Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 14/2024 (7.2.2024.), Pravilnik o Jedinstvenoj elektroničkoj evidenciji humanitarne pomoći

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

260

Na temelju članka 41. stavka 7. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 156/23.), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOJ ELEKTRONIČKOJ EVIDENCIJI HUMANITARNE POMOĆI

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Jedinstvene elektroničke evidencije humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Elektronička evidencija), način unosa, razmjene i pohranjivanja podataka te način njihovom pristupanju.

(2) Elektroničku evidenciju vodi i ustrojava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Sadržaj Elektroničke evidencije

Članak 2.

Sadržaj Elektroničke evidencije čine:

– opći podaci podnositelja zahtjeva

– opći podaci organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

– izjave i suglasnosti podnositelja zahtjeva

– izjave i suglasnosti organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

– vrste i oznaka vrsta humanitarnih akcija

– evidencijska oznaka humanitarne akcije

– logotip i QR kod prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

– evidencije o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

– izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

– obrasci za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i organiziranje humanitarnih akcija.

Unos podataka

Članak 3.

Podatke u Elektroničku evidenciju unose:

– podnositelji zahtjeva

– organizatori prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

– nadležna upravna tijela

– Ministarstvo.

Razmjena podataka

Članak 4.

Razmjena podataka između pojedinih informatičkih sustava regulira se sporazumom njihovih voditelja obrade.

Udomljavanje podataka

Članak 5.

Voditelj obrade podataka je dužan osigurati adekvatno udomljavanje Elektroničke evidencije, izradu sigurnosne kopije i primjenu svih mjera i standarda informacijske sigurnosti.

Način pristupanja Elektroničkoj evidenciji

Članak 6.

(1) Elektroničkoj evidenciji se pristupa putem internetskog preglednika na adresi koja je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Za pristup Elektroničkoj evidenciji koristit će se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS), a do implementacije NIAS-a odgovarajuće programsko rješenje za vođenje Elektroničke evidencije dužan je osigurati voditelj obrade.

(3) Za pristup podacima iz Elektroničke evidencije koji su namijenjeni da budu dostupni javnosti nadležno upravno tijelo i voditelj obrade osigurat će ažurnu kopiju Elektroničke evidencije, za pristup kojoj neće biti potrebna identifikacija i autentifikacija.

Podaci iz Elektroničke evidencije dostupni javnosti

Članak 7.

(1) Podaci iz Elektroničke evidencije koji su dostupni javnosti su:

– Evidencija neprofitnih pravnih osoba kojima je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći

– Evidencija organizatora humanitarnih akcija kojima je odobreno provođenje humanitarnih akcija

– Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za određenu godinu

– Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

(2) Evidencija iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– naziv i adresu sjedišta

– registarski broj

– osobni identifikacijski broj (OIB)

– osobno ime odgovorne osobe

– adresu elektroničke pošte

– naziv nadležnog upravnog tijela koje je donijelo rješenje s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ

(3) Evidencija iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka sadrži:

– podatke o neprofitnoj/profitnoj pravnoj osobi:

1. naziv i adresu sjedišta

2. registarski broj

3. osobni identifikacijski broj (OIB)

4. osobno ime odgovorne osobe

5. adresu elektroničke pošte

6. podatke o humanitarnoj akciji

– podatke o fizičkoj osobi kojoj je odobreno provođenje humanitarne akcije:

1. osobno ime i adresu

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. adresu elektroničke pošte

4. podatke o humanitarnoj akciji

(4) Podaci o humanitarnoj akciji iz stavka 3. podstavka 1. točke 6. ovoga članka sadrže:

– naziv

– evidencijsku oznaku

– oznaku vrste

– trajanje

– rješenje kojim je odobreno provođenje humanitarne akcije s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ

(5) Podaci o humanitarnoj akciji iz stavka 3. podstavka 2. točke 4. ovoga članka sadrže:

– naziv

– evidencijsku oznaku

– oznaku vrste

– trajanje

– rješenje kojim je odobreno provođenje humanitarne akcije s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ

(6) Izvješće iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka sadrži:

– opće podatke o podnositelju izvješća (stalnom prikupljaču humanitarne pomoći)

– podatke o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći za aktivnosti iz prijavljenog Programa rada

– podatke o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći iz provedenih, a ne planiranih aktivnosti u prijavljenom Programu rada

– podatke o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći iz Programa rada

– podatke o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći iz provedenih humanitarnih akcija

– podatke o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći Na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (u daljnjem tekstu: Zakon)

– podatke o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći iz drugih izvora

– podatke o ukupno prenesenoj, prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći

(7) Izvješće iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka sadrži:

– opće podatke o podnositelju izvješća (organizatoru humanitarne akcije)

– podatke o provedenoj humanitarnoj akciji

– upravljanje humanitarnom pomoći nakon završetka humanitarne akcije.

Obavještavanje

Članak 8.

(1) Kroz Elektroničku evidenciju nadležno upravno tijelo upućuje obavijesti prema podnositelju zahtjeva, organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći i Ministarstvu o potrebi poduzimanja određenih radnji sukladno Zakonu.

(2) Kroz Elektroničku evidenciju Ministarstvo upućuje obavijesti prema nadležnim upravnim tijelima o potrebi poduzimanja određenih radnji sukladno Zakonu.

Završna odredba

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/70 Urbroj: 524-08-02-02/2-24-12 Zagreb, 25. siječnja 2024.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić