Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 33/2024 (20.3.2024.), Obvezatne upute broj Z X o imenovanju članova biračkih odbora

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

530

Na osnovi članka 56. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z X

O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

1. Članovi biračkih odbora imenuju se najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora zastupnika u Hrvatski sabor (dalje: izbori), dakle najkasnije do 11. travnja 2024. do 24:00 sata.

Općinska i gradska izborna povjerenstva predlažu imenovanje biračkih odbora na biračkim mjestima za područje svoje općine odnosno grada, a iste imenuju izborna povjerenstva izbornih jedinica za svoje područje.

Nadležna ministarstva iz članka 71. Zakona predlažu imenovanje biračkih odbora na navedenim biračkim mjestima, a iste imenuju izborna povjerenstva izbornih jedinica na čijem području se nalaze navedena biračka mjesta.

Dodatno, biračke odbore u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i na biračkim mjestima u mirovnim operacijama i misijama imenuje Državno izborno povjerenstvo najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora, dakle najkasnije do 10. travnja 2024. do 24:00 sati.

Članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati niti promatrači na izborima.

Članove biračkih odbora određuju političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru na dan stupanja na snagu odluke o raspuštanju Hrvatskoga sabora, dakle na dan 14. ožujka 2024., na način da dva člana i njihove zamjenike određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i njihove zamjenike određuje oporbena politička stranka ili koalicija.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u Hrvatskome saboru Državno izborno povjerenstvo zatražit će od nadležnog tijela Hrvatskoga sabora.

Ako u dostavljenim podacima o stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora nije naznačeno koje su političke stranke većinske, a koje oporbene, Državno izborno povjerenstvo će zatražiti od političkih stranaka koje su, prema dostavljenim podacima, zastupljene u Hrvatskome saboru da se same o tome bez odgode očituju. Državno izborno povjerenstvo će na osnovi dostavljenih očitovanja političkih stranaka utvrditi koje su političke stranke većinske odnosno oporbene.

Ako se političke stranke ne izjasne pripadaju li većinskim ili oporbenim političkim strankama, tada te političke stranke neće ulaziti u kvotu za određivanje članova biračkih odbora.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka koje su dostavile svoje prijedloge ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno općinsko, gradsko izborno povjerenstvo odnosno Državno izborno povjerenstvo za biračke odbore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske kockom između dostavljenih prijedloga.

Ako političke stranke, ovlaštene za predlaganje članova biračkih odbora, ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim općinskim, gradskim izbornim povjerenstvima odnosno Državnom izbornom povjerenstvu za biračka mjesta u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 8. travnja 2024. do 24:00 sata:

– općinska i gradska izborna povjerenstva će nadležnom izbornom povjerenstvu izborne jedinice samostalno predložiti članove biračkih odbora kako bi nadležno izborno povjerenstvo izborne jedinice moglo imenovati biračke odbore najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora, tj. do 11. travnja 2024. do 24:00 sata,

– Državno izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora i iste imenovati na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora, tj. do 10. travnja 2024. do 24:00 sata.

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

3. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40

Urbroj: 507-03/05-24-10

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić