e-PTD-a iz članka 47. stavka 2. Zakona i potvrde o primitku iz članka 47. stavka 5. Zakona s uputama za popunjavanje definirane su u Prilogu 16 »Nacrt elektroničkog pratećeg trošarinskog dokumenta i elektronički prateći trošarinski dokument (e-PTD)« i Prilogu 17 »Potvrda o primitku« ovoga Pravilnika.

(4) Kada računalni sustav iz članka 47. stavka 1. Zakona nije dostupan te pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne može postupiti u skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakona odnosno primatelj – oslobođeni korisnik ne može postupiti u skladu s člankom 47. stavkom 5. Zakona, nadležni carinski ured pošiljatelja odnosno primatelja može odobriti početak kretanja ili završetak kretanja uz primjenu rezervnog postupka.

(5) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može započeti kretanje uz primjenu rezervnog postupka ako prije početka kretanja:

1. obavijesti nadležni carinski ured o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi komercijalnu ispravu koja prati trošarinske proizvode

2. dobije suglasnost nadležnog carinskog ureda

3. omogući provjeru podataka iz komercijalne isprave.

(6) Kada je računalni sustav nedostupan, primatelj mora odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda obavijestiti nadležni carinski ured o nemogućnosti podnošenja potvrde o primitku i dostaviti komercijalnu ispravu koja potvrđuje da je kretanje završilo.

(7) Kada računalni sustav postane dostupan, pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odmah postupa u skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakona odnosno primatelj – oslobođeni korisnik odmah postupa u skladu s člankom 47. stavkom 5. Zakona.

(8) Do uspostave računalnog sustava iz članka 47. stavka 1. Zakona kretanje između pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i primatelja – oslobođenog korisnika se u skladu s člankom 143. Zakona odvija uz papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD).

(9) PTD ispostavlja pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika i podnosi ga na propisanom obrascu u četiri primjerka, i to:

1. prvi primjerak pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta zadržava za sebe i svoju evidenciju

2. drugi, treći i četvrti primjerak prate pošiljku trošarinskih proizvoda do primatelja – oslobođenog korisnika koji provjerava pošiljku i ovjerava prijem pošiljke na svim primjercima te drugi primjerak zadržava za sebe i svoju evidenciju

3. treći primjerak primatelj vraća pošiljatelju

4. četvrti primjerak primatelj – oslobođeni korisnik bez odlaganja dostavlja nadležnom odredišnom carinskom uredu.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište uz prethodnu suglasnost nadležnog carinskog ureda u skladu s člankom 41. stavkom 4. Zakona, na odgovarajući način se primjenjuje stavak 9. ovoga članka.

(11) PTD mora biti ispisan tiskanim slovima tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano tako da nije moguće ništa dopisivati. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

(12) Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od pet mm manje ili osam mm više u pogledu dužine.

(13) Na PTD-u se mogu upisati tri zasebna opisa trošarinskih proizvoda koji moraju pripadati istoj kategoriji trošarinskih proizvoda.

(14) Obrazac PTD s uputama za popunjavanje tiskan je u Prilogu 18 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Posebnosti otpreme alkohola i alkoholnih pića za namjene iz članka 68. stavka 1. točaka 4. do 14. Zakona

Članak 40.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati alkohol i alkoholna pića za namjene iz članka 68. stavka 1. točaka 4. do 14. Zakona bez obračuna trošarine uz dokument iz članka 39. ovoga Pravilnika i pod sljedećim uvjetima:

1. da alkohol i alkoholna pića otprema na temelju pisane narudžbe oslobođenog korisnika u kojoj mora biti navedena vrsta i količina alkohola i alkoholnih pića te volumni udjel stvarnog alkohola u tim proizvodima

2. da prije otpreme alkohola i alkoholnih pića, odnosno prije izdavanja računa oslobođenom korisniku zatraži presliku odobrenja za oslobođenog korisnika

3. da na računu upiše klauzulu da je alkohol i alkoholno piće otpremljeno bez obračunane trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika s pozivom na broj i datum odobrenja.

(2) Ako se alkohol i alkoholna pića nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju odobrenje za oslobođenog korisnika može se priložiti ugovoru o postupnom nabavljanju ili pri prvoj narudžbi. Kod svake sljedeće otpreme ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidencije o oslobođenim korisnicima i otpremljenim količinama alkohola i alkoholnih pića za svrhe navedene u članku 68. stavku 1. točkama 4. do 14. Zakona, i to po vrstama proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola u tim proizvodima.

Posebnosti otpreme energenata za namjene iz članka 105. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona

Članak 41.

(1) Pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti nabavlja energente iz članka 51. stavka 1. Zakona za namjene iz članka 105. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona dužna je ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika prema članku 26. Zakona.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta otprema energente iz trošarinskog skladišta za namjene iz članka 105. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona bez obračunate trošarine uz dokument iz članka 39. ovoga Pravilnika i pod sljedećim uvjetima:

1. da se energenti otpremaju oslobođenom korisniku na temelju narudžbe u pisanom obliku, a u kojoj mora biti navedena vrsta i količina energenata

2. da mu oslobođeni korisnik prije nabave energenta dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i izjavu u pisanom obliku koja sadrži podatak o preostalim neiskorištenim količinama energenata na koju se odobrenje odnosi

3. da na računu upiše napomenu da su energenti otpremljeni bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja.

(3) Ako se energenti nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju može se odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim otpremama ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na računu se poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

(4) Neovisno o odredbi stavka 1. ovoga članka energente koje proizvođač električne energije nabavlja u okviru svoje registrirane djelatnosti za proizvodnju električne energije sukladno članku 105. stavku 1. točki 3. Zakona dužan je ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika prema članku 26. Zakona.

Odjeljak 2. KRETANJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TROŠARINSKIH PROIZVODA PUŠTENIH U POTROŠNJU

Članak 42. (NN 22/22)

Brisan.

Obavijest o namjeravanom primitku/otpremi trošarinskih proizvoda

Članak 43. (NN 22/22)

(1) Prodavatelj iz druge države članice ili njegov trošarinski zastupnik iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona podnosi nadležnom carinskom uredu, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice, obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 20 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Prodavatelj iz Republike Hrvatske iz članka 55. stavka 2. Zakona podnosi nadležnom carinskom uredu, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz Republike Hrvatske, obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 21 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Primatelj koji u skladu s člankom 54. Zakona prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici podnosi nadležnom carinskom uredu, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice, obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 20 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Pošiljatelj koji u skladu s člankom 54. Zakona otprema trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj podnosi nadležnom carinskom uredu, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz Republike Hrvatske, obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 21 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Odjeljak 3. MALI PROIZVOĐAČI VINA

Otprema vina iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu

Članak 44. (NN 22/22)

(1) Mali proizvođač vina iz članka 78. Zakona koji u skladu s člankom 57. stavkom 1. Zakona otprema vino u drugu državu članicu podnosi nadležnom carinskom uredu prije otpreme vina obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s vinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu na Obrascu O-OMPV-vinski dokument koji je tiskan u Prilogu 22 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Kretanje se odvija uz prateći dokument iz članka 57. stavka 1. točke 1. Zakona, odnosno uz vinski dokument.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odobrenje iz članka 57. stavka 2. Zakona za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu s e-TD-om može zatražiti osoba koja u smislu članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika ima ovlaštenje za rad u statusu malog proizvođača vina, odnosno osoba koja ispunjava uvjete za malog proizvođača vina iz članka 78. stavka 1. i 2. Zakona. Zahtjev za izdavanje odobrenja za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s e-TD-om podnosi se najkasnije sedam dana prije planirane otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu odnosno zajedno sa prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika. Zahtjev za izdavanje odobrenja malom proizvođaču vina za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom na temelju članka 57. stavka 2. Zakona podnosi se na Obrascu Z e-TD-MPV koji je tiskan u Prilogu 23 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ovjeren od strane nadležnog carinskog ureda smatra se odobrenjem za otpremu vina s e-TD-om u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije odnosno do carinskog ureda izlaza, kako je određen člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 1.), kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1063 od 16. svibnja 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 192, 30. 7. 2018., str. 1.); u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2015/2446. Odobrenje se izdaje osobi koja je već ishodila status malog proizvođača vina u smislu članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka prestaje važiti na zahtjev nositelja odobrenja ili ako nadležni carinski ured ukine odobrenje.

(5) Nadležni carinski ured ukida odobrenje iz stavka 3. ovoga članka ako nositelj prestane ispunjavati uvjete za malog proizvođača vina iz članka 78. Zakona te ako je odobrenje bilo izdano na temelju netočnih podataka.

(6) Mali proizvođač vina – nositelj odobrenja iz stavka 3. ovoga članka podnosi nadležnom carinskom uredu, u smislu članka 57. stavka 3. Zakona, obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, kao i dostavlja podatke na Obrascu O-OMPV-e-TD koji je tiskan u Prilogu 24 ovoga Pravilnika.

(7) Na temelju podataka iz stavka 6. ovoga članka nadležni carinski ured podnosi nacrt e-TD-a u ime i za račun malog proizvođača vina – nositelja odobrenja iz stavka 3. ovoga članka. Nadležni carinski ured dostavlja malom proizvođaču vina – nositelju odobrenja podatak o JRO e-TD-a, kao i ispis e-TD-a za otpremu pošiljke vina za koju su dostavljeni podaci u skladu sa stavkom 6. ovoga članka.

(8) Iznimno, nadležni carinski ured može malom proizvođaču vina posebno odobriti da koristi računalni sustav iz članka 45. Zakona za otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije odnosno do carinskog ureda izlaza, kako je određeno člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446. Mali proizvođač vina je dužan naznačiti u zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka namjeru korištenja računalnog sustava iz članka 45. Zakona za otpreme vina na navedena odredišta.

(9) Mali proizvođač vina koji otprema vino u skladu sa stavkom 8. ovoga članka temeljem odobrenja nadležnog carinskog ureda, mora prije otpreme vina ispuniti uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(10) Brisan.

Primitak vina iz druge države članice

Članak 45. (NN 22/22)

(1) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj u smislu članka 58. stavka 1. Zakona prima vino od malog proizvođača vina iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine uz prateći dokument iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/260 (SL L 58, 28.2.2018., str. 1.), u obvezi je obavijestiti nadležni carinski ured o primljenim količinama vina u roku od pet radnih dana od dana primitka putem obavijesti o primitku vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s vinskim dokumentom od malog proizvođača vina iz druge države članice na Obrascu O-PMPV koji je tiskan u Prilogu 25 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Brisan.

 

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.   ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Odjeljak 1. OZNAČAVANJE ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA

Označavanje alkohola i alkoholnih pića posebnim markicama

Članak 46. (NN 01/20, 22/22)

(1) Proizvodi iz članka 71. stavka 1. Zakona za koje je propisana obveza označavanja posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: posebna markica) moraju ispred broja serije imati otisnute sljedeće slovne oznake serije:

1. »D« – za sve proizvode koji se proizvedu i puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj

2. »U« – za sve proizvode uvezene i/ili unesene i puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj

3. »E« – za sve proizvode koji se izvoze i/ili iznose iz Republike Hrvatske, u trenutku otpreme u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije.

(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka označavaju se posebnom markicom samo ako su u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara.

(3) Proizvodi koji se proizvode u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su za probnu proizvodnju, odnosno probno označavanje moraju biti označeni posebnim markicama koje imaju otisnut broj serije i slovnu oznaku »P«.

(4) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koje je proizveo proizvođač iz članka 81. Zakona kada su namijenjeni otpremi:

1. ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju putnicima u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne moraju biti označeni posebnom markicom

2. u drugu državu članicu ili otpremi do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije označavaju se posebnom markicom sukladno stavku 1. točki 3. ovoga članka.

(5) Registrirani primatelj i povremeno registrirani primatelj mogu proizvode iz stavka 1. ovoga članka označiti posebnom markicom u mjestu primitka trošarinskih proizvoda navedenom u odobrenju za registriranog primatelja, odnosno odobrenju za povremeno registriranog primatelja.

(6) Ovjereni primatelj i povremeni ovjereni primatelj mogu proizvode iz stavka 1. ovoga članka označiti posebnom markicom u mjestu primitka trošarinskih proizvoda.

(7) Posebnom markicom ne moraju biti označeni proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se iz jednog trošarinskog skladišta otpremaju u drugo trošarinsko skladište radi prodaje putnicima u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij uz predočenje ukrcajne karte.

Podnošenje zahtjeva za tiskanje posebnih markica

Članak 47.

(1) Zahtjev za tiskanje posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića podnosi se nadležnom carinskom uredu.

(2) Zahtjev za tiskanje posebnih markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-AL jednom mjesečno, i to do petog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-AL tiskan je u Prilogu 26 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Naručivanje posebnih markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost posebnih markica po ispostavljenom predračunu.

(4) Prvi zahtjev za tiskanje posebnih markica, kao i zahtjev za naredni mjesec po kojemu se naručuju količine posebnih markica dvostruko i više od dvostruke količine iznad prosjeka naručenih posebnih markica u posljednja tri mjeseca treba podnijeti najmanje 30 dana prije preuzimanja posebnih markica.

(5) Nadležni carinski ured objedinjuje zaprimljene zahtjeve i sljedećeg radnog dana po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka dostavlja zahtjev za tiskanje posebnih markica Središnjem uredu.

 

Preuzimanje i izdavanje posebnih markica

Članak 48.

(1) Središnji ured preuzima posebne markice od tiskare na način i po postupku propisanom za prijevoz vrijednosnica te ih pohranjuje u glavni trezor koji se nalazi u Središnjem uredu do isporuke nadležnim carinskim uredima.

(2) Središnji ured vodi evidenciju o naručenim i preuzetim posebnim markicama od tiskare i isporučenim posebnim markicama nadležnim carinskim uredima.

(3) Ovlaštena osoba nadležnog carinskoga ureda izdaje posebne markice podnositelju zahtjeva temeljem potvrde o izdavanju/preuzimanju posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića na Obrascu P-AL koji je tiskan u Prilogu 27 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Nadležni carinski ured vodi evidenciju o preuzetim i isporučenim posebnim markicama podnositeljima zahtjeva za tiskanje posebnih markica.

(5) Preuzimatelj posebnih markica mora ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda predati ovlaštenje o preuzimanju posebnih markica koje mu je izdao podnositelj zahtjeva.

(6) Podnositelji zahtjeva za tiskanje posebnih markica ne smiju preuzimati posebne markice izravno od tiskare.

Postupanje s posebnim markicama

Članak 49. (NN 22/22)

(1) Posebne markice se moraju lijepiti na način da dio posebne markice mora biti preko čepa, odnosno zatvarača boce, tako da se pri otvaranju boce posebna markica ošteti. Položaj posebne markice može biti preko čepa (u obliku slova »U«), do pola čepa (u obliku slova »L«) te oko čepa, tako da se pri otvaranju ošteti.

(2) Posebne markice koje se ne utroše u razdoblju za koje su naručene vrijede do utroška ili povrata nadležnom carinskom uredu.

(3) Koristiti se smiju samo neoštećene posebne markice.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju prestanka rada po bilo kojoj osnovi, podnositelj zahtjeva obvezan je uz zapisnik o popisu neutrošenih posebnih markica, predati neutrošene posebne markice ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda.

(5) Podnositelj zahtjeva je obvezan oštećene posebne markice nalijepiti na poseban arak papira te uz bilješku predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje posebnih markica.

(6) Podnositelj zahtjeva obvezan je neispravne posebne markice predati ovlaštenoj osobi u nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja neispravnosti posebnih markica i iskazati u mjesečnom izvješću o preuzetim, utrošenim i vraćenim posebnim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića.

(7) Posebne markice iz stavka 6. ovoga članka bit će zamijenjene ispravnim posebnim markicama najkasnije u roku 30 dana od predaje neispravnih posebnih markica ovlaštenoj osobi u nadležnom carinskom uredu.

(8) Posebne markice koje stroj uništi pri lijepljenju tako da se ne mogu vratiti nadležnom carinskom uredu podnositelj zahtjeva obvezan je iskazati kao izgubljene u procesu lijepljenja u mjesečnom izvješću o preuzetim, utrošenim i vraćenim posebnim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića.

(9) Vraćene oštećene i neutrošene posebne markice nadležni carinski ured uz bilješku vraća u glavni trezor dva puta godišnje radi uništenja.

(10) Posebne markice iz stavka 8. ovoga članka uništavaju rukovatelji glavnog trezora i jedan predstavnik tiskare, o čemu sastavljaju bilješku.

(11) Za neutrošene, oštećene, neispravne i izgubljene posebne markice podnositelji zahtjeva za tiskanje posebnih markica nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost posebnih markica.

(12) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona koji su preuzeli posebne markice dostavljaju mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim posebnim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića na Obrascu MU-AL koji je tiskan u Prilogu 28 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(13) Obrazac MU-AL ne dostavlja se za mjesec u kojemu nije bilo preuzimanja, utroška ili vraćanja posebnih markica.

Odjeljak 2. IZVJEŠĆIVANJE I DODATNE EVIDENCIJE

Mjesečno izvješćivanje

Članak 50.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona dostavljaju:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo na Obrascu MI-PI

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva) na Obrascu MI-AL.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 29 i 30 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona koji su obveznici plaćanja trošarine na pivo kao sastavni dio Obrasca MI-PI dostavljaju specifikaciju količina piva puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj prema trgovačkom nazivu proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola označenog na proizvodu. Obrazac MI-PI s pripadajućom specifikacijom dostavlja se za svaku propisanu visinu trošarine na pivo.

(4) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće za mjesec prosinac priložiti i popis (inventuru) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

Godišnje izvješćivanje

Članak 51. (NN 22/22)

(1) Mali proizvođači vina i samostalni mali proizvođači vina dostavljaju izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina na Obrascu GI-MPV/SMPV koji je tiskan u Prilogu 31 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Mali proizvođači vina i samostalni mali proizvođači vina obvezni su uz godišnje izvješće priložiti i popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.

Dodatne evidencije ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača piva i proizvođača piva iz članka 81. Zakona o trošarinama

Članak 52.

(1) Uz evidencije propisane člankom 30. Zakona i člankom 9. ovoga Pravilnika ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta − proizvođači piva, kao i proizvođači piva iz članka 81. Zakona obvezni su voditi i evidencije o:

1. proizvedenim količinama vruće (hladne) sladovine (dnevnik kuhanja i prijama hladne sladovine u vrioni podrum)

2. količini mladog piva na odležavanju (dnevnik prijama piva u ležni podrum i isporuke dozrelog piva na filtraciju) i

3. količini otočenog piva u ambalažu ili spremnike (izvješće punionice).

(2) U nadzoru označavanja piva te najvećih dopuštenih odstupanja navedenih vrijednosti za vol. % alkohola primjenjuju se odredbe Zakona o hrani i odgovarajući provedbeni propisi.

Članak 53. (NN 22/22)

Brisan.

Odjeljak 3. DENATURIRANI ALKOHOL

Potpuno denaturirani alkohol

Članak 54. (NN 01/20, 22/22)

(1) Potpuno denaturirani alkohol iz članka 70. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi/unosi iz druge države članice u Republiku Hrvatsku mora biti onečišćen sljedećim sredstvima najmanje u propisanim količinama, na hektolitar apsolutnog alkohola – etanola: 1,0 litra izopropilnog alkohola (IPA), 1,0 litra metiletilketona (MEK), 1,0 gram denatonijum benzoata kako je propisano Uredbom Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine i Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2017/1112 od 22. lipnja 2017. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine.

(2) Potpuno denaturiranim alkoholom iz članka 70. Zakona smatra se i denaturirani alkohol koji se unosi iz druge države članice kada se distribuira u obliku alkohola koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od trošarine (SL L 288, 23. 11. 1993., str. 12.) i pripadajućim Provedbenim uredbama Komisije (EU) kojima se mijenja i dopunjuje Dodatak Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od trošarine.

(3) Na kretanje potpuno denaturiranog alkohola primjenjuju se odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju iz dijela drugog poglavlja XIII. Zakona.

 

 

 

Djelomično denaturirani alkohol

Članak 55.

(1) Djelomično denaturirani alkohol iz članka 70. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj i uvozi te koji se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za ljudsku konzumaciju (neprehrambeni proizvodi) mora biti onečišćen sljedećim sredstvima najmanje u propisanim količinama po hektolitru apsolutnog alkohola – etanola u bilo kojoj od sljedećih kombinacija:

1. denatonijum benzoat 0.8 g, t-butanol 78.0 g ili denatonijum benzoat 1 gram, t-butanol 100 grama ili izopropanol 5 litara, denatonijum benzoat 1 gram

2. dietilftalat 500 grama, t-butanol 78.0 grama

3. izopropanol 5 kilograma, t-butanol 50.0 grama

4. za biogoriva: benzin + 2% ETBE + 1% IPA (ako je gotov proizvod benzin tada proizvod ima više od 10% benzina, a ako je gotov proizvod denaturirani etanol tada ima samo nizak % benzina)

5. za industriju boja i lakova 3 litre IPA, a za tiskarsku industriju 4 litre etil acetata

6. dietil ftalat 500 grama

7. za proizvodnju dijagnostičkih medicinskih proizvoda 5 litara metanola, 5 litara izopropanola.

(2) Djelomično denaturiranim alkoholom iz članka 70. Zakona smatra se i alkohol koji je denaturiran u skladu s zahtjevima druge države članice i koji se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za ljudsku konzumaciju (neprehrambeni proizvodi).

Postupanje s denaturiranim alkoholom

Članak 56.

(1) Postupak denaturiranja alkohola može se izvršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača alkohola primjenom propisanih sredstva za denaturiranje alkohola iz članaka 54. i 55. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač alkohola obvezan je u zahtjevu iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika navesti i sljedeće podatke: trgovačko ime i količinu sredstava koje će koristiti za denaturiranje alkohola te predviđene količine godišnje proizvodnje denaturiranog alkohola izražene u litrama čistog alkohola.

(3) Nadležni carinski ured će ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ukinuti odobrenje za denaturiranje alkohola ukoliko denaturiranje alkohola nije provedeno u skladu s člankom 70. Zakona.

(4) Laboratorij Carinske uprave provodi analizu prisutnosti sredstava za denaturiranje alkohola iz članka 70. Zakona te utvrđuje alkoholnu jakost po volumenu u alkoholu, alkoholnim pićima i drugim proizvodima koji su predmet nadzora nad provedbom Zakona.

(5) Ako iz objektivnih razloga nije moguće provesti analize prema stavku 4. ovoga članka u laboratoriju Carinske uprave, iste će provesti druga stručna ustanova.

Odjeljak 4. SAMOSTALNI MALI PROIZVOĐAČI ALKOHOLNIH PIĆA

Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare

Članak 57.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom piva, a namjerava ishoditi odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača piva ili status proizvođača piva izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare koji podnosi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva i proizvođač piva izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona mora sadržavati podatke o:

1. statusu trošarinskog obveznika i

2. godišnjoj proizvodnji piva koje je proizvedeno u prethodnoj kalendarskoj godini.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

1. izjava iz koje je vidljivo da je pivovara za koju se traži status male nezavisne pivovare pravno i ekonomski na bilo koji način neovisna od druge pivovare

2. skica i opis prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. izjava kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje da neće proizvoditi pivo prema licenci.

(4) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare iz stavka 2. ovoga članka trošarinski obveznici proizvođači piva dužni su prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR. Nakon ishođenja izvršnog odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare trošarinski obveznik proizvođač piva može početi poslovati u statusu male nezavisne pivovare.

(5) Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme.

(6) Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare nisu dužni ishoditi trošarinski obveznici koji žele poslovati s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara, već su obvezni radi prijave toga poslovanja prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR najkasnije osam dana prije početka poslovanja s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara.

Ovlaštenje za poslovanje u statusu male destilerije

Članak 58.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom etilnog alkohola radi primjene visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona u statusu male destilerije, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača etilnog alkohola izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema stavku 2. ovoga članka.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač etilnog alkohola i proizvođač etilnog alkohola izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona koji žele poslovati u statusu male destilerije podnose prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilažu:

1. zahtjev u kojem navode podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji etilnog alkohola

2. izjavu iz koje je vidljivo da je destilerija pravno i ekonomski na bilo koji način neovisna od bilo koje druge destilerije

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo koje druge destilerije u kojoj se proizvodi alkohol i

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi etilni alkohol prema licenciji.

(3) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s etilnim alkoholom što ga je proizvela mala destilerija podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(4) Usvajanje prijave u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona.

(5) Ako mala destilerija namjerava proizvesti količinu etilnog alkohola veću od 10 hektolitara čistog alkohola godišnje obvezna je najkasnije osam dana prije početka proizvodnje prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.

Ovlaštenje za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača vina

Članak 58.a (NN 22/22)

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom vina radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.a stavkom 3. Zakona u statusu samostalnog malog proizvođača vina, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača vina izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema stavku 2. ovoga članka.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka podnosi elektronički Obrazac PUR te prilaže:

1. zahtjev u kojem navodi podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji vina

2. izjavu iz koje je vidljivo da je proizvođač vina pravno i ekonomski na bilo koji način neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača vina

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo kojeg drugog proizvođača vina

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi vino prema licenciji.

(3) Mali proizvođač vina koji želi poslovati u statusu samostalnog malog proizvođača vina podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilaže:

1. zahtjev u kojem navodi podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o prosječnoj godišnjoj proizvodnji vina tijekom tri uzastopne vinske godine

2. izjavu iz koje je vidljivo da je proizvođač vina pravno i ekonomski na bilo koji način neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača vina

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo kojeg drugog proizvođača vina

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi vino prema licenciji.

(4) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(5) Usvajanje prijave u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.a stavkom 3. Zakona.

(6) Ako samostalni mali proizvođač vina namjerava proizvesti količinu vina veću od 1000 hektolitara vina godišnje obvezan je najkasnije osam dana prije početka proizvodnje prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.

Ovlaštenje za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina

Članak 58.b (NN 22/22)

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.b stavkom 3. Zakona u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema stavku 2. ovoga članka.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina i proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona koji žele poslovati u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina podnose prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilažu:

1. zahtjev u kojem navode podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina

2. izjavu iz koje je vidljivo da je proizvođač ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina pravno i ekonomski na bilo koji način neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo kojeg drugog proizvođača ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina prema licenciji.

(3) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s ostalim pićima dobivenim vrenjem osim piva i vina koje je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(4) Usvajanje prijave u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.b stavkom 3. Zakona.

(5) Ako samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina namjerava proizvesti količinu veću od 15.000 hektolitara ostalih pića dobivenim vrenjem osim piva i vina godišnje obvezan je najkasnije osam dana prije početka proizvodnje prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.

Ovlaštenje za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda

Članak 58.c (NN 22/22)

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom međuproizvoda radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.c stavkom 3. Zakona u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača međuproizvoda izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema stavku 2. ovoga članka.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač međuproizvoda i proizvođač međuproizvoda izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona koji žele poslovati u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda podnose prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilažu:

1. zahtjev u kojem navode podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji međuproizvoda

2. izjavu iz koje je vidljivo da je proizvođač međuprozvoda pravno i ekonomski na bilo koji način neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača međuproizvoda

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo kojeg drugog proizvođača međuproizvoda

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi međuproizvode prema licenciji.

(3) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(4) Usvajanje prijave u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 78.c stavkom 3. Zakona.

(5) Ako samostalni mali proizvođač međuproizvoda namjerava proizvesti količinu međuproizvoda veću od 250 hektolitara međuproizvoda godišnje obvezan je najkasnije osam dana prije početka proizvodnje prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.

Odjeljak 5. CERTIFICIRANJE I SAMOCERTIFICIRANJE SAMOSTALNIH MALIH PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA

Kretanje piva i etilnog alkohola na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 59. (NN 22/22114/23)

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva koji ima odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare osigurava, kod otpreme piva u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266 od 17. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive Vijeća 92/83/EEZ u pogledu certificiranja i samocertificiranja samostalnih malih proizvođača alkoholnih pića za potrebe trošarina (SL L 455, 20. 12. 2021., str. 26.), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/157 od 23. siječnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/2266 u pogledu upućivanja na certifikat i samocertificiranja samostalnih malih proizvođača alkoholnih pića u elektroničkom pojednostavnjenom trošarinskom dokumentu (SL L 22, 24. 1. 2023., str. 12. – 14.); u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2266., kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. Zakona.

(2) Godišnja potvrda iz stavka 1. ovoga članka prati pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara kada se isto kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta pivo u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. Zakona

(3) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 50. stavka 3. ovoga Pravilnika i godišnju potvrdu iz stavka 1. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu male destilerije osigurava, kod otpreme etilnog alkohola u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 79. stavak 2. Zakona.

(5) Godišnja potvrda iz stavka 4. ovoga članka prati etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija kada se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta etilni alkohol u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona.

(6) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 4. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Godišnja potvrda iz ovoga članka izdaje se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266. Obrazac Godišnja potvrda tiskan je u Prilogu 31.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Kretanje vina, ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina te međuproizvoda na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 59.a (NN 22/22)

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača vina osigurava, kod otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.a stavak 3. Zakona.

(2) Godišnja potvrda iz stavka 1. ovoga članka prati vino koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina kada se isto kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta vino u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.a stavkom 3. Zakona.

(3) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju vino koji je proizveo samostalni mali proizvođač vina dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina osigurava, kod otpreme ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.b stavkom 3. Zakona.

(5) Godišnja potvrda iz stavka 4. ovoga članka prati ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina kada se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.b stavkom 3. Zakona.

(6) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina koji je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda osigurava, kod otpreme međuproizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske, godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona ili u slučaju samocertificiranja navodi u e-TD-u informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.c stavak 3. Zakona.

(8) Godišnja potvrda iz stavka 7. ovoga članka prati međuproizvode koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda kada se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta međuproizvode u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 78.c stavkom 3. Zakona.

(9) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju međuproizvode koji je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz članka 78.d Zakona odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije iz stavka 7. ovoga članka.

(10) Godišnja potvrda iz ovoga članka izdaje se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266. Obrazac Godišnja potvrda tiskan je u Prilogu 31.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Primanje piva i etilnog alkohola iz druge države članice

Članak 60. (NN 22/22)

(1) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske pivo proizvedeno od male nezavisne pivovare sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.

(2) Godišnja potvrda iz stavka 1. ovoga članka prati pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici kada isto otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 50. stavka 3. ovoga Pravilnika i godišnju potvrdu iz stavka 1. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.

(4) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske etilni alkohol proizveden od male destilerije sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu mogućnosti primjene visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.

(5) Godišnja potvrda iz stavka 4. ovoga članka prati etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija sa sjedištem u drugoj državi članici kada isti otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(6) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 4. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.

Primanje vina, ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina te međuproizvoda iz druge države članice

Članak 60.a (NN 22/22)

(1) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske vino proizvedeno od samostalnog malog proizvođača vina sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 78.a stavku 3. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.

(2) Godišnja potvrda iz stavka 1. ovoga članka prati vino koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina sa sjedištem u drugoj državi članici kada isto otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju vino koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 1. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.

(4) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina proizvedeno od samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 78.b stavku 3. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.

(5) Godišnja potvrda iz stavka 4. ovoga članka prati ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina sa sjedištem u drugoj državi članici kada ista otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(6) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina koje je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 4. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.

(7) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske međuproizvode proizvedene od samostalnog malog proizvođača međuproizvoda sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 78.c stavku 3. Zakona osigurava godišnju potvrdu propisanu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266, osim kada država članica otpreme dopušta samocertificiranje.

(8) Godišnja potvrda iz stavka 7. ovoga članka prati međuproizvode koja je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda sa sjedištem u drugoj državi članici kada ista otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(9) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju međuproizvode koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i godišnju potvrdu iz stavka 7. ovoga članka odnosno, u slučaju samocertificiranja, informacije sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2266.

Članak 61. (NN 22/22)

Brisan.

POGLAVLJE II.   DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKI PROIZVODI

Odjeljak 1. DUHANSKE PRERAĐEVINE

Označavanje duhanskih prerađevina markicama

Članak 62. (NN 22/22)

(1) Duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: duhanske markice) kojima su označene duhanske prerađevine sukladno članku 90. Zakona moraju imati naznačene sljedeće slovne oznake predmeta oporezivanja:

1. »C« – za cigarete

2. »CR« – za cigare

3. »CL« – za cigarilose

4. »SR« – za sitno rezani duhan za savijanje cigareta

5. »DP« – za ostali duhan za pušenje.

(2) Duhanske prerađevine koje se proizvode u Republici Hrvatskoj i namijenjene su za probnu proizvodnju i analizu kvalitete koja se odvija u trošarinskom skladištu ili izvan njega, moraju biti označene duhanskim markicama koje imaju otisnut broj markice i slovo »P«.

(3) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju:

1. u drugu državu članicu, uključujući i otpremu uz oslobođenje od plaćanja trošarine sukladno članku 35. Zakona, moraju biti označene duhanskim markicama koje imaju riječ »EU« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 1. ovoga članka

2. do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije moraju biti označene duhanskim markicama koje imaju riječi »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika i slovo »E« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Duhanske prerađevine koje se uvoze radi puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj prema članku 90. stavku 4. i 5. Zakona moraju biti označene duhanskim markicama koje imaju slovo »U« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Iznimno, duhanske prerađevine koje otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz članka 17. Zakona radi prodaje putnicima u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne moraju biti označene duhanskim markicama.

(6) Duhanske prerađevine koje unosi fizička osoba i ista ih sama prevozi za osobne potrebe iz druge države članice, treće države ili trećeg teritorija ne moraju biti označene duhanskim markicama.

(7) Duhanske prerađevine koje fizička osoba iz druge države članice, treće države ili trećeg teritorija u malim pošiljkama koje nisu komercijalne naravi besplatno šalje fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj ne moraju biti označene duhanskim markicama.

Posebnosti označavanja cigara duhanskim markicama

Članak 63.

(1) U trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj duhanskom markicom mora biti označena:

1. svaka cigara posebno pri pojedinačnoj prodaji

2. skupno pakiranje koje sadrži više od jedne cigare kada se prodaje krajnjem potrošaču u tuzemnom prometu.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, cigare koje se prodaju pojedinačno ne moraju biti označene duhanskom markicom:

1. ako se cigare neposredno prodaju iz originalnog skupnog pakiranja koje sadrži više od jedne cigare i označeno je duhanskom markicom koja mora biti prekinuta prilikom otvaranja originalnog skupnog pakiranja na način da ostane vidljiv broj markice i

2. ako je za svaku isporuku originalnog skupnog pakiranja u trgovini, odnosno prometu na veliko do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo, izdan račun ili druga komercijalna isprava koji, uz ostalo, obavezno sadrži:

– trgovački naziv proizvoda/broj duhanske markice/broj komada cigara u pakiranju i

– naznaku mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo.

(3) U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka Središnjem uredu dostavlja se specifikacija cigara s trgovačkim nazivom proizvoda i brojem komada cigara u pakiranju.

(4) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su osigurati sljedivost lanca dobave i distribucije cigara do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo.

Podnošenje zahtjeva za tiskanje duhanskih markica

Članak 64.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina podnosi zahtjev za tiskanje duhanskih markica Središnjem uredu nakon ispunjenja uvjeta propisanih trošarinskim propisima i drugim posebnim propisima.

(2) Zahtjev za tiskanje duhanskih markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-DM jednom mjesečno, i to do 20. dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-DM tiskan je u Prilogu 33 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Ukoliko trošarinski obveznik prvi puta podnosi zahtjev za tiskanje duhanskih markica iz stavka 1. ovoga članka ili istim traži količinu duhanskih markica veću od uobičajenih, dužan ga je podnijeti najkasnije 30 dana prije podnošenja zahtjeva za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina iz članka 66. ovoga Pravilnika.

(4) Naručivanje duhanskih markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost duhanskih markica po ispostavljenom predračunu.

(5) Podnositelji zahtjeva za tiskanje duhanskih markice ne smiju preuzimati duhanskih markice izravno od tiskare.

Rukovanje markicama iz glavnog i pomoćnog trezora

Članak 65.

(1) Izdavanje duhanskih markica iz glavnog trezora obavljaju rukovatelji glavnog trezora.

(2) Iz glavnog trezora duhanske markice izravno preuzimaju trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača koji preuzima duhanske markice sukladno stavku 7. ovoga članka.

(3) Iz glavnog trezora duhanske markice se izravno isporučuju u pomoćni trezor koji je smješten kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač mora osigurati odgovarajući prostor za pohranu i distribuciju duhanskih markica u pomoćnom trezoru, kao i za smještaj rukovatelja pomoćnog trezora.

(5) U pomoćnom trezoru smještaju se i markice drugih država članica te markice trećih država ili trećih teritorija (u daljnjem tekstu: markice drugih država), uz uvjet da se smještaju odvojeno od duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(6) Otpremu duhanskih markica od glavnog do pomoćnog trezora može obavljati ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač samo u pratnji jednog od rukovatelja pomoćnog trezora.

(7) Izdavanje duhanskih markica i markica drugih država za označavanje duhanskih prerađevina koje se proizvode u Republici Hrvatskoj iz pomoćnog trezora ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču obavljaju rukovatelji pomoćnog trezora. Izdavanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina koje se proizvode u drugoj državi članici ili u trećoj državi ili trećem teritoriju radi puštanja u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, iz pomoćnog trezora ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču mogu obavljati rukovatelji pomoćnog trezora.

(8) U pomoćnom trezoru se u nazočnosti trošarinskog obveznika kontinuirano kontrolira uporaba duhanskih markica u trošarinskom skladištu, uspoređuju oznake predmeta oporezivanja, brojevi na duhanskim markicama i datumi izdavanja duhanskih markica s duhanskim markicama u trošarinskom skladištu i o tome sastavlja bilješka. U pomoćnom trezoru se na odgovarajući način postupa i pri uporabi markica drugih država.

Podnošenje zahtjeva za preuzimanje markica

Članak 66.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina na Obrascu ZI-DM koji je tiskan u Prilogu 34 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, podnose rukovatelju glavnog trezora zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnose pojedinačni zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina za svaki status trošarinskog obveznika u kojem posluju.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu ZI-IM koji je tiskan u Prilogu 35 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) U pomoćni trezor zaprimaju se markice drugih država članica temeljem ovjerene isprave pošiljatelja koja prati markice iz druge države, a čiju kopiju je dužan dostaviti ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač.

(6) U pomoćni trezor zaprimaju se markice iz treće države ili trećeg teritorija temeljem primjerka papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije po kojoj su puštene u slobodan promet.

Postupanje trošarinskog obveznika s duhanskim markicama i markicama drugih država

Članak 67.

(1) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su osigurati kvalitetno lijepljenje duhanskih markica tako da ih nije moguće ukloniti s jediničnog pakiranja da se ne ošteti sama duhanska markica ili ambalaža pakiranja.

(2) Koristiti se smiju samo neoštećene duhanske markice.

(3) Oštećene i neiskorištene duhanske markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije do isteka 60. dana od dana preuzimanja duhanskih markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(4) Neispravne duhanske markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja neispravnosti duhanskih markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(5) Oštećene i neiskorištene duhanske markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije do isteka 60. dana od dana preuzimanja duhanskih markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(6) Neispravne duhanske markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja neispravnosti duhanskih markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(7) Oštećenim duhanskim markicama iz stavka 3. i 5. ovoga članka smatraju se duhanske markice koje imaju oštećeno do 25% ukupne površine duhanske markice te se moraju nalijepiti na poseban arak papira i dostaviti rukovatelju glavnog odnosno pomoćnog trezora.

(8) Za markice drugih država ne primjenjuju se rokovi propisani stavkom 3. i 4. ovoga članka, a za duhanske markice koje ispred slovnih oznaka predmeta oporezivanja imaju slovo »E«, »EU« i »P« ne primjenjuju se rokovi propisani stavkom 3. i 5. ovoga članka.

(9) Za oštećene, neiskorištene i neispravne duhanske markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost duhanskih markica.

(10) Duhanske markice iz stavka 4. i 6. ovoga članka bit će zamijenjene ispravnim duhanskim markicama najkasnije u roku 30 dana od dana predaje neispravnih duhanskih markica rukovatelju trezora.

(11) Duhanske markice smještene u glavnom i pomoćnom trezoru koje trošarinski obveznici ne preuzmu u roku od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za tiskanje duhanskih markica iz članka 64. stavka 1. ovoga Pravilnika bit će uništene istekom toga roka.

Evidencija o unosu i otpremi duhanskih prerađevina

Članak 68. (NN 22/22)

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u slučaju iz članka 90. stavka 7. Zakona i u slučaju kada vrši prodaju putnicima u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij u obvezi je voditi evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina i istu dostaviti Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana unosa, odnosno otpreme duhanskih prerađevina na sljedećim obrascima:

1. količine duhanskih prerađevina primljenih u trošarinsko skladište u sustavu odgode plaćanja trošarine, na Obrascu DP-U

2. količine duhanskih prerađevina otpremljenih iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine, na Obrascu DP-I.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 36 i 37 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Dnevni utrošak duhanskih markica

Članak 69.

(1) Dnevni utrošak duhanskih markica prema članku 91. Zakona na Obrascu DUM-DM koji je tiskan u Prilogu 38 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, dostavljaju:

1. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač rukovatelju pomoćnog trezora

2. trošarinski obveznik duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, rukovatelju glavnoga trezora.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora podnijeti sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu DUM-IM koji je tiskan u Prilogu 39 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Rukovatelj pomoćnog trezora putem bilješke vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču oštećene, neispravne i neiskorištene markice drugih država po završetku proizvodnje ili zatvaranju zahtjeva za preuzimanje istih markica.

Dnevni obračun trošarine

Članak 70. (NN 22/22)

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je dostaviti dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine na Obrascu DOT-DP koji je tiskan u Prilogu 40 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Obrazac DOT-DP iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi uvoznik duhanskih prerađevina.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji prodaje duhanske prerađevine u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama dužan je dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine dostaviti Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana prodaje putnicima koji putuju u drugu državu članicu na Obrascu DOT-DP iz stavka 1. ovoga članka. Obračun proporcionalne trošarine na cigarete dužan je izvršiti prema zadnje prijavljenoj maloprodajnoj cijeni marke cigareta za koju se vrši obračun.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora slijedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu, odnosno treću državu ili treći teritorij, iskazati podatke o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu DO-IM koji je tiskan u Prilogu 41 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 71. (NN 01/20)

Brisan.

Oslobođenja od plaćanja trošarine

Članak 72.

(1) Rješenje o oslobođenju od plaćanja trošarine na duhanske prerađevine koje su isključivo namijenjene za znanstvena istraživanja i analizu kvalitete koje se odvija izvan trošarinskog skladišta, donosi nadležni carinski ured na temelju pisanog zahtjeva podnesenog u dva primjerka kojemu se ovisno o prirodi zahtjeva prilaže:

1. izjava da će se duhanske prerađevine koristiti isključivo za analizu kvalitete, testiranje i znanstvena istraživanja u nekomercijalne svrhe, odnosno da nisu namijenjeni za promociju buduće prodaje

2. mišljenje nadležnog tijela državne uprave iz kojega je razvidan status korisnika oslobođenja duhanskih prerađevina te podobnosti duhanske prerađevine za obavljanje te namjene i

3. specifikacija duhanskih prerađevina, količina i njihova ukupna vrijednost.

(2) Duhanske prerađevine koje su temeljem rješenja oslobođene od plaćanja trošarine ne moraju biti označene duhanskim markicama.

(3) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na duhanske prerađevine namijenjene za promociju buduće prodaje.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka rješenje nije potrebno ishoditi za duhanske prerađevine označene duhanskim markicama prema članku 62. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina

Članak 73.

(1) Središnji ured može odobriti produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina prema članku 91. stavku 9. Zakona ako se duhanske prerađevine uvoze iz prekooceanskih zemalja.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o produženju roka za uvoz duhanskih prerađevina prema stavku 1. ovoga članka donosi Središnji ured na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi u dva primjerka, i to najkasnije 15 dana prije isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica.

(3) U zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je navesti sve potrebne činjenice o opravdanosti traženja produženja roka te predložiti novi rok za uvoz. Uz zahtjev se podnosi:

1. ugovor zaključen između podnositelja zahtjeva i inozemnog dobavljača i

2. izjava inozemnog dobavljača, prevedena i ovjerena kod ovlaštenog sudskog tumača, o razlozima zbog kojih nije moguće u roku izvršiti isporuku duhanskih prerađevina.

(4) Rješenjem o produženju roka za uvoz duhanskih prerađevina određuje se novi rok za uvoz koji može trajati najdulje onoliko koliko je trajao rok koji se produljuje i ne može se ponovno produžavati.

(5) Rješenje se neće izdati ako podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju ima nenamirenih dospjelih javnih davanja iz njegove nadležnosti, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju.

Prijavljivanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina

Članak 74.

(1) Za duhanske prerađevine iste marke te u količinski jednakim pakiranjima ne smiju se utvrditi različite maloprodajne cijene.

(2) Osobe iz članka 89. stavka 1. Zakona uz prvu prijavu maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina, osim proizvođača duhanskih prerađevina sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Središnjem uredu se podnosi i od ovlaštenog sudskog tumača ovjereni prijevod punomoći nositelja prava intelektualnog vlasništva za utvrđivanje odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina.

(3) O svakoj promjeni punomoći iz stavka 2. ovoga članka obavještava se Središnji ured u roku od 10 dana od dana izvršene promjene.

(4) Osobe iz članka 89. stavka 1. Zakona prijavljuju maloprodajnu cijenu na Obrascu P-MPC koji je tiskan u Prilogu 46 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Obrazac P-MPC koji se podnosi u slučaju primjene roka od dva dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete u smislu članka 89. stavka 6. Zakona, podnosi se najkasnije do kraja uredovnog radnog vremena Središnjeg ureda na dan isteka navedenog roka.

(6) U slučaju ako se mijenja samo naziv marke duhanske prerađevine i maloprodajna cijena ostaje nepromijenjena potrebno je podnijeti Obrazac P-MPC, uz važenje slijedećeg radnog dana od dana podnošenja obrasca.

Prodaja duhanskih prerađevina putnicima u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama

Članak 75. (NN 22/22)

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada vrši prodaju u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu u obvezi je duhanske prerađevine na originalnom pakiranju označiti oznakom koja ima naznačene riječi »TAX PAID« u trenutku nastanka trošarinske obveze, odnosno u trenutku prodaje.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka kada vrši prodaju putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij uz predočenje ukrcajne karte u obvezi je duhanske prerađevine na originalnom pakiranju označiti oznakom koja ima naznačene riječi »FOR EXPORT ONLY« u trenutku prodaje.

(3) Duhanske prerađevine koje se prodaju u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama, radi ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim propisima u dijelu koji se odnosi na sigurnosni element zaštite, moraju biti označene posebnim zaštitnim oznakama.

Odjeljak 2. DUHANSKI PROIZVODI

Evidencije i mjesečna izvješća

Članak 76.

(1) Osobe koje duhanske proizvode puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske obvezne su dostaviti slijedeća izvješća:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na e-tekućinu na Obrascu MI-ET

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na grijani duhanski proizvod na Obrascu MI-GDP

3. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na novi duhanski proizvod na Obrascu MI-NDP.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 47, 48 i 49 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine i osobe koje duhanske proizvode puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske a koje su u registru trošarinskih obveznika registrirane kao proizvođači duhanskih proizvoda, dužni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha (inventuru) sa stanjem na dan 31. prosinca.

Kretanje duhanskih proizvoda

Članak 77.

(1) Komercijalni dokument mora pratiti kretanje duhanskih proizvoda i prema potrebi mora se predočiti nadležnim tijelima.

(2) Ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet duhanski proizvodi odmah unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača, primatelj mora potvrditi primitak duhanskih proizvoda ovjerom primjerka papirnatog ispisa JCD-a podnesenog elektroničkom razmjenom podataka koji vraća nadležnom carinskom uredu u kojem je obavljeno uvozno carinjenje u roku od pet dana od dana unosa u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača.

POGLAVLJE III.   ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjeljak 1. ENERGENTI

Dnevni obračun trošarine

Članak 78.

(1) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članka 6. stavka 1. točaka 6. do 11. Zakona, dostavljaju dnevni obračun trošarine na energente na Obrascu DOT-EN koji je tiskan u Prilogu 50 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i registrirani primatelji koji prodaju energente na svojim benzinskim postajama uz oslobođenje od plaćanja trošarine korisnicima za namjene iz članka 35. stavka 1. Zakona, ostvaruju pravo na umanjenje obračuna trošarine na način da u tekućem mjesecu umanje iznos obračunane trošarine na zadnjem danu tekućeg mjeseca iskazane na Obrascu DOT-EN za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu.

(3) Evidencija za umanjenje trošarine iz stavka 2. ovoga članka obvezni je prilog Obrasca DOT-EN na koji se odnosi umanjenje obračuna trošarine. Ogledni primjerak evidencije koja se može koristiti kao prilog Obrascu DOT-EN tiskan je uz Prilog 50. ovoga Pravilnika.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 79.

(1) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članaka 6. stavka 1. točaka 6. do 11. Zakona, dostavljaju mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente na Obrascu MI-EN koji je tiskan u Prilogu 51 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članka 6. stavka 1. točaka 6. do 11. Zakona, dostavljaju izvješće o uplaćenim trošarinama na energente na Obrascu MI-UTE koji je tiskan u Prilogu 52 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

(4) Specifikacija energenata prema članku 14. stavku 13. Zakona za energente iz članka 51. stavka 1. Zakona za koje nije propisana visina trošarine prema članku 97. stavku 2. Zakona, vodi se prema vrsti energenata, po šifri i tarifnoj oznaci Kombinirane nomenklature, trgovačkom nazivu, količini, pošiljatelju i datumu primitka.

Obračunavanje duga i mogućeg trošarinskog duga

Članak 80.

(1) Kada se prilikom puštanja energenata u slobodni promet ili u potrošnju odnosno kod određivanja mogućeg trošarinskog duga ne može točno odrediti iznos trošarinskog duga, dug se određuje temeljem najvišeg iznosa trošarine propisane za određenu vrstu energenta.

(2) Kada se energenti iz članka 51. stavka 1. Zakona čija visina nije određena uredbom iz članka 97. stavka 2. Zakona koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu, puštaju se u slobodan promet odnosno u potrošnju ili prodaju na teritoriju Republike Hrvatske bez obveze obračunavanja trošarine uz sljedeće uvjete:

1. pri uvozu kod puštanja robe u slobodan promet uvoznik je dužan uz propisane carinske isprave podnijeti i izjavu o uvozu

2. kod svake prodaje uz izjavu kupca o kupnji i sa računom prodavatelja na kojem je upisana napomena da su energenti pušteni u potrošnju i/ili prodani za namjene koje nisu pogon ili grijanje

(3) Ogledni primjerak izjave o uvozu iz stavka 2. točke 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 53 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ogledni primjerak izjave o kupnji iz stavka 2. točke 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu 54 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Poslovna i neposlovna uporaba

Članak 81.

(1) Poslovna uporaba prirodnog plina, krutih goriva i električne energije je uporaba od strane svake osobe koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

(2) Gospodarska djelatnost u smislu stavka 1. ovoga članka je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka je i pravna osoba koja u organizacijskom smislu predstavlja samostalnu jedinicu koja je sposobna sama djelovati vlastitim sredstvima. U slučaju da osoba trošarinski proizvod iz stavka 1. ovoga članka koristi i za poslovnu i neposlovnu uporabu, trošarinski proizvod će se oporezovati razmjerno svakom načinu uporabe.

(4) Neposlovna uporaba je uporaba od osoba koje se sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost ne smatraju poreznim obveznicima, kao što su, primjerice, tijela državne vlasti i tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela sa javnim ovlastima ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja. Ako im je aktom Porezne uprave priznat status poreznog obveznika za određenu djelatnost, za svrhu utvrđivanja radi li se o poslovnoj uporabi krajnji je korisnik dužan dostaviti akt Porezne uprave trošarinskom obvezniku.

(5) Pod beznačajnom poslovnom, odnosno neposlovnom uporabom sukladno članku 96. stavku 11. Zakona smatra se uporaba koja iznosi do 10% obračunane uporabe.

(6) Trošarinski obveznik iz članka 6. stavak 1. točaka 6., 7., 8., 9., 10. i 11. Zakona dužan je razvrstati krajnje kupce i krajnje korisnike, odnosno vlastitu potrošnju i konačnu potrošnju prema kriteriju poslovne i neposlovne uporabe.

(7) Krajnji kupci, odnosno krajnji korisnici se razvrstavaju u korisnike za neposlovnu uporabu prirodnog plina, električne energije, odnosno krutih goriva ako trošarinski obveznik iz članka 6. stavak 1. točaka 6. i 10. Zakona ne može utvrditi ispunjavanje uvjeta za poslovnu uporabu.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

Članak 82.

(1) Pravo na oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ostvaruje se isporukom energenta iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov kojim se obavljaju komercijalni letovi u zračnom prometu ili u spremnik korisnika koji obavlja komercijalnu djelatnost u zračnom prometu.

(2) Korisnik oslobođenja iz stavka 1. ovoga članka dužan je prilikom isporuke energenta, ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta dostaviti dokaz (dokument) izdan od nadležnog tijela za zračni promet, iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi da je registriran za obavljanje komercijalne djelatnosti u zračnom prometu.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je dužan za svaku otpremu energenta koji se koristi kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ispostaviti račun ili drugi komercijalni dokument koji, uz ostalo, sadrži i napomenu da je energent isporučen uz oslobođenje od plaćanja trošarine temeljem članka 105. stavka 1. točke 1. Zakona.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je obvezan voditi evidenciju kupaca i prodanih količina energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

(5) Ako korisnik oslobođenja iz stavka 1. ovoga članka, isporučene energente oslobođene od plaćanja trošarine, u cijelosti ili djelomično upotrijebi za privatne letove, dužan je podnijeti zahtjev za obračun i naplatu trošarine nadležnom carinskom uredu. Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. siječnja za obveze nastale u prethodnoj kalendarskoj godini.

Odjeljak 2. PRIRODNI PLIN I OSTALI PLINOVI, ELEKTRIČNA ENERGIJA I KRUTA GORIVA

Oslobođenje od plaćanja trošarine na prirodni plin, električnu energiju i kruta goriva za namjene iz članka 105. stavka 1. i 8. Zakona

Članak 83. (NN 01/20)

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati prirodni plin i ostale plinove (u daljem tekstu: prirodni plin) ili kruta goriva uz oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene iz članka 105. stavka 1. Zakona ili električnu energiju za namjene iz članka 105. stavka 8. Zakona, mora ishoditi status oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijava u registar trošarinskih obveznika i zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika ne podnosi se za namjene korištenja prirodnog plina propisane člankom 105. stavkom 1. točkom 8. ili za namjene korištenja električne energije propisane člankom 105. stavkom 8. točkama 5. i 7. Zakona.

Isporuka prirodnog plina ili električne energije oslobođenom korisniku

Članak 84.

(1) Opskrbljivač iz članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona isporučuje prirodni plin ili električnu energiju oslobođenom korisniku bez obračunane trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se prirodni plin ili električna energija isporučuju na temelju ugovora o opskrbi prirodnog plina ili električne energije s oslobođenim korisnikom

2. da oslobođeni korisnik prije preuzimanja prirodnog plina ili električne energije dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i

3. da prirodni plin ili električnu energiju otprema uz račun te da na računu upiše napomenu da je prirodni plin ili električna energija isporučen bez obračunane trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja.

(2) Ukoliko oslobođeni korisnik mijenja opskrbljivača iz članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona mora, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, predati novom opskrbljivaču iz članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona od prethodnog opskrbljivača ovjerenu izjavu o prethodno potrošenoj količini prirodnog plina ili električne energije oslobođenog plaćanja trošarine i preostaloj nepotrošenoj količini prirodnog plina ili električne energije oslobođenog plaćanja trošarine iz odobrenja za oslobođenog korisnika.

Isporuka krutih goriva oslobođenom korisniku

Članak 85.

(1) Isporučitelj iz članka 6. stavak 1. točka 10. Zakona može isporučiti kruta goriva oslobođenom korisniku bez obračunane trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se kruta goriva isporučuju na temelju narudžbe oslobođenog korisnika u pisanom obliku u kojoj mora biti navedena vrsta i količina krutih goriva

2. da oslobođeni korisnik prije nabave energenta priloži presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i izjavu u pisanom obliku koja mora sadržavati količine krutog goriva izražene u GJ bruto toplinske vrijednosti, broj i datum odobrenja nadležnog carinskog ureda na temelju kojega oslobođeni korisnik može kupovati kruta goriva bez plaćanja trošarine s napomenom da još nije iskorištena količina krutih goriva na koju se odobrenje odnosi

3. da na računu upiše napomenu da su kruta goriva isporučena bez obračunane trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja i

4. da kruta goriva isporučuje uz račun i podatak o energetskoj vrijednosti krutih goriva (u GJ bruto toplinske vrijednosti).

(2) Ako se kruta goriva nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku se mogu priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim isporukama isporučitelj se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

Evidencije i mjesečno izvješće o obračunanoj trošarini na prirodni plin, električnu energiju i kruta goriva

Članak 86.

(1) Trošarinski obveznik za prirodni plin ili električnu energiju vodi evidencije iz članka 30. Zakona i članka 9. ovog Pravilnika prema fizičkim ili pravnim osobama i prema obračunskim mjernim mjestima za preuzimanje, osim za isporučene količine krajnjim kupcima iz članka 105. stavka 1. točke 8. i stavka 8. točka 5. Zakona.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se za poslovnu i neposlovnu uporabu za prirodni plin za grijanje ili električnu energiju.

(3) Uz evidencije iz članka 30. Zakona i članka 9. ovoga Pravilnika isporučitelj iz članka 6. stavka 1. točka 10. Zakona dužan je voditi i evidencije o količini i vrsti krutih goriva u kilogramima i GJ bruto toplinske vrijednosti za:

1. nabavljene količine krutih goriva

2. isporučene količine krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje.

(4) Uz vrijednost izraženu u GJ bruto toplinske vrijednosti isporučitelj je dužan navesti koeficijent – bruto toplinsku vrijednost krutih goriva izraženu u GJ/1000kg po svakoj pojedinoj pošiljci.

(5) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točaka 6., 7., 8. i 9. i 10. Zakona obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu mjesečni obračun trošarine na prirodni plin na Obrascu MI-PL koji je tiskan u Prilogu 55 ovoga Pravilnika ili mjesečni obračun trošarine na električnu energiju na Obrascu MI-EL koji je tiskan u Prilogu 56 ili mjesečni obračun trošarine na kruta goriva na Obrascu MI-KG koji je tiskan u Prilogu 57 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Osoba iz stavka 1. ovoga članka u obvezi je kao sastavni dio Obrasca MI-KG dostaviti i specifikaciju količina krutih goriva puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj, i to prema vrsti, trgovačkom nazivu, tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature i bruto toplinskoj vrijednosti.

Nabava krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje

Članak 87.

Isporučitelj iz članka 6. stavak 1. točka 10. Zakona je u obvezi pri nabavi krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje osobama od kojih nabavlja kruta goriva dati dokaz da je prijava za upis u registar trošarinskih obveznika iz članka 5. ovoga Pravilnika usvojena.

POGLAVLJE IV.   PRIJAVA DJELATNOSTI, REGISTRACIJA I IZDAVANJE POSEBNIH ODOBRENJA

Odjeljak 1. POSEBNE MJERE NADZORA NAD PRODAJOM I ISPORUKOM LOŽIVA ULJA, PLAVOG DIZELA, BIOGORIVA, ENERGENATA ZA POGON TE OSTALIH ENERGENATA IZ ČLANKA 51. ZAKONA O TROŠARINAMA

Izdavanje odobrenja

Članak 88. (NN 01/20)

(1) Osobe iz članka 111. stavka 1., članka 113. stavka 2. i članka 114. stavka 1. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s loživim uljem, plavim dizelom, biogorivom, energentima za pogon i ostalim energentima iz članka 51. Zakona, puštenim u potrošnju najkasnije osam dana prije početka poslovanja.

(2) Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. lokaciju svakog posebno utvrđenog prodajnog mjesta loživa ulja

3. lokaciju svakog posebno utvrđenog skladišta za prodaju loživa ulja

4. lokaciju svakog mjesta prodaje loživa ulja, plavog dizela, biogoriva, energenata za pogon te ostalih energenata iz članka 51. Zakona, puštenih u potrošnju

5. pravnu osnovu vlasništva ili posjeda lokacija iz točaka 2., 3. i 4. ovoga stavka (ako se rješenje o minimalno-tehničkim uvjetima ne odnosi na lokaciju za koju se traži posebno odobrenje)

6. naziv i registracijske podatke svake autocisterne iz stavka 6. ovog članka

7. podatke o zadovoljavanju minimalnih tehničkih, mjeriteljskih ili drugih uvjeta ukoliko je to propisano posebnim propisima

8. predviđene odnosno uobičajene godišnje količine poslovanja s loživim uljem, plavim dizelom, biogorivom te energentima za pogon, puštenim u potrošnju

9. podatke o izdanoj dozvoli nadležnog tijela za obavljanje energetskih djelatnosti, ukoliko je to propisano posebnim propisom.

(3) Na posebni zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva je dužan podnijeti instrument osiguranja plaćanja trošarine ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(4) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(5) U postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje posebnih odobrenja primjenjuje se članak 18. stavak 3. Zakona.

(6) Ako se isporuka loživog ulja, plavog dizela, biogoriva, energenata za pogon i ostalih energenata iz članka 51. Zakona, puštenih u potrošnju obavlja autocisternama koje ne obavljaju isporuku u ime i za račun korisnika posebnog odobrenja ili osoba iz članka 121. stavka 3. Zakona, svaka osoba koja obavlja takvu isporuku obvezna je ishoditi posebno odobrenje.

(7) Osobe iz članka 121. stavka 3. Zakona koje ne moraju ishoditi posebno odobrenje, obvezne su nadležnom carinskom uredu dostaviti podatke iz stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

Izjava o korištenju biogoriva za prijevoz

Članak 89.

(1) Korisnicima biogoriva kao pogonskog goriva za potrebe komercijalnog prijevoza smatraju se domaći prijevoznici koji koriste biogorivo za pogon motornog vozila u javnom ili posebnom linijskom cestovnom prijevozu, upisani u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije i/ili domaći brodari u obalnom pomorskom prometu u obavljanju javnog ili posebnog linijskog prijevoza, koji koriste gorivo za pogon broda, upisani u registar koncesija, kao i korisnici goriva u javnom sektoru, upisani pri nadležnim tijelima, definirani posebnim propisima.

(2) Izjava iz članka 113. stavka 1. Zakona mora sadržavati sljedeće:

1. broj i datum izjave

2. podatke o korisniku – kupcu i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB), podatke o odgovornoj osobi kupca

3. registarsku oznaku motornog vozila u koje će se utočiti kupljeno biogorivo iz članka 96. stavka 6. točke 13. Z4. datum i mjesto kupnje, količinu i vrstu kupljenog biogoriva te tarifnu oznaka KN.

Označavanje loživa ulja

Članak 90. (NN 114/23)

(1) Dizelska goriva obuhvaćena tarifnim oznakama 2710 19 41 – 2710 19 49 koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja moraju biti obojena crvenom bojom (C.I. Solvent Red 19) u količini koja je vidljiva golim okom i moraju sadržavati indikatore:

1. butoksibenzen (registarski broj CAS (Chemical Abstracts Service) 1126-79-0) u količini ne manjoj od 9,5 mg/l, a ne većoj od 14,25 mg/l, a što odgovara količini proizvoda ACCUTRACETM PLUS ne manjoj od 12,5 mg/l, a ne većoj od 18,75 mg/l, u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/197 od 17. siječnja 2022. o utvrđivanju zajedničkog fiskalnog sredstva za označavanje plinskih ulja i kerozina (SL L 31, 14. 2. 2022., str. 52. – 54.) i

2. C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-[2 – (1-izobutoksietoksi)etil]- 4-(fenilazo)anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l, a ne većoj od 9,0 mg/l.

Crvena boja (C.I. Solvent Red 19) daje vizualnu razliku između dizelskog goriva za namjene grijanja (u daljnjem tekstu: loživo ulje) i dizelskog goriva za pogon.

(2) Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124 / ACCUTRACETM PLUS) u dizelskom gorivu..

(3) Doziranje količine indikatora za označavanje provodi se uređajem za doziranje sredstva za označavanje koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo te odobren odobrenjem za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta.

Registar kupaca loživa ulja i postupak pri nabavi/prodaji loživa ulja

Članak 91.

(1) Carinska uprava u elektroničkom obliku uspostavlja i vodi registar krajnjih kupaca loživa ulja (u daljnjem tekstu: registar kupaca).

(2) Kupac loživa ulja upisuje se u registar kupaca na temelju zahtjeva kojeg može:

1. podnijeti osobno nadležnom carinskom uredu prema svom sjedištu ili prebivalištu,

2. podnijeti putem elektroničke pošte ili

3. ispuniti i predati prodavatelju loživa ulja na posebno utvrđenom prodajnom mjestu prije prve kupnje loživa ulja.

(3) Zahtjev se podnosi na Obrascu LU koji je tiskan u Prilogu 58 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Prilikom svake kupnje loživa ulja kupac – fizička osoba ili ovlaštenik pravne/fizičke osobe korisnika se dužna identificirati prodavatelju identifikacijskom ispravom odnosno ovlaštenjem.

(5) Prodavatelj je dužan prije prodaje loživa ulja provjeriti je li kupac upisan u registar kupaca.

(6) Prodavatelj loživa ulja zaprimljene zahtjeve iz stavka 2. točke 3. ovog članka dostavlja nadležnom carinskom uredu prema mjestu posebnog utvrđenog prodajnog mjesta.

(7) Carinska uprava na svojim mrežnim stranicama objavljuje način podnošenja zahtjeva iz stavka 2. točke 2. ovog članka.

Vođenje evidencije korisnika posebnih odobrenja

Članak 92. (NN 01/20)

(1) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s loživim uljem i plavim dizelom dužni su voditi evidencije o kupljenim i prodanim količinama, o prodavateljima, nazivu i OIB-u kupca, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN te datumu kupnje i prodaje.

(2) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s loživim uljem dužni su elektroničkom obliku voditi evidencije o kupcima i prodanim količinama loživa ulja. Evidencija kupaca loživa ulja mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime ili naziv kupca, osobni identifikacijski broj (OIB) kupca, adresu kupca, datum prodaje i prodanu količinu loživog ulja.

(3) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s plavim dizelom dužni su čuvati evidencije na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, kupnju odnosno prodaju plavog dizela iz članka 96. stavak 6. točka 6. Zakona.

(4) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s biogorivom dužni su voditi evidencije o kupljenim i prodanim količinama, vrsti i tarifnoj oznaci biogoriva, datumu prodaje, izjavama o korištenju biogoriva za prijevoz te nazivu i OIB-u kupca.

(5) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s energentima za pogon i ostalim energentima iz članka 51. Zakona koji su pušteni u potrošnju dužni su voditi evidencije o kupljenim i prodanim količinama.

(6) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s ostalim energentima iz članka 51. Zakona, puštenim u potrošnju dužni su voditi specifikacije tih energenata u skladu s člankom 79. stavkom 4. ovog Pravilnika.

(7) Oblik i način vođenja evidencija iz ovoga članka moraju osigurati propisane podatke.

(8) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u evidenciju ili dostavu evidencije.

(9) Odredbe ovoga članka se odnose i na trošarinske obveznike kojima je odobreno trošarinsko postupanje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja, a koji nisu u obvezi ishođenja posebnih odobrenja.

Nadzor nad korištenjem loživa ulja i plavog dizela

Članak 93.

(1) Nadzor nad korištenjem loživa ulja i plavog dizela ovlašteni carinski službenik započinje uzimanjem uzorka dizelskog goriva iz spremnika pogonskog goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva, na način i pod uvjetima propisanim za postupak uzorkovanja robe u provedbi carinske ovlasti pregleda robe.

(2) Ovlašteni carinski službenik pregled provodi vizualno.

(3) Ako se na mjestu nadzora vizualnim pregledom uzetog uzorka (na okolnost obojenosti uzorka i/ili kemijske reakcije indikatora):

1. ne utvrdi nenamjenska uporaba dizelskog goriva, ovlašteni carinski službenik uzeti uzorak vratit će u spremnik pogonskog goriva

2. utvrdi nenamjenska uporaba loživa ulja/ plavog dizela, ovlašteni carinski službenik će:

a) od nadzirane osobe zatražiti očitovanje o utvrđenim okolnostima nenamjenske uporabe i

b) nadziranoj osobi izreći nalog o obvezi istakanja energenta, čišćenju spremnika i dostavi dokaza o tim radnjama (u daljnjem tekstu: nalog).

(4) Ako je nadzirana osoba suglasna s utvrđenjem nenamjenske uporabe loživa ulja/ plavog dizela za uzeti uzorak ne provodi se analiza, ali se za potrebe eventualnog dokaznog postupka uzeti uzorak dostavlja na čuvanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave.

(5) Za uzeti uzorak se provodi analiza u slučaju da:

1. vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka nije otklonjena sumnja u nenamjensku uporabu loživa ulja/ plavog dizela

2. nadzirana osoba na mjestu nadzora nije suglasna s utvrđenjem nenamjenske uporabe loživa ulja/ plavog dizela vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka ili

3. nadzirana osoba odbije dati očitovanje ili se iz njenog ponašanja može zaključiti da odbija dati očitovanje o utvrđenoj nenamjenskoj uporabi loživa ulja/plavog dizela vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Nalog se izriče usmeno i njegov sadržaj se navodi u zapisniku o nadzoru.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, nalog se izriče zaključkom ako je nadzirana osoba bez odobrenja ovlaštenog carinskog službenika napustila mjesto nadzora prije izricanja naloga.

(8) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka, u slučaju iz stavka 5. točke 1. ovoga članka nalog se izriče kao sastavni dio poreznog rješenja o obračunu i naplati trošarine.

(9) Pisanim dokazom o izvršenom nalogu smatra se račun s jasnom naznakom obavljenih usluga (usluga istakanja i usluga čišćenja spremnika) i identifikacijskom oznakom motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja.

(10) Utvrđivanje prisutnosti indikatora kod izvršenog nadzora provodi laboratorij Carinske uprave. Ako iz objektivnih razloga nije moguće provesti analize u laboratoriju Carinske uprave, iste će provesti druga stručna ustanova.

Odjeljak 2. POSEBNE MJERE NADZORA NAD POJEDINIM ENERGENTIMA I PROIZVODIMA KADA IM NAMJENA NIJE POGON ILI GRIJANJE I DUHANSKOM SIROVINOM

Podnošenje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika

Članak 94.

(1) Osobe iz članka 115. Zakona podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu koristeći elektronički Obrazac PUR za status XVII. Ostali trošarinski obveznici točka 2. Osobe koje posluju s duhanskom sirovinom ili točka 3. Osobe koje posluju s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona.

(2) Osobe koje posluju s duhanskom sirovinom podnose prijavu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije osam dana i to:

1. od dana izvršnog rješenja o upisu u upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za osobe koja obavljaju djelatnost u vezi s duhanskom sirovinom u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje postupanje s duhanom u proizvodnji, otkupu, obradi i/ili prometu duhanom (Zakon o duhanu) i upisane su pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu u upisnik o trgovcima koji uvoze/unose na teritorij Republike Hrvatske, odnosno izvoze/iznose duhan sa teritorija Republike Hrvatske. Izvršno rješenje o upisu u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu prilaže se uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika

2. prije početka poslovanja s duhanskom sirovinom za osobe iz članka 115. stavak 4. Zakona

3. prije početka poslovanja s duhanskom sirovinom za osobe koje obavljaju promet s duhanskom sirovinom isključivo na teritoriju Republike Hrvatske, a nisu u obvezi upisati se u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

Postupak izdavanja posebnog odobrenja

Članak 95.

(1) Osobe iz članka 115. Zakona uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika istovremeno podnose i zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom, odnosno posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona.

(2) Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrt, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci odgovorne osobe

3. opis računovodstvenog praćenja poslovanja

4. podatke o lokaciji skladišta duhanske sirovine

5. podatke o mjestu raspolaganja (proizvodnje i drugih radnji) s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona

6. predviđene, odnosno uobičajene godišnje količine skladištene duhanske sirovine, odnosno obima poslovanja s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu kojom se obvezuje prije izdavanja odobrenja položiti bankovnu garanciju ili gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine

2. skicu i opis prostora koji je predviđen za skladištenje duhanske sirovine i

3. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika (koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i koju potpisuje ovlaštena osoba podnositelja prijave) o uvjetima i načinu obavljanja poslovne aktivnosti s detaljnim prikazom uključenih subjekata i njegovom ovlaštenju o pravu na isporuku, primitak i raspolaganje duhanskom sirovinom te poslovnom korespondencijom za period od jedne godine od dana upisa u registar trošarinskih obveznika, ne stariju od 15 dana.

(4) Ako to zahtijeva nadležni carinski ured podnositelj zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže:

1. izjavu kojom se obvezuje položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja

2. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika (koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i koju potpisuje ovlaštena osoba podnositelja prijave) o uvjetima i načinu obavljanja poslovne aktivnosti s detaljnim prikazom uključenih subjekata i njegovom ovlaštenju o pravu na isporuku, primitak i raspolaganje energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona te poslovnom korespondencijom za period od 1 godine od dana upisa u registar trošarinskih obveznika, ne stariju od 15 dana.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 96.

(1) Izjava iz članka 95. stavka 3. točke 3. i stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom carinskom uredu za svako naredno jednogodišnje razdoblje počevši od dana upisa u registar trošarinskih obveznika. Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti posebno odobrenje i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika ako izjava nije podnesena ili nije podnesena na vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti posebno odobrenje i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika i ako se tijekom nadzora nad poslovanjem utvrdi da izjava iz članka 95. stavka 3. točke 3. i stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika sadrži netočne podatke.

(3) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li korisnik posebnog odobrenja ispunjava propisane uvjete poslovanja s duhanskom sirovinom odnosno s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona.

Obavještavanje Trošarinskog ureda za vezu

Članak 97.

(1) Korisnik posebnog odobrenja (primatelj, odnosno pošiljatelj duhanske sirovine ili energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. Zakona) ili druga osoba koja unosi u Republiku Hrvatsku i/ ili otprema iz Republike Hrvatske duhansku sirovinu ili energente i proizvode iz članka 115. stavka 1. Zakona dužna je:

1. najkasnije 24 sata prije unosa/otpreme obavijestiti Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu/otpremi elektroničkom poštom na adresu: [email protected] popunjavanjem Obrasca O-PD koji je tiskan u Prilogu 59 i Obrasca O-PL koji je tiskan u Prilogu 60 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio i

2. omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

(2) Primjerak poslane obavijesti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora pratiti pošiljku s dokazom o slanju (ispis obavijesti i poruke poslane elektroničkom poštom) i prema potrebi ista mora biti predočena nadležnim tijelima.

(3) Obveza podnošenja Obavijesti i postupanje prema stavku 1. ovoga članka odnosi se i na osobe koje sukladno duhanskim propisima imaju status obrađivača duhana.

Obavijest o kretanju za osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. i duhanske sirovine iz članka 115. stavka 2. Zakona

Članak 98. (NN 22/22114/23)

(1) U slučaju da osoba iz članka 97. stavka 1. ovoga Pravilnika nije postupila u skladu s člankom 116. Zakona, osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. i duhanske sirovine iz članka 115. stavka 2. Zakona dužne su najkasnije 24 sata prije unosa u Republiku Hrvatsku ili otpreme iz Republike Hrvatske, podnijeti obavijest Trošarinskom uredu za vezu elektroničkom poštom na adresu: [email protected] popunjavanjem Obrasca O-PL odnosno Obrasca O-PD.

(2) Osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. i duhanske sirovine iz članka 115. stavka 2. Zakona dužne su najkasnije 24 sata prije namjeravanog prijevoza preko teritorija Republike Hrvatske podnijeti obavijest Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu i nadležnom graničnom carinskom uredu odnosno robno graničnom prijelazu elektroničkom poštom popunjavanjem Obrasca O-Najava kretanja koji je tiskan u Prilogu 61 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Obavijest se podnosi na adrese e-pošte dostupne na mrežnim stranicama Carinske uprave.

(3) Uz obavijest iz stavka 2. ovoga članka u privitku elektroničke poruke se dostavlja preslika međunarodnog tovarnog lista ili druga odgovarajuća prijevozna isprava ovisno o načinu prijevoza robe.

DIO TREĆI   POSTUPANJE S ODUZETOM ROBOM

Temeljne odredbe

Članak 99. (NN 01/20, 22/22)

(1) Trošarinski i drugi proizvodi, uređaji i druga oprema za proizvodnju, preradu, prijevoz, prodaju, oglašavanje i skladištenje trošarinskih i drugih proizvoda oduzeti prema članku 108. i 120. Zakona, oduzeti predmeti i sredstva prema članku 122. Zakona, motorna vozila, plovni objekti, plovila ili drugi strojevi ili motori oduzeti prema članku 112. Zakona te ostala oduzeta roba prema drugim odredbama Zakona može se:

1. izložiti javnoj prodaji

2. prodati neposrednom pogodbom

3. besplatno dodijeliti, osim duhanskih prerađevina, duhanskih proizvoda i duhanske sirovine

4. uništiti.

(2) Oduzetu robu iz stavka 1. ovoga članka prodaje nadležni područni carinski ured najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o oduzimanju robe.

(3) Oduzeta roba najprije se izlaže javnoj prodaji ili prodaji putem internetske prodaje (aukcije).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oduzeta roba se može odmah prodati neposrednom pogodbom tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama humanitarnim organizacijama. Lako pokvarljivu robu i robu kojoj je propisom ograničen rok uporabe te robu koja može predstavljati opasnost za zdravlje i život ljudi te zaštitu prirode i okoliša područni carinski ured može odmah prodati neposrednom pogodbom i drugim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci.

(5) Oduzetu robu koju se sukladno ovome Pravilniku ne uspije prodati na javnoj prodaji moguće je:

1. prodati neposrednom pogodbom svim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci ili

2. besplatno dodijeliti tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama.

(6) Područni carinski ured može do dana objave javne prodaje ili provedbe prodaje neposrednom pogodbom vlasniku ili osobi koja je nezakonito postupala omogućiti otkup oduzete robe uz uvjet plaćanja duga s osnove trošarine i svih troškova nastalih provedbom odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja, prodaje i slično).

(7) Neovisno o odredbi stavka 6. ovoga članka, područni carinski ured može na zahtjev vlasnika robe ili počinitelja prekršaja u opravdanim slučajevima vlasniku robe ili počinitelju prekršaja dozvoliti otkup uz plaćanje vrijednosti robe i svih javnih davanja.

(8) U postupanju s oduzetom robom provodi se žurni postupak.

Članak 100.

(1) Mjere radi osiguranja naplate trošarine iz članka 122. Zakona se ne primjenjuju na motorna vozila, plovne objekte, plovila, druge motore ili strojeve koji istovremeno podliježu primjeni carinskih propisa i koja se stavljaju pod carinski nadzor.

(2) Mjere radi osiguranja naplate trošarine iz članka 122. Zakona se primjenjuju ako motorna vozila, plovne objekte, plovila, druge motore ili strojeve primjenom carinskih propisa treba vratiti u posjed osobi koja ga je nezakonito postupala, a trošarinska obveza nije podmirena.

(3) Prodajom oduzete robe iz stavka 1. ovoga članka, primjenom carinskih propisa uz naplatu carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja naplatit će se i trošarina i pripadajuće kamate.

Članak 101.

(1) U postupku prodaje oduzete robe iz članka 99. ovoga Pravilnika kao ponuditelji mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost samo ako je predmet prodaje nekomercijalne naravi, koji je po svojoj vrsti i količini pogodan za pojedinačnu osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu.

(2) Fizička osoba koja sudjeluje u postupku prodaje kao zastupnik ili punomoćnik osobe iz stavka 1. ovoga članka, mora uz identifikacijsku ispravu priložiti ovlaštenje za zastupanje.

Javna prodaja

Članak 102.

Javna prodaja se provodi kao:

1. usmena javna dražba

2. elektronička javna dražba, osim za duhanske prerađevine, ili

3. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda.

Članak 103.

(1) Javnu prodaju oduzete robe provodi povjerenstvo za provedbu javne prodaje kojeg imenuje pročelnik područnog carinskog ureda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te zamjenika predsjednika i zamjenika članova.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja zapisnik.

Članak 104.

(1) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost oduzete robe za svrhu javne prodaje, odnosno početnu otkupnu cijenu.

(2) Povjerenstvo utvrđuje vrijednost oduzete robe za svrhu javne prodaje prema tržišnoj vrijednosti oduzete robe na tržištu Republike Hrvatske obvezno i osobito uzimajući u obzir svrhu provedbe javne prodaje, pri čemu se uzima u obzir i:

1. stvarno stanje predmeta

2. usporedba s istim ili sličnim predmetima na domaćem tržištu

3. moguća tehnološka, modna ili druga zastarjelost

4. okolnost da se predmet prodaje bez garancije proizvođača ili mogućnosti njene upotrebe i

5. ostale okolnosti koje su od utjecaja na procjenu vrijednosti i utvrđenje cijene oduzetih predmeta.

(3) O procjeni vrijednosti oduzetih predmeta povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Usmena javna dražba

Članak 105.

(1) Javna prodaja usmenom javnom dražbom se objavljuje najkasnije osam dana prije dana određenog za javnu prodaju na mrežnim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas o javnoj prodaji usmenom javnom dražbom obvezno sadrži podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju oduzete robe, početnoj otkupnoj cijeni, visini jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, mjestu i vremenu predviđenom za razgledavanje oduzete robe, uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji te drugim podacima bitnim za uspješnu pro vedbu javne prodaje.

(3) Razgledavanje oduzete robe namijenjene javnoj prodaji usmenom javnom dražbom vrši se unutar razdoblja od pet dana prije javne prodaje ili istog dana kada se održava javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ograničeno ovisno o broju ponuđene oduzete robe za javnu prodaju i može iznositi od minimalno jednog do maksimalno tri sata.

(4) Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne otkupne cijene oduzete robe. Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine o čemu područni carinski ured izdaje potvrdu o uplaćenoj jamčevini u tri primjerka, od kojih dva zadržava, a jedan predaje uplatitelju.

(5) Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom može sudjelovati samo onaj ponuditelj koji prije započinjanja javne prodaje podnese potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Članak 106.

(1) Prva javna prodaja usmenom javnom dražbom se provodi usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila jamčevinu.

(2) Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(3) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem.

(4) Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom ponudio viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(5) Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za oduzetu robu i nakon trećeg javnog poziva na javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne otkupne cijene.

Članak 107.

(1) Ako prva javna prodaja usmenom javnom dražbom ne uspije jer javnoj prodaji nije pristupio niti jedan ponuditelj javna prodaja usmenom javnom dražbom se može ponoviti još jedanput uz uvjete propisane člancima 105. i 106. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe prve javne prodaje.

(2) Za svrhu ponovljene javne prodaje usmenom javnom dražbom i uz odgovarajuću primjenu članka 104. ovoga Pravilnika povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost oduzete robe, odnosno početnu otkupnu cijenu.

Članak 108.

(1) Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje u usmenom nadmetanju prve i druge javne prodaje usmenom javnom dražbom te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za oduzetu robu izloženu javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

(2) Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

Članak 109.

(1) Kupac preuzima oduzetu robu u roku od pet radnih dana od dana provedbe javne prodaje usmenom javnom dražbom pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom.

(2) Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga članka ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom usmenom javnom dražbom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka javna prodaja usmenom javnom dražbom se može ponoviti još jedanput uz odgovarajuću primjenu članka 107. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje usmenom javnom dražbom.

(4) Kupac potpisom u zapisniku o provedbi javne prodaje iz članka 104. ovoga Pravilnika potvrđuje da je preuzeo oduzetu robu, a nadležni područni carinski ured izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda

Članak 110.

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Članak 111.

(1) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda objavljuje se na mrežnim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj i godina pod kojim se oglašeni postupak prikupljanja pisanih ponuda vodi u područnom carinskom uredu

2. predmet prikupljanja pisanih ponuda (naziv, vrsta, količina, opće stanje robe, osnovni tehnički podaci, i dr.)

3. iznos početne prodajne cijene robe, s naznakom da se radi o iznosu bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe

4. mjesto i vrijeme predviđeno za razgledavanje robe

5. adresu za dostavu ponuda

6. rok za podnošenje ponuda

7. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda

8. navod o mogućnosti prisustvovanja ponuditelja kod otvaranja ponuda, koja prisutnost je uvjet prava izjavljivanja prigovora na tijek otvaranja ponuda

9. kriterij za izbor ponude

10. rok za obavještavanje ponuditelja o izboru ponude

11. rok i način plaćanja te uvjeti preuzimanja robe

12. uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o postupku prikupljanja ponuda i

13. druge podatke bitne za uspješnu provedbu postupka prikupljanja ponuda (prodaja robe po modelu »viđeno-kupljeno«, navod da se roba prodaje bez garancije, obveza kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave i sl.).

Članak 112.

(1) Ponuda se podnosi u pisanom obliku, u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom »PONUDA – NE OTVARATI, za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj:____/____«, na adresu označenu u oglasu, najkasnije do trenutka koji je u oglasu određen za predaju ponude.

(2) Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresu, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe za potrebe provođenja postupka iz članka 114. stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika)

2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osobe ponuditelja

3. o robi za koju se daje ponuda

4. visinu ponuđene cijene

5. popis priloga uz ponudu i

6. potpis ponuditelja.

(3) Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:

1. presliku identifikacijske isprave ponuditelja

2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik i

3. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.

Članak 113.

(1) Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka, te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik.

(2) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla s zakašnjenjem.

(3) Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

Članak 114.

(1) O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.

(2) Povjerenstvo postupak nadmetanja provodi otvaranjem i javnim čitanjem dostavljenih ponuda na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu, uz mogućnost prisustva ponuditelja koji su dali ponudu, osobno ili putem ovlaštenih zastupnika.

(3) Ponuda koja nije podnijeta sukladno članku 112. ovoga Pravilnika neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

(4) Ponuditelji imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek nadmetanja zaključno do završetka postupka odabira ponuda. O prigovorima se Povjerenstvo izjašnjava odmah i to unosi u zapisnik.

(5) Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

(6) Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz članka 112. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(7) U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja iz stavka 6. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.

Članak 115.

Na postupak prikupljanja pisanih ponuda na ogovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.

Elektronička javna dražba

Članak 116.

(1) Na elektroničkoj javnoj dražbi (u daljnjem tekstu: e-dražba) roba se prodaje ponuditelju koji je elektroničkim putem ponudio najvišu cijenu prema uvjetima oglasa o robi za koju se provodi e-dražba.

(2) E-dražba se provodi prema pravilima koja se objavljuju na mrežnim stranicama Carinske uprave.

(3) Carinska uprava može ovlastiti osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za račun Carinske uprave provede e-dražbu.

(4) Pravila te uvjeti i način e-dražbe utvrđuju se ugovorom između Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina.

Prodaja neposrednom pogodbom i besplatna dodjela

Članak 117.

(1) Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane i povjerenstva za provedbu javne prodaje.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje besplatno dodjeljuje oduzetu robu isključivo tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama.

Raspoređivanje sredstava dobivenih prodajom

Članak 118.

Sredstva ostvarena prodajom robe raspoređuju se tako da se naplati trošarina, zatim troškovi postupka, a ostatak sredstava prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Daljnje raspolaganje s oduzetom robom

Članak 119.

Oduzeta roba koja se sukladno ovome Pravilniku ne uspije prodati na javnoj prodaji te za koju se ne provede postupak prodaje neposrednom pogodbom smatra se imovinom kojom upravlja i raspolaže Carinska uprava.

Troškovi provedbe postupka

Članak 120. (NN 114/23)

(1) Troškovi provedbe postupka iz članaka 122. stavka 7. Zakona odnose se na troškove prikupljanja, čuvanja i prodaje oduzete robe.

(2) Troškovi prikupljanja oduzete robe se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila radnje prikupljanja oduzete robe ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na radnje prikupljanja oduzete robe koje je neposredno izvršio područni carinski ured.

(3) Troškovi čuvanja oduzete robe se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila uslugu čuvanja oduzete robe ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na troškove čuvanja oduzete robe koje je neposredno izvršio područni carinski ured, pri čemu područni carinski ured može utvrditi da se troškovi plaćaju u paušalnom iznosu koji ne može biti viši od 20,00 eura po svakom započetom danu čuvanja.

(4) Trošak prodaje oduzete robe plaća se u paušalnom iznosu od 40,00 eura za svako motorno vozilo, plovni objekt, plovilo, drugi motor ili stroj koji se izlaže javnoj prodaji.

(5) O određivanju paušalnih iznosa prema ovome članku pročelnik područnog carinskog ureda donosi odluku koja se objavljuje na oglasnoj ploči.

Posebnosti čuvanja oduzetih trošarinskih i drugih proizvoda

Članak 121.

Zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga područni carinski ured može s oduzetim trošarinskim i drugim proizvodima postupati tako da ih do provedbe prodaje, besplatne dodjele ili uništenja preda na čuvanje nadležnom javnopravnom tijelu ili ovlaštenoj osobi za stručno postupanje i rukovanje robom.

Uništenje trošarinskih i drugih proizvoda

Članak 122.

(1) Ako se oduzeti trošarinski i drugi proizvodi moraju uništiti jer ne udovoljavaju propisima o kakvoći ili zdravstvenim, sigurnosnim i drugim posebnim propisima, uništenje provodi nadležni područni carinski ured na trošak osobe od koje su trošarinski proizvodi oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada to zahtijevaju posebne okolnosti uništenja određene robe (duhan, duhanski proizvodi, duhanska sirovina i sl.), ravnatelj Carinske uprave imenuje Povjerenstvo za uništenje robe iz redova službenika Carinske uprave, kojem na odgovarajući način određuje način rada i komunikacije s područnim carinskim uredom.

(3) Uništenje robe prema stavku 2. ovoga članka provodi se predajom robe osobi koja je registrirana za obavljanje djelatnosti skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja otpada odnosno za djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada sukladno odredbama zakona kojim se uređuje gospodarenje otpadom i drugim posebnim propisima.

(4) Troškove uništenja dužna je u roku 10 dana od dana dostave odluke o uništenju robe podmiriti osoba od koje su trošarinski proizvodi oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala, a u protivnom će se ti troškovi naplatiti prisilno. Ovrhu provodi nadležni područni carinski ured prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

DIO ČETVRTI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 123.

Obrasci i evidencije iz ovoga Pravilnika mogu se prilagođavati automatskoj obradi podataka s tim da se moraju osigurati najmanje propisani podaci.

Članak 124.

Odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga, a koja su donijeta sukladno odredbama članka 43. Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13 i 11/14) ostaju na snazi do ukidanja ili opoziva odobrenja.

Članak 125.

Odredbe trošarinskih propisa primjenjivat će se na odgovarajući način u slučaju izmjene carinskih propisa na koje se ti trošarinski propisi pozivaju.

Članak 126.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, broj 1/17 i 14/17).

Članak 127.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 01/20

Članak 10.

(1) Obrasci: Prilog 42 – Obrazac MI-C, Prilog 43 – Obrazac MI-CR-CL, Prilog 44 – Obrazac MI-DP i Prilog 45 – Obrazac MI-OT koji su tiskani u prilogu Pravilnika o trošarinama brišu se.

(2) Obrasci: Prilog 13 – Obrazac A – Rezervni postupak, Prilog 14 – Obrazac B – Rezervni postupak, Prilog 15 – Obrazac C – Rezervni postupak, Prilog 18 – Obrazac PTD, Prilog 24 – Obrazac O-OMPV-e-TD, Prilog 52 – Obrazac MI-UTE, Prilog 55 – Obrazac MI-PL i Prilog 56 – Obrazac MI-EL zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 22/22

Članak 56.

(1) Obrazac Prilog 32 – Obrazac Izjava MP-JAP koji je tiskan u prilogu Pravilnika o trošarinama briše se.

(2) Obrazac Prilog 19 – Obrazac PPTD koji je tiskan u prilogu Pravilnika o trošarinama briše se.

(3) Obrasci: Prilog 1 – Obrazac PUR, Prilog 2 – Obrazac Zahtjev za izdavanje odobrenja, Prilog 4 – Obrazac A, Prilog 5 – Obrazac B, Prilog 6 – Obrazac C, Prilog 7 – Obrazac D, Prilog 8 – Obrazac E, Prilog 20 – Obrazac O-PP, Prilog 21 – Obrazac O-OP, Prilog 26 – Obrazac ZT-AL, Prilog 27 – Obrazac P-AL, Prilog 28 – Obrazac MU-AL, Prilog 29 – Obrazac MI-PI, Prilog 30 – Obrazac MI-AL, Prilog 31 – Obrazac GI-MPV, Prilog 33 – Obrazac ZT-DM, Prilog 34 – Obrazac ZI-DM, Prilog 38 – Obrazac DUM-DM, Prilog 40 – Obrazac DOT-DP i Prilog 61 – Obrazac O-NK zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(4) Obrasci: Prilog 13 – Obrazac A »Rezervni postupak – prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda«, Prilog 14 – Obrazac B »Rezervni postupak – promjena odredišta«, Prilog 15 – Obrazac C »Rezervni postupak – potvrda o primitku za kretanje trošarinskih proizvoda/Rezervni postupak – potvrda o izvozu za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine«, Prilog 24 – Obrazac O-OMPV-e-TD i Prilog 51 – Obrazac MI-EN zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 57.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 4. ovoga Pravilnika, članka 7. stavka 13. koji je izmijenjen člankom 6. ovoga Pravilnika, članka 9. stavka 1. točaka 11., 16., 20. i 21. koji je izmijenjen člankom 7. ovoga Pravilnika, članka 8. ovoga Pravilnika, članka 11. stavka 7. koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Pravilnika, članaka 25. i 27. ovoga Pravilnika, članka 34. stavaka 2. do 5. i stavaka 7. do 9. koji je izmijenjen člankom 28. ovoga Pravilnika, članaka 29. i 30. ovoga Pravilnika, članka 38. stavka 8. koji je izmijenjen člankom 31. ovoga Pravilnika, članaka 33., 35. i 36. ovoga Pravilnika, članka 46. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 37. ovoga Pravilnika, članka 54. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 41. ovoga Pravilnika i članka 56. stavaka 2. i 4. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 13. veljače 2023.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/23

Članak 9.

Obrazac Prilog 61 – Obrazac O-NK – Obavijest o namjeravanom unosu/otpremi energenata te duhanske sirovine prema članku 115. stavku 13. Zakona o trošarinama zamjenjuje se novim Obrascem O-NK koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 18. siječnja 2024. godine loživo ulje uz indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-[2 – (1-izobutoksietoksi)etil]- 4-(fenilazo)anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l, a ne većoj od 9,0 mg/l, može se označavati i butoksibenzenom (registarski broj CAS (Chemical Abstracts Service) 1126-79-0) u količini ne manjoj od 9,5 mg/l, a ne većoj od 14,25 mg/l, a što odgovara količini proizvoda ACCUTRACETM PLUS ne manjoj od 12,5 mg/l, a ne većoj od 18,75 mg/l, u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/197 od 17. siječnja 2022. o utvrđivanju zajedničkog fiskalnog sredstva za označavanje plinskih ulja i kerozina (SL L 31, 14. 2. 2022., str. 52. – 54.).

Članak 11.

Do uspostave zajedničke harmonizirane referentne metode Europske unije za dokazivanje indikatora butoksibenzena odnosno proizvoda ACCUTRACETM PLUS u dizelskom gorivu, indikator butoksibenzen odnosno proizvod ACCUTRACETM PLUS određuje se odgovarajućom metodom u akreditiranom laboratoriju.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 6. koji stupa na snagu 19. siječnja 2024.

 

SVI OBRASCI

 

 

Copyright © Ante Borić