Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 1/2019 (2.1.2019.)

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 148. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/2018) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O TROŠARINAMA

DIO PRVI OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 1. a

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009.),

2. Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL L 176, 5. 7. 2011.).

POGLAVLJE I. PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

Podnošenje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika

Članak 2.

(1) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnositelja uporabom sustava elektroničke razmjene podataka na elektroničkom Obrascu PUR, osim u slučaju iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika kada se prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi u pisanom obliku. Obrazac PUR tiskan je u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prodavatelj iz druge države članice iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi carinskom uredu nadležnom prema mjestu primitka trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj koje je istovremeno i mjesto izdavanja OIB-a radi stjecanja statusa poreznog obveznika u Republici Hrvatskoj.

(3) Usvajanje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za rad s trošarinskim ili duhanskim proizvodima.

Podnošenje prijave i podaci uz prijavu za malog proizvođača vina, malog proizvođača jakog alkoholnog pića i proizvođača izvan sustava odgode

Članak 3.

(1) Mali proizvođači vina podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR te dostavljaju:

1. podatak o mjestu proizvodnje

2. podatak o očekivanoj količini proizvodnje vina u kalendarskoj godini

3. podatak o površini vinograda u hektarima

4. potvrdu nadležnog tijela da je upisan u odgovarajući upisnik sukladno posebnim propisima i

5. potvrdu da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju vina propisane posebnim propisima.

(2) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića podnose pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u tri primjerka na Obrascu PUR te dostavljaju podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola – kotla kojeg ima u vlasništvu, odnosno uporabi.

(3) Proizvođači iz članka 81. Zakona podnose prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te dostavljaju:

1. podatak o mjestu proizvodnje

2. podatak o očekivanoj količini proizvodnje trošarinskih proizvoda u kalendarskoj godini

3. potvrdu nadležnog tijela da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića propisanu posebnim propisima i

4. ispravu državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, odnosno ispunjenju propisanih uvjeta.

Podnošenje prijave trošarinskih obveznika na duhanske proizvode

Članak 4.

(1) Osobe koje posluju s duhanskim proizvodima iz članka 94. Zakona podnose prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili unosa iz druge države članice ili uvoza tih proizvoda iz treće države na teritorij Republike Hrvatske tih proizvoda.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine dužan je prijaviti promjenu podataka koristeći elektronički Obrazac PUR (Kategorija trošarinskih proizvoda točka IV.) najkasnije osam dana prije namjeravanog prvog unosa duhanskih proizvoda iz druge države članice ili uvoza iz treće države na teritorij Republike Hrvatske duhanskih proizvoda. Uz prijavu za promjenu podataka u privitku podnosi i zahtjev za dopunu trošarinskog odobrenja u smislu članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika radi skladištenja duhanskih proizvoda u trošarinskom skladištu.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika dostavljaju podatak o mjestu proizvodnje/lokaciji skladišta duhanskih proizvoda te druge potrebne podatke na zahtjev nadležnog carinskog ureda.

Podnošenje prijave trošarinskih obveznika na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

Članak 5.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točaka 6., 7., 8., 9., 10. i 11. Zakona obvezni su podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točaka 6., 7., 8. i 9. Zakona prilažu samo propisanu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdanu sukladno posebnim propisima.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka osobe koje nisu dužne ishoditi propisanu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti sukladno posebnim propisima nisu obvezne podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

POGLAVLJE II. STATUSNA ODOBRENJA, NAČIN RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA, EVIDENCIJE

Odjeljak 1. STATUSNA ODOBRENJA I NAČIN RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA

Zahtjev za izdavanja i važenje odobrenja

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, registriranog primatelja, povremeno registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i poreznog zastupnika za prodaju na daljinu podnosi se na Obrascu Zahtjev za izdavanje odobrenja koji je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika podnosi se na Obrascu Zahtjev-OKTP koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Odobrenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izdaju se na neodređeno vrijeme.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka odobrenje za povremeno registriranog primatelja koji posluje s duhanskim prerađevinama donosi se za vremensko trajanje od najdulje 60 dana.

(5) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li nositelj odobrenja ispunjava uvjete poslovanja propisane Zakonom.

Proizvodnja i skladištenje trošarinskih proizvoda

Članak 7.

(1) U trošarinskom skladištu se mogu proizvoditi, prerađivati, obrađivati te izvoditi i druge radnje samo s jednom kategorijom trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića ili duhanske prerađevine ili energenti), a drugi proizvodi samo ukoliko su nusproizvodi te djelatnosti.

(2) U trošarinskom skladištu se mogu nalaziti samo one sirovine i poluproizvodi te drugi proizvodi koji su potrebni za proizvodnju, preradu i obradu trošarinskih proizvoda.

(3) Skladištenje u trošarinskom skladištu drugih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, te sirovina, poluproizvoda i drugih proizvoda iz stavka 2. ovoga članka je dozvoljeno samo ako je odobreno trošarinskim odobrenjem.

(4) U trošarinskom skladištu se mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina pod uvjetom da iste ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta:

1. upotrijebi za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda ili

2. podvrgne postupcima očuvanja ili poboljšanja uporabnih i trgovačkih svojstava trošarinskih proizvoda radi pripreme za prodaju, što uključuje pakiranje proizvoda u ambalažu ili prepakiranje u drugu ambalažu.

(5) U trošarinskom skladištu se može skladištiti više kategorija trošarinskih proizvoda uz uvjet da se skladište fizički odvojeno prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN).

(6) Skladištenje drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo ako je odobreno trošarinskim odobrenjem.

(7) Na istoj lokaciji više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta može skladištiti trošarinske proizvode pod uvjetom da svaki pojedini ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ishodi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište te da svako trošarinsko skladište bude odvojeno i vidno označeno.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, nadležni carinski ured može, kada to zahtijevaju tehničko-tehnološke posebnosti skladišta, odobriti da više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta koji skladište energente, iste skladište zajedno na istom mjestu pod uvjetom da se radi o energentima iste vrste.

(9) Pod energentima iste vrste, u smislu odredbe stavka 8. ovoga članka, smatraju se energenti koji su razvrstani u istu tarifnu oznaku KN s podbrojem od najmanje osam znamenki i iste su kvalitete i osobina.

(10) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta koji skladište energente zajedno odgovaraju solidarno za plaćanje trošarine i ispunjavanje drugih obaveza iz trošarinskog odobrenja.

(11) U trošarinskom skladištu se može skladištiti trošarinske proizvode u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje samo ako je takvo skladištenje odobreno trošarinskim odobrenjem kojim se utvrđuje odgovornost za ispunjavanje svih obveza, uključujući i plaćanje trošarine. Nadležni carinski ured odobrenjem određuje mjere trošarinskog nadzora.

(12) U trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij, mogu se skladištiti alkohol i alkoholna pića te duhanske prerađevine na koje je plaćena trošarina, pod uvjetom da se takvi proizvodi smještaju odvojeno i vidno označeno.

Oprema u trošarinskom skladištu

Članak 8.

(1) U trošarinskom skladištu se može nalaziti samo oprema koja je neophodna za obavljanje trošarinske djelatnosti.

(2) Trošarinsko skladište mora biti opremljeno mjernim sustavima za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode i/ili mjernim posudama i spremnicima s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku i/ili mjerilima mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena.

(3) Sva mjerila koja će se koristiti za ovu svrhu moraju biti zakonita mjerila koja propisuje i ovjerava državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo. Mišljenje državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima može se prihvatiti kao isprava koja dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta.

Odjeljak 2. EVIDENCIJE

Evidencije trošarinskog obveznika i oslobođenog korisnika

Članak 9.

(1) Radi osiguranja zakonitosti postupanja te ispravnog obračuna i plaćanja trošarine, u evidencijama trošarinskog obveznika i oslobođenog korisnika se ovisno o statusu i trošarinskim proizvodima, moraju voditi i podaci o:

1. nabavljenim količinama trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom

2. primljenim količinama trošarinskih proizvoda iz drugih trošarinskih skladišta, odnosno pogona oslobođenog korisnika te iz uvoza (uključujući količine trošarinskih proizvoda ponovno uvezenih nakon završenog postupka vanjske proizvodnje)

3. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda drugom trošarinskomu skladištu, odnosno u pogon oslobođenom korisniku za namjene iz članka 68. stavka 1. točke 4. do 12. i članka 105. stavka 1. i stavka 8. Zakona te u izvoz (uključujući izvoz trošarinskih proizvoda radi vanjske proizvodnje)

4. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 35. stavkom 1. Zakona

5. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom 1. i 2. Zakona

6. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 38. Zakona

7. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 105. stavkom 1. i stavkom 8. Zakona

8. količinama trošarinskih proizvoda utrošenih kao osnovni materijal za proizvodnju drugih trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu

9. denaturiranju alkohola u skladu s člankom 70. stavkom 3. Zakona

10. označavanju i bojanju dizelskih goriva

11. trošarinskim dokumentima iz članka 45. i članka 54. Zakona

12. brojevima trgovačkih isprava iz članka 38. ovoga Pravilnika za svaku otpremu i primitak trošarinskih proizvoda

13. otpremljenim/primljenim količinama trošarinskih proizvoda po svakoj adresi mjesta direktne isporuke u Republici Hrvatskoj te broj dokumenta,

14. unesenim/otpremljenim količinama energenata te broj dokumenta

15. trošarinskim proizvodima korištenima za svrhu trošarinskog nadzora tijekom kretanja

16. utvrđenim gubicima ili manjkovima trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili (osim krađe) ili su neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom prijevoza

17. carinskim dokumentima na temelju kojih su trošarinski proizvodi koje registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine pušteni u slobodan promet

18. primateljima trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj

19. pratećim trošarinskim dokumentima iz članka 47. Zakona i

20. količinama energenata iz članka 96. stavka 3. točke 2., 3., 5. 6. i 7. Zakona, a koji nisu navedeni u članku 51. Zakona s naznakom brojeva uobičajenih trgovačkih ili komercijalnih isprava koji se odnose na te energente.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u trošarinskom skladištu.

(3) Oslobođeni korisnik mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(4) U statusnom odobrenju iz članka 6. ovoga Pravilnika posebno će se navesti evidencije koje su trošarinski obveznik i oslobođeni korisnik dužni voditi ovisno o statusu.

Način vođenja evidencija

Članak 10.

(1) Trošarinski obveznik može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava propisane podatke i pravilnost vođenja evidencija.

(2) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu/pogonu oslobođenog korisnika.

POGLAVLJE III. INSTRUMENT OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Temeljne odredbe

Članak 11.

(1) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića te energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) koji se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu te koji se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga podnesen i prihvaćen.

(2) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za duhanske prerađevine koje se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu, koje se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati i carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen.

(3) Uvoznici koji duhanske prerađevine puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske instrumentom osiguranja plaćanja duga garantiraju namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te namirenje carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja u skladu s carinskim propisima, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen.

(4) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 54. Zakona, odnosno puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju sukladno članku 55. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose primatelj iz članka 6. stavka 1. točke 4., odnosno prodavatelj iz druge države članice ili njegov porezni zastupnik iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona.

(5) Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani i povremeno registrirani primatelj te registrirani pošiljatelj. Uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i registriranog pošiljatelja instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba.

(6) Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnosi osoba iz članka 115. stavka 8. Zakona i ako to zatraži nadležni carinski ured osoba iz članaka 111. stavka 1., članka 113. stavka 2. i članka 114. stavka 1. i članka 115. stavka 3. Zakona.

Članak 12.

(1) Trošarinski i/ili carinski dug i druga uvozna javna davanja (u daljnjem tekstu: dug) iz članka 11. ovoga Pravilnika moguće je osigurati:

1. polaganjem bankovne garancije

2. polaganjem bjanko-zadužnice i zadužnice

3. polaganjem gotovine.

(2) Na izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se opća pravila za njihovo izdavanje i korištenje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Bankovna garancija

Članak 13.

(1) Bankovna garancija izdaje se u tri jednaka primjerka koji se podnose Središnjem uredu.

(2) Ovjerom podnijete bankovne garancije Središnji ured donosi odluku o prihvaćanju te garancije bilješkom na obrascu položene garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Središnjem uredu, a dva primjerka ovjerene garancije se vraćaju podnositelju garancije, od kojih jedan primjerak dostavlja izdavatelju garancije.

Članak 14.

(1) Središnji ured može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Na bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne primjenjuju se pravila za bankovne garancije na poziv Međunarodne trgovačke komore u Parizu ako su suprotna propisima, odnosno javnom poretku Republike Hrvatske.

(3) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao garant obvezuje podmiriti dug kojeg nalogodavac za izdavanje garancije nije platio do njegovog dospijeća.

(4) Naplata duga, prema potrebi, može se provesti s garancije izdane od strane banke sa sjedištem na teritoriju Europske unije.

Članak 15.

(1) Bankovnu garanciju moguće je prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako nalogodavac za izdavanje garancije podnosi novu bankovnu garanciju, dug koji je bio osiguran prethodnom bankovnom garancijom, a nije u cijelosti podmiren, odnosno mogući dug koji može još nastati, mora novom bankovnom garancijom biti osiguran. Nova bankovna garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje mogu naplatiti i dugovi koji su bili osigurani prethodnom bankovnom garancijom.

(3) Ako nalogodavac za izdavanje garancije prvi put podnosi bankovnu garanciju za osiguranje plaćanja duga, ista neće sadržavati klauzulu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izdavatelj bankovne garancije može opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se u pisanom obliku Središnjem uredu. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana njegova prijema od strane Središnjeg ureda, o čemu se obavještava podnositelj zahtjeva.

(5) U slučaju opoziva bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana njegovog stupanja na snagu bila osigurana opozvanom bankovnom garancijom, a izdavatelja bankovne garancije može se pozvati na plaćanje duga do isteka produženog roka važenja bankovne garancije iz članka 17. ovoga Pravilnika, računajući od dana stupanja opoziva bankovne garancije na snagu.

Članak 16.

(1) Bankovna garancija za osiguranje plaćanja duga mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije

2. razdoblje važenja garancije

3. iznos jamstvene svote garancije

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv« i »bez prigovora«

5. podatke o izdavatelju bankovne garancije (naziv banke-garanta, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište, broj žiro-računa)

6. podatke o nalogodavcu za izdavanje garancije (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i EORI broj ako se radi o gospodarskom subjektu i drugoj osobi koja sukladno carinskim propisima podliježi obvezi registracije i pribavljanja EORI broja)

7. vrste postupaka za koje vrijedi osiguranje

8. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja

9. datum i mjesto izdavanja garancije

10. ovjeru Carinske uprave o prihvatu garancije (evidencijski broj, datum, potpis ovlaštenog službenika te pečat) i

11. potpis ovlaštene osobe izdavatelja garancije.

(2) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka i prema Obrascima A, B, C, D i E koji su tiskani u Prilozima 4, 5, 6, 7 i 8 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 17.

Rok valjanosti bankovne garancije kojom se osigurava plaćanje nastalog i mogućeg duga, ne može biti kraći od roka u kojem taj dug može nastati, produžen za šest mjeseci.

Članak 18.

(1) Visinu jamstvene svote u bankovnoj garanciji određuje nadležni carinski ured u svoti koja namirenje duga u svakome trenutku čini sigurnim, vodeći računa o:

1. vrsti, odnosno osjetljivosti trošarinskih proizvoda

2. vrsti trošarinskog skladišta

3. ugledu, pouzdanosti i financijskoj stabilnosti nalogodavca za izdavanje garancije

4. opsegu poslovanja nalogodavca za izdavanje garancije s trošarinskim proizvodima

5. vremenu trajanja proizvodnje ili skladištenja

6. vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencije i knjigovodstvene dokumentacije

7. nadzoru u trošarinskom skladištu

8. dosadašnjem poslovanju nalogodavca za izdavanje garancije s trošarinskim proizvodima i

9. iznosu mogućeg trošarinskog duga tijekom kretanja trošarinskih proizvoda.

(2) Iznos jamstvene svote u bankovnoj garanciji na poziv ne može biti niži od 60.000,00 kuna.

(3) Visinu jamstvene svote bankovne garancije za nalogodavca za izdavanje garancije koji započinje poslovnu djelatnost s trošarinskim proizvodima određuje se na temelju opsega očekivanog prometa, odnosno proizvodnje i skladištenja trošarinskih proizvoda.

(4) U postupku određivanja visine jamstvene svote bankovne garancije nadležni carinski ured može zahtijevati prilaganje podataka o bonitetu i solventnosti nalogodavca za izdavanje bankovne garancije (BON-1 i BON-2/SOL-2 ne stariji od mjesec dana).

Članak 19.

Na bankovnu garanciju kao instrument osiguranja za trošarinski dug te ujedno i carinski dug i druga uvozna javna davanja na duhanske prerađevine primjenjuju se odredbe carinskog zakonodavstva donesenog na razini Europske unije u odnosu na:

1. razdoblje važenja garancije i

2. druge pojedinosti koje odstupaju od zahtjeva propisanih za osiguranje carinskog duga prema odredbama carinskog zakonodavstva.

Članak 20.

(1) Kao instrument osiguranja plaćanja trošarine Središnji ured može prihvatiti garanciju, odnosno pisano jamstvo izdano od društva koje temeljem odobrenja nadležnog tijela obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj.

(2) Na instrument osiguranja plaćanja trošarine iz stavka 1. ovoga članka na ogovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o bankovnoj garanciji.

Bjanko-zadužnica i zadužnica

Članak 21.

(1) Podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja za namirenje mogućeg duga odobrava Središnji ured pravnoj ili fizičkoj osobi koja je tijekom svoga poslovanja u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju kao trošarinski obveznik:

1. pravodobno i u cijelosti namirivala obveze prema Carinskoj upravi

2. nema nenamirenih dospjelih poreznih obveza

3. ostvarila pozitivne pokazatelje boniteta/solventnosti, što se dokumentira podacima iz obrazaca BON-1 i BON-2/SOL-2 ne starijim od mjesec dana, ovjerenim od strane nadležne financijske agencije

4. nije kažnjavana za trošarinske, porezne i carinske prekršaje i

5. za koju nije pokrenut stečajni postupak.

(2) Zahtjev za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga koji bi mogao nastati za trošarinske proizvode podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu podnositelja zahtjeva, a uz isti se podnose:

1. obrazac BON-1 za prethodno obračunsko razdoblje i obrazac BON-2/SOL-2, ne stariji od mjesec dana

2. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih trošarinskih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama, kao i predviđene, odnosno uobičajene količine primljenih i/ili otpremljenih trošarinskih proizvoda i

3. procjena mjesečnog zaduženja prema Carinskoj upravi u šestomjesečnom razdoblju.

(3) Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje da li su podmirene dospjele porezne obveze podnositelja zahtjeva, da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak te registriranu djelatnost podnositelja zahtjeva.

(4) Odobrenje ili odluku o odbijanju zahtjeva za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja duga donosi Središnji ured na temelju mišljenja nadležnog carinskog ureda nakon provjere ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(5) U slučaju promjene podataka navedenih u odobrenju korisnik odobrenja je dužan o tome odmah obavijestiti Središnji ured.

(6) Prije dostave odobrenja iz stavka 4. ovoga članka korisniku odobrenja isti je obvezan položiti bjanko-zadužnicu i zadužnicu Središnjem uredu.

(7) Središnji ured će ukinuti odobrenje iz stavka 4. ovoga članka ako korisnik odobrenja više ne ispunjava uvjete propisane za njegovo izdavanje.

(8) Iznos jamstvene svote u bjanko-zadužnici i zadužnici kao instrumentu osiguranja za namirenje mogućeg duga ne može biti niži od 60.000,00 kuna.

(9) Odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju nije primao, proizvodio, prerađivao (obrađivao), skladištio ili izvodio druge radnje s trošarinskim proizvodima ili ako je te trošarinske radnje obavljao samo povremeno ili u manjem opsegu.

(10) Neovisno o odredbi stavka 9. ovoga članka, odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako je podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju pretežno obavljao trošarinske radnje koje su uključivale skladištenje i/ili trgovinu trošarinskim proizvodima.

(11) Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, odobrenje za podnošenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga neće se izdati ako takav instrument osiguranja ne nudi dostatno jamstvo da je namirenje duga sigurno.

Članak 22.

U postupku određivanja visine jamstvene svote, prihvata, polaganja i povrata instrumenta osiguranja iz članka 21. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o određivanju visine jamstvene svote, prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

Vraćanje bankovne garancije, bjanko-zadužnice i zadužnice

Članak 23.

(1) Bankovna garancija kao instrument osiguranja duga vraća se na temelju pisanog zahtjeva nalogodavca ili izdavatelja nakon isteka roka važenja, odnosno produženoga roka važenja iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice bankovna garancija koja je prethodno opozvana može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani predmetnom bankovnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati ili

2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije podnese novu bankovnu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno važeće bankovne garancije, a nova bankovna garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje jamstvenih obveza po prethodno važećoj garanciji.

(3) Bjanko-zadužnica i zadužnica vraća se na temelju zahtjeva imatelju zadužnice šest mjeseci nakon ukidanja ili opoziva odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice i zadužnice kao instrumenta osiguranja duga.

Gotovinski polog

Članak 24.

(1) Gotovinski polog polaže se u kunama na evidentni račun nadležnog područnog carinskog ureda.

(2) Na položeni iznos gotovinskog pologa ne plaćaju se kamate.

Članak 25.

(1) Za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga podnosi se pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu uz istovremenu uplatu iznosa pologa na račun iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je tiskan u Prilogu 9 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Na temelju podnesenog zahtjeva nadležni carinski ured provjerava izvršenu uplatu te izdaje potvrdu o korištenju gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga.

(4) Potvrda iz stavka 3. ovoga članka izdaje se na obrascu koji je tiskan u Prilogu 10 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 26.

(1) Ako trošarinski dužnik više ne želi koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga o tome obavještava nadležni carinski ured podnošenjem pisanog zahtjeva za povrat gotovinskog pologa.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 11 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Trošarinski dužnik ne može koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga od dana podnošenja zahtjeva za vraćanje pologa.

(4) Na temelju podnesenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured vraća gotovinski polog.

(5) Ako je trošarinski dužnik podnio zahtjev za djelomično vraćanje položenih sredstava, može od dana podnošenja zahtjeva dalje koristiti gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja duga samo u preostalom iznosu.

Članak 27.

U postupku određivanja visine gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 18. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE IV. UTVRĐIVANJE GUBITKA ILI MANJKA, UNIŠTENJE POD CARINSKIM NADZOROM

Utvrđivanje gubitka ili manjka

Članak 28.

(1) Gubici ili manjci trošarinskih proizvoda smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom koji su nastali:

1. u procesu proizvodnje (tehnološki manjak) tijekom poslovne godine i/ili

2. tijekom skladištenja i prijevoza proizvoda koji s obzirom na osobine proizvoda nastaju kaliranjem, lomom, kvarom ili rastepom, a porezna osnovica za priznavanje gubitaka ili manjkova je količina trošarinskih proizvoda smještena u trošarinskom skladištu tijekom poslovne godine.

(2) Gubici iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mogu se utvrđivati:

1. neposredno nakon nastajanja ili

2. godišnjim popisom (inventurom) zaliha proizvoda ili u kraćim rokovima ako se provodi popis zaliha proizvoda i tijekom poslovne godine.

(3) Gubitke ili manjke iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje trošarinski obveznik i o tome sastavlja zapisnik kojeg je obvezan dostaviti nadležnom carinskom uredu kao prilog mjesečnom izvješću za mjesec kada je utvrđen.

(4) Gubici ili manjci trošarinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom najviše do visine utvrđene posebnim propisima ili na temelju tehničkih propisa koji vrijede za pojedinu vrstu trošarinskih proizvoda ili drugih dokumenata sastavljenih temeljem jednog od europskih standarda.

(5) Gubici ili manjci trošarinskih proizvoda nastali uslijed nepredviđenog slučaja ili više sile, osim krađe ili teške krađe, priznaju se do visine utvrđene očevidnikom nadležnog tijela za procjenu šteta.

(6) Odredbe iz ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, registriranog primatelja, povremeno registriranog primatelja, oslobođenog korisnika, registriranog pošiljatelja, proizvođača izvan sustava odgode, primatelja u Republici Hrvatskoj koji prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici te kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske kod prodaje na daljinu.

Uništenje trošarinskih proizvoda pod carinskim nadzorom

Članak 29.

(1) Uništenje trošarinskih proizvoda pod carinskim nadzorom se ne može izvršiti bez prisustvovanja ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda.

(2) O namjeri uništenja trošarinskih proizvoda ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj i oslobođeni korisnik dužni su nadležnom carinskom uredu najkasnije tri dana prije planiranog uništenja trošarinskih proizvoda podnijeti prijavu za uništenje u pisanom obliku. Nakon provedenog uništenja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda mora sastaviti bilješku/zapisnik u dva primjerka u kojemu navodi razloge uništenja trošarinskih proizvoda te jedan primjerak uručuje podnositelju zahtjeva, a izvornik pohranjuje u carinskom uredu.

POGLAVLJE V. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 30.

(1) Pri utvrđivanju namjene trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona, u vezi s oslobođenjem od plaćanja trošarine prema članku 37. stavka 1. Zakona, posebno se uzima u obzir:

1. komercijalni status osobe koja drži proizvode i razlog njihova držanja

2. mjesto gdje se proizvodi nalaze ili, ako je s obzirom na okolnosti slučaja primjereno, vrsta prijevoza

3. dokumente koji se odnose na proizvode

4. svojstva proizvoda

5. količinu proizvoda

6. druge okolnosti koje se smatra relevantnima.

(2) U svrhu primjene stavka 1. točke 5. ovoga članka smatra se da uneseni proizvodi nisu namijenjeni za komercijalne svrhe ako njihove količine ne prelaze:

– 800 komada cigareta

– 400 komada cigarilosa

– 200 komada cigara

– 1,0 kilogram duhana za pušenje

– 10 litara jakog alkoholnog pića

– 20 litara međuproizvoda

– 90 litara vina, uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina

– 110 litara piva

– 1,0 kilogram grijanog duhanskog proizvoda

– 100 mililitara e-tekućine

– 1,0 kilograma novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona.

(3) Na oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 37. stavka 3. Zakona za trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. Zakona koje u malim pošiljkama besplatno šalju fizičke osobe iz drugih država članica drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe provedbenog propisa o ostvarivanju prava na oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja.

(4) Količine trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona koje u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja besplatno šalju fizičke osobe iz drugih država članica drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj ne mogu prelaziti količine iz stavka 2. ovoga članka.

POGLAVLJE VI. TROŠARINSKA OBRAČUNSKA PRIJAVA

Članak 31.

(1) Trošarinska obračunska prijava iz članka 12. stavka 5. Zakona podnosi se u dva primjerka, a dužni iznos trošarine plaća se u roku od osam dana od dana kada je proveden nadzor kojim je utvrđeno da se trošarinski proizvodi nalaze u okolnostima koje uvjetuju nastanak trošarinskog duga.

(2) Trošarinska obračunska prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu TOP koji je tiskan u Prilogu 12 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

POGLAVLJE VII. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 32.

(1) Osobe iz članka 39. Zakona podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku u dva primjerka i mora sadržavati činjenice na kojima je zahtjev utemeljen, priložene isprave i dokumente kojima se dokazuje osnovanost zahtjeva za povrat trošarine ovisno o prirodi zahtjeva te druge dokaze koje nadležni carinski ured s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

(3) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 1. točke 1. Zakona dokazuje se na osnovu evidencije proizvođača trošarinskih proizvoda o trošarinskim proizvodima na koje je plaćena trošarina, a upotrijebljenim u proizvodnji novih trošarinskih proizvoda uz dokaz da je na iste plaćena trošarina te na osnovu evidencija o vrsti i količini proizvedenih novih trošarinskih proizvoda.

(4) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 1. točke 2. Zakona dokazuje se potvrdom o izvozu trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda s teritorija Europske unije koja je izrađena temeljem ovjere nadležnog carinskog ureda izlaza određenog u članku 329. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447 od 24. studenog 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.) (dalje u tekstu: Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447), te dokazom da je plaćena trošarina na proizvode koji su izvezeni.

(5) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona dokazuje se na osnovu evidencija o korištenju trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 68. stavka 1. točke 4. do 12. i članka 105. stavka 1. i 8. Zakona, a sukladno odobrenju iz članka 26. Zakona, uz dokaz da je na iste plaćena trošarina.

(6) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 1. točke 4. Zakona dokazuje se zapisnikom o degradaciji energenata kojeg ovjerava odgovorna osoba na lokaciji nastanka degradacije i ovlašteni carinski službenik koji je po nastalom događaju, odnosno nakon laboratorijski utvrđene degradacije, a po pozivu odgovorne osobe na samom mjestu obavio očevid te izvršio plombiranje cisterne koja prevozi degradirane energente do trošarinskog skladišta proizvođača. U zapisniku o degradaciji i priloženoj dokumentaciji moraju biti vidljive količine i vrste zagađenih ili slučajno pomiješanih energenata. Zahtjevu za povrat plaćene trošarine potrebno je priložiti i dokaz trošarinskog skladišta proizvođača o zaprimanju cisterne s iskazanim količinama energenata izmjerenog propisanim mjerilima te dokazom da je skidanje plombe izvršeno uz prisutnost ovlaštenog carinskog službenika.

(7) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 39. stavka 2. Zakona na duhanske proizvode iz članka 94. Zakona dokazuje se dokumentom o iznosu u drugu državu članicu te dokazom da je plaćena trošarina u Republici Hrvatskoj.

(8) Pravo na povrat razlike više plaćene trošarine iz članka 76. stavka 4. Zakona dokazuje se propisanim evidencijama i dokazom da je plaćena trošarina, uz podnošenje zahtjeva prema stavku 2. ovoga članka.

(9) Pravo na povrat plaćene trošarine i uništenje neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom iz članka 93. Zakona dokazuje se specifikacijom neupotrebljivih duhanskih prerađevina čije se uništenje traži koja se prilaže uz zahtjev.

POGLAVLJE VIII. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA

Odjeljak 1. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Elektronički trošarinski dokument

Članak 33.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 41. i 42. Zakona dozvoljeno je uz e-TD u računalnom sustavu iz članka 45. Zakona odnosno u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS sustavu – engl. Excise Movement and Control System).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske temeljem pojednostavnjenog postupka, kretanje je dozvoljeno bez primjene e-TD-a odnosno uz druge isprave u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(3) U odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda te pravila i postupaka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti računalnog sustava iz članka 52. Zakona primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009) uključujući sve njezine izmjene i dopuune.

Postupanje prilikom kretanja uz primjenu Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda i elektronička razmjena poruka

Članak 34.

(1) Kada se elektroničkom provjerom podataka u nacrtu e-TD-a kojeg je podnio pošiljatelj u skladu s člankom 48. stavkom 1. i člankom 49. stavkom 1. Zakona utvrdi da podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom pošiljatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave dokumentu dodjeljuje JRO i o tome obavještava pošiljatelja te šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka odnosno e-TD sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona ili

2. elektroničku poruku validacije podataka odnosno e-TD sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom pošiljatelju i računalnom sustavu nadležnog tijela države članice odredišta koji isti šalje sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju, u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke a), b), c) i d) i članka 42. stavka 2. Zakona.

(2) Kada se trošarinski proizvodi otpremaju do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije (izvoz), računalni sustav Carinske uprave šalje:

1. elektroničku poruku validacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točke 4. Zakona ili

2. e-TD računalnom sustavu nadležnog tijela države članice kojoj će biti podnesena izvozna carinska deklaracija u skladu s člankom 221. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (u daljnjem tekstu: država članica izvoza), u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke e) Zakona.

(3) Kada pošiljatelj u Republici Hrvatskoj želi otkazati e-TD u skladu s odredbama članka 48. stavka 4. i članka 49. stavka 3. Zakona mora ispuniti polja u nacrtu poruke o otkazivanju i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave.

(4) Kada pošiljatelj u Republici Hrvatskoj želi tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine promijeniti mjesto odredišta u skladu s člankom 48. stavkom 5. i člankom 49. stavkom 4. Zakona mora ispuniti polja u nacrtu poruke o promjeni odredišta i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave.

(5) Primatelj – osoba iz članka 35. stavka 1. Zakona podnosi obavijest o primitku trošarinskih proizvoda u skladu s člankom 49. stavkom 7. Zakona na obrascu obavijesti o primitku koji je sastavni dio posebnog propisa kojim se uređuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije, uz koju prilaže potvrdu o oslobođenju od plaćanja trošarine. Nadležni područni carinski ured potvrđuje završetak kretanja koristeći računalni sustav iz članka 45. Zakona.

(6) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku u skladu s člankom 48. stavkom 6. odnosno člankom 49. stavkom 5. Zakona, računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, odnosno registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju. Ako su podaci ispravni računalni sustav Carinske uprave sustavu primatelja potvrđuje da je potvrda o primitku obrađena i evidentirana u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda i o tome šalje:

1. elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona ili

2. elektroničku poruku odnosno potvrdu o primitku računalnom sustavu nadležnog tijela države članice otpreme koji istu šalje sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom pošiljatelju, u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 3. Zakona.

(7) U slučaju iz članka 48. stavka 7. i članka 49. stavka 8. Zakona računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o izvozu i, nakon uspješne provjere, šalje potvrdu o izvozu pošiljatelju u Republici Hrvatskoj – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta odnosno računalnom sustavu nadležnog tijela države članice otpreme koji istu šalje pošiljatelju.

(8) Kada u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke e) računalni sustav Carinske uprave zaprimi od računalnog sustava nadležnog tijela države članice izvoza potvrdu o izvozu istu prosljeđuje sustavu pošiljatelja u Republici Hrvatskoj.

(9) U slučaju iz članka 38. stavka 8. ovoga Pravilnika, nadležni carinski ured prema mjestu isporuke energenata potvrđuje završetak kretanja koristeći računalni sustav iz članka 45. Zakona, temeljem dokumentacije koju su trošarinski obveznici koji vrše opskrbu plovnih objekata ili plovila dužni dostaviti najkasnije petog radnog dana od dana završetka kretanja, odnosno isporuke energenata. Dokumentacija potrebna za pravilan završetak kretanja mora biti u skladu s dokumentacijom propisanom posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

Direktna isporuka

Članak 35.

(1) Mjesto direktne isporuke u Republici Hrvatskoj iz članka 43. Zakona odobrava nadležni carinski ured ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju na temelju pisanog zahtjeva s naznačenim podacima o mjestu direktne isporuke odnosno mjestima direktne isporuke i identifikacijskoj oznaci mjesta direktne isporuke (maksimalno 10 alfanumeričkih znakova). U odobrenje se upisuje adresa mjesta direktne isporuke i pripadajuća identifikacijska oznaka.

(2) Za mjesto direktne isporuke može se odobriti prostor koji udovoljava sljedećim kriterijima:

1. odgovarajući prostor na teritoriju Republike Hrvatske s prostorno-operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju (skladišni i /ili proizvođački prostor)

2. prostor koji je u vlasništvu, odnosno zakupu/najmu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja, a koje je različito od mjesta primitka navedenog u trošarinskom odobrenju, odnosno odobrenju za registriranog primatelja (npr. benzinske postaje, pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda i sl.) i/ili prostor koji nije u vlasništvu ili stvarnom posjedu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja (lokacija krajnjeg kupca)

3. prostor koji posjeduje sustav računovodstvenog praćenja poslovanja i vođenja evidencija i

4. prostor u kojem se može osigurati provedba nadzora.

Rezervni postupak u slučaju nedostupnosti računalnog sustava (fallback)

Članak 36.

(1) Kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan, pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu rezervnog postupka iz članka 52. Zakona ako prije početka kretanja:

1. obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja (u daljnjem tekstu: Trošarinski ured za vezu) o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi presliku papirnatog dokumenta koji prati kretanje trošarinskih proizvoda i sadrži iste podatke kao i nacrt e-TD-a iz članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1. Zakona. Papirnati dokument se izdaje u skladu s člankom 52. stavkom 1. Zakona.

2. dobije suglasnost Trošarinskog ureda za vezu

3. omogući provjeru podataka iz papirnatog dokumenta.

(2) Ako je računalni sustav pošiljatelja nedostupan, pošiljatelj je dužan, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja i informacije o razlozima nedostupnosti svog sustava.

(3) Za potrebe izdavanja papirnatog dokumenta iz stavka 1. ovoga članka pošiljatelj može koristiti Obrazac A »Rezervni postupak – Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine«, koji je tiskan u Prilogu 13 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Kada računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja postane dostupan, pošiljatelj odmah podnosi računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-TD-a u skladu s člankom 48. stavkom 1. i člankom 49. stavkom 1. Zakona. Kada računalni sustav Carinske uprave potvrdi podatke u e-TD-u, taj dokument zamjenjuje papirnati dokument iz stavka 1. ovoga članka. Članak 34. stavci 1. i 2. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju. Dok podaci nisu potvrđeni u skladu s člankom 48. stavkom 1. i člankom 49. stavkom 1. Zakona smatra se da se kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine odvija uz primjenu papirnatog dokumenta iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Pošiljatelj je dužan čuvati presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji.

(6) Kada pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta u smislu članka 48. stavka 5. i članka 49. stavka 4. Zakona, a računalni sustav nije dostupan, dužan je prije promjene odredišta o tome obavijestiti Trošarinski ured za vezu i dostaviti podatke o novom odredištu. Pošiljatelj podatke dostavlja putem papirnatog dokumenta koji se izdaje u skladu s člankom 52. stavkom 1. Zakona. Kada računalni sustav postane dostupan, na odgovarajući način se primjenjuju stavci 4. i 5. ovoga članka.

(7) Obavijest i papirnati dokument iz stavka 1., 6. i 10. ovoga članka pošiljatelj odnosno primatelj u Republici Hrvatskoj dostavlja Trošarinskom uredu za vezu drugim sredstvima komunikacije odnosno putem elektroničke pošte (na adresu: [email protected]), fax-a ili osobno na adresu Carinske uprave Središnjeg ureda.

(8) Za potrebe izdavanja papirnatog dokumenta iz stavka 6. ovoga članka pošiljatelj može koristiti Obrazac B »Rezervni postupak – Prateći dokument za promjenu odredišta«, koji je tiskan u Prilogu 14 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(9) Kada Trošarinski ured za vezu primi od nadležnog tijela države članice odredišta papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku ili od nadležnog tijela države članice izvoza papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o izvozu, a koji dokumenti potvrđuju da je kretanje završilo, iste prosljeđuje pošiljatelju u Republici Hrvatskoj ili ga drže dostupnim za pošiljatelja.

(10) Kada je računalni sustav Carinske uprave i/ili primatelja u Republici Hrvatskoj nedostupan, kao i kada u slučaju nedostupnosti računalnog sustava u državi članici otpreme pošiljatelj još uvijek nije podnio e-TD, te primatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti sukladno članku 48. stavku 6. i članku 49. stavku 5. ovoga Zakona, primatelj mora, osim u posebno opravdanim slučajevima, odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda podnijeti Trošarinskom uredu za vezu papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i potvrđuje da je kretanje završilo te presliku tog dokumenta čuvati u svojoj evidenciji. Papirnati dokument se izdaje u skladu s člankom 52. stavkom 1. Zakona.

(11) Za potrebe izdavanja papirnatog dokumenta iz stavka 10. ovoga članka primatelj može koristiti Obrazac C »Rezervni postupak – Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu«, koji je tiskan u Prilogu 15 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(12) Trošarinski ured za vezu šalje presliku papirnatog dokumenta iz stavka 10. ovoga članka pošiljatelju u Republici Hrvatskoj ili nadležnom tijelu države članice otpreme koja ga dostavlja pošiljatelju ili ga drži dostupnim za pošiljatelja, osim u slučaju kada potvrda o primitku propisana u članku 48. stavku 6. i članku 49. stavku 5. ovoga Zakona može biti odmah podnesena od strane primatelja putem računalnog sustava ili u posebno opravdanim slučajevima.

(13) Kada računalni sustav postane dostupan odnosno kada u slučaju iz stavka 10. ovoga članka pošiljatelj podnese e-TD, primatelj odmah postupa u skladu s člankom 48. stavkom 6. i člankom 49. stavkom 5. ovoga Zakona. Članak 34. stavak 6. Pravilnika odgovarajuće se primjenjuje.

(14) Ako pri završetku izvoza, u slučajevima iz članka 48. stavka 7. i članka 49. stavka 8. Zakona, računalni sustav Carinske uprave nije dostupan, kao i kada u slučaju nedostupnosti računalnog sustava države članice otpreme pošiljatelj još uvijek nije podnio e-TD, zbog čega nije moguće ispostaviti potvrdu o izvozu carinski ured kod kojeg su obavljene izvozne formalnosti šalje papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao i potvrda o izvozu i potvrđuje da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode završeno pošiljatelju u Republici Hrvatskoj odnosno Trošarinskom uredu za vezu koji ga šalje nadležnom tijelu države članice otpreme, osim u slučaju kada potvrda o izvozu može biti odmah podnesena putem računalnog sustava ili u posebno opravdanim slučajevima.

(15) Kada računalni sustav postane dostupan odnosno kada u slučaju iz stavka 14. ovoga članka pošiljatelj podnese e-TD, carinski ured kod kojeg su obavljene izvozne formalnosti postupa u skladu s člankom 48. stavkom 7. i člankom 49. stavkom 8. Zakona. Članak 34. stavak 7. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuje.

(16) Poslove Trošarinskog ureda za vezu, sukladno unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Carinske uprave, izvan uredovnog radnog vremena obavlja ustrojstvena jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda, nadležna za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima (Help Desk).

Drugi dokazi o završetku kretanja

Članak 37.

Drugi dokaz o završetku kretanja iz članka 53. stavka 1. Zakona je dokument, ovjeren od strane nadležnog tijela države članice odredišta, koji u slučajevima iz članka 41. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona, članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke a), b), c) i d) i stavka 1. točke 2. Zakona dokazuje da su trošarinski proizvodi isporučeni na mjesto odredišta odnosno dokument, ovjeren od strane nadležnog tijela države članice izvoza/države članice u kojoj se nalazi carinski ured izlaza koji u slučajevima iz članka 41. stavka 1. točke 4. Zakona ili članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke e) Zakona dokazuje da su trošarinski proizvodi napustili teritorij Europske unije.

Pojednostavnjeni postupak

Članak 38.

(1) Pojednostavnjeni postupak za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na području Republike Hrvatske između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta iz članka 46. stavka 1. Zakona se može provoditi samo uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(2) Pojednostavnjeni postupak iz stavka 1. ovoga članka je postupak u kojem se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dokumentira uobičajenim trgovačkim ispravama uz odstupanje od elektroničkog nadzora kretanja iz članka 45. Zakona.

(3) Prilikom kretanja trošarinskih proizvoda u pojednostavnjenom postupku iz stavka 1. ovoga članka trošarinske proizvode prati trgovačka isprava iz stavka 2. ovoga članka koja mora sadržavati:

1. oznaku »Pojednostavnjeni postupak kretanja trošarinskih proizvoda«

2. broj isprave

3. mjesto i datum otpreme

4. trošarinski broj trošarinskog skladišta otpreme i trošarinskog skladišta odredišta

5. vrstu i registracijsku oznaku prijevoznog sredstva

6. evidencijski broj instrumenta osiguranja i

7. količinu, vrstu i trgovački naziv trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama KN.

(4) Trgovačka isprava iz stavka 2. ovoga članka izdaje se u tri primjerka, i to:

1. prvi primjerak trošarinsko skladište otpreme zadržava za sebe i svoju evidenciju

2. drugi i treći primjerak prate pošiljku do trošarinskog skladišta odredišta koje provjerava pošiljku i ovjerava prijem te drugi primjerak zadržava za sebe

3. treći primjerak trošarinsko skladište odredišta vraća trošarinskom skladištu otpreme.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, kretanje se može dokumentirati i drugim ispravama koje nadležni carinski ured odobri u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(6) Pojednostavnjeni postupak odstupanja od elektroničkog nadzora kretanja iz članka 45. Zakona primjenjuje se i u drugim slučajevima kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske i to u slučajevima iz članka 46. stavka 2. Zakona i stavka 7., 10. i 11. ovoga članka.

(7) Kretanje energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 105. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, a koje se u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske na način da se energenti otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov kojim se obavljaju komercijalna operacija u zračnom prometu, odnosno plovni objekt ili plovilo dozvoljeno je bez primjene e-TD-a. e-TD se neće zahtijevati niti u situacijama kada se energenti koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 105. stavka 1. točke 1. Zakona isporučuju javnim tijelima za potrebe tih tijela odnosno kada se otpremaju u spremnik korisnika koji obavlja komercijalnu djelatnost u zračnom prometu, neovisno o tome otpremaju li se energenti iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, ako se opskrba plovnih objekata ili plovila energentima koji se koriste kao pogonsko gorivo za namjene iz članka 105. stavka 1. točke 2. Zakona ne vrši neposredno u plovni objekt ili plovilo, nego prijevoznim sredstvima iz trošarinskog skladišta do mjesta opskrbe, kretanje se mora odvijati uz primjenu računalnog sustava iz članka 45. Zakona odnosno uz e-TD. Trošarinski obveznici koji vrše opskrbu su u tom slučaju dužni podnijeti e-TD za svaku isporuku pogonskog goriva te carinskom uredu nadležnom prema mjestu opskrbe dostaviti dokumentaciju potrebnu za pravilan završetak kretanja radi unošenja u računalni sustav u skladu s člankom 34. stavkom 9. ovoga Pravilnika.

(9) U smislu stavaka 7. i 8. ovoga članka smatra se da se energenti otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo ako se isporuka energenata obavlja iz trošarinskog skladišta koje je smješteno na području (unutar) zračne luke ili luke cjevovodima ili internim prijevozom u okviru te zračne luke odnosno luke bez napuštanja tog područja.

(10) Kretanje duhanskih prerađevina te alkohola i alkoholnih pića koje se odvija na teritoriju Republike Hrvatske iz trošarinskog skladišta do carinskog skladišta dozvoljeno je uz uobičajenu komercijalnu ispravu.

(11) Kretanje duhanskih prerađevina te alkohola i alkoholnih pića koji su prodani u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij dozvoljeno je bez primjene računalnog sustava iz članka 45. Zakona odnosno bez e-TD-a.

Posebnosti kretanja trošarinskih proizvoda između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika

Članak 39.

(1) Računalni sustav Carinske uprave iz članka 47. stavka 1. Zakona vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-PTD-a koji je podnesen u skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakona. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav o tome šalje elektroničku poruku pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta. Ako su podaci ispravni računalni sustav dokumentu dodjeljuje referentnu oznaku.

(2) Računalni sustav Carinske uprave iz članka 47. stavka 1. Zakona vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku koja je podnesena u skladu s člankom 47. stavkom 5. Zakona. Ako podaci nisu ispravni računalni sustav o tome šalje elektroničku poruku primatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta. Ako su podaci ispravni računalni sustav primatelju potvrđuje da je potvrda o primitku obrađena i evidentirana.

(3) Struktura i sadržaj nacrta e-PTD-a iz članka 47. stavka 2. Zakona i potvrde o primitku iz članka 47. stavka 5. Zakona s uputama za popunjavanje definirane su u Prilogu 16 »Nacrt elektroničkog pratećeg trošarinskog dokumenta i elektronički prateći trošarinski dokument (e-PTD)« i Prilogu 17 »Potvrda o primitku« ovoga Pravilnika.

(4) Kada računalni sustav iz članka 47. stavka 1. Zakona nije dostupan te pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne može postupiti u skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakona odnosno primatelj – oslobođeni korisnik ne može postupiti u skladu s člankom 47. stavkom 5. Zakona, nadležni carinski ured pošiljatelja odnosno primatelja može odobriti početak kretanja ili završetak kretanja uz primjenu rezervnog postupka.

(5) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može započeti kretanje uz primjenu rezervnog postupka ako prije početka kretanja:

1. obavijesti nadležni carinski ured o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi komercijalnu ispravu koja prati trošarinske proizvode

2. dobije suglasnost nadležnog carinskog ureda

3. omogući provjeru podataka iz komercijalne isprave.

(6) Kada je računalni sustav nedostupan, primatelj mora odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda obavijestiti nadležni carinski ured o nemogućnosti podnošenja potvrde o primitku i dostaviti komercijalnu ispravu koja potvrđuje da je kretanje završilo.

(7) Kada računalni sustav postane dostupan, pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odmah postupa u skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakona odnosno primatelj – oslobođeni korisnik odmah postupa u skladu s člankom 47. stavkom 5. Zakona.

(8) Do uspostave računalnog sustava iz članka 47. stavka 1. Zakona kretanje između pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i primatelja – oslobođenog korisnika se u skladu s člankom 143. Zakona odvija uz papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD).

(9) PTD ispostavlja pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika i podnosi ga na propisanom obrascu u četiri primjerka, i to:

1. prvi primjerak pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta zadržava za sebe i svoju evidenciju

2. drugi, treći i četvrti primjerak prate pošiljku trošarinskih proizvoda do primatelja – oslobođenog korisnika koji provjerava pošiljku i ovjerava prijem pošiljke na svim primjercima te drugi primjerak zadržava za sebe i svoju evidenciju

3. treći primjerak primatelj vraća pošiljatelju

4. četvrti primjerak primatelj – oslobođeni korisnik bez odlaganja dostavlja nadležnom odredišnom carinskom uredu.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište uz prethodnu suglasnost nadležnog carinskog ureda u skladu s člankom 41. stavkom 4. Zakona, na odgovarajući način se primjenjuje stavak 9. ovoga članka.

(11) PTD mora biti ispisan tiskanim slovima tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano tako da nije moguće ništa dopisivati. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

(12) Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od pet mm manje ili osam mm više u pogledu dužine.

(13) Na PTD-u se mogu upisati tri zasebna opisa trošarinskih proizvoda koji moraju pripadati istoj kategoriji trošarinskih proizvoda.

(14) Obrazac PTD s uputama za popunjavanje tiskan je u Prilogu 18 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Posebnosti otpreme alkohola i alkoholnih pića za namjene iz članka 68. stavka 1. točke 4. do 12. Zakona

Članak 40.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati alkohol i alkoholna pića za namjene iz članka 68. stavka 1. točaka 4. do 12. Zakona bez obračuna trošarine uz dokument iz članka 39. ovoga Pravilnika i pod sljedećim uvjetima:

1. da alkohol i alkoholna pića otprema na temelju pisane narudžbe oslobođenog korisnika u kojoj mora biti navedena vrsta i količina alkohola i alkoholnih pića te volumni udjel stvarnog alkohola u tim proizvodima

2. da prije otpreme alkohola i alkoholnih pića, odnosno prije izdavanja računa oslobođenom korisniku zatraži presliku odobrenja za oslobođenog korisnika

3. da na računu upiše klauzulu da je alkohol i alkoholno piće otpremljeno bez obračunane trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika s pozivom na broj i datum odobrenja.

(2) Ako se alkohol i alkoholna pića nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju odobrenje za oslobođenog korisnika može se priložiti ugovoru o postupnom nabavljanju ili pri prvoj narudžbi. Kod svake sljedeće otpreme ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidencije o oslobođenim korisnicima i otpremljenim količinama alkohola i alkoholnih pića za svrhe navedene u članku 68. stavku 1. točkama 4. do 12. Zakona, i to po vrstama proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola u tim proizvodima.

Posebnosti otpreme energenata za namjene iz članka 105. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona

Članak 41.

(1) Pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti nabavlja energente iz članka 51. stavka 1. Zakona za namjene iz članka 105. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona dužna je ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika prema članku 26. Zakona.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta otprema energente iz trošarinskog skladišta za namjene iz članka 105. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. Zakona bez obračunate trošarine uz dokument iz članka 39. ovoga Pravilnika i pod sljedećim uvjetima:

1. da se energenti otpremaju oslobođenom korisniku na temelju narudžbe u pisanom obliku, a u kojoj mora biti navedena vrsta i količina energenata

2. da mu oslobođeni korisnik prije nabave energenta dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i izjavu u pisanom obliku koja sadrži podatak o preostalim neiskorištenim količinama energenata na koju se odobrenje odnosi

3. da na računu upiše napomenu da su energenti otpremljeni bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja.

(3) Ako se energenti nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju može se odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim otpremama ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na računu se poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

(4) Neovisno o odredbi stavka 1. ovoga članka energente koje proizvođač električne energije nabavlja u okviru svoje registrirane djelatnosti za proizvodnju električne energije sukladno članku 105. stavku 1. točki 3. Zakona dužan je ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika prema članku 26. Zakona.

Odjeljak 2. KRETANJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TROŠARINSKIH PROIZVODA PUŠTENIH U POTROŠNJU

Pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument

Članak 42.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a koji se otpremaju u komercijalne svrhe u drugu državu članicu primatelju koji obavlja registriranu djelatnost, dozvoljeno je uz pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PPTD), odnosno komercijalni dokument sukladno članku 54. Zakona.

(2) PPTD ispostavlja pošiljatelj na propisanom obrascu u tri primjerka i to:

1. prvi primjerak zadržava pošiljatelj,

2. drugi primjerak prati kretanje trošarinskih proizvoda te ga zadržava primatelj,

3. treći primjerak prati kretanje trošarinskih proizvoda te ga primatelj vraća pošiljatelju.

(3) Primjerak Obrasca PPTD s uputama za popunjavanje, koji se može koristiti kao pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument, tiskan je u Prilogu 19 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) PPTD mora biti ispisan tiskanim slovima tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano tako da nije moguće ništa dopisivati. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

(5) Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od pet mm manje ili osam mm više u pogledu dužine.

Obavijest o namjeravanom primitku/otpremi trošarinskih proizvoda

Članak 43.

(1) Primatelj koji u skladu s člankom 54. stavkom 7. i 8. Zakona prima trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici, kao i prodavatelj ili njegov porezni zastupnik iz članka 55. stavka 3. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 20 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Pošiljatelj koji u skladu s člankom 54. stavkom 1. i 6. Zakona otprema trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj, kao i prodavatelj iz članka 55. stavka 2. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 21 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Odjeljak 3. MALI PROIZVOĐAČI VINA

Otprema vina iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu

Članak 44.

(1) Mali proizvođač vina iz članka 78. Zakona koji u skladu s člankom 57. stavkom 1. Zakona otprema vino u drugu državu članicu podnosi nadležnom carinskom uredu prije otpreme vina obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s vinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu na Obrascu O-OMPV-vinski dokument koji je tiskan u Prilogu 22 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Kretanje se odvija uz prateći dokument iz članka 57. stavka 1. točke 1. Zakona, odnosno uz vinski dokument.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odobrenje iz članka 57. stavka 2. Zakona za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu s e-TD-om može zatražiti osoba koja u smislu članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika ima ovlaštenje za rad u statusu malog proizvođača vina, odnosno osoba koja ispunjava uvjete za malog proizvođača vina iz članka 78. stavka 1. i 2. Zakona. Zahtjev za izdavanje odobrenja za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s e-TD-om podnosi se najkasnije sedam dana prije planirane otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu odnosno zajedno sa prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika. Zahtjev za izdavanje odobrenja malom proizvođaču vina za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom na temelju članka 57. stavka 2. Zakona podnosi se na Obrascu Z e-TD-MPV koji je tiskan u Prilogu 23 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ovjeren od strane nadležnog carinskog ureda smatra se odobrenjem za otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije s e-TD-om. Odobrenje se izdaje osobi koja je već ishodila status malog proizvođača vina u smislu članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka prestaje važiti na zahtjev nositelja odobrenja ili ako nadležni carinski ured ukine odobrenje.

(5) Nadležni carinski ured ukida odobrenje iz stavka 3. ovoga članka ako nositelj prestane ispunjavati uvjete za malog proizvođača vina iz članka 78. Zakona te ako je odobrenje bilo izdano na temelju netočnih podataka.

(6) Mali proizvođač vina – nositelj odobrenja iz stavka 3. ovoga članka podnosi nadležnom carinskom uredu, u smislu članka 57. stavka 3. Zakona, obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, kao i dostavlja podatke u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 684/2009 na Obrascu O-OMPV-e-TD koji je tiskan u Prilogu 24 ovoga Pravilnika.

(7) Na temelju podataka iz stavka 6. ovoga članka nadležni carinski ured podnosi nacrt e-TD-a u ime i za račun malog proizvođača vina – nositelja odobrenja iz stavka 3. ovoga članka. Nadležni carinski ured dostavlja malom proizvođaču vina – nositelju odobrenja podatak o JRO e-TD-a, kao i ispis e-TD-a za otpremu pošiljke vina za koju su dostavljeni podaci u skladu sa stavkom 6. ovoga članka.

(8) Iznimno, nadležni carinski ured može malom proizvođaču vina posebno odobriti da koristi računalni sustav iz članka 45. Zakona za otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije. Mali proizvođač vina je dužan naznačiti u zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka namjeru korištenja računalnog sustava iz članka 45. Zakona za otpreme vina na navedena odredišta.

(9) Mali proizvođač vina koji otprema vino u skladu sa stavkom 8. ovoga članka temeljem odobrenja nadležnog carinskog ureda, mora prije otpreme vina ispuniti uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(10) Mali proizvođač vina koji u smislu članka 57. stavka 4. Zakona otprema vino u drugu državu članicu primatelju koji ne posluje u sustavu odgode plaćanja trošarine mora prije otpreme vina o tome obavijestiti nadležni carinski ured na Obrascu O-OP koji je tiskan u Prilogu 21 ovoga Pravilnika, kao i ispostaviti PPTD.

Primitak vina iz druge države članice

Članak 45.

(1) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj u smislu članka 58. stavka 1. Zakona prima vino od malog proizvođača vina iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine uz prateći dokument iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/260 (SL L 58, 28.2.2018., str. 1.), u obvezi je obavijestiti nadležni carinski ured o primljenim količinama vina u roku od pet radnih dana od dana primitka putem obavijesti o primitku vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s vinskim dokumentom od malog proizvođača vina iz druge države članice na Obrascu O-PMPV koji je tiskan u Prilogu 25 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj u smislu članka 58. stavka 2. Zakona prima vino iz druge države članice od malog proizvođača vina koji ne posluje u sustavu odgode plaćanja trošarine u obvezi je obavijestiti nadležni carinski ured o namjeravanom primitku vina na Obrascu O-PP koji je tiskan u Prilogu 20 ovoga Pravilnika.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I. ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Odjeljak 1. OZNAČAVANJE ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA

Označavanje alkohola i alkoholnih pića posebnim markicama

Članak 46.

(1) Proizvodi iz članka 71. stavka 1. Zakona za koje je propisana obveza označavanja posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: posebna markica) moraju ispred količinske oznake i broja serije imati otisnute sljedeće slovne oznake serije:

1. »D« – za sve proizvode koji se proizvedu i puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj

2. »U« – za sve proizvode uvezene i/ili unesene i puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj, u trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj

3. »E« – za sve proizvode koji se izvoze i/ili iznose iz Republike Hrvatske, u trenutku otpreme u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije.

(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka označavaju se posebnom markicom samo ako su u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara.

(3) Proizvodi koji se proizvode u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su za pokusnu (probnu) proizvodnju, odnosno probno označavanje moraju biti označeni posebnim markicama koje imaju otisnut broj serije i slovnu oznaku »P«.

(4) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koje je proizveo proizvođač iz članka 81. Zakona kada su namijenjeni otpremi:

1. ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne moraju biti označeni posebnom markicom

2. u drugu državu članicu ili otpremi do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije označavaju se posebnom markicom sukladno stavku 1. točki 3. ovoga članka.

(5) Registrirani primatelj i povremeno registrirani primatelj mogu proizvode iz stavka 1. ovoga članka označiti posebnom markicom u mjestu primitka trošarinskih proizvoda navedenom u odobrenju za registriranog primatelja, odnosno odobrenju za povremeno registriranog primatelja.

(6) Posebnom markicom ne moraju biti označeni proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se iz jednog trošarinskog skladišta otpremaju u drugo trošarinsko skladište radi prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij uz predočenje ukrcajne karte.

Podnošenje zahtjeva za tiskanje posebnih markica

Članak 47.

(1) Zahtjev za tiskanje posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića podnosi se nadležnom carinskom uredu.

(2) Zahtjev za tiskanje posebnih markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-AL jednom mjesečno, i to do petog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-AL tiskan je u Prilogu 26 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Naručivanje posebnih markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost posebnih markica po ispostavljenom predračunu.

(4) Prvi zahtjev za tiskanje posebnih markica, kao i zahtjev za naredni mjesec po kojemu se naručuju količine posebnih markica dvostruko i više od dvostruke količine iznad prosjeka naručenih posebnih markica u posljednja tri mjeseca treba podnijeti najmanje 30 dana prije preuzimanja posebnih markica.

(5) Nadležni carinski ured objedinjuje zaprimljene zahtjeve i sljedećeg radnog dana po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka dostavlja zahtjev za tiskanje posebnih markica Središnjem uredu.

Preuzimanje i izdavanje posebnih markica

Članak 48.

(1) Središnji ured preuzima posebne markice od tiskare na način i po postupku propisanom za prijevoz vrijednosnica te ih pohranjuje u glavni trezor koji se nalazi u Središnjem uredu do isporuke nadležnim carinskim uredima.

(2) Središnji ured vodi evidenciju o naručenim i preuzetim posebnim markicama od tiskare i isporučenim posebnim markicama nadležnim carinskim uredima.

(3) Ovlaštena osoba nadležnog carinskoga ureda izdaje posebne markice podnositelju zahtjeva temeljem potvrde o izdavanju/preuzimanju posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića na Obrascu P-AL koji je tiskan u Prilogu 27 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Nadležni carinski ured vodi evidenciju o preuzetim i isporučenim posebnim markicama podnositeljima zahtjeva za tiskanje posebnih markica.

(5) Preuzimatelj posebnih markica mora ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda predati ovlaštenje o preuzimanju posebnih markica koje mu je izdao podnositelj zahtjeva.

(6) Podnositelji zahtjeva za tiskanje posebnih markica ne smiju preuzimati posebne markice izravno od tiskare.

Postupanje s posebnim markicama

Članak 49.

(1) Posebne markice se moraju lijepiti na način da dio posebne markice mora biti preko čepa, odnosno zatvarača boce, tako da se pri otvaranju boce posebna markica ošteti. Položaj posebne markice može biti preko čepa (u obliku slova »U«), do pola čepa (u obliku slova »L«) te oko čepa, tako da se pri otvaranju ošteti.

(2) Ako se proizvodi iz članka 46. ovoga Pravilnika puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj pakirani u limenoj ambalaži s prsten otvaračem, posebne markice se lijepe bočno na stranicu limenke.

(3) Posebne markice koje se ne utroše u razdoblju za koje su naručene vrijede do utroška ili povrata nadležnom carinskom uredu.

(4) Koristiti se smiju samo neoštećene posebne markice.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju prestanka rada po bilo kojoj osnovi, podnositelj zahtjeva obvezan je uz zapisnik o popisu neutrošenih posebnih markica, predati neutrošene posebne markice ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda.

(6) Podnositelj zahtjeva je obvezan oštećene posebne markice nalijepiti na poseban arak papira te uz zapisnik predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje posebnih markica.

(7) Posebne markice koje stroj uništi pri lijepljenju tako da se ne mogu vratiti nadležnom carinskom uredu podnositelj zahtjeva obvezan je popisati i uz zapisnik o popisu uništenih posebnih markica predati ovlaštenoj osobi nadležnog carinskog ureda pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje posebnih markica.

(8) Vraćene oštećene i neutrošene posebne markice nadležni carinski ured uz bilješku vraća u glavni trezor dva puta godišnje radi uništenja.

(9) Posebne markice iz stavka 8. ovoga članka uništavaju rukovatelji glavnog trezora i jedan predstavnik tiskare, o čemu sastavljaju bilješku.

(10) Za neutrošene, oštećene i uništene posebne markice podnositelji zahtjeva za tiskanje posebnih markica nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost posebnih markica.

(11) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona koji su preuzeli posebne markice dostavljaju mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim posebnim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića na Obrascu MU-AL koji je tiskan u Prilogu 28 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(12) Obrazac MU-AL ne dostavlja se za mjesec u kojemu nije bilo preuzimanja, utroška ili vraćanja posebnih markica.

Odjeljak 2. IZVJEŠĆIVANJE I DODATNE EVIDENCIJE

Mjesečno izvješćivanje

Članak 50.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona dostavljaju:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo na Obrascu MI-PI

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva) na Obrascu MI-AL.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 29 i 30 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona koji su obveznici plaćanja trošarine na pivo kao sastavni dio Obrasca MI-PI dostavljaju specifikaciju količina piva puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj prema trgovačkom nazivu proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola označenog na proizvodu. Obrazac MI-PI s pripadajućom specifikacijom dostavlja se za svaku propisanu visinu trošarine na pivo.

(4) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće za mjesec prosinac priložiti i popis (inventuru) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

Godišnje izvješćivanje

Članak 51.

(1) Mali proizvođači vina dostavljaju izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina na Obrascu GI-MPV koji je tiskan u Prilogu 31 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Mali proizvođači vina obvezni su uz godišnje izvješće priložiti i popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.

(3) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dostavlja izjavu iz članka 80. stavak 7. Zakona prema oglednom primjerku izjave koja je tiskana u Prilogu 32 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Dodatne evidencije ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača piva i proizvođača piva iz članka 81. Zakona o trošarinama

Članak 52.

(1) Uz evidencije propisane člankom 30. Zakona i člankom 9. ovoga Pravilnika ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta − proizvođači piva, kao i proizvođači piva iz članka 81. Zakona obvezni su voditi i evidencije o:

1. proizvedenim količinama vruće (hladne) sladovine (dnevnik kuhanja i prijama hladne sladovine u vrioni podrum)

2. količini mladog piva na odležavanju (dnevnik prijama piva u ležni podrum i isporuke dozrelog piva na filtraciju) i

3. količini otočenog piva u ambalažu ili spremnike (izvješće punionice).

(2) U nadzoru označavanja piva te najvećih dopuštenih odstupanja navedenih vrijednosti za vol. % alkohola primjenjuju se odredbe Zakona o hrani i odgovarajući provedbeni propisi.

Pečaćenje uređaja za proizvodnju alkohola – kotla

Članak 53.

(1) Pečaćenje i skidanje pečata s uređaja za proizvodnju alkohola – kotla prema članku 80. stavku 10. Zakona obavlja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda koji je o tome obvezan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika uručuje se malom proizvođaču jakog alkoholnog pića, a izvornik se pohranjuje u nadležnom carinskom uredu.

(3) Trošak pečaćenja i/ili skidanja pečata s kotla plaća se u paušalnom iznosu od 100,00 kuna.

Odjeljak 3. DENATURIRANI ALKOHOL

Potpuno denaturirani alkohol

Članak 54.

(1) Potpuno denaturirani alkohol iz članka 70. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi/unosi iz druge države članice u Republiku Hrvatsku mora biti onečišćen sljedećim sredstvima najmanje u propisanim količinama, na hektolitar apsolutnog alkohola – etanola: 1,0 litra izopropilnog alkohola (IPA), 1,0 litra metiletilketona (MEK), 1,0 gram denatonijum benzoata kako je propisano Uredbom Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine i Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2017/1112 od 22. lipnja 2017. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine.

(2) Potpuno denaturiranim alkoholom iz članka 70. Zakona smatra se i alkohol koji se unosi iz druge države članice i koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine i pripadajućim Provedbenim Uredbama Komisije (EU) kojima se mijenja i dopunjuje Dodatak Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine.

(3) Potpuno denaturirani alkohol koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi u Republiku Hrvatsku, prije puštanja u potrošnju mora biti označen bojom Methylene Blue (anydrous), (CAS broj: 61-73-4; CI 52015), formule: C16H18CIN3S, odnosno metilensko modrilo u minimalnoj količini od 0,2 g/hl apsolutnog etanola.

Djelomično denaturirani alkohol

Članak 55.

(1) Djelomično denaturirani alkohol iz članka 70. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj i uvozi te koji se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za ljudsku konzumaciju (neprehrambeni proizvodi) mora biti onečišćen sljedećim sredstvima najmanje u propisanim količinama po hektolitru apsolutnog alkohola – etanola u bilo kojoj od sljedećih kombinacija:

1. denatonijum benzoat 0.8 g, t-butanol 78.0 g ili denatonijum benzoat 1 gram, t-butanol 100 grama ili izopropanol 5 litara, denatonijum benzoat 1 gram

2. dietilftalat 500 grama, t-butanol 78.0 grama

3. izopropanol 5 kilograma, t-butanol 50.0 grama

4. za biogoriva: benzin + 2% ETBE + 1% IPA (ako je gotov proizvod benzin tada proizvod ima više od 10% benzina, a ako je gotov proizvod denaturirani etanol tada ima samo nizak % benzina)

5. za industriju boja i lakova 3 litre IPA, a za tiskarsku industriju 4 litre etil acetata

6. dietil ftalat 500 grama

7. za proizvodnju dijagnostičkih medicinskih proizvoda 5 litara metanola, 5 litara izopropanola.

(2) Djelomično denaturiranim alkoholom iz članka 70. Zakona smatra se i alkohol koji je denaturiran u skladu s zahtjevima druge države članice i koji se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za ljudsku konzumaciju (neprehrambeni proizvodi).

Postupanje s denaturiranim alkoholom

Članak 56.

(1) Postupak denaturiranja alkohola može se izvršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača alkohola primjenom propisanih sredstva za denaturiranje alkohola iz članaka 54. i 55. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač alkohola obvezan je u zahtjevu iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika navesti i sljedeće podatke: trgovačko ime i količinu sredstava koje će koristiti za denaturiranje alkohola te predviđene količine godišnje proizvodnje denaturiranog alkohola izražene u litrama čistog alkohola.

(3) Nadležni carinski ured će ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ukinuti odobrenje za denaturiranje alkohola ukoliko denaturiranje alkohola nije provedeno u skladu s člankom 70. Zakona.

(4) Laboratorij Carinske uprave provodi analizu prisutnosti sredstava za denaturiranje alkohola iz članka 70. Zakona te utvrđuje alkoholnu jakost po volumenu u alkoholu, alkoholnim pićima i drugim proizvodima koji su predmet nadzora nad provedbom Zakona.

(5) Ako iz objektivnih razloga nije moguće provesti analize prema stavku 4. ovoga članka u laboratoriju Carinske uprave, iste će provesti druga stručna ustanova.

Odjeljak 4. MALA NEZAVISNA PIVOVARA I MALA DESTILERIJA

Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare

Članak 57.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom piva, a namjerava ishoditi odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača piva ili status proizvođača piva izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare koji podnosi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva i proizvođač piva izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona mora sadržavati podatke o:

1. statusu trošarinskog obveznika i

2. godišnjoj proizvodnji piva koje je proizvedeno u prethodnoj kalendarskoj godini.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

1. izjava iz koje je vidljivo da je pivovara za koju se traži status male nezavisne pivovare pravno i ekonomski na bilo koji način neovisna od druge pivovare

2. skica i opis prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. izjava kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje da neće proizvoditi pivo prema licenci.

(4) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare iz stavka 2. ovoga članka trošarinski obveznici proizvođači piva dužni su prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR. Nakon ishođenja izvršnog odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare trošarinski obveznik proizvođač piva može početi poslovati u statusu male nezavisne pivovare.

(5) Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme.

(6) Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare nisu dužni ishoditi trošarinski obveznici koji žele poslovati s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara, već su obvezni radi prijave toga poslovanja prijaviti promjenu podataka na Obrascu PUR najkasnije osam dana prije početka poslovanja s pivom koje je proizvela mala nezavisna pivovara.

Ovlaštenje za poslovanje u statusu male destilerije

Članak 58.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja prvi put započinje s proizvodnjom etilnog alkohola radi primjene visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona u statusu male destilerije, dužna je ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača ili status proizvođača etilnog alkohola izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona, te istovremeno podnijeti zahtjev prema stavku 2. ovoga članka.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač etilnog alkohola i proizvođač etilnog alkohola izvan sustava odgode iz članka 81. Zakona koji žele poslovati u statusu male destilerije podnose prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR te prilažu:

1. zahtjev u kojem navode podatke o statusu trošarinskog obveznika i podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji etilnog alkohola

2. izjavu iz koje je vidljivo da je destilerija pravno i ekonomski na bilo koji način neovisna od bilo koje druge destilerije

3. skicu i opis proizvodnog prostora iz kojeg je vidljivo da su proizvodni (nadzemni i podzemni prostori) i skladišni prostori fizički odvojeni od prostora bilo koje druge destilerije u kojoj se proizvodi alkohol i

4. izjavu kojom potvrđuje da neće proizvoditi etilni alkohol prema licenciji.

(3) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s etilnim alkoholom što ga je proizvela mala destilerija podnosi prijavu promjene podataka u registar trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR.

(4) Usvajanje prijave u registar trošarinskih obveznika smatra se ovlaštenjem za proizvodnju odnosno poslovanje osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka radi primjene visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona.

(5) Ako mala destilerija namjerava proizvesti količinu etilnog alkohola veću od 10 hektolitara čistog alkohola godišnje obvezna je najkasnije osam dana prije početka proizvodnje prijaviti izmjenu podataka u registru trošarinskih obveznika koristeći elektronički Obrazac PUR uz koji prilaže obrazloženje tražene izmjene.

Odjeljak 5. PRATEĆI DOKUMENTI ZA KRETANJE PIVA MALIH NEZAVISNIH PIVOVARA I ETILNOG ALKOHOLA MALIH DESTILERIJA

Prateći dokumenti za kretanje piva i etilnog alkohola na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 59.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva koji ima odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare dužan je kod otpreme piva u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske dati presliku pisane izjave u kojoj navodi broj i datum odobrenja nadležnog carinskog ureda za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare kao i podatak iz odobrenja o godišnjoj proizvodnji piva u hektolitrima kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. Zakona. Izjava se podnosi u dva primjerka na ovjeru nadležnom carinskom uredu koji je izdao odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare te se jedan primjerak izjave vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču piva a drugi zadržava carinski ured za svoje evidencije.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara kada se isto kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta pivo u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. Zakona

(3) Primatelj koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 50. stavka 3. ovoga Pravilnika i izjavu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju u statusu male destilerije dužan je kod otpreme etilnog alkohola u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske dati presliku pisane izjave u kojoj navodi datum verifikacije nadležnog carinskog ureda za proizvodnju u statusu male destilerije i primjenu visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona. Izjava se prethodno podnosi u dva primjerka na ovjeru nadležnom carinskom uredu koji je odobrio proizvodnju u statusu male destilerije te se jedan primjerak izjave vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču a drugi zadržava carinski ured za svoje evidencije.

(5) Izjava iz stavka 4. ovoga članka mora pratiti etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija kada se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, kako bi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta etilni alkohol u potrošnju ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona.

(6) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji pušta u potrošnju etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i izjavu iz stavka 4. ovoga članka.

Prateći dokumenti za primanje piva i etilnog alkohola iz druge države članice

Članak 60.

(1) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske pivo proizvedeno od male nezavisne pivovare sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu primjene visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. Zakona mora osigurati za svaku pošiljku ovjereni dokument nadležnog tijela države članice otpreme u kojem se navodi količina piva koju je mala nezavisna pivovara proizvela u prethodnoj godini i potvrđuje:

1. da je pravno i ekonomski neovisna od bilo koje druge pivovare

2. da koristi proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. da ne proizvodi pivo prema licenci.

(2) Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici kada isto otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-PI specifikaciju iz članka 50. stavka 3. ovoga Pravilnika i dokument iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Trošarinski obveznik koji prima na teritorij Republike Hrvatske etilni alkohol proizveden od male destilerije sa sjedištem u drugoj državi članici, u svrhu mogućnosti primjene visine trošarine propisane člankom 79. stavkom 2. Zakona mora osigurati za svaku pošiljku ovjereni dokument nadležnog tijela države članice otpreme u kojem se navodi:

1. da je etilni alkohol proizvela mala destilerija

2. da je pravno i ekonomski neovisna od bilo koje druge destilerije i

3. da ne proizvodi etilni alkohol prema licenciji.

(5) Dokument iz stavka 4. ovoga članka mora pratiti etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija sa sjedištem u drugoj državi članici kada isti otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske.

(6) Trošarinski obveznik koji pušta u potrošnju etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija sa sjedištem u drugoj državi članici dostavlja kao sastavni dio Obrasca MI-AL i dokument iz stavka 4. ovoga članka.

Prateći dokumenti za otpremanje piva i etilnog alkohola u drugu državu članicu

Članak 61.

(1) Za pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara odnosno etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija i koje se otpremaju u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu u kojoj se namjerava zahtijevati snižena visina trošarine, mora se u e-TD certificiranjem potvrditi da je pivo proizvedeno u maloj nezavisnoj pivovari i navesti godišnja proizvodnja ostvarena u prethodnoj godini u hektolitrima piva odnosno da je etilni alkohol proizveden u maloj destileriji, kako je propisano Uredbom Komisije br. 684/2009.

(2) Pivo koje je proizvela mala nezavisna pivovara odnosno etilni alkohol koji je proizvela mala destilerija i koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj, a otpremaju se u komercijalne svrhe u drugu državu članicu u kojoj se namjerava zahtijevati snižena visina trošarine, mora biti popraćeno potvrdom propisanom Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme.

(3) U slučajevima otpreme piva koje je proizvela mala nezavisna pivovara odnosno otpreme etilnog alkohola koji je proizvela mala destilerija, kretanje piva odnosno etilnog alkohola prema stavcima 1. i 2. ovoga članka uz propisani trošarinski dokument prati i izjava male nezavisne pivovare koja se izdaje i ovjerava prema članku 59. stavku 1. ovoga Pravilnika odnosno izjava male destilerije koja se izdaje i ovjerava prema članku 59. stavku 4. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II. DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKI PROIZVODI

Odjeljak 1. DUHANSKE PRERAĐEVINE

Označavanje duhanskih prerađevina markicama

Članak 62.

(1) Duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: duhanske markice) kojima su označene duhanske prerađevine sukladno članku 90. Zakona moraju imati naznačene sljedeće slovne oznake predmeta oporezivanja:

1. »C« – za cigarete

2. »CR« – za cigare

3. »CL« – za cigarilose

4. »SR« – za sitno rezani duhan za savijanje cigareta

5. »DP« – za ostali duhan za pušenje.

(2) Duhanske prerađevine koje se proizvode u Republici Hrvatskoj i namijenjene su za probnu proizvodnju i analizu kvalitete koja se odvija u trošarinskom skladištu ili izvan njega, moraju biti označene duhanskim markicama koje imaju otisnut broj markice i slovo »P«.

(3) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju:

1. u drugu državu članicu, uključujući i otpremu uz oslobođenje od plaćanja trošarine sukladno članku 35. Zakona, moraju biti označene duhanskim markicama koje imaju riječ »EU« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 1. ovoga članka

2. do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije moraju biti označene duhanskim markicama koje imaju riječi »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika i slovo »E« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Duhanske prerađevine koje se uvoze radi puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj prema članku 90. stavku 4. i 5. Zakona moraju biti označene duhanskim markicama koje imaju slovo »U« ispred slovne oznake predmeta oporezivanja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Iznimno, duhanske prerađevine koje otprema ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz članka 17. Zakona radi prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne moraju biti označene duhanskim markicama.

(6) Duhanske prerađevine koje unosi fizička osoba i ista ih sama prevozi za osobne potrebe iz druge države članice, treće države ili trećeg teritorija ne moraju biti označene duhanskim markicama.

(7) Duhanske prerađevine koje fizička osoba iz druge države članice, treće države ili trećeg teritorija u malim pošiljkama koje nisu komercijalne naravi besplatno šalje fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj ne moraju biti označene duhanskim markicama.

Posebnosti označavanja cigara duhanskim markicama

Članak 63.

(1) U trenutku puštanja u potrošnju u Republici Hrvatskoj duhanskom markicom mora biti označena:

1. svaka cigara posebno pri pojedinačnoj prodaji

2. skupno pakiranje koje sadrži više od jedne cigare kada se prodaje krajnjem potrošaču u tuzemnom prometu.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, cigare koje se prodaju pojedinačno ne moraju biti označene duhanskom markicom:

1. ako se cigare neposredno prodaju iz originalnog skupnog pakiranja koje sadrži više od jedne cigare i označeno je duhanskom markicom koja mora biti prekinuta prilikom otvaranja originalnog skupnog pakiranja na način da ostane vidljiv broj markice i

2. ako je za svaku isporuku originalnog skupnog pakiranja u trgovini, odnosno prometu na veliko do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo, izdan račun ili druga komercijalna isprava koji, uz ostalo, obavezno sadrži:

– trgovački naziv proizvoda/broj duhanske markice/broj komada cigara u pakiranju i

– naznaku mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo.

(3) U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka Središnjem uredu dostavlja se specifikacija cigara s trgovačkim nazivom proizvoda i brojem komada cigara u pakiranju.

(4) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su osigurati sljedivost lanca dobave i distribucije cigara do mjesta na kojem će se vršiti prodaja na malo.

Podnošenje zahtjeva za tiskanje duhanskih markica

Članak 64.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina podnosi zahtjev za tiskanje duhanskih markica Središnjem uredu nakon ispunjenja uvjeta propisanih trošarinskim propisima i drugim posebnim propisima.

(2) Zahtjev za tiskanje duhanskih markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-DM jednom mjesečno, i to do 20. dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-DM tiskan je u Prilogu 33 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Ukoliko trošarinski obveznik prvi puta podnosi zahtjev za tiskanje duhanskih markica iz stavka 1. ovoga članka ili istim traži količinu duhanskih markica veću od uobičajenih, dužan ga je podnijeti najkasnije 30 dana prije podnošenja zahtjeva za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina iz članka 66. ovoga Pravilnika.

(4) Naručivanje duhanskih markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost duhanskih markica po ispostavljenom predračunu.

(5) Podnositelji zahtjeva za tiskanje duhanskih markice ne smiju preuzimati duhanskih markice izravno od tiskare.

Rukovanje markicama iz glavnog i pomoćnog trezora

Članak 65.

(1) Izdavanje duhanskih markica iz glavnog trezora obavljaju rukovatelji glavnog trezora.

(2) Iz glavnog trezora duhanske markice izravno preuzimaju trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača koji preuzima duhanske markice sukladno stavku 7. ovoga članka.

(3) Iz glavnog trezora duhanske markice se izravno isporučuju u pomoćni trezor koji je smješten kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač mora osigurati odgovarajući prostor za pohranu i distribuciju duhanskih markica u pomoćnom trezoru, kao i za smještaj rukovatelja pomoćnog trezora.

(5) U pomoćnom trezoru smještaju se i markice drugih država članica te markice trećih država ili trećih teritorija (u daljnjem tekstu: markice drugih država), uz uvjet da se smještaju odvojeno od duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(6) Otpremu duhanskih markica od glavnog do pomoćnog trezora može obavljati ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač samo u pratnji jednog od rukovatelja pomoćnog trezora.

(7) Izdavanje duhanskih markica i markica drugih država za označavanje duhanskih prerađevina koje se proizvode u Republici Hrvatskoj iz pomoćnog trezora ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču obavljaju rukovatelji pomoćnog trezora. Izdavanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina koje se proizvode u drugoj državi članici ili u trećoj državi ili trećem teritoriju radi puštanja u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, iz pomoćnog trezora ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču mogu obavljati rukovatelji pomoćnog trezora.

(8) U pomoćnom trezoru se u nazočnosti trošarinskog obveznika kontinuirano kontrolira uporaba duhanskih markica u trošarinskom skladištu, uspoređuju oznake predmeta oporezivanja, brojevi na duhanskim markicama i datumi izdavanja duhanskih markica s duhanskim markicama u trošarinskom skladištu i o tome sastavlja bilješka. U pomoćnom trezoru se na odgovarajući način postupa i pri uporabi markica drugih država.

Podnošenje zahtjeva za preuzimanje markica

Članak 66.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina na Obrascu ZI-DM koji je tiskan u Prilogu 34 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, podnose rukovatelju glavnog trezora zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnose pojedinačni zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina za svaki status trošarinskog obveznika u kojem posluju.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu ZI-IM koji je tiskan u Prilogu 35 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) U pomoćni trezor zaprimaju se markice drugih država članica temeljem ovjerene isprave pošiljatelja koja prati markice iz druge države, a čiju kopiju je dužan dostaviti ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač.

(6) U pomoćni trezor zaprimaju se markice iz treće države ili trećeg teritorija temeljem primjerka papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije po kojoj su puštene u slobodan promet.

Postupanje trošarinskog obveznika s duhanskim markicama i markicama drugih država

Članak 67.

(1) Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina dužni su osigurati kvalitetno lijepljenje duhanskih markica tako da ih nije moguće ukloniti s jediničnog pakiranja da se ne ošteti sama duhanska markica ili ambalaža pakiranja.

(2) Koristiti se smiju samo neoštećene duhanske markice.

(3) Oštećene i neiskorištene duhanske markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije do isteka 60. dana od dana preuzimanja duhanskih markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(4) Neispravne duhanske markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja neispravnosti duhanskih markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(5) Oštećene i neiskorištene duhanske markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije do isteka 60. dana od dana preuzimanja duhanskih markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(6) Neispravne duhanske markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja neispravnosti duhanskih markica i iskazati u dnevnom utrošku duhanskih markica.

(7) Oštećenim duhanskim markicama iz stavka 3. i 5. ovoga članka smatraju se duhanske markice koje imaju oštećeno do 25% ukupne površine duhanske markice te se moraju nalijepiti na poseban arak papira i dostaviti rukovatelju glavnog odnosno pomoćnog trezora.

(8) Za markice drugih država ne primjenjuju se rokovi propisani stavkom 3. i 4. ovoga članka, a za duhanske markice koje ispred slovnih oznaka predmeta oporezivanja imaju slovo »E«, »EU« i »P« ne primjenjuju se rokovi propisani stavkom 3. i 5. ovoga članka.

(9) Za oštećene, neiskorištene i neispravne duhanske markice trošarinski obveznici duhanskih prerađevina nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost duhanskih markica.

(10) Duhanske markice iz stavka 4. i 6. ovoga članka bit će zamijenjene ispravnim duhanskim markicama najkasnije u roku 30 dana od dana predaje neispravnih duhanskih markica rukovatelju trezora.

(11) Duhanske markice smještene u glavnom i pomoćnom trezoru koje trošarinski obveznici ne preuzmu u roku od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za tiskanje duhanskih markica iz članka 64. stavka 1. ovoga Pravilnika bit će uništene istekom toga roka.

Evidencija o unosu i otpremi duhanskih prerađevina

Članak 68.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u slučaju iz članka 90. stavka 7. Zakona i u slučaju kada vrši prodaju putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij u obvezi je voditi evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina i istu dostaviti Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana unosa, odnosno otpreme duhanskih prerađevina na sljedećim obrascima:

1. količine duhanskih prerađevina primljenih u trošarinsko skladište u sustavu odgode plaćanja trošarine, na Obrascu DP-U

2. količine duhanskih prerađevina otpremljenih iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine, na Obrascu DP-I.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 36 i 37 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Dnevni utrošak duhanskih markica

Članak 69.

(1) Dnevni utrošak duhanskih markica prema članku 91. Zakona na Obrascu DUM-DM koji je tiskan u Prilogu 38 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, dostavljaju:

1. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač rukovatelju pomoćnog trezora

2. trošarinski obveznik duhanskih prerađevina, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača, rukovatelju glavnoga trezora.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora podnijeti sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu DUM-IM koji je tiskan u Prilogu 39 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Rukovatelj pomoćnog trezora putem bilješke vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču oštećene, neispravne i neiskorištene markice drugih država po završetku proizvodnje ili zatvaranju zahtjeva za preuzimanje istih markica.

Dnevni obračun trošarine

Članak 70.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je dostaviti dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine na Obrascu DOT-DP koji je tiskan u Prilogu 40 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Obrazac DOT-DP iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi uvoznik duhanskih prerađevina.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji prodaje duhanske prerađevine u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama dužan je dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine dostaviti Središnjem uredu sljedećeg radnog dana od dana prodaje putnicima koji putuju u drugu državu članicu na Obrascu DOT-DP iz stavka 1. ovoga članka. Obračun proporcionalne trošarine na cigarete dužan je izvršiti prema zadnje prijavljenoj maloprodajnoj cijeni marke cigareta za koju se vrši obračun.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora slijedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu, odnosno treću državu ili treći teritorij, iskazati podatke o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama na Obrascu DO-IM koji je tiskan u Prilogu 41 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 71.

(1) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina dužan je dostaviti sljedeća izvješća:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na cigarete na Obrascu MI-C

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa na Obrascu MI-CR-CL

3. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje (sitno rezanog duhana za savijanje cigareta i ostalog duhana za pušenje) na Obrascu MI-DP

4. mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare, cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje) na Obrascu MI-OT.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 42, 43, 44 i 45 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji prodaje duhanske prerađevine u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, odnosno u treću državu ili treći teritorij ne dostavlja mjesečna izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta dužni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha (inventuru) sa stanjem na dan 31. prosinca.

Oslobođenja od plaćanja trošarine

Članak 72.

(1) Rješenje o oslobođenju od plaćanja trošarine na duhanske prerađevine koje su isključivo namijenjene za znanstvena istraživanja i analizu kvalitete koje se odvija izvan trošarinskog skladišta, donosi nadležni carinski ured na temelju pisanog zahtjeva podnesenog u dva primjerka kojemu se ovisno o prirodi zahtjeva prilaže:

1. izjava da će se duhanske prerađevine koristiti isključivo za analizu kvalitete, testiranje i znanstvena istraživanja u nekomercijalne svrhe, odnosno da nisu namijenjeni za promociju buduće prodaje

2. mišljenje nadležnog tijela državne uprave iz kojega je razvidan status korisnika oslobođenja duhanskih prerađevina te podobnosti duhanske prerađevine za obavljanje te namjene i

3. specifikacija duhanskih prerađevina, količina i njihova ukupna vrijednost.

(2) Duhanske prerađevine koje su temeljem rješenja oslobođene od plaćanja trošarine ne moraju biti označene duhanskim markicama.

(3) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na duhanske prerađevine namijenjene za promociju buduće prodaje.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka rješenje nije potrebno ishoditi za duhanske prerađevine označene duhanskim markicama prema članku 62. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina

Članak 73.

(1) Središnji ured može odobriti produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina prema članku 91. stavku 9. Zakona ako se duhanske prerađevine uvoze iz prekooceanskih zemalja.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o produženju roka za uvoz duhanskih prerađevina prema stavku 1. ovoga članka donosi Središnji ured na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi u dva primjerka, i to najkasnije 15 dana prije isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica.

(3) U zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je navesti sve potrebne činjenice o opravdanosti traženja produženja roka te predložiti novi rok za uvoz. Uz zahtjev se podnosi:

1. ugovor zaključen između podnositelja zahtjeva i inozemnog dobavljača i

2. izjava inozemnog dobavljača, prevedena i ovjerena kod ovlaštenog sudskog tumača, o razlozima zbog kojih nije moguće u roku izvršiti isporuku duhanskih prerađevina.

(4) Rješenjem o produženju roka za uvoz duhanskih prerađevina određuje se novi rok za uvoz koji može trajati najdulje onoliko koliko je trajao rok koji se produljuje i ne može se ponovno produžavati.

(5) Rješenje se neće izdati ako podnositelj zahtjeva u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju ima nenamirenih dospjelih javnih davanja iz njegove nadležnosti, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju.

Prijavljivanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina

Članak 74.

(1) Za duhanske prerađevine iste marke te u količinski jednakim pakiranjima ne smiju se utvrditi različite maloprodajne cijene.

(2) Osobe iz članka 89. stavka 1. Zakona uz prvu prijavu maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina, osim proizvođača duhanskih prerađevina sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Središnjem uredu se podnosi i od ovlaštenog sudskog tumača ovjereni prijevod punomoći nositelja prava intelektualnog vlasništva za utvrđivanje odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina.

(3) O svakoj promjeni punomoći iz stavka 2. ovoga članka obavještava se Središnji ured u roku od 10 dana od dana izvršene promjene.

(4) Osobe iz članka 89. stavka 1. Zakona prijavljuju maloprodajnu cijenu na Obrascu P-MPC koji je tiskan u Prilogu 46 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Obrazac P-MPC koji se podnosi u slučaju primjene roka od dva dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete u smislu članka 89. stavka 6. Zakona, podnosi se najkasnije do kraja uredovnog radnog vremena Središnjeg ureda na dan isteka navedenog roka.

(6) U slučaju ako se mijenja samo naziv marke duhanske prerađevine i maloprodajna cijena ostaje nepromijenjena potrebno je podnijeti Obrazac P-MPC, uz važenje slijedećeg radnog dana od dana podnošenja obrasca.

Prodaja duhanskih prerađevina putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama

Članak 75.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada vrši prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu u obvezi je duhanske prerađevine na originalnom pakiranju označiti oznakom koja ima naznačene riječi »TAX PAID« u trenutku nastanka trošarinske obveze, odnosno u trenutku prodaje.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka kada vrši prodaju putnicima koji putuju u treću državu ili treći teritorij uz predočenje ukrcajne karte u obvezi je duhanske prerađevine na originalnom pakiranju označiti oznakom koja ima naznačene riječi »FOR EXPORT ONLY« u trenutku prodaje.

(3) Duhanske prerađevine koje se prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama, radi ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim propisima u dijelu koji se odnosi na sigurnosni element zaštite, moraju biti označene posebnim zaštitnim oznakama.

Odjeljak 2. DUHANSKI PROIZVODI

Evidencije i mjesečna izvješća

Članak 76.

(1) Osobe koje duhanske proizvode puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske obvezne su dostaviti slijedeća izvješća:

1. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na e-tekućinu na Obrascu MI-ET

2. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na grijani duhanski proizvod na Obrascu MI-GDP

3. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na novi duhanski proizvod na Obrascu MI-NDP.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 47, 48 i 49 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine i osobe koje duhanske proizvode puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske a koje su u registru trošarinskih obveznika registrirane kao proizvođači duhanskih proizvoda, dužni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha (inventuru) sa stanjem na dan 31. prosinca.

Kretanje duhanskih proizvoda

Članak 77.

(1) Komercijalni dokument mora pratiti kretanje duhanskih proizvoda i prema potrebi mora se predočiti nadležnim tijelima.

(2) Ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet duhanski proizvodi odmah unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača, primatelj mora potvrditi primitak duhanskih proizvoda ovjerom primjerka papirnatog ispisa JCD-a podnesenog elektroničkom razmjenom podataka koji vraća nadležnom carinskom uredu u kojem je obavljeno uvozno carinjenje u roku od pet dana od dana unosa u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača.

POGLAVLJE III. ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjeljak 1. ENERGENTI

Dnevni obračun trošarine

Članak 78.

(1) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članka 6. stavka 1. točaka 6. do 11. Zakona, dostavljaju dnevni obračun trošarine na energente na Obrascu DOT-EN koji je tiskan u Prilogu 50 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i registrirani primatelji koji prodaju energente na svojim benzinskim postajama uz oslobođenje od plaćanja trošarine korisnicima za namjene iz članka 35. stavka 1. Zakona, ostvaruju pravo na umanjenje obračuna trošarine na način da u tekućem mjesecu umanje iznos obračunane trošarine na zadnjem danu tekućeg mjeseca iskazane na Obrascu DOT-EN za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu.

(3) Evidencija za umanjenje trošarine iz stavka 2. ovoga članka obvezni je prilog Obrasca DOT-EN na koji se odnosi umanjenje obračuna trošarine. Ogledni primjerak evidencije koja se može koristiti kao prilog Obrascu DOT-EN tiskan je uz Prilog 50. ovoga Pravilnika.

Mjesečno izvješćivanje

Članak 79.

(1) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članaka 6. stavka 1. točaka 6. do 11. Zakona, dostavljaju mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente na Obrascu MI-EN koji je tiskan u Prilogu 51 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Trošarinski obveznici energenata, osim trošarinskih obveznika iz članka 6. stavka 1. točaka 6. do 11. Zakona, dostavljaju izvješće o uplaćenim trošarinama na energente na Obrascu MI-UTE koji je tiskan u Prilogu 52 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

(4) Specifikacija energenata prema članku 14. stavku 13. Zakona za energente iz članka 51. stavka 1. Zakona za koje nije propisana visina trošarine prema članku 97. stavku 2. Zakona, vodi se prema vrsti energenata, po šifri i tarifnoj oznaci Kombinirane nomenklature, trgovačkom nazivu, količini, pošiljatelju i datumu primitka.

Obračunavanje duga i mogućeg trošarinskog duga

Članak 80.

(1) Kada se prilikom puštanja energenata u slobodni promet ili u potrošnju odnosno kod određivanja mogućeg trošarinskog duga ne može točno odrediti iznos trošarinskog duga, dug se određuje temeljem najvišeg iznosa trošarine propisane za određenu vrstu energenta.

(2) Kada se energenti iz članka 51. stavka 1. Zakona čija visina nije određena uredbom iz članka 97. stavka 2. Zakona koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu, puštaju se u slobodan promet odnosno u potrošnju ili prodaju na teritoriju Republike Hrvatske bez obveze obračunavanja trošarine uz sljedeće uvjete:

1. pri uvozu kod puštanja robe u slobodan promet uvoznik je dužan uz propisane carinske isprave podnijeti i izjavu o uvozu

2. kod svake prodaje uz izjavu kupca o kupnji i sa računom prodavatelja na kojem je upisana napomena da su energenti pušteni u potrošnju i/ili prodani za namjene koje nisu pogon ili grijanje

(3) Ogledni primjerak izjave o uvozu iz stavka 2. točke 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 53 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ogledni primjerak izjave o kupnji iz stavka 2. točke 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu 54 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Poslovna i neposlovna uporaba

Članak 81.

(1) Poslovna uporaba prirodnog plina, krutih goriva i električne energije je uporaba od strane svake osobe koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

(2) Gospodarska djelatnost u smislu stavka 1. ovoga članka je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka je i pravna osoba koja u organizacijskom smislu predstavlja samostalnu jedinicu koja je sposobna sama djelovati vlastitim sredstvima. U slučaju da osoba trošarinski proizvod iz stavka 1. ovoga članka koristi i za poslovnu i neposlovnu uporabu, trošarinski proizvod će se oporezovati razmjerno svakom načinu uporabe.

(4) Neposlovna uporaba je uporaba od osoba koje se sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost ne smatraju poreznim obveznicima, kao što su, primjerice, tijela državne vlasti i tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela sa javnim ovlastima ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja. Ako im je aktom Porezne uprave priznat status poreznog obveznika za određenu djelatnost, za svrhu utvrđivanja radi li se o poslovnoj uporabi krajnji je korisnik dužan dostaviti akt Porezne uprave trošarinskom obvezniku.

(5) Pod beznačajnom poslovnom, odnosno neposlovnom uporabom sukladno članku 96. stavku 11. Zakona smatra se uporaba koja iznosi do 10% obračunane uporabe.

(6) Trošarinski obveznik iz članka 6. stavak 1. točaka 6., 7., 8., 9., 10. i 11. Zakona dužan je razvrstati krajnje kupce i krajnje korisnike, odnosno vlastitu potrošnju i konačnu potrošnju prema kriteriju poslovne i neposlovne uporabe.

(7) Krajnji kupci, odnosno krajnji korisnici se razvrstavaju u korisnike za neposlovnu uporabu prirodnog plina, električne energije, odnosno krutih goriva ako trošarinski obveznik iz članka 6. stavak 1. točaka 6. i 10. Zakona ne može utvrditi ispunjavanje uvjeta za poslovnu uporabu.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

Članak 82.

(1) Pravo na oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ostvaruje se isporukom energenta iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov kojim se obavljaju komercijalni letovi u zračnom prometu ili u spremnik korisnika koji obavlja komercijalnu djelatnost u zračnom prometu.

(2) Korisnik oslobođenja iz stavka 1. ovoga članka dužan je prilikom isporuke energenta, ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta dostaviti dokaz (dokument) izdan od nadležnog tijela za zračni promet, iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi da je registriran za obavljanje komercijalne djelatnosti u zračnom prometu.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je dužan za svaku otpremu energenta koji se koristi kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ispostaviti račun ili drugi komercijalni dokument koji, uz ostalo, sadrži i napomenu da je energent isporučen uz oslobođenje od plaćanja trošarine temeljem članka 105. stavka 1. točke 1. Zakona.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je obvezan voditi evidenciju kupaca i prodanih količina energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

(5) Ako korisnik oslobođenja iz stavka 1. ovoga članka, isporučene energente oslobođene od plaćanja trošarine, u cijelosti ili djelomično upotrijebi za privatne letove, dužan je podnijeti zahtjev za obračun i naplatu trošarine nadležnom carinskom uredu. Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. siječnja za obveze nastale u prethodnoj kalendarskoj godini.

Odjeljak 2. PRIRODNI PLIN I OSTALI PLINOVI, ELEKTRIČNA ENERGIJA I KRUTA GORIVA

Oslobođenje od plaćanja trošarine na prirodni plin, električnu energiju i kruta goriva za namjene iz članka 105. stavka 1. i 8. Zakona

Članak 83.

(1) Pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati prirodni plin i ostale plinove (u daljem tekstu: prirodni plin) ili kruta goriva uz oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene iz članka 105. stavka 1. Zakona ili električnu energiju za namjene iz članka 105. stavka 8. Zakona, mora ishoditi status oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijava u registar trošarinskih obveznika i zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika ne podnosi se za namjene korištenja prirodnog plina propisane člankom 105. stavkom 1. točkom 8. ili za namjene korištenja električne energije propisane člankom 105. stavkom 8. točkom 5. Zakona.

Isporuka prirodnog plina ili električne energije oslobođenom korisniku

Članak 84.

(1) Opskrbljivač iz članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona isporučuje prirodni plin ili električnu energiju oslobođenom korisniku bez obračunane trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se prirodni plin ili električna energija isporučuju na temelju ugovora o opskrbi prirodnog plina ili električne energije s oslobođenim korisnikom

2. da oslobođeni korisnik prije preuzimanja prirodnog plina ili električne energije dostavi presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i

3. da prirodni plin ili električnu energiju otprema uz račun te da na računu upiše napomenu da je prirodni plin ili električna energija isporučen bez obračunane trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja.

(2) Ukoliko oslobođeni korisnik mijenja opskrbljivača iz članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona mora, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, predati novom opskrbljivaču iz članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona od prethodnog opskrbljivača ovjerenu izjavu o prethodno potrošenoj količini prirodnog plina ili električne energije oslobođenog plaćanja trošarine i preostaloj nepotrošenoj količini prirodnog plina ili električne energije oslobođenog plaćanja trošarine iz odobrenja za oslobođenog korisnika.

Isporuka krutih goriva oslobođenom korisniku

Članak 85.

(1) Isporučitelj iz članka 6. stavak 1. točka 10. Zakona može isporučiti kruta goriva oslobođenom korisniku bez obračunane trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se kruta goriva isporučuju na temelju narudžbe oslobođenog korisnika u pisanom obliku u kojoj mora biti navedena vrsta i količina krutih goriva

2. da oslobođeni korisnik prije nabave energenta priloži presliku odobrenja za oslobođenog korisnika i izjavu u pisanom obliku koja mora sadržavati količine krutog goriva izražene u GJ bruto toplinske vrijednosti, broj i datum odobrenja nadležnog carinskog ureda na temelju kojega oslobođeni korisnik može kupovati kruta goriva bez plaćanja trošarine s napomenom da još nije iskorištena količina krutih goriva na koju se odobrenje odnosi

3. da na računu upiše napomenu da su kruta goriva isporučena bez obračunane trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, s pozivom na broj i datum odobrenja i

4. da kruta goriva isporučuje uz račun i podatak o energetskoj vrijednosti krutih goriva (u GJ bruto toplinske vrijednosti).

(2) Ako se kruta goriva nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku se mogu priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim isporukama isporučitelj se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

Evidencije i mjesečno izvješće o obračunanoj trošarini na prirodni plin, električnu energiju i kruta goriva

Članak 86.

(1) Trošarinski obveznik za prirodni plin ili električnu energiju vodi evidencije iz članka 30. Zakona i članka 9. ovog Pravilnika prema fizičkim ili pravnim osobama i prema obračunskim mjernim mjestima za preuzimanje, osim za isporučene količine krajnjim kupcima iz članka 105. stavka 1. točke 8. i stavka 8. točka 5. Zakona.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se za poslovnu i neposlovnu uporabu za prirodni plin za grijanje ili električnu energiju.

(3) Uz evidencije iz članka 30. Zakona i članka 9. ovoga Pravilnika isporučitelj iz članka 6. stavka 1. točka 10. Zakona dužan je voditi i evidencije o količini i vrsti krutih goriva u kilogramima i GJ bruto toplinske vrijednosti za:

1. nabavljene količine krutih goriva

2. isporučene količine krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje.

(4) Uz vrijednost izraženu u GJ bruto toplinske vrijednosti isporučitelj je dužan navesti koeficijent – bruto toplinsku vrijednost krutih goriva izraženu u GJ/1000kg po svakoj pojedinoj pošiljci.

(5) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točaka 6., 7., 8. i 9. i 10. Zakona obvezni su do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu mjesečni obračun trošarine na prirodni plin na Obrascu MI-PL koji je tiskan u Prilogu 55 ovoga Pravilnika ili mjesečni obračun trošarine na električnu energiju na Obrascu MI-EL koji je tiskan u Prilogu 56 ili mjesečni obračun trošarine na kruta goriva na Obrascu MI-KG koji je tiskan u Prilogu 57 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Osoba iz stavka 1. ovoga članka u obvezi je kao sastavni dio Obrasca MI-KG dostaviti i specifikaciju količina krutih goriva puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj, i to prema vrsti, trgovačkom nazivu, tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature i bruto toplinskoj vrijednosti.

Nabava krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje

Članak 87.

Isporučitelj iz članka 6. stavak 1. točka 10. Zakona je u obvezi pri nabavi krutih goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje osobama od kojih nabavlja kruta goriva dati dokaz da je prijava za upis u registar trošarinskih obveznika iz članka 5. ovoga Pravilnika usvojena.

POGLAVLJE IV. PRIJAVA DJELATNOSTI, REGISTRACIJA I IZDAVANJE POSEBNIH ODOBRENJA

Odjeljak 1. POSEBNE MJERE NADZORA NAD PRODAJOM I ISPORUKOM LOŽIVA ULJA, PLAVOG DIZELA, BIOGORIVA I ENERGENATA ZA POGON

Izdavanje odobrenja

Članak 88.

(1) Osobe iz članka 111. stavka 1., članka 113. stavka 2. i članka 114. stavka 1. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s loživim uljem, plavim dizelom, biogorivom i energentima za pogon, puštenim u potrošnju najkasnije osam dana prije početka poslovanja.

(2) Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. lokaciju svakog posebno utvrđenog prodajnog mjesta loživa ulja

3. lokaciju svakog posebno utvrđenog skladišta za prodaju loživa ulja

4. lokaciju svakog mjesta prodaje loživa ulja, plavog dizela, biogoriva te energenata za pogon, puštenih u potrošnju

5. pravnu osnovu vlasništva ili posjeda lokacija iz točaka 2., 3. i 4. ovoga stavka (ako se rješenje o minimalno-tehničkim uvjetima ne odnosi na lokaciju za koju se traži posebno odobrenje)

6. podatke o zadovoljavanju minimalnih tehničkih, mjeriteljskih ili drugih uvjeta propisanih posebnim propisima

7. predviđene odnosno uobičajene godišnje količine poslovanja s loživim uljem, plavim dizelom, biogorivom te energentima za pogon, puštenim u potrošnju

8. podatke o izdanoj dozvoli nadležnog tijela za obavljanje energetskih djelatnosti, ukoliko je to propisano posebnim propisom

9. podatke o raspolaganju skladišnim prostorom za obavljanje trgovine na veliko s energentima prema posebnim propisima, ako podnositelj zahtjeva obavlja takvu djelatnost.

(3) Na posebni zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva je dužan podnijeti instrument osiguranja plaćanja trošarine ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(4) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(5) U postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje posebnih odobrenja primjenjuje se članak 18. stavak 3. Zakona.

(6) Ako se isporuka loživog ulja, plavog dizela i biogoriva obavlja autocisternama koje ne obavljaju isporuku u ime i za račun korisnika posebnog odobrenja ili osoba iz članka 121. stavka 3. Zakona, svaka osoba koja obavlja takvu isporuku obvezna je ishoditi posebno odobrenje.

(7) Osobe iz članka 121. stavka 3. Zakona koje ne moraju ishoditi posebno odobrenje, obvezne su nadležnom carinskom uredu dostaviti podatke iz stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

Izjava o korištenju biogoriva za prijevoz

Članak 89.

(1) Korisnicima biogoriva kao pogonskog goriva za potrebe komercijalnog prijevoza smatraju se domaći prijevoznici koji koriste biogorivo za pogon motornog vozila u javnom ili posebnom linijskom cestovnom prijevozu, upisani u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije i/ili domaći brodari u obalnom pomorskom prometu u obavljanju javnog ili posebnog linijskog prijevoza, koji koriste gorivo za pogon broda, upisani u registar koncesija, kao i korisnici goriva u javnom sektoru, upisani pri nadležnim tijelima, definirani posebnim propisima.

(2) Izjava iz članka 113. stavka 1. Zakona mora sadržavati sljedeće:

1. broj i datum izjave

2. podatke o korisniku – kupcu i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, osobni identifikacijski broj (OIB), podatke o odgovornoj osobi kupca

3. registarsku oznaku motornog vozila u koje će se utočiti kupljeno biogorivo iz članka 96. stavka 6. točke 13. Z4. datum i mjesto kupnje, količinu i vrstu kupljenog biogoriva te tarifnu oznaka KN.

Označavanje loživa ulja

Članak 90.

(1) Dizelska goriva obuhvaćena tarifnim oznakama 2710 19 41 – 710 19 49 koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja moraju biti obojena crvenom bojom (C.I. Solvent Red 19) u količini koja je vidljiva golim okom i moraju sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-[2 – (1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l a ne većoj od 9,0 mg/l. Crvena boja (C.I. Solvent Red 19) daje vizualnu razliku između dizelskog goriva za namjene grijanja (u daljnjem tekstu: loživo ulje) i dizelskog goriva za pogon.

(2) Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema Zajedničkoj referentnoj metodi za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u dizelskim gorivima.

(3) Doziranje količine indikatora za označavanje provodi se uređajem za doziranje sredstva za označavanje koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo te odobren odobrenjem za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta.

Registar kupaca loživa ulja i postupak pri nabavi/prodaji loživa ulja

Članak 91.

(1) Carinska uprava u elektroničkom obliku uspostavlja i vodi registar krajnjih kupaca loživa ulja (u daljnjem tekstu: registar kupaca).

(2) Kupac loživa ulja upisuje se u registar kupaca na temelju zahtjeva kojeg može:

1. podnijeti osobno nadležnom carinskom uredu prema svom sjedištu ili prebivalištu,

2. podnijeti putem elektroničke pošte ili

3. ispuniti i predati prodavatelju loživa ulja na posebno utvrđenom prodajnom mjestu prije prve kupnje loživa ulja.

(3) Zahtjev se podnosi na Obrascu LU koji je tiskan u Prilogu 58 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Prilikom svake kupnje loživa ulja kupac – fizička osoba ili ovlaštenik pravne/fizičke osobe korisnika se dužna identificirati prodavatelju identifikacijskom ispravom odnosno ovlaštenjem.

(5) Prodavatelj je dužan prije prodaje loživa ulja provjeriti je li kupac upisan u registar kupaca.

(6) Prodavatelj loživa ulja zaprimljene zahtjeve iz stavka 2. točke 3. ovog članka dostavlja nadležnom carinskom uredu prema mjestu posebnog utvrđenog prodajnog mjesta.

(7) Carinska uprava na svojim mrežnim stranicama objavljuje način podnošenja zahtjeva iz stavka 2. točke 2. ovog članka.

Vođenje evidencije korisnika posebnih odobrenja

Članak 92.

(1) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s loživim uljem i plavim dizelom dužni su voditi evidencije o kupljenim i prodanim količinama, o prodavateljima, nazivu i OIB-u kupca, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN te datumu kupnje i prodaje.

(2) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s loživim uljem dužni su elektroničkom obliku voditi evidencije o kupcima i prodanim količinama loživa ulja. Evidencija kupaca loživa ulja mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime ili naziv kupca, osobni identifikacijski broj (OIB) kupca, adresu kupca, datum prodaje i prodanu količinu loživog ulja.

(3) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s plavim dizelom dužni su čuvati evidencije na način da u svakom trenutku može iskazati stanje, kupnju odnosno prodaju plavog dizela iz članka 96. stavak 6. točka 6. Zakona.

(4) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s biogorivom dužni su voditi evidencije o kupljenim i prodanim količinama, vrsti i tarifnoj oznaci biogoriva, datumu prodaje, izjavama o korištenju biogoriva za prijevoz te nazivu i OIB-u kupca.

(5) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s energentima za pogon koji su pušteni u potrošnju dužni su voditi evidencije o kupljenim i prodanim količinama.

(6) Oblik i način vođenja evidencija iz ovoga članka moraju osigurati propisane podatke.

(7) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u evidenciju ili dostavu evidencije.

(8) Odredbe ovoga članka se odnose i na trošarinske obveznike kojima je odobreno trošarinsko postupanje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja, a koji nisu u obvezi ishođenja posebnih odobrenja.

Nadzor nad korištenjem loživa ulja i plavog dizela

Članak 93.

(1) Nadzor nad korištenjem loživa ulja i plavog dizela ovlašteni carinski službenik započinje uzimanjem uzorka dizelskog goriva iz spremnika pogonskog goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva, na način i pod uvjetima propisanim za postupak uzorkovanja robe u provedbi carinske ovlasti pregleda robe.

(2) Ovlašteni carinski službenik pregled provodi vizualno.

(3) Ako se na mjestu nadzora vizualnim pregledom uzetog uzorka (na okolnost obojenosti uzorka i/ili kemijske reakcije indikatora):

1. ne utvrdi nenamjenska uporaba dizelskog goriva, ovlašteni carinski službenik uzeti uzorak vratit će u spremnik pogonskog goriva

2. utvrdi nenamjenska uporaba loživa ulja/ plavog dizela, ovlašteni carinski službenik će:

a) od nadzirane osobe zatražiti očitovanje o utvrđenim okolnostima nenamjenske uporabe i

b) nadziranoj osobi izreći nalog o obvezi istakanja energenta, čišćenju spremnika i dostavi dokaza o tim radnjama (u daljnjem tekstu: nalog).

(4) Ako je nadzirana osoba suglasna s utvrđenjem nenamjenske uporabe loživa ulja/ plavog dizela za uzeti uzorak ne provodi se analiza, ali se za potrebe eventualnog dokaznog postupka uzeti uzorak dostavlja na čuvanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave.

(5) Za uzeti uzorak se provodi analiza u slučaju da:

1. vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka nije otklonjena sumnja u nenamjensku uporabu loživa ulja/ plavog dizela

2. nadzirana osoba na mjestu nadzora nije suglasna s utvrđenjem nenamjenske uporabe loživa ulja/ plavog dizela vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka ili

3. nadzirana osoba odbije dati očitovanje ili se iz njenog ponašanja može zaključiti da odbija dati očitovanje o utvrđenoj nenamjenskoj uporabi loživa ulja/plavog dizela vizualnim pregledom iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Nalog se izriče usmeno i njegov sadržaj se navodi u zapisniku o nadzoru.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, nalog se izriče zaključkom ako je nadzirana osoba bez odobrenja ovlaštenog carinskog službenika napustila mjesto nadzora prije izricanja naloga.

(8) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka, u slučaju iz stavka 5. točke 1. ovoga članka nalog se izriče kao sastavni dio poreznog rješenja o obračunu i naplati trošarine.

(9) Pisanim dokazom o izvršenom nalogu smatra se račun s jasnom naznakom obavljenih usluga (usluga istakanja i usluga čišćenja spremnika) i identifikacijskom oznakom motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja.

(10) Utvrđivanje prisutnosti indikatora kod izvršenog nadzora provodi laboratorij Carinske uprave. Ako iz objektivnih razloga nije moguće provesti analize u laboratoriju Carinske uprave, iste će provesti druga stručna ustanova.

Odjeljak 2. POSEBNE MJERE NADZORA NAD POJEDINIM ENERGENTIMA I PROIZVODIMA KADA IM NAMJENA NIJE POGON ILI GRIJANJE I DUHANSKOM SIROVINOM

Podnošenje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika

Članak 94.

(1) Osobe iz članka 115. Zakona podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu koristeći elektronički Obrazac PUR za status XVII. Ostali trošarinski obveznici točka 2. Osobe koje posluju s duhanskom sirovinom ili točka 3. Osobe koje posluju s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona.

(2) Osobe koje posluju s duhanskom sirovinom podnose prijavu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije osam dana i to:

1. od dana izvršnog rješenja o upisu u upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za osobe koja obavljaju djelatnost u vezi s duhanskom sirovinom u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje postupanje s duhanom u proizvodnji, otkupu, obradi i/ili prometu duhanom (Zakon o duhanu) i upisane su pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu u upisnik o trgovcima koji uvoze/unose na teritorij Republike Hrvatske, odnosno izvoze/iznose duhan sa teritorija Republike Hrvatske. Izvršno rješenje o upisu u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu prilaže se uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika

2. prije početka poslovanja s duhanskom sirovinom za osobe iz članka 115. stavak 4. Zakona

3. prije početka poslovanja s duhanskom sirovinom za osobe koje obavljaju promet s duhanskom sirovinom isključivo na teritoriju Republike Hrvatske, a nisu u obvezi upisati se u odgovarajući upisnik pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

Postupak izdavanja posebnog odobrenja

Članak 95.

(1) Osobe iz članka 115. Zakona uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika istovremeno podnose i zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom, odnosno posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona.

(2) Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrt, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. ime i identifikacijski podaci odgovorne osobe

3. opis računovodstvenog praćenja poslovanja

4. podatke o lokaciji skladišta duhanske sirovine

5. podatke o mjestu raspolaganja (proizvodnje i drugih radnji) s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona

6. predviđene, odnosno uobičajene godišnje količine skladištene duhanske sirovine, odnosno obima poslovanja s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu kojom se obvezuje prije izdavanja odobrenja položiti bankovnu garanciju ili gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine

2. skicu i opis prostora koji je predviđen za skladištenje duhanske sirovine i

3. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika (koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i koju potpisuje ovlaštena osoba podnositelja prijave) o uvjetima i načinu obavljanja poslovne aktivnosti s detaljnim prikazom uključenih subjekata i njegovom ovlaštenju o pravu na isporuku, primitak i raspolaganje duhanskom sirovinom te poslovnom korespondencijom za period od jedne godine od dana upisa u registar trošarinskih obveznika, ne stariju od 15 dana.

(4) Ako to zahtijeva nadležni carinski ured podnositelj zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže:

1. izjavu kojom se obvezuje položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije izdavanja odobrenja

2. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika (koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i koju potpisuje ovlaštena osoba podnositelja prijave) o uvjetima i načinu obavljanja poslovne aktivnosti s detaljnim prikazom uključenih subjekata i njegovom ovlaštenju o pravu na isporuku, primitak i raspolaganje energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona te poslovnom korespondencijom za period od 1 godine od dana upisa u registar trošarinskih obveznika, ne stariju od 15 dana.

(5) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 96.

(1) Izjava iz članka 95. stavka 3. točke 3. i stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom carinskom uredu za svako naredno jednogodišnje razdoblje počevši od dana upisa u registar trošarinskih obveznika. Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti posebno odobrenje i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika ako izjava nije podnesena ili nije podnesena na vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured će po službenoj dužnosti ukinuti posebno odobrenje i brisati trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika i ako se tijekom nadzora nad poslovanjem utvrdi da izjava iz članka 95. stavka 3. točke 3. i stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika sadrži netočne podatke.

(3) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li korisnik posebnog odobrenja ispunjava propisane uvjete poslovanja s duhanskom sirovinom odnosno s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. Zakona.

Obavještavanje Trošarinskog ureda za vezu

Članak 97.

(1) Korisnik posebnog odobrenja (primatelj, odnosno pošiljatelj duhanske sirovine ili energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. Zakona) ili druga osoba koja unosi u Republiku Hrvatsku i/ ili otprema iz Republike Hrvatske duhansku sirovinu ili energente i proizvode iz članka 115. stavka 1. Zakona dužna je:

1. najkasnije 24 sata prije unosa/otpreme obavijestiti Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu/otpremi elektroničkom poštom na adresu: [email protected] popunjavanjem Obrasca O-PD koji je tiskan u Prilogu 59 i Obrasca O-PL koji je tiskan u Prilogu 60 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio i

2. omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

(2) Primjerak poslane obavijesti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora pratiti pošiljku s dokazom o slanju (ispis obavijesti i poruke poslane elektroničkom poštom) i prema potrebi ista mora biti predočena nadležnim tijelima.

(3) Obveza podnošenja Obavijesti i postupanje prema stavku 1. ovoga članka odnosi se i na osobe koje sukladno duhanskim propisima imaju status obrađivača duhana.

Obavijest o kretanju za osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. i duhanske sirovine iz članka 115. stavka 2. Zakona

Članak 98.

(1) Osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. i duhanske sirovine iz članka 115. stavka 2. Zakona dužne su prije namjeravanog prijevoza a najkasnije 24 sata prije unosa u Republiku Hrvatsku i/ili otpreme iz Republike Hrvatske, odnosno prijevoza preko teritorija Republike Hrvatske, podnijeti obavijest Trošarinskom uredu za vezu na adresu: [email protected] popunjavanjem Obrasca O-Najava kretanja koji je tiskan u Prilogu 61 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka u privitku elektroničke poruke se dostavlja preslika međunarodnog tovarnog lista za prijevoz pošiljke čije se odobrenje kretanja traži.

(3) Osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza mogu započeti prijevoz energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. i duhanske sirovine iz članka 115. stavka 2. Zakona nakon primitka odobrenja Trošarinskog ureda za vezu da su ispunjeni uvjeti za kretanje pošiljke.

DIO TREĆI POSTUPANJE S ODUZETOM ROBOM

Temeljne odredbe

Članak 99.

(1) Trošarinski i drugi proizvodi, uređaji i druga oprema za proizvodnju, preradu, prijevoz, prodaju, oglašavanje i skladištenje trošarinskih i drugih proizvoda oduzeti prema članku 108. i 120. Zakona, oduzeti predmeti i sredstva prema članku 122. Zakona, motorna vozila, plovni objekti, plovila ili drugi strojevi ili motori oduzeti prema članku 112. Zakona te ostala oduzeta roba prema drugim odredbama Zakona može se:

1. izložiti javnoj prodaji

2. prodati neposrednom pogodbom

3. besplatno dodijeliti, osim duhanskih prerađevina

4. uništiti.

(2) Oduzetu robu iz stavka 1. ovoga članka prodaje nadležni područni carinski ured najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o oduzimanju robe.

(3) Oduzeta roba najprije se izlaže javnoj prodaji ili prodaji putem internetske prodaje (aukcije).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oduzeta roba se može odmah prodati neposrednom pogodbom tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama humanitarnim organizacijama. Lako pokvarljivu robu i robu kojoj je propisom ograničen rok uporabe područni carinski ured može odmah prodati neposrednom pogodbom i drugim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci.

(5) Oduzetu robu koju se sukladno ovome Pravilniku ne uspije prodati na javnoj prodaji moguće je:

1. prodati neposrednom pogodbom svim osobama koje mogu biti ponuditelji, odnosno kupci ili

2. besplatno dodijeliti tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama.

(6) Područni carinski ured može do dana objave javne prodaje ili provedbe prodaje neposrednom pogodbom vlasniku ili osobi koja je nezakonito postupala omogućiti otkup oduzete robe uz uvjet plaćanja duga s osnove trošarine i svih troškova nastalih provedbom odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja, prodaje i slično).

(7) Neovisno o odredbi stavka 6. ovoga članka, područni carinski ured može na zahtjev vlasnika robe ili počinitelja prekršaja u opravdanim slučajevima vlasniku robe ili počinitelju prekršaja dozvoliti otkup uz plaćanje vrijednosti robe i svih javnih davanja.

(8) U postupanju s oduzetom robom provodi se žurni postupak.

Članak 100.

(1) Mjere radi osiguranja naplate trošarine iz članka 122. Zakona se ne primjenjuju na motorna vozila, plovne objekte, plovila, druge motore ili strojeve koji istovremeno podliježu primjeni carinskih propisa i koja se stavljaju pod carinski nadzor.

(2) Mjere radi osiguranja naplate trošarine iz članka 122. Zakona se primjenjuju ako motorna vozila, plovne objekte, plovila, druge motore ili strojeve primjenom carinskih propisa treba vratiti u posjed osobi koja ga je nezakonito postupala, a trošarinska obveza nije podmirena.

(3) Prodajom oduzete robe iz stavka 1. ovoga članka, primjenom carinskih propisa uz naplatu carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja naplatit će se i trošarina i pripadajuće kamate.

Članak 101.

(1) U postupku prodaje oduzete robe iz članka 99. ovoga Pravilnika kao ponuditelji mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost samo ako je predmet prodaje nekomercijalne naravi, koji je po svojoj vrsti i količini pogodan za pojedinačnu osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu.

(2) Fizička osoba koja sudjeluje u postupku prodaje kao zastupnik ili punomoćnik osobe iz stavka 1. ovoga članka, mora uz identifikacijsku ispravu priložiti ovlaštenje za zastupanje.

Javna prodaja

Članak 102.

Javna prodaja se provodi kao:

1. usmena javna dražba

2. elektronička javna dražba, osim za duhanske prerađevine, ili

3. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda.

Članak 103.

(1) Javnu prodaju oduzete robe provodi povjerenstvo za provedbu javne prodaje kojeg imenuje pročelnik područnog carinskog ureda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te zamjenika predsjednika i zamjenika članova.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja zapisnik.

Članak 104.

(1) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost oduzete robe za svrhu javne prodaje, odnosno početnu otkupnu cijenu.

(2) Povjerenstvo utvrđuje vrijednost oduzete robe za svrhu javne prodaje prema tržišnoj vrijednosti oduzete robe na tržištu Republike Hrvatske obvezno i osobito uzimajući u obzir svrhu provedbe javne prodaje, pri čemu se uzima u obzir i:

1. stvarno stanje predmeta

2. usporedba s istim ili sličnim predmetima na domaćem tržištu

3. moguća tehnološka, modna ili druga zastarjelost

4. okolnost da se predmet prodaje bez garancije proizvođača ili mogućnosti njene upotrebe i

5. ostale okolnosti koje su od utjecaja na procjenu vrijednosti i utvrđenje cijene oduzetih predmeta.

(3) O procjeni vrijednosti oduzetih predmeta povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Usmena javna dražba

Članak 105.

(1) Javna prodaja usmenom javnom dražbom se objavljuje najkasnije osam dana prije dana određenog za javnu prodaju na mrežnim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas o javnoj prodaji usmenom javnom dražbom obvezno sadrži podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju oduzete robe, početnoj otkupnoj cijeni, visini jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, mjestu i vremenu predviđenom za razgledavanje oduzete robe, uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji te drugim podacima bitnim za uspješnu pro vedbu javne prodaje.

(3) Razgledavanje oduzete robe namijenjene javnoj prodaji usmenom javnom dražbom vrši se unutar razdoblja od pet dana prije javne prodaje ili istog dana kada se održava javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ograničeno ovisno o broju ponuđene oduzete robe za javnu prodaju i može iznositi od minimalno jednog do maksimalno tri sata.

(4) Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne otkupne cijene oduzete robe. Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine o čemu područni carinski ured izdaje potvrdu o uplaćenoj jamčevini u tri primjerka, od kojih dva zadržava, a jedan predaje uplatitelju.

(5) Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom može sudjelovati samo onaj ponuditelj koji prije započinjanja javne prodaje podnese potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Članak 106.

(1) Prva javna prodaja usmenom javnom dražbom se provodi usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila jamčevinu.

(2) Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(3) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem.

(4) Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom ponudio viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(5) Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za oduzetu robu i nakon trećeg javnog poziva na javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne otkupne cijene.

Članak 107.

(1) Ako prva javna prodaja usmenom javnom dražbom ne uspije jer javnoj prodaji nije pristupio niti jedan ponuditelj javna prodaja usmenom javnom dražbom se može ponoviti još jedanput uz uvjete propisane člancima 105. i 106. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe prve javne prodaje.

(2) Za svrhu ponovljene javne prodaje usmenom javnom dražbom i uz odgovarajuću primjenu članka 104. ovoga Pravilnika povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost oduzete robe, odnosno početnu otkupnu cijenu.

Članak 108.

(1) Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje u usmenom nadmetanju prve i druge javne prodaje usmenom javnom dražbom te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za oduzetu robu izloženu javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

(2) Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

Članak 109.

(1) Kupac preuzima oduzetu robu u roku od pet radnih dana od dana provedbe javne prodaje usmenom javnom dražbom pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom.

(2) Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga članka ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom usmenom javnom dražbom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka javna prodaja usmenom javnom dražbom se može ponoviti još jedanput uz odgovarajuću primjenu članka 107. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje usmenom javnom dražbom.

(4) Kupac potpisom u zapisniku o provedbi javne prodaje iz članka 104. ovoga Pravilnika potvrđuje da je preuzeo oduzetu robu, a nadležni područni carinski ured izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda

Članak 110.

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Članak 111.

(1) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda objavljuje se na mrežnim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj i godina pod kojim se oglašeni postupak prikupljanja pisanih ponuda vodi u područnom carinskom uredu

2. predmet prikupljanja pisanih ponuda (naziv, vrsta, količina, opće stanje robe, osnovni tehnički podaci, i dr.)

3. iznos početne prodajne cijene robe, s naznakom da se radi o iznosu bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe

4. mjesto i vrijeme predviđeno za razgledavanje robe

5. adresu za dostavu ponuda

6. rok za podnošenje ponuda

7. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda

8. navod o mogućnosti prisustvovanja ponuditelja kod otvaranja ponuda, koja prisutnost je uvjet prava izjavljivanja prigovora na tijek otvaranja ponuda

9. kriterij za izbor ponude

10. rok za obavještavanje ponuditelja o izboru ponude

11. rok i način plaćanja te uvjeti preuzimanja robe

12. uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o postupku prikupljanja ponuda i

13. druge podatke bitne za uspješnu provedbu postupka prikupljanja ponuda (prodaja robe po modelu »viđeno-kupljeno«, navod da se roba prodaje bez garancije, obveza kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave i sl.).

Članak 112.

(1) Ponuda se podnosi u pisanom obliku, u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom »PONUDA – NE OTVARATI, za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj:____/____«, na adresu označenu u oglasu, najkasnije do trenutka koji je u oglasu određen za predaju ponude.

(2) Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresu, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe za potrebe provođenja postupka iz članka 114. stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika)

2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osobe ponuditelja

3. o robi za koju se daje ponuda

4. visinu ponuđene cijene

5. popis priloga uz ponudu i

6. potpis ponuditelja.

(3) Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:

1. presliku identifikacijske isprave ponuditelja

2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik i

3. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.

Članak 113.

(1) Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka, te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik.

(2) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla s zakašnjenjem.

(3) Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

Članak 114.

(1) O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.

(2) Povjerenstvo postupak nadmetanja provodi otvaranjem i javnim čitanjem dostavljenih ponuda na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu, uz mogućnost prisustva ponuditelja koji su dali ponudu, osobno ili putem ovlaštenih zastupnika.

(3) Ponuda koja nije podnijeta sukladno članku 112. ovoga Pravilnika neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

(4) Ponuditelji imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek nadmetanja zaključno do završetka postupka odabira ponuda. O prigovorima se Povjerenstvo izjašnjava odmah i to unosi u zapisnik.

(5) Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

(6) Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz članka 112. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(7) U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja iz stavka 6. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.

Članak 115.

Na postupak prikupljanja pisanih ponuda na ogovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.

Elektronička javna dražba

Članak 116.

(1) Na elektroničkoj javnoj dražbi (u daljnjem tekstu: e-dražba) roba se prodaje ponuditelju koji je elektroničkim putem ponudio najvišu cijenu prema uvjetima oglasa o robi za koju se provodi e-dražba.

(2) E-dražba se provodi prema pravilima koja se objavljuju na mrežnim stranicama Carinske uprave.

(3) Carinska uprava može ovlastiti osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za račun Carinske uprave provede e-dražbu.

(4) Pravila te uvjeti i način e-dražbe utvrđuju se ugovorom između Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina.

Prodaja neposrednom pogodbom i besplatna dodjela

Članak 117.

(1) Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane i povjerenstva za provedbu javne prodaje.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje besplatno dodjeljuje oduzetu robu isključivo tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama, ustanovama znanstvenog, kulturnog, zdravstvenog, obrazovnog, vjerskog ili socijalnog karaktera te humanitarnim organizacijama.

Raspoređivanje sredstava dobivenih prodajom

Članak 118.

Sredstva ostvarena prodajom robe raspoređuju se tako da se naplati trošarina, zatim troškovi postupka, a ostatak sredstava prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Daljnje raspolaganje s oduzetom robom

Članak 119.

Oduzeta roba koja se sukladno ovome Pravilniku ne uspije prodati na javnoj prodaji te za koju se ne provede postupak prodaje neposrednom pogodbom smatra se imovinom kojom upravlja i raspolaže Carinska uprava.

Troškovi provedbe postupka

Članak 120.

(1) Troškovi provedbe postupka iz članaka 122. stavka 7. Zakona odnose se na troškove prikupljanja, čuvanja i prodaje oduzete robe.

(2) Troškovi prikupljanja oduzete robe se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila radnje prikupljanja oduzete robe ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na radnje prikupljanja oduzete robe koje je neposredno izvršio područni carinski ured.

(3) Troškovi čuvanja oduzete robe se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila uslugu čuvanja oduzete robe ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na troškove čuvanja oduzete robe koje je neposredno izvršio područni carinski ured, pri čemu područni carinski ured može utvrditi da se troškovi plaćaju u paušalnom iznosu koji ne može biti viši od 100,00 kuna po svakom započetom danu čuvanja.

(4) Trošak prodaje oduzete robe plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kuna za svako motorno vozilo, plovni objekt, plovilo, drugi motor ili stroj koji se izlaže javnoj prodaji.

(5) O određivanju paušalnih iznosa prema ovome članku pročelnik područnog carinskog ureda donosi odluku koja se objavljuje na oglasnoj ploči.

Posebnosti čuvanja oduzetih trošarinskih i drugih proizvoda

Članak 121.

Zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga područni carinski ured može s oduzetim trošarinskim i drugim proizvodima postupati tako da ih do provedbe prodaje, besplatne dodjele ili uništenja preda na čuvanje nadležnom javnopravnom tijelu ili ovlaštenoj osobi za stručno postupanje i rukovanje robom.

Uništenje trošarinskih i drugih proizvoda

Članak 122.

(1) Ako se oduzeti trošarinski i drugi proizvodi moraju uništiti jer ne udovoljavaju propisima o kakvoći ili zdravstvenim, sigurnosnim i drugim posebnim propisima, uništenje provodi nadležni područni carinski ured na trošak osobe od koje su trošarinski proizvodi oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada to zahtijevaju posebne okolnosti uništenja određene robe (duhan, duhanski proizvodi, duhanska sirovina i sl.), ravnatelj Carinske uprave imenuje Povjerenstvo za uništenje robe iz redova službenika Carinske uprave, kojem na odgovarajući način određuje način rada i komunikacije s područnim carinskim uredom.

(3) Uništenje robe prema stavku 2. ovoga članka provodi se predajom robe osobi koja je registrirana za obavljanje djelatnosti skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja otpada odnosno za djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada sukladno odredbama zakona kojim se uređuje gospodarenje otpadom i drugim posebnim propisima.

(4) Troškove uništenja dužna je u roku 10 dana od dana dostave odluke o uništenju robe podmiriti osoba od koje su trošarinski proizvodi oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala, a u protivnom će se ti troškovi naplatiti prisilno. Ovrhu provodi nadležni područni carinski ured prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

DIO ČETVRTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 123.

Obrasci i evidencije iz ovoga Pravilnika mogu se prilagođavati automatskoj obradi podataka s tim da se moraju osigurati najmanje propisani podaci.

Članak 124.

Odobrenja za korištenje bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja mogućeg duga, a koja su donijeta sukladno odredbama članka 43. Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13 i 11/14) ostaju na snazi do ukidanja ili opoziva odobrenja.

Članak 125.

Odredbe trošarinskih propisa primjenjivat će se na odgovarajući način u slučaju izmjene carinskih propisa na koje se ti trošarinski propisi pozivaju.

Članak 126.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, broj 1/17 i 14/17).

Članak 127.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/28

Urbroj: 513-02-1710/1-18-1

Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC PUR

PRILOG 2.

OBRAZAC ZAHTJEV – ODOBRENJA

PRILOG 3.

OBRAZAC ZAHTJEV – OKTP

PRILOG 4.

OBRAZAC A

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG TE CARINSKI DUG I DRUGA UVOZNA JAVNA DAVANJA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE

Obveza jamca – zajedničko osiguranje

I. Izjava jamca

1. Niže potpisana osoba (1) …

s boravištem u (2) …

solidarno jamči, u jamstvenom carinskom uredu …

do najvišeg iznosa od …

u korist Republike Hrvatske,

za sve iznose za koje osoba koja polaže ovo osiguranje (5): … može biti ili postati odgovorna navedenim zemljama za sve iznose koje duguje ili može dugovati navedenim zemljama za carine i druga davanja (6) u odnosu na robu obuhvaćenu carinskim postupcima navedenima u točki 1.a i/ili točki 1.b.

Najviši iznos osiguranja sastoji se od iznosa od:

(a) to jest 100/50/30 % (7) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.a,

i

(b) to jest 100/30 % (8) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.b,

1.a. U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja mogu nastati, za svaku od navedenih svrha (9):

(a) privremeni smještaj – …;

(b) postupak provoza Unije/zajednički provozni postupak – …;

(c) postupak carinskog skladištenja – …;

(d) postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od uvoznih carina – …;

(e) postupak unutarnje proizvodnje – …;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe – .…;

(g) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka – ….

1.b. U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja su nastala, za svaku od navedenih svrha (10):

(a) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije bez odgode plaćanja – .…;

(b) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije s odgodom plaćanja – .…;

(c) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 166. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – .…;

(d) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 182. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – .…;

(e) postupak privremenog uvoza uz djelomično oslobođenje od uvoznih carina – …;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe – … (11):

(g) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka – ….

2. Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani poziv nadležnih tijela zemalja navedenih u točki 1. bez odgode i u roku od trideset dana od datuma poziva platiti tražene iznose do prethodno navedenog najvećeg iznosa, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju posebnog postupka, osim postupka uporabe u posebne svrhe, o propisnom zaključenju carinskog nadzora robe za uporabu u posebne svrhe ili privremenog smještaja ili, u slučaju drugih postupaka, osim posebnih postupaka, o reguliranju položaja robe.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma poziva na plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

Ovaj se iznos ne može umanjiti za iznose koji su već plaćeni na temelju ove obveze, osim ako se niže potpisanu osobu pozove da plati dug koji je nastao u okviru carinskog postupka koji je započeo prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanje ili unutar 30 dana nakon toga.

3. Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom carinskog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4. Za potrebe ove obveze niže potpisana osoba navodi svoju adresu za dostavu (12) u svakoj od zemalja navedenih u točki 1. kao:

 

Zemlja

Prezime i ime, ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

Niže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća da su joj bila uredno dostavljeni svi dopisi i obavijesti te sve formalnosti ili postupci koji se odnose na ovu obvezu upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

5. Ovom garancijom jamac Carinskoj upravi jamči i za iznos trošarine na duhanske prerađevine prema članku 21. i/ili članku 22. i/ili članku 23. i/ili članku 24. te trošarinskog duga za preuzete duhanske markice prema članku 91. stavku 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/2018) te se ovo osiguranje polaže i za:

–     dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

–     dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se skladište u trošarinskom skladištu;

–     dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za trošarinske proizvode koje se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

–     dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica;

–     dospjeloga a neplaćenoga carinskoga duga i drugih uvoznih javnih davanja na duhanske prerađevine carinskog dužnika, a koje se puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske.

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti traženi iznos trošarine, i to u roku od 30 dana od datuma poziva na plaćanje.

Carinska uprava može iz razloga koji smatra valjanim produžiti rok od 30 dana od datuma poziva na plaćanje. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u Republici Hrvatskoj.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Sastavljeno u …

dana …

(Potpis) (13)

II. Prihvaćanje jamstvenog ureda

Jamstveni ured …

Obveza jamca prihvaćena dana …

____________

(Pečat i potpis)

(1) Prezime i ime ili naziv poduzeća.

(2) Puna adresa.

(3) …

(4) …

(5) Prezime i ime ili naziv poduzeća i puna adresa osobe koja polaže osiguranje.

(6) Primjenjuje se u odnosu na druga davanja koja treba platiti u vezi s uvozom ili izvozom robe ako se osiguranje upotrebljava za stavljanje robe u postupak provoza Unije ili zajednički provozni postupak ili se može upotrebljavati u više država članica ili ugovornih stranaka.

(7) Precrtati ako se ne primjenjuje.

(8) Precrtati ako se ne primjenjuje.

(9) Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(10) Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(11) Za iznose prijavljene u carinskoj deklaraciji za postupak uporabe u posebne svrhe.

(12) Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredbi o adresi za dostavu, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz stavka 4. drugog podstavka i obveza iz točke 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim osiguranjem nadležni su sudovi u mjestu u kojem se nalaze adrese za dostavu jamca ili njegovih zastupnika.

(13) Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu ispred svojeg potpisa: »Osiguranje u iznosu od 1397518451” (iznos se upisuje riječima).

PRILOG 5.

Obrazac B

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ..............................................................................................., sukladno članku 21., članku 22., članku 23., članku 24., članku 115. stavku 3. i članku 115. stavku 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/2018) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 21. i/ili članku 22. i/ili članku 23., članku 24., članku 115. stavku 3. i članku 115. stavku 8. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

Naziv banke – garanta: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Žiro-račun broj: .......................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

EORI broj: .......................................................

Tvrtka: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

–     za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

–     za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

–     za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

–     za energente iz tarifnih oznaka KN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00, proizvodi iz tarifne oznake KN 3814 00 90, te proizvodi iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje

–     za duhansku sirovinu

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ........................ do ............................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

.........................................

................................................

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

 

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ..................

............................................

M.P.

.........................................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

 

PRILOG 6.

Obrazac C

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev .................................................................., sukladno članku 54. stavku 8. točki 1. i članku 25. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj ) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 54. stavku 8. točki 1. i članku 25. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

Naziv banke – garanta: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Žiro-račun broj: .......................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

Tvrtka: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili duhanske prerađevine i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

–     za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 54. Zakona o trošarinama;

–     za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se sukladno članku 55. Zakona o trošarinama

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

..............................................

.......................................................

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

 

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ....................................

............................................

M.P.

.........................................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

 

PRILOG 7.

Obrazac D

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ........................................................................................................., sukladno članku 21. stavku 5. i članku 24. stavku 4. podstavku 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/2018) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 21. stavku 5. i članku 24. stavku 4. podstavku 1. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

Naziv banke – garanta: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Žiro-račun broj: .......................................................

PODACI O NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

Tvrtka: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna, svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na trošarinske proizvode, koja je nastala za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine, glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova bankovna garancija može se koristiti za trošarinskog obveznika:

Osobni identifikacijski broj (OIB): .........................................................

Tvrtka: ....................................................................................

Sjedište: ....................................................................................

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

..............................................

.......................................................

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

 

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ....................................

............................................

M.P.

.........................................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

 

PRILOG 8.

Obrazac E

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ........................................................................................................................., sukladno članku 54. stavku 8. točki 1., članku 21., članku 22., članku 23., članku 24. i članku 25. Zakona o trošarinama (»Narodne novine« broj 106/2018) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 21. i/ili članku 22. i/ili članku 23. i/ili članku 24. te prema članku 54. stavku 8. točki 1. i članku 25. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

Naziv banke – garanta: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Žiro-račun broj: .......................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB): .......................................................

EORI broj: .......................................................

Tvrtka: .......................................................

Sjedište: .......................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

–     za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

–     za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

–     za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

–     za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 54. Zakona o trošarinama;

–     za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije a primaju se sukladno članku 55. Zakona o trošarinama;

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

..............................................

.......................................................

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

 

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem...................................

............................................

M.P.

.........................................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

 

PRILOG 9.

_______________

(podnositelj zahtjeva)

CARINSKI URED _____________

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Podnositelj zahtjeva ___________________________________

(puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

OIB: __________________________

EORI broj: ______________________

obavještava carinski ured ______________ da je dana __________ na račun br. _____________________ izvršio uplatu gotovinskog pologa u iznosu _______________________ kn.

Sukladno izvršenoj uplati podnositelj zahtijeva korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine sukladno članku 25. Pravilnika o trošarinama.

..............................................

.......................................................

(mjesto i datum)

(potpis podnositelja zahtjeva)

 

PRILOG 10.

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED ______________

POTVRDA O KORIŠTENJU GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Temeljem Vašeg zahtjeva za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine i uplate gotovinskog pologa u iznosu _______________ kn, dana ___________ carinski ured ____________ odobrava korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine sukladno članku 25. Pravilnika o trošarinama.

Gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine evidentiran je pod brojem ________________________________.

_______________

..............................

M.P.

.........................................

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštenog carinskog službenika)

 

PRILOG 11.

__________________

(podnositelj zahtjeva)

CARINSKI URED _____________

ZAHTJEV ZA POVRAT GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Podnositelj zahtjeva ___________________________________

(puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

OIB: __________________________

EORI broj:______________________

obavještava carinski ured _____________ da dana ____________ podnosi zahtjev za povrat gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine u iznosu _________________ kn sukladno članku 26. Pravilnika o trošarinama.

Molimo Vas da povrat gotovinskog pologa izvršite na račun br. ______________________ .

..............................................

.......................................................

(mjesto i datum)

(potpis podnositelja zahtjeva)

 

PRILOG 12.

Obrazac TOP

Zbog nezakonitog postupanja s predmetima oporezivanja u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno članku 12. stavku 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/2018), a temeljem provedenog nadzora prema Zapisniku pod klasom:_______, urbroj: __________ od _____________ podnosim

TROŠARINSKA OBRAČUNSKA PRIJAVA

1. Podaci o podnositelju:

Ime i prezime: .......................................................................................

Adresa: ...................................................................................................

Broj putne isprave i tko ju je izdao ............................................. i/ili

OIB: ........................................................................................................

 

2. Obračun trošarine:

Red. br.

Predmet oporezivanja

Vrsta proizvoda

Trgovački naziv trošarinskih proizvoda

Količina

Obračunati iznos trošarine

 

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

3. Izjava

Kojom kao podnositelj prijave jamčim da ću izvršiti plaćanje dužnog iznosa trošarine iz točke 2. ove obračunske prijave na račun Područnog carinskog ureda __________, model plaćanja HR11 i poziv na broj xxxx (šifra ustrojstvene jedinice) – 6130 (potraživanja od fizičkih osoba) – broj zapisnika.

Potpis podnositelja _______________

Prijavu preuzeo carinski službenik ______________________________

(ime i prezime)

M.P.

Mjesto i datum: ______________________________________

UPUTA ZA POPUNJAVANJE:

TOČKE 2. OBRAČUN TROŠARINE – STUPAC 1., 2. i 4.

Predmet oporezivanja (stupac 1.)

Vrsta proizvoda (stupac 2.)

Količina (stupac 4.)

Alkohol i alkoholna pića

 

 

 

Mirna vina

Iskazati u hl gotovog proizvoda

 

Pjenušava vina

Iskazati u hl gotovog proizvoda

 

Ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina

Iskazati u hl gotovog proizvoda

 

Međuproizvodi

– Iskazati u hl gotovog proizvoda (≥15% vol.)

– Iskazati u hl gotovog proizvoda (<15% vol.)

 

Etilni alkohol

Iskazati u hl čistog alkohola

(čisti alkohol= količina x % vol./100)

Pivo

 

 

 

Pivo

Iskazati po trgovačkom nazivu količinu u hl i % vol. ( volumni udjel stvarnog alkohola sadržanog u 1 hl piva, izraženo na jednu decimalu)

Duhanske prerađevine

 

 

 

Cigarete

Iskazati količinu po broju paketića.

Za obračun trošarine potrebno koristiti tabelarni prikaz Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan obračuna uvidom na Internet stranicu Carinske uprave

https://carina.gov.hr/, link: Trošarinsko postupanje, Maloprodajne cijene cigareta, Tabelarni prikaz trošarine na cigarete

 

Cigare

Iskazati broj komada cigara

 

Cigarilosi

Iskazati broj komada cigarilosa

 

Sitno rezani duhan za savijanje cigareta (uključujući i duhansku sirovinu)

Iskazati u gramima

 

Ostali duhan za pušenje

Iskazati u gramima

Energenti

 

 

 

Olovni motorni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 51 i 2710 11 59

Iskazati u litrama

 

Bezolovni motorni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49

Iskazati u litrama

 

Dizelsko gorivo iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za dizelsko gorivo)

 

Loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za dizelsko gorivo)

 

Plavi dizel iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za dizelsko gorivo)

 

Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka KN 2710 19 21 i 2710 19 25

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za pogon)

 

UNP – ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00

Iskazati u kilogramima (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za pogon)

 

Biogoriva iz čl. 96. st. 6. toč. 13. ZOT-a

Iskazati u litrama odnosno kg ovisno o vrsti (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine ovisno o vrsti ili za dizelsko gorivo ili za bezolovni motorni benzin)

 

Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 61 do 2710 19 69

Iskazati u kg

 

Energenti iz tarifnih oznaka KN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00 te proizvodi iz tarifne oznake KN 3814 00 90 i 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine propisanu za dizelsko gorivo)

Duhanski proizvodi

 

 

 

Grijani duhanski proizvod

Iskazati u gramima

 

e-tekućina

Iskazati u mililitrima

 

Novi duhanski proizvodi

Iskazati u gramima

 

 

TOČKE 2. OBRAČUN TROŠARINE – STUPAC 5.

OBRAČUNATI IZNOS TROŠARINE (ZA ENERGENTE): Na zatečene energente u nezakonitom postupanju trošarina se obračunava u skladu s člankom 119. stavak 5. i 6. Zakona o trošarinama, prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo ovisno o vrsti energenta koji je predmet nezakonitog postupanja.

TOČKE 3. IZJAVA

Računi područnih carinskih ureda su:

IBAN Naziv korisnika

HR1810010051784500183 – Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb,

HR9310010051784500191 – Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka,

HR7610010051784500206 – Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek i

HR5410010051784500214 – Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Split.

PRILOG 13.

Obrazac A

REZERVNI POSTUPAK

Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine[1](Članak 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).)

1

Zaglavlje e-TD-a

 

a

Šifra odredišta

 

b

Trajanje kretanja

 

c

Organizator prijevoza

 

 

2

Pošiljatelj

 

a

Trošarinski broj pošiljatelja

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

 

3

Mjesto otpreme

 

a

Trošarinski broj trošarinskog skladišta

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

 

4

Carinski ured otpreme – Uvoz

 

a

Šifra ureda

 

 

5

Primatelj

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

h

EORI broj

 

 

g

NAD_LNG

 

 

6

Primatelj dodatni podaci

 

a

Šifra države članice

 

b

Serijski broj potvrde o oslobođenju

 

 

7

Mjesto isporuke

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

 

8

Carinski ured – Mjesto isporuke

 

a

Šifra ureda

 

 

9

e-TD

 

a

Lokalni referentni broj

 

b

Broj računa

 

c

Datum računa

 

d

Šifra polazišta

 

e

Datum otpreme

 

f

Vrijeme otpreme

 

 

9.1

Uvozna carinska deklaracija

 

a

MRN uvozne carinske deklaracije

 

 

10

Carinski ured otpreme

 

a

Šifra ureda

 

 

11

Jamstvo za kretanje

 

a

Šifra davatelja jamstva

 

 

12

Davatelj jamstva

 

a

Trošarinski broj

 

b

PDV identifikacijski broj

 

c

Naziv

 

d

Ulica

 

e

Kućni broj

 

f

Poštanski broj

 

g

Mjesto

 

h

NAD_LNG

 

 

13

Prijevoz

 

a

Šifra načina prijevoza

 

b

Dodatni podaci

 

c

Dodatni podaci_LNG

 

 

14

Organizator prijevoza

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

 

15

Prvi prijevoznik

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

 

16

Podaci o prijevozu

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

 

b

Identitet prijevoznog sredstva

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

e

Podaci o plombi_LNG

 

f

Dodatni podaci

 

g

Dodatni podaci_LNG

 

 

17

e-TD stavke

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

 

 

b

Šifra trošarinskoga proizvoda

 

 

c

Tarifna oznaka KN

 

 

d

Količina

 

 

e

Bruto težina

 

 

f

Neto težina

 

 

g

Udio alkohola

 

 

h

Stupanj Platoa

 

 

i

Fiskalna oznaka

 

 

j

Fiskalna oznaka_LNG

 

 

k

Korištenje fiskalne oznake

 

 

l

Oznaka podrijetla

 

 

m

Oznaka podrijetla_LNG

 

 

n

Veličina proizvođača

 

 

o

Gustoća

 

 

p

Trgovački opis

 

 

q

Trgovački opis_LNG

 

 

r

Robna marka proizvoda

 

 

s

Robna marka proizvoda_LNG

 

 

17.1

Pakiranje

 

a

Šifra vrste pakiranja

 

b

Broj koleta

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

e

Podaci o plombi_LNG

 

 

17.2

Vino

 

a

Kategorija – vino

 

b

Šifra vinorodne zone

 

c

Treća država podrijetla

 

d

Ostale informacije

 

 

e

Ostale informacije_LNG

 

 

17.2.1

Oznaka postupka tehnološke obrade

 

a

Šifra postupka

 

 

18

Dokument

 

a

Kratki opis dokumenta

 

b

Kratki opis dokumenta_LNG

 

c

Uputa na dokument

 

d

Uputa na dokument_LNG

 

 

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

 

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 

Datum i vrijeme validacije Pratećeg dokumenta za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u rezervnom postupku

(Pečat)

 

Upute za popunjavanje

Obrazac se popunjava u skladu s Tablicom 1. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.[2](Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).), kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/503 оd 7. ožujka 2018.[3](Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/503 оd 7. ožujka 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 86, 28. 3. 2018., str. 1.).)

U slučaju više stavki robe (npr. alkoholna pića s različitim udjelom alkohola) potrebno je kopirati skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1 i 17.2 te, ako je primjenjivo, podskupinu podataka 17.2.1, ovisno o potrebnom broju seta podataka (npr. u slučaju pošiljke s 2 stavke robe skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 potrebno je kopirati kako bi se omogućio unos obadvije stavke, pri čemu se u polju 17a navodi o kojoj se stavci radi, odnosno navodi se 1 ili 2).

PRILOG 14.

Obrazac B

REZERVNI POSTUPAK

Prateći dokument za promjenu odredišta[4](Članak 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).)

2

Ažuriranje e-TD-a

 

b

JRO (Jedinstvena referentna oznaka)

 

c

Trajanje kretanja

 

d

Promjena organizacije prijevoza

 

e

Broj računa

 

f

Datum računa

 

g

Šifra načina prijevoza

 

h

Dodatni podaci

 

 

i

Dodatni podaci_LNG

 

 

3

Promjena odredišta

 

a

Šifra odredišta

 

 

4

Novi primatelj

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

h

EORI broj

 

 

5

Mjesto isporuke

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

 

6

Carinski ured – Mjesto isporuke

 

a

Šifra carinskog ureda

 

 

7

Organizator prijevoza

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

 

8

Novi prijevoznik

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

 

g

NAD_LNG

 

 

9

Podaci o prijevozu

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

 

b

Identitet prijevoznog sredstva

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

 

e

Podaci o plombi_LNG

 

f

Dodatni podaci

 

g

Dodatni podaci_LNG

 

 

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

 

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 

Datum i vrijeme validacije Pratećeg dokumenta za promjenu odredišta u rezervnom postupku

(Pečat)

 

Upute za popunjavanje

Obrazac se popunjava u skladu s Tablicom 3. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.[5](Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).), kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/503 оd 7. ožujka 2018.[6](Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/503 оd 7. ožujka 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 86, 28. 3. 2018., str. 1.).)

PRILOG 15.

Obrazac C

REZERVNI POSTUPAK

Potvrda o primitku / Potvrda o izvozu[7](Članak 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).)

2

Kretanje trošarinskih proizvoda e-TD

 

a

JRO (Jedinstvena referentna oznaka)

 

b

Slijedni broj

 

 

3

Primatelj

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

NAD_LNG

 

h

EORI broj

 

 

4

Mjesto isporuke

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

 

g

NAD_LNG

 

 

5

Carinski ured – Mjesto odredišta

 

a

Šifra ureda

 

 

6

Potvrda o primitku/Izvoz

 

a

Datum dolaska trošarinskih proizvoda

 

b

Opći zaključci o primitku

 

c

Dodatni podaci

 

 

d

Dodatni podaci_LNG

 

 

7

Stavke Potvrde o primitku/izvozu

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

 

b

Indikator manjka ili viška

 

c

Utvrđen manjak ili višak

 

d

Šifra trošarinskog proizvoda

 

e

Odbijena količina

 

 

8

Razlog nezadovoljstva

 

a

Razlog nezadovoljstva

 

b

Dodatni podaci

 

 

c

Dodatni podaci_LNG

 

 

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

 

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 

Datum i vrijeme validacije Potvrde o primitku / Potvrde o izvozu u rezervnom postupku

(Pečat)

 

Upute za popunjavanje

Obrazac se popunjava u skladu s Tablicom 6. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.[8](Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).), kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/379 od 11. ožujka 2016.[9](Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/379 od 11. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 72, 17. 3. 2016., str. 13.).)

PRILOG 16.

e-PTD

Nacrt elektroničkog pratećeg trošarinskog dokumenta i elektronički prateći trošarinski dokument (e-PTD)

 

ZAGLAVLJE e-PTD-a

 

Referentna oznaka e-PTD-a

 

 

1.

OPĆI PODACI

 

a

Referentni broj

 

b

Broj računa

 

c

Datum računa

 

d

Datum otpreme

 

e

Trajanje kretanja

 

f

Organizator prijevoza

 

 

2.

POŠILJATELJ

 

 

a

Trošarinski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

g

Nadležni carinski ured

 

 

3.

MJESTO OTPREME

 

 

a

Trošarinski broj

 

 

b

Ulica

 

 

c

Kućni broj

 

 

d

Poštanski broj

 

 

e

Mjesto

 

 

4.

PRIMATELJ

 

a

Trošarinski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

 

g

Nadležni carinski ured

 

 

5.

MJESTO ISPORUKE

 

a

Ulica

 

b

Kućni broj

 

c

Poštanski broj

 

d

Mjesto

 

 

6.

INSTRUMENT OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

 

a

Davatelj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

 

 

7.

PODACI O PRIJEVOZU

 

a

Način prijevoza

 

 

b

Prijevozno sredstvo

 

 

c

Registracijska oznaka

 

 

7.1

PRIJEVOZNIK

 

a

Naziv

 

b

OIB

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

 

8.

PODACI O POŠILJCI – STAVKE e-PTD-a

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

 

b

Šifra trošarinskog proizvoda

 

c

Tarifna oznaka KN

 

d

Količina

 

e

Bruto težina

 

f

Neto težina

 

g

Udio alkohola

 

h

Gustoća

 

i

Opis robe

 

 

8.1

PAKIRANJE

 

a

Vrsta vanjskog pakiranja

 

b

Broj i oznaka pakiranja

 

c

Vrsta unutarnjeg pakiranja

 

 

d

Broj unutarnjeg pakiranja

 

 

Upute za popunjavanje

ZAGLAVLJE e-PTD-a

Jedinstvena oznaka e-PTD-a

Jedinstvena oznaka (alfanumerički podatak) koju računalni sustav (iz članka 47. Zakona o trošarinama) sistemski dodjeljuje nacrtu e-PTD-a nakon uspješne validacije.

Polje nije unosno.

1. OPĆI PODACI

Polje 1.a – Referentni broj

Navesti broj PTD-a kojeg pošiljatelj u svojoj evidenciji dodjeljuje pošiljci.

Polje 1.b – Broj računa

Navesti broj računa iz evidencije pošiljatelja koji se odnosi na trošarinske proizvode koji se otpremaju u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj knjigovodstvene isprave.

Polje 1.c – Datum računa

Navesti datum dokumenta iz polja 1.b.

Polje 1.d – Datum otpreme

Navesti datum otpreme trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta.

Polje 1.e – Trajanje kretanja

Navesti uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost.

Polje 1.f – Organizator prijevoza

Navesti naziv odnosno ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB) osobe odgovorne za organiziranje prijevoza, ako ta osoba nije pošiljatelj.

U slučaju da je organizator prijevoza pošiljatelj polje se ne popunjava.

2. POŠILJATELJ

Polja 2.a do 2.g

Računalni sustav (iz članka 47. Zakona o trošarinama) automatski ispisuje podatke trenutnog korisnika odnosno pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

Polja nisu unosna.

3. MJESTO OTPREME

Polje 3.a

Navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta otpreme. Računalni sustav (iz članka 47. Zakona o trošarinama) trenutnom korisniku (pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta) nudi mogućnost odabira trošarinskog skladišta s popisa važećih trošarinskih skladišta korisnika.

Polja 3.b do 3.e

Nakon odabira trošarinskog skladišta u polju 3.a podaci o adresi trošarinskog skladišta u poljima 3b. do 3.e se automatski ispisuju.

4. PRIMATELJ

Polje 4.a – Trošarinski broj

Navesti važeći trošarinski broj primatelja – oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

Polje 4.b – Naziv

Navesti naziv odnosno ime i prezime primatelja – oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

Polja 4.c do 4.f

Navesti adresu sjedišta odnosno prebivališta primatelja – oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

Polje 4.g – Nadležni carinski ured

Navesti carinski ured koji je nadležan za primatelja – oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

5.MJESTO ISPORUKE

Polja 5.a do 5.d

Navesti adresu lokacije pogona oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

6. INSTRUMENT OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Polje 6.a – Davatelj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Računalni sustav (iz članka 47. Zakona o trošarinama) automatski ispisuje podatak 'Pošiljatelj'.

Polje nije unosno.

7. PODACI O PRIJEVOZU

Polje 7.a – Način prijevoza

Navesti način prijevoza (npr. cestovni prijevoz; poštanske pošiljke).

Način prijevoza se odnosi na početak kretanja odnosno način prijevoza u trenutku otpreme.

Polje 7.b – Prijevozno sredstvo

Navesti o kojem se prijevoznom sredstvu radi (npr. vozilo, cisterna)

Polje 7.c – Registracijska oznaka

Navesti registracijsku oznaku prijevoznog sredstva.

7.1 PRIJEVOZNIK

Polje 7.1a – Naziv

Navesti naziv odnosno ime i prezime prijevoznika.

Polje 7.1b – OIB

Navesti osobni identifikacijski broj (OIB) prijevoznika.

Polja 7.1c do 7.1f

Navesti adresu prijevoznika.

8. PODACI O POŠILJCI – STAVKE e-PTD-a

Podatkovni skup 8. – PODACI O POŠILJCI – STAVKE e-PTD-a

Za svaki trošarinski proizvod koji je sastavni dio pošiljke potrebno je unijeti zaseban skup podataka.

Svakom skupu podataka (stavci) računalni sustav dodjeljuje jedinstveni slijedni broj (v. pojašnjenja uz polje 8.a).

Polje 8.a – Jedinstveni referentni broj stavke

Računalni sustav (iz članka 47. Zakona o trošarinama) automatski ispisuje referentni broj stavke e-PTD-a.

Svakom skupu podataka (8.) o svakom pojedinom trošarinskom proizvodu računalni sustav dodjeljuje jedinstveni slijedni broj počevši od 1 (1 za prvu stavku e-PTD-a, 2 za drugu stavku itd.).

Polje 8.b – Šifra trošarinskog proizvoda

Navesti odgovarajuću šifru primjenjivu na trošarinski proizvod koji se otprema. Šifra se odabire sa popisa iz padajućeg izbornika.

Polje 8.c Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Polje 8.d – Količina

Navesti količinu izraženu u mjernoj jedinici koja se odnosi na kategoriju trošarinskih proizvoda:

litre proizvoda pri 20 °C zaokružene na dva decimalna mjesta (alkohol i alkoholna pića),

litre proizvoda pri 15 °C (energenti).

Polje 8.e – Bruto težina

Navesti bruto težinu pošiljke u kilogramima (trošarinski proizvod s pakiranjem).

Polje 8.f – Neto težina

Navesti težinu trošarinskih proizvoda bez pakiranja.

Polje 8.g – Udio alkohola

Polje primjenjivo samo na alkohol i alkoholna pića.

Navesti volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 °C.

Polje 8.h – Gustoća

Polje primjenjivo samo na energente.

Navesti volumni gustoću pri temperaturi od 15 °C.

Polje 8.i – Opis robe

Navesti uobičajeni trgovački opis proizvoda.

8.1 PAKIRANJE

Polje 8.1 a -Vrsta vanjskog pakiranja

Navesti vrstu vanjskog pakiranja (npr. kontejner, paleta).

Polje 8.1 b -Broj i oznaka pakiranja

Navesti oznaku (ako je primjenjivo) i broj vanjskog pakiranja.

Polje 8.1 c -Vrsta unutarnjeg pakiranja

Navesti vrstu unutarnjeg pakiranja (npr. kartonska kutija).

Polje 8.1 d -Broj unutarnjeg pakiranja

Navesti broj unutarnjeg pakiranja.

 

 

 

PRILOG 17.

POTVRDA O PRIMITKU

1.

OPĆI PODACI

 

a

Referentni broj

 

b

Datum primitka

 

c

Zaključak o primitku

 

2.

MANJAK

 

 

a

Indikator manjka

 

b

Broj stavke e-PTD-a

 

c

Količina manjka

 

3.

VIŠAK

 

 

a

Indikator viška

 

 

b

Broj stavke e-PTD-a

 

 

c

Količina viška

 

 

Upute za popunjavanje

1. OPĆI PODACI

Polje 1.a – Referentni broj

Navesti referentni broj kojeg primatelj u svojoj evidenciji dodjeljuje pošiljci.

Polje 1.b – Datum primitka

Navesti datum kada je pošiljka zaprimljena.

Polje 1.c – Zaključak o primitku

Navesti opći zaključak o primitku pošiljke na način da se navede jedna od sljedećih vrijednosti:

‘Primitak prihvaćen i zadovoljavajući’ – ukoliko nisu utvrđene nepodudarnosti između zaprimljene pošiljke i podataka koje je pošiljatelj naveo u e-PTD-u;

‘Primitak prihvaćen iako nezadovoljavajući’ – ukoliko su utvrđeni manjkovi odnosno viškovi ili manje nepodudarnosti.

2. MANJAK

Podatkovni skup 2. – MANJAK

Podatkovni skup 2. se popunjava u situacijama kada su po primitku pošiljke utvrđeni manjkovi u odnosu na podatke koje je pošiljatelj naveo u e-PTD-u, u protivnom se ne popunjava.

Polje 2.a – Indikator manjka

Označiti polje, ako su utvrđeni manjkovi.

Polje 2.b – Broj stavke e-PTD-a

Navesti broj stavke e-PTD-a na koju se manjak odnosi (npr. 2., ako je manjak utvrđen za 2. stavku e-PTD-a ili 2., 3., ako je manjak utvrđen za 2. i 3. stavku e-PTD-a ).

Polje 2.c – Količina manjka

Navesti količinu utvrđenog manjka u mjernoj jedinici koja odgovara kategoriji trošarinskih proizvoda (za alkohol i alkoholna pića: litre proizvoda pri 20° C zaokružene na dva decimalna mjesta; za energente: litre proizvoda pri 15 °C).

3. VIŠAK

Podatkovni skup 3. – VIŠAK

Podatkovni skup 3. se popunjava u situacijama kada su po primitku pošiljke utvrđeni viškovi u odnosu na podatke koje je pošiljatelj naveo u e-PTD-u, u protivnom se ne popunjava.

Polje 3.a – Indikator viška

Označiti polje, ako su utvrđeni viškovi.

Polje 3.b – Broj stavke e-PTD-a

Navesti broj stavke e-PTD-a na koju se višak odnosi.

Polje 3.c – Količina viška

Navesti količinu utvrđenog viška u mjernoj jedinici koja odgovara kategoriji trošarinskih proizvoda (za alkohol i alkoholna pića: litre proizvoda pri 20° C zaokružene na dva decimalna mjesta; za energente: litre proizvoda pri 15 °C).

 

PRILOG 18.

Obrazac PTD

PRATEĆI TROŠARINSKI DOKUMENT

PRILOG 19.

Obrazac PPTD

PRILOG 20.

Obrazac O-PP

Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije

POPUNJAVA PRIMATELJ

Primatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)

OIB primatelja

Mjesto isporuke

Predviđeni datum isporuke

Pošiljatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)

PDV identifikacijski broj pošiljatelja

Referentni broj pošiljke

 

Opis robe

Tarifna oznaka KN

Količina

Trošarina

Iznos trošarine u HRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan iznos trošarine u HRK

 

 

Mjesto i datum: ________________ Potpis ______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

 

Upute za popunjavanje

Primatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja.

Porezni broj primatelja

Navesti osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja.

Mjesto isporuke

Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.

Predviđeni datum isporuke

Navesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Pošiljatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja.

Porezni broj pošiljatelja

Navesti porezni broj pošiljatelja.

Referentni broj pošiljke

Navesti referentni broj kojim se pošiljka identificira u evidenciji pošiljatelja (broj komercijalne isprave).

Opis robe

Navesti trgovački opis robe.

Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina

Navesti količinu u odgovarajućoj obračunskoj jedinici.

Trošarina

Navesti važeću stopu trošarine za svaki trošarinski proizvod naveden u pojedinoj stavci.

Iznos trošarine u HRK

Navesti ukupan iznos trošarine za količinu trošarinskih proizvoda po svakoj stavci s obzirom na važeću stopu trošarine.

Ukupan iznos trošarine u HRK

Navesti ukupan iznos trošarine za svu robu u pošiljci.

 

 

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena »Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici”.

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

 

PRILOG 21.

Obrazac O-OP

Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj

POPUNJAVA POŠILJATELJ

Pošiljatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)

OIB pošiljatelja

Mjesto otpreme

Predviđeni datum otpreme

Primatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa)

PDV identifikacijski broj primatelja

Mjesto isporuke

Predviđeni datum isporuke

 

Red. br.

Opis robe

Tarifna oznaka KN

Količina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum: _______________ Potpis _______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis, pečat)

 

Upute za popunjavanje

Pošiljatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja.

OIB pošiljatelja

Navesti osobni identifikacijski broj (OIB) pošiljatelja.

Mjesto otpreme

Navesti adresu mjesta otpreme, ako je različita od adrese navedene u polju pošiljatelj.

Predviđeni datum otpreme

Navesti planirani datum otpreme trošarinskih proizvoda.

Primatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja.

Porezni broj primatelja

Navesti porezni broj primatelja.

Mjesto isporuke

Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.

Predviđeni datum isporuke

Navesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Opis robe

Navesti trgovački opis robe.

Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina

Navesti količinu u odgovarajućoj obračunskoj jedinici.

 

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda u mjestu otpreme upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena »Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj«.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

 

PRILOG 22.

Obrazac O-OMPV-vinski dokument

Obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s vinskim dokumentom[10](Prateći dokument iz članka 10. stavka 1. točke (a) podtočke iii. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/260 (SL L 58, 28.2.2018., str. 1.).) iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije

POŠILJATELJ

Naziv/ime i prezime malog proizvođača vina:

Adresa (sjedišta/prebivališta) malog proizvođača vina:­­­­­­­­­­­­­­­­

Osobni identifikacisjki broj (OIB) malog proizvođača vina:

Podaci o pratećem dokumentu

iz članka 10. st. 1. točke (a) podtočke iii. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/2731

Referentni broj pratećeg dokumenta (vinskog dokumenta)

 

Primatelj (naziv/ime i prezime, adresa):

Trošarinski broj primatelja:

Mjesto isporuke:

Datum otpreme:

 

Predviđeni datum isporuke:

Opis robe

Tarifna oznaka KN

Količina u hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/260 (SL L 58, 28. 2. 2018., str. 1.)

Mjesto i datum: ________________ Potpis: ______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

 

Upute za popunjavanje

Pošiljatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime, adresu te osobni identifikacijski broj (OIB) pošiljatelja – trošarinskog obveznika sa statusom malog proizvođača vina.

Referentni broj pratećeg dokumenta (vinskog dokumenta)

Navesti referentni broj (MVV broj) vinskog dokumenta koji prati pošiljku vina.

Primatelj

Navesti naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja trošarinskih proizvoda (vina).

Trošarinski broj primatelja

Navesti trošarinski broj primatelja.

Mjesto isporuke

Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.

Datum otpreme

Navesti planirani datum otpreme trošarinskih proizvoda.

Predviđeni datum isporuke

Navesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Opis robe

Navesti vrstu trošarinskih proizvoda (npr. mirna vina ili pjenušava vina) i trgovački naziv robe.

Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina u hl

Navesti količinu trošarinskih proizvoda (vina) u hektolitrima.

 

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena Obavijest.

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine, ako je podnesen.

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

 

 

Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 23.

Obrazac Z e-TD-MPV

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA MALOM PROIZVOĐAČU VINA ZA OTPREMU VINA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE S ELEKTRONIČKIM TROŠARINSKIM DOKUMENTOM

na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o trošarinama[11](Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/2018).)

Podnositelj zahtijeva – mali proizvođač vina

(naziv pravne osobe/ime i prezime fizičke osobe, adresa):

Podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi:

Osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva

 

Podatak o mjestu proizvodnje

 

 

Vrsta trošarinskih proizvoda

Mirna vina

 

Pjenušava vina

 

 

Detalji zahtjeva:

Zahtjeva se odobrenje otpreme vina s elektroničkim trošarinskim dokumentom iz članka 45. Zakona o trošarinama za otpreme vina na mjesto odredišta iz članka 57. stavka 2. Zakona o trošarinama na način da:

a)     Nadležni carinski ured, u ime i za račun malog proizvođača vina – podnositelja zahtjeva, podnosi nacrt e-TD-a u skladu s člankom 57. stavkom 2. Zakona o trošarinama;

b)     Mali proizvođač vina – podnositelj zahtjeva, samostalno podnosi nact e-TD-a u skladu s člankom 57. stavkom 2. Zakona o trošarinama.

Mjesto i datum: _______________ Potpis: ___________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj zahtjeva:

Nadležni carinski ured:

(Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Datum zaprimanja zahtjeva:

Datum važenja odobrenja:

Napomene:

 

Upute za popunjavanje

Podnositelj zahtjeva – mali proizođač vina

Navesti naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe sa statusom malog proizvođača vina iz članka 78.. Zakona o trošarinama te adresu sjedišta ili prebivališta te pravne odnosno fizičke osobe.

Podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi

Navesti ime, prezime, adresu i OIB odgovorne osobe u pravnoj osobi (podnositelju zahtjeva – malom proizvođaču vina).

Osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva (OIB)

Navesti osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača vina koji podnosi zahtjev.

Podatak o mjestu proizvodnje

Navesti adresu mjesta proizvodnje malog proizvođača vina – podnositelja zahtjeva.

Vrsta trošarinskih proizvoda

Navesti vrstu trošarinskih proizvoda koju će mali proizvođač vina otpremati u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom na način da se označi sa 1397967985x’ polje

(jedno ili oba polja) koje se odnosi na vrste trošarinskih proizvoda: mirna vina ili pjenušava vina.

Detalji zahtjeva

Navesti način otpreme vina s elektroničkim trošarinskim dokumentom za koji se traži odobrenje nadležnog carinskog ureda. Označiti/zaokružiti jednu od ponuđenih opcija pod a) ili b), ovisno o tome traži li se odobrenje da nadležni carinski ured, u ime i za račun malog proizvođača vina, podnosi nacrt e-TD-a ili da mali proizvođač vina samostalno podnosi nacrt e-TD-a koristeći računalni sustav iz članka 45. Zakona o trošarinama.

 

 

Evidencijski broj zahtjeva

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljen zahtjev.

Datum zaprimanja zahtjeva

Navodi se datum kada je zahtjev zaprimljen.

Datum važenja odobrenja

Navodi se datum od kada odobrenje važi. Datum je identičan datumu ovjere obrasca kojom se usvaja zahtjev.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum ovjere zahtjeva te potpisuje i ovjerava obrazac.

 

Dodatne napomene: Obrazac zahtjeva je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 24.

Obrazac O-OMPV-e-TD

Obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije

POŠILJATELJ

Naziv/ime i prezime malog proizvođača vina:

Adresa (sjedišta/prebivališta) malog proizvođača vina:­­­­­­­­­­­­­­­­

Osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača vina:

Trošarinski broj malog proizvođača vina:

PODACI O POŠILJCI

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta (članak 57. stavak 3. Zakona o trošarinama)

Niže navedeni podaci se popunjavaju u skladu s Tablicom 1. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.[12](Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).), kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/503 оd 7. ožujka 2018.[13](Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/503 оd 7. ožujka 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 86, 28. 3. 2018., str. 1.).)

U slučaju više stavki robe (tj. vina s različitim udjelom alkohola) potrebno je skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 kopirati ovisno o potrebnom broju seta podataka (npr. u slučaju pošiljke s 2 stavke robe skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 potrebno je kopirati kako bi se omogućio unos obadvije stavke, pri čemu se u polju 17a navodi o kojoj se stavci radi, odnosno navodi se 1 ili 2).

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

1

ZAGLAVLJE e-TD

 

a

Šifra odredišta

 

b

Trajanje kretanja

 

c

Organizator prijevoza

 

5

PRIMATELJ

 

a

Identifikacijski broj primatelja

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

6

PRIMATELJ DODATNI PODACI

 

a

Šifra države članice

 

 

b

Serijski broj potvrde o oslobođenju

 

7

MJESTO ISPORUKE

 

a

Identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

8

CARINSKI URED – MJESTO ISPORUKE

 

a

Šifra ureda

 

9

e-TD

 

a

Lokalni referentni broj

 

b

Broj računa

 

c

Datum računa

 

d

Šifra polazišta

1

e

Datum otpreme

 

f

Vrijeme otpreme

 

11

JAMSTVO ZA KRETANJE

 

a

Šifra davatelja jamstva

1

13

PRIJEVOZ

 

a

Šifra načina prijevoza

 

 

b

Dodatni podaci

 

14

ORGANIZATOR PRIJEVOZA

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

15

PRVI PRIJEVOZNIK

 

a

PDV identifikacijski broj

 

b

Naziv

 

c

Ulica

 

d

Kućni broj

 

e

Poštanski broj

 

f

Mjesto

 

16

PODACI O PRIJEVOZU

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

 

b

Identitet prijevoznog sredstva

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

f

Dodatni podaci

 

17

e-TD STAVKE

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

 

b

Šifra trošarinskog proizvoda

 

c

Tarifna oznaka KN

 

d

Količina

 

e

Bruto težina

 

f

Neto težina

 

g

Udio alkohola

 

i

Fiskalna oznaka

 

k

Korištenje fiskalne oznake

 

l

Oznaka podrijetla

 

p

Trgovački opis

 

r

Robna marka proizvoda

 

17.1

PAKIRANJE

 

a

Šifra vrste pakiranja

 

b

Broj koleta

 

c

Identitet trgovačke plombe

 

d

Podaci o plombi

 

17.2

VINO

 

a

Kategorija – vino

 

b

Šifra vinorodne zone

 

c

Treća država podrijetla

 

d

Ostale informacije

 

17.2.1

OZNAKA POSTUPKA TEHNOLOŠKE OBRADE

 

a

Šifra postupka

 

18

DOKUMENT

 

a

Kratki opis dokumenta

 

c

Uputa na dokument

 

 

 

Mjesto i datum: __________________ Potpis: ______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a)

 

Upute za popunjavanje

Pošiljatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) te trošarinski broj pošiljatelja – trošarinskog obveznika sa statusom malog proizvođača vina.

 

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

Šifra odredišta

Navesti jednu od sljedećih šifri ovisno o trošarinskom statusu primatelja:

    »1 = Trošarinsko skladište« (ukoliko primatelj posluje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta),

    »2 = Registrirani primatelj«,

    »3 = Povremeno registrirani primatelj«,

    »4 = Direktna isporuka« (ukoliko država članica odredišta primjenjuje u svom zakonodavstvu taj institut),

    »5 = Izuzeti primatelj« (npr. diplomatska i konzularna predstavništva; članak 29. stavak 5. Zakona o trošarinama1),

    »6 = Izvoz«.

Trajanje kretanja

Trajanje kretanje se iskazuje ili u satima (S) ili u danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (npr. S12 ili D04). Pošiljatelj navodi uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost.

Organizator prijevoza

Navesti osobu koja je odgovorna za organizaciju prijevoza. Polje se popunjava na način da se unese jedna od sljedećih vrijednosti, ovisno o konkretnom slučaju:

    Pošiljatelj,

    Primatelj,

    Vlasnik robe,

    Drugo.

PRIMATELJ

U grupi podataka Primatelj, u polju identifikacijski broj potrebno je navesti važeći trošarinski broj primatelja (nacionalni identifikacijski broj trošarinskog obveznika, 13-znamenkasta oznaka) ako je primatelj osoba sa statusom:

    ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (šifra odredišta u polju 1a: »1«);

    registriranog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: »2«);

    povremeno registriranog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: »3«).

U slučaju direktne isporuke (šifra odredišta u polju 1a: »4«), u polju identifikacijski broj potrebno je navesti važeći trošarinski broj primatelja: ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta odnosno registriranog primatelja koji ima odobrenje nadležnog tijela za direktnu isporuku.

Nakon toga se navodi adresa sjedišta/prebivališta primatelja.

Trošarinski broj (engl. excise number) svojih poslovnih partnera pošiljatelj može provjeriti na internetskoj stranici Europske komisije SEED on Europa na poveznici: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=hr>

Ako je šifra odredišta u polju 1a »5 = izuzeti primatelj«, u grupi podataka Primatelj navode se samo naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a »6-izvoz«, u grupi podataka potrebno je navesti naziv i adresu (opcionalno i EORI broj) osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

PRIMATELJ – DODATNI PODACI

Ova grupa podataka se popunjava samo u slučaju otpreme »izuzetom primatelju« (šifra odredišta u polju 1a »5 = izuzeti primatelj«). U navedenom slučaju navodi se naziv države članice odredišta te serijski broj potvrde o oslobođenju od plaćanja trošarine (ako je serijski broj naveden u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine).

MJESTO ISPORUKE

Polja u grupi podataka Mjesto isporuke se popunjavaju ovisno o trošarinskom statusu primatelja:

    ako je primatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, u polju 7a ‘Identifikacijski broj’ potrebno je navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta te u ostalim poljima navesti adresu na kojoj se trošarinsko skladište nalazi;

    ako je primatelj registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj polja se ne popunjavaju;

    ako je šifra odredišta »4 = direktna isporuka«, polje 7a se ne popunjava već se samo navodi adresa ili identifikacijska oznaka (također u poljima predviđenim za unos adrese) mjesta direktne isporuke te opcionalno naziv stvarnog primatelja (unos nije obavezan);

    ako je šifra odredišta »5 = izuzeti primatelj«, može se navesti (unos nije obavezan) naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).

CARINSKI URED – MJESTO ISPORUKE

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a »6«) navesti naziv i šifru nadležnog carinskog ureda izvoza (carinski ured kojem će biti podnesena izvozna carinska deklaracija).

Napomena: Kontaktirati nadležni carinski ured radi provjere ispravnosti šifre.

Lokalni referentni broj

Lokalni referentni broj – LRN je jedinstveni serijski broj kojeg pošiljatelj dodjeljuje elektroničkom trošarinskom dokumentu (e-TD-u), a kojim se pošiljka označava u evidenciji pošiljatelja (referentni broj pošiljke u evidenciji pošiljatelja). LRN je jedinstven za svaku pojedinu pošiljku te u slučaju otkazivanja e-TD-a pošiljatelj mora dodijeliti novi LRN novom e-TD-u koji se podnosi u računalni sustav.

Broj računa

Navesti broj računa koju se odnosi na trošarinske proizvode. Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj dostavnice ili bilo kojeg transportnog dokumenta.

Datum računa

Datum računa je datum dokumenta iz prethodnog polja. U skladu s nacionalnom odlukom, ovaj je podatak obvezan.

Datum otpreme

Navesti podatke o datumu na koji kretanje započinje.

Vrijeme otpreme

Navesti vrijeme otpreme. Podatak je, u skladu s nacionalnom odlukom, obvezan podatak. Navedeno vrijeme je lokalno vrijeme.

Šifra načina prijevoza

Navesti način prijevoza na način da se upiše jedna od sljedećih vrijednosti, ovisno o konkretnom slučaju:

    Drugo,

    Pomorski prijevoz,

    Željeznički prijevoz,

    Cestovni prijevoz,

    Zračni prijevoz,

    Poštanske pošiljke.

Način prijevoza se odnosi na početak kretanja odnosno način prijevoza u trenutku otpreme.

ORGANIZATOR PRIJEVOZA

Ako je u polju 1c ‘Organizator prijevoza’ kao vrijednost navedeno »Vlasnik robe« ili »Ostalo«, potrebno je navesti naziv te adresu organizatora prijevoza (i eventualno PDV identifikacijski broj). U slučaju kada je organizator prijevoza pošiljatelj ili primatelj ova grupa podataka se ne popunjava.

PRVI PRIJEVOZNIK

Navesti naziv/ime i prezime i adresu prvog prijevoznika.

Šifra prijevoznog sredstva

Navesti o kojem se prijevoznom sredstvu radi te navesti odgovarajuću šifru prijevoznog sredstva na način da se upiše jedna od sljedećih vrijednosti:

    Kontejner,

    Vozilo,

    Prikolica,

    Traktor.

Potrebno je unijeti sve podatke o prvom prijevoznom sredstvu koje će se koristiti u trenutku otpreme, a vezano na sam početak kretanja.

Identitet prijevoznog sredstva

Navesti registracijsku oznaku prvog prijevoznog sredstva.

Identitet trgovačke plombe

Navesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se koriste za pečaćenje/plombiranje prijevoznog sredstva.

Podaci o plombi

Navesti sve dodatne podatke o trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).

Dodatni podaci

U polju ‘Dodatni podaci’ mogu se navesti svi dodatni podaci o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima/sljedećem prijevoznom sredstvu koje će biti korišteno pri kretanju do mjesta odredišta, ako su ti podaci poznati u trenutku dostave podataka o nacrtu e-TD-a (navesti vrstu i registracijsku oznaku svakog sljedećeg prijevoznog sredstva).

e-TD stavke

Potrebno je upotrijebiti zaseban podatkovni skup za svaki proizvod koji je sastavni dio pošiljke.

Jedinstveni referentni broj stavke

Broj stavke robe u pošiljci (1 za prvu stavku, 2 za drugu stavku itd.).

Šifra trošarinskog proizvoda

Navesti odgovarajuću šifru, odnosno:

    W200 ako se otpremaju mirna vina,

    W300 ako se otpremaju pjenušava vina.

Tarifna oznaka KN

Upisati odgovarajuću tarifnu oznaku KN

Tarifna oznaka KN mora odgovarati šifri trošarinskog proizvoda.

Količina

Navesti količinu trošarinskog proizvoda izraženu u

litrama (temperatura od 20 °C).

Bruto težina

Navesti bruto težinu pošiljke (trošarinski proizvodi s pakiranjem).

Neto težina

Navesti težinu trošarinskih proizvoda bez pakiranja.

Udio alkohola

Navesti udio alkohola, odnosno volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20°C.

Fiskalna oznaka

Navesti informacije o markicama.

Korištenje fiskalne oznake

Ako je roba označena markicama potrebno je označiti kvačicom polje.

Oznaka podrijetla

Ovo se polje može koristiti za certificiranje (ako je primjenjivo):

u slučaju određenih vina, s obzirom na zaštićenu oznaku izvornosti ili zemljopisnog podrijetla (ZOI ili ZOZP) te godinu berbe i vrstu (vrste) vina, u skladu s člancima 24. i 31. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/20092, certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće:

‘Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u skladu s mjerama predviđenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća3 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.’

Ako proizvod nosi oznaku ZOI ili ZOZP uz nju se navodi naziv (nazivi) ZOI ili ZOZP-a i registarski broj (brojevi) kako je utvrđeno člankom 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/20094.

Trgovački opis

Navesti trgovački opis robe radi identifikacije proizvoda koji se prevoze.

Robna marka proizvoda

Navesti robnu marku proizvoda ako je primjenjivo.

Šifra vrste pakiranja

Navesti vrstu pakiranja (npr. kutija, paleta).

Broj koleta

Navesti broj koleta.

Kategorija – vino

Za vina navedena u Dijelu XII. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1308/2013 navesti odgovarajuću vrijednost sa sljedećeg popisa:

    Vino bez ZOI/ZOZP«,

    Sortno vino bez ZOI/ZOZP«,

    Vino sa ZOI ili ZOZP«,

    Vino iz uvoza,

    Ostalo.

Šifra vinorodne zone

Polje šifra vinorodne zone se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti vinorodnu zonu iz koje potječe proizvod koji se prevozi u skladu s Dodatkom I. Priloga VII. Uredbe (EZ) br. 1308/2013.

Treća država podrijetla

Polje ‘Treća država podrijetla ‘se popunjava ako je kategorija vina »Vino iz uvoza«, pri čemu se navodi naziv države.

Šifra postupka

Polje šifra postupka tehnološke obrade vina se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti jednu ili više ‘šifri postupka tehnološke obrade vina’ u skladu s popisom pod točkom 1.4 (b) dijela B Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 436/2009.

DOKUMENT

Navesti podatke o pratećoj dokumentaciji, odnosno o bilo kojoj potvrdi (certifikatu) koja se odnosi na robu koja se prevozi (primjerice potvrde koje se odnose na oznaku podrijetla navedene u polju 17l), i to na način da se popuni ili polje ‘Kratki opis dokumenta’ ili polje ‘Uputa na dokument’ ili oba.

 

 

 

 

1 Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015, 120/2015 i 115/2016).

2 Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u sektoru vina (SL L 128, 27. 5. 2009., str. 15.).

3 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 67.).

4 Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009. od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24. 7. 2009., str. 60.).

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena Obavijest.

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine, ako je podnesen.

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a)

Navodi se jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta koju je računalni sustav dodijelio nakon uspješne validacije nacrta e-TD-a podnesenog od strane nadležnog carinskog ureda.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

 

Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 25.

Obrazac O-PMPV

Obavijest o primitku vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s vinskim dokumentom[14](Prateći dokument iz članka 10. stavka 1. točke (a) podtočke 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/260 (SL L 58, 28.2.2018., str. 1.).) od malog proizvođača vina iz druge države članice Europske unije

PRIMATELJ

Naziv/ime i prezime:

Adresa (sjedišta/prebivališta):­­­­­­­­­­­­­­­­

Osobni identifikacisjki broj (OIB):

Trošarinski broj:

Podaci o pratećem dokumentu iz članka 10. stavka 1. točke (a) podtočke 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/2731

Referentni broj pratećeg dokumenta (vinskog dokumenta)

 

Pošiljatelj (naziv/ime i prezime, adresa):

PDV identifikacijski broj pošiljatelja:

Mjesto isporuke:

Datum primitka:

Opis robe

Tarifna oznaka KN

Količina u hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/260 (SL L 58, 28. 2. 2018., str. 1.).

Mjesto i datum: _______________ Potpis: _________________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti

Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Datum zaprimanja Obavijesti

 

Upute za popunjavanje

Primatelj

Navesti puni naziv odnosno ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) te trošarinski broj primatelja – trošarinskog obveznika koji ima odobrenje za primanje vina u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Referentni broj pratećeg dokumenta (vinskog dokumenta)

Navesti referentni broj (MVV broj) vinskog dokumenta koji prati pošiljku vina.

Pošiljatelj

Navesti naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja trošarinskih proizvoda (vina).

PDV identifikacijski broj pošiljatelja

Navesti PDV identifikacijski broj pošiljatelja.

Mjesto isporuke

Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.

Datum primitka

Navesti datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Opis robe

Navesti vrstu trošarinskih proizvoda (npr. mirna vina ili pjenušavca vina) i trgovački naziv robe.

Tarifna oznaka KN

Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina u hl

Navesti količinu trošarinskih proizvoda (vina) u hektolitrima.

 

 

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena Obavijest.

Datum zaprimanja Obavijesti

Navesti datum zaprimanja Obavijesti.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

 

Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 26.

Obrazac ZT-AL

Trošarinski obveznik: _____

 

Carinski ured ___________

Sjedište/prebivalište: ______

 

Datum prijama: _________

OIB: _________________

 

 

Trošarinski broj: _________

 

 

 

Zahtjev za tiskanje posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića

Slovna oznaka serije

Volumen pakiranja u litrama (od 0,25 l do 5,00 l)

Dimenzija markica

Ukupno (komada)

1

2

3

4

D

 

 

 

U

 

 

 

E

 

 

 

P

xxx

 

 

UKUPNO

xxx

xxx

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu za tiskanje posebnih markica potpuni i točni.

Datum: ________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ______________

 

Popunjava nadležni carinski ured

Datum unosa: ___________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________

Potpis: ________________________________________

M.P.

 

PRILOG 27.

Obrazac P-AL

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Carinski ured

KLASA:

URBROJ:

Mjesto i datum:

Trošarinski obveznik: ______________

Sjedište/prebivalište : ______________

OIB: __________________________

Trošarinski broj: _________________

Potvrda o izdavanju/preuzimanju posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića na dan ________ broj ________

Slovna oznaka serije

Volumen pakiranja

Izdano markica

Ukupno

od broja

do broja

D

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

P

xxx

 

 

 

UKUPNO

xxx

xxx

xxx

 

 

_______________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznka

__________________________

Potpis ovlaštene osobe carinskog ureda

M. P.

PRILOG 28.

Obrazac MU-AL

Trošarinski obveznik: _________

 

Carinski ured ___________

Sjedište/prebivalište: __________

 

Datum prijama: _________

OIB: ______________________

 

 

Trošarinski broj: _____________

 

 

 

Mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića za razdoblje od_____ do _____

Slovna oznaka serije

Volumen pakiranja u litrama ( od 0,25 l do 5,00 l )

Prijenos neutrošenih markica iz prethodnog razdoblja

Preuzeto markica

Ukupno ( 3+4 )

Utrošeno markica

Povrat

Stanje zaliha na kraju mjeseca ( 5-6-7-8-9 )

Oštećenih

Neutrošenih

Neispravnih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu za tiskanje posebnih markica potpuni i točni.

Datum: _________________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ______________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ____________________________________

 

Popunjava nadležni carinski ured

Datum unosa: ___________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika ___________________________________________

Potpis: _________________________________________________________________________

M.P.

 

PRILOG 29.

Obrazac MI-PI

PRILOG 30.

Obrazac MI-AL

PRILOG 31.

Obrazac GI-MPV

PRILOG 32.

Izjava MP-JAP

MALI PROIZVOĐAČ JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA

_____________________________

(ime i prezime fizičke osobe)

OIB:

_____________________

ADRESA:

_____________________________

IZJAVA

kojom izjavljujem da sam kao vlasnik/korisnik kotla zapremnine _____ litara u _________ godini proizveo________ litara jakog alkoholnog pića s volumnim udjelom alkohola od _______ % vol.

Izjava se daje u smislu članka 80. stavak 7. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/2018) u svrhu donošenja poreznog rješenja.

____________________________

 

____________________________

(mjesto i datum)

 

(potpis odgovorne osobe)

 

Zaprimio Carinski ured _________________

KLASA: ______________________

URBROJ: _____________________

Datum prijama: ________________

M. P.

____________________________

(potpis ovlaštenog carinskog službenika)

PRILOG 33.

Obrazac ZT-DM

PRILOG 34.

Obrazac ZI-DM

PRILOG 35.

Obrazac ZI-IM

PRILOG 36.

Obrazac DP-U

PRILOG 37.

Obrazac DP-I

PRILOG 38.

Obrazac DUM-DM

PRILOG 39.

Obrazac DUM-IM

PRILOG 40.

Obrazac DOT-DP

PRILOG 41.

Obrazac DO-IM

PRILOG 42.

Obrazac MI-C

 

 

PRILOG 43.

Obrazac MI-CR-CL

 

 

 

PRILOG 44.

Obrazac MI-DP

 

PRILOG 45.

Obrazac MI-OT

PRILOG 46.

Obrazac P-MPC

PRILOG 47.

Obrazac MI-ET

PRILOG 48.

Obrazac MI-GDP

PRILOG 49.

Obrazac MI-NDP

 

 

PRILOG 50.

Obrazac DOT – EN

PRILOG 51.

Obrazac MI-EN

PRILOG 52.

Obrazac MI-UTE

PRILOG 53.

NAZIV TVRTKE UVOZNIKA:

 

SJEDIŠTE:

 

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ:

 

 

IZJAVA broj _____ / _____ o uvozu energenta iz članka 51. Zakona o trošarinama za koji nije propisana visina trošarine člankom 97. stavak 2. Zakona

(popunjava podnositelj)

Izjavljujemo da je energent

 

 

(tarifna oznaka Kombinirane nomenklature, trgovački naziv i količina)

uvezen dana

 

namijenjen isključivo za

 

 

(navesti točnu namjenu)

 

te se navedeni energent nakon završetka carinskog postupka puštanja u slobodan promet neće koristiti kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu.

Ovu izjavu dajemo u svrhe neobračunavanja trošarine na energent iz članka 51. Zakona o trošarinama (NN, br. 106/2018.) za koji nije propisana visina trošarine člankom 97. stavkom 2. Zakona, jer se ne koristi kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu. Podnošenjem ove izjave preuzimamo obvezu čuvati i na poziv Carinske uprave u svakom trenutku dostaviti dokaze da je energent korišten za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu.

 

 

 

(mjesto i datum)

(ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

 

_________________________________________________________________________________________________________

(popunjava carinski ured)

Naprijed navedeni energent uvezen je po uvoznoj carinskoj deklaraciji ______________________________ od ___________________

M.P.

 

potpis i faksimil carinskog službenika

 

PRILOG 54.

NAZIV TVRTKE UVOZNIKA:

 

SJEDIŠTE:

 

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ:

 

 

IZJAVA broj _____ / _____ o uvozu energenta iz članka 51. Zakona o trošarinama za koji nije propisana visina trošarine člankom 97. stavak 2. Zakona

(popunjava kupac podnositelj izjave)

Izjavljujemo da je energent

 

 

(tarifna oznaka Kombinirane nomenklature, trgovački naziv i količina)

kupljen dana

 

od

 

(naziv prodavatelja)

namijenjen isključivo za

 

(navesti točnu namjenu)

 

te se navedeni energent nakon kupnje neće koristiti kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu.

Ova izjava daje se u svrhe neobračunavanja trošarine na energent iz članka 51. Zakona o trošarinama (NN, br. 106/2018.) za koji nije propisana visina trošarine člankom 97. stavkom 2. Zakona, jer se ne koristi kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu. Podnošenjem ove izjave preuzimamo obvezu čuvati i na poziv Carinske uprave u svakom trenutku dostaviti dokaze da je energent korišten za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu.

 

 

 

(mjesto i datum)

(ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

 

_________________________________________________________________________________________________________

(popunjava i ovjerava prodavatelj)

Naprijed navedeni energent kupljen je od prodavatelja:

NAZIV TVRTKE:

 

SJEDIŠTE:

 

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ:

 

 

 

 

(ime i prezime i potpis odgovorne osobe) prodavatelja

 

PRILOG 55.

Obrazac MI-PL

Trošarinski obveznik: ________________________________

Carinski ured ___________________

Sjedište / prebivalište: ________________________________

Datum prijama: ___________________

OIB: _____________________________________________

 

 

Mjesečni obračun trošarine na prirodni plin i ostale plinove za razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik:

☐ Opskrbljivač prirodnim plinom i ostalim plinovima

 

 

☐ Proizvođač iz članka 6. stavka 1. točke 9. ZOT-a

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

 

Datum: __________________________________________________________

 

Ime i prezime odgovorne osobe: ______________________________________

 

Potpis odgovorne osobe: ____________________________________________

 

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured ____________________________________________________

 

Datum unosa: ____________________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: _________________________

 

Potpis: _______________________________________________________

 

 

Potpis odgovorne osobe ___________________

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA MI-PL

U obrazac upisuje se u:

Red 1.

–     Količine za pogon, te umnožak količine i pripadajuće trošarine za pogon

Red 2.

–     Količine za grijanje za poslovnu uporabu odnosno neposlovnu uporabu, te umnožak količine s pripadajućom trošarinom za poslovnu odnosno neposlovnu uporabu

–     U količine za grijanje za poslovnu uporabu odnosno neposlovnu uporabu zbrajaju/oduzimaju se količine dobivene razlikom po konačnom obračunu

Red 3.

–     Zbroj količina i trošarine iz reda 2.

Red 4.

–     Zbroj količina i trošarine iz reda 1. i reda 3.

Red 5.

–     Količine oslobođene od plaćanja trošarine za poslovnu uporabu

–     U količine oslobođene od plaćanja trošarine za poslovnu uporabu zbrajaju/oduzimaju se količine dobivene razlikom po konačnom obračunu

Red 6.

–     Količine oslobođene od plaćanja trošarine za neposlovnu uporabu

–     U količine oslobođene od plaćanja trošarine za neposlovnu uporabu zbrajaju/oduzimaju se količine dobivene razlikom po konačnom obračunu

Red 7.

–     Zbroj količina iz reda 5. i reda 6.

Red 8.

–     Količina i iznos trošarine obračunate pri uvozu u RH za vlastitu potrošnju

Red 9.

–     Količina i iznos trošarine oslobođene od plaćanja trošarine pri uvozu u RH za vlastitu potrošnju

Red 10.

–     Ukupna trošarina za platiti: zbroj ukupne trošarine u kunama iz reda 1. i reda 3. (red 4.)

Količine se izražavaju u MWh sa tri decimalna mjesta iza zareza.

 

 

PRILOG 56.

Obrazac MI-EL

Trošarinski obveznik: ________________________________

Carinski ured ___________________

Sjedište / prebivalište: ________________________________

Datum prijama: ___________________

OIB: _____________________________________________

 

 

Mjesečni obračun trošarine na električnu energiju za razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik:

☐ Opskrbljivač električnom energijom

 

 

 

 

 

☐ Proizvođač iz članka 6. stavka 1. točke 8. ZOT-a

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

 

Datum: __________________________________________________________

 

Ime i prezime odgovorne osobe: ______________________________________

 

Potpis odgovorne osobe: ____________________________________________

 

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured ____________________________________________________

 

Datum unosa: ____________________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: _________________________

 

Potpis: _______________________________________________________

 

 

Potpis odgovorne osobe ____________________

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA MI-EL

U obrazac upisuje se u:

Red 1.

–     Količine za poslovnu uporabu, te umnožak količine sa pripadajućom visinom trošarine za poslovnu uporabu

–     U količine za poslovnu uporabu zbrajaju/oduzimaju se količine dobivene razlikom po konačnom obračunu

Red 2.

–     Količine za neposlovnu uporabu, te umnožak količine sa pripadajućom visinom trošarine za neposlovnu uporabu

–     U količina za neposlovnu uporabu zbrajaju/oduzimaju se količine dobivene razlikom po konačnom obračunu

Red 3.

–     Zbroj količina i trošarine iz reda 1. i reda 2.

Red 4.

–     Oslobođena količina od plaćanja trošarine za poslovnu uporabu

–     U oslobođene količine za poslovnu uporabu zbrajaju/oduzimaju se količine dobivene razlikom po konačnom obračunu

Red 5.

–     Oslobođena količina od plaćanja trošarine za neposlovnu uporabu

–     U oslobođene količine za neposlovnu uporabu zbrajaju/oduzimaju se količine dobivene razlikom po konačnom obračunu

Red 6.

–     Zbroj količina iz reda 4. i reda 5.

Red 7.

–     Količina i iznos trošarine obračunate pri uvozu u RH za vlastitu potrošnju

Red 8.

–     Količina i iznos trošarine oslobođene od plaćanja trošarine pri uvozu u RH za vlastitu potrošnju

Red 9.

–     Ukupna trošarina za platiti: zbroj ukupne trošarine u kunama iz reda 1. i reda 2. (red 3.)

Količine se izražavaju u MWh sa tri decimalna mjesta iza zareza.

 

PRILOG 57.

Obrazac MI-KG

Trošarinski obveznik: ________________________________

Carinski ured ___________________

Sjedište / prebivalište: ________________________________

Datum prijama: ___________________

OIB: _____________________________________________

 

 

Mjesečni obračun trošarine na kruta goriva za razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik:

☐ Isporučitelj krutih goriva

 

 

☐ Krajnji potrošač krutih goriva

 

 

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

 

Datum: __________________________________________________________

 

Ime i prezime odgovorne osobe: ______________________________________

 

Potpis odgovorne osobe: ____________________________________________

 

 

 

Popunjava nadležni carinski ured

 

Carinski ured ____________________________________________________

 

Datum unosa: ____________________________________________________

 

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: _________________________

 

Potpis: _______________________________________________________

 

 

Potpis odgovorne osobe ________________

UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

– količine koje se izražavaju u GJ zaokružuju se na cijeli broj

– red 2., 3., 5. i 7. popunjava se na temelju izračuna u Specifikaciji količina krutih goriva

Uz Prilog 57

PRILOG 58.

Obrazac LU

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR KUPACA LOŽIVA ULJA

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Ime i prezime / Naziv:

 

OIB:

 

Adresa prebivališta / sjedišta:

 

Adresa na kojoj se koristi loživo ulje (ako je različita od adrese prebivališta):

 

Kontakt podaci (mobitel):

 

 

Ovime potvrđujem da na prijavljenoj adresi imam sustav za grijanje loživim uljem i dajem suglasnost Carinskoj upravi da neposredno provjeri ispunjavanje uvjeta za grijanje loživim uljem.

Mjesto:

 

 

Potpis podnositelja:

 

Datum:

 

 

 

II. PODACI O PRODAVATELJU LOŽIVA ULJA (ispunjava se prilikom podnošenja zahtjeva):

Naziv tvrtke:

 

Prodajno mjesto:

 

Prodane količine loživa ulja prilikom podnošenja zahtjeva:

 

 

PRILOG 59.

Obrazac O-PD

Obavijest o namjeravanom unosu duhanske sirovine iz druge države članice i/ili otpremi duhanske sirovine iz Republike Hrvatske

POPUNJAVA PRIMATELJ/POŠILJATELJ DUHANSKE SIROVINE (KORISNIK ODOBRENJA I DRUGA OSOBA)

(poslati elektroničnom poštom na adresu: [email protected])

Primatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Ime i prezime odgovorne osobe:1

Broj i datum rješenja Ministarstva poljoprivrede:*

OIB primatelja/Porezni broj

Mjesto i adresa isporuke

Predviđeni datum isporuke

Prijevoznik

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Porezni broj/OIB prijevoznika ili druge osobe koja unosi/iznosi

Vrsta i oznaka prijevoznog sredstva

Mjesto ulaska (granični prijelaz) duhanske sirovine na teritorij RH i/ili iznosa s teritorija RH

Očekivano vrijeme:

- dolaska na mjesto ulaska na teritorij RH__________ i/ili

- iznosa s teritorija RH________________________

Pošiljatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Ime i prezime odgovorne osobe:2

Broj i datum rješenja Ministarstva poljoprivrede:*

OIB pošiljatelja/Porezni broj

Mjesto i adresa otpreme

Predviđeni datum otpreme

Referentni broj pošiljke

 

1 Odnosi se na osobu koja neposredno odgovara za primitak pošiljke (to može biti osoba koja je ujedno i odgovorna osoba društva, ali i ne mora ukoliko se radi o većim poduzećima)

2 Odnosi se na osobu koja neposredno odgovara za otpremanje pošiljke (to može biti osoba koja je ujedno i odgovorna osoba društva, ali i ne mora ukoliko se radi o većim poduzećima)

* Popunjava pošiljatelj/primatelj iz Republike Hrvatske

Trgovački naziv i opis robe

Namjena korištenja

Tarifna oznaka KN

Količina i vrsta pakiranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum:

Potpis podnositelja:

 

PRILOG 60.

Obrazac O-PL

Obavijest o namjeravanom unosu/iznosu ulja za podmazivanje ili lubrikanata (iz tarifnih oznaka KN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00 te proizvoda iz tarifne oznake KN 3814 00 90, te proizvoda iz tarifne oznake KN 3826 00 90) iz/u drugu državu članicu

POPUNJAVA PRIMATELJ/POŠILJATELJ ILI PRIJEVOZNIK ILI DRUGA OSOBA KOJA UNOSI/IZNOSI

(poslati elektroničnom poštom na adresu: [email protected]

Primatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Ime i prezime odgovorne osobe:1

Godina osnivanja:

OIB primatelja/Porezni broj primatelja

Mjesto i adresa isporuke

Predviđeni datum isporuke

Prijevoznik

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Porezni broj prijevoznika ili druge osobe koja unosi/iznosi

Vrsta i oznaka prijevoznog sredstva

Mjesto ulaska/izlaska (granični prijelaz) proizvoda na/iz područje/a RH

Očekivano vrijeme dolaska na mjesto ulaska/izlaska na/sa područje/a RH

Pošiljatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Ime i prezime odgovorne osobe:1

Godina osnivanja:

OIB pošiljatelja /Porezni broj pošiljatelja

Referentni broj pošiljke

 

 

Trgovački naziv i opis robe

Namjena korištenja/način uporabe

Tarifna oznaka KN

Količina i vrsta pakiranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum: _________________________

Ime, prezime i potpis podnositelja:

________________________________

 

1 U slučaju obavijesti o namjeravanom unosu odnosi se na osobu koja neposredno odgovara za primitak pošiljke u RH (to može biti osoba koja je ujedno i odgovorna osoba društva, ali i ne mora ukoliko se radi o većim poduzećima)

2 U slučaju obavijesti o namjeravanom iznosu odnosi se na osobu koja neposredno odgovara za otpremanje pošiljke iz RH (to može biti osoba koja je ujedno i odgovorna osoba društva, ali i ne mora ukoliko se radi o većim poduzećima)

PRILOG 61

Obrazac O-NK

Obavijest o namjeravanom unosu/otpremi energenata te duhanske sirovine prema članku 115. stavku 13. Zakona o trošarinama

Popunjava prijevoznik koji unosi/otprema/prevozi preko teritorija RH energente i proizvode te duhansku sirovinu iz članka 115. Zakona o trošarinama

(poslati elektroničnom poštom na adresu: [email protected])

Prijevoznik

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Porezni broj/OIB prijevoznika

Vrsta i reg. oznaka prijevoznog sredstva:

Mjesto unosa/otpreme (granični prijelaz) robe na/iz teritorija RH

Očekivano vrijeme:

– dolaska na mjesto unosa na teritorij RH__________ i/ili

– otpreme s teritorija RH________________________

Pošiljatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

OIB pošiljatelja/Porezni broj:

Mjesto i adresa otpreme:

Predviđeni datum otpreme:

Referentni broj pošiljke:

Primatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

OIB primatelja/Porezni broj:

Mjesto i adresa isporuke:

Predviđeni datum isporuke:

 

Trgovački naziv i opis robe

Namjena korištenja

Tarifna oznaka KN

Količina i vrsta pakiranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum:

 

Potpis podnositelja:

_________________

 

___________________

 

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

Datum i vrijeme slanja Obavijesti:

Evidencijski broj Obavijesti:

Datum i vrijeme zaprimanja Obavijesti:

 

 

 

Copyright © Ante Borić