Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o načinu i rokovima provjere visine isplaćenih primitaka ostvarenih radom putem digitalnih radnih platformi

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2167

Na temelju članka 221.n. stavka 6. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), uz suglasnost ministra financija, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA PROVJERE VISINE ISPLAĆENIH PRIMITAKA OSTVARENIH RADOM PUTEM DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom, u svrhu iznimnog izuzimanja od primjene zakonske pretpostavke o postojanju radnog odnosa fizičke osobe koja rad obavlja putem digitalne radne platforme (u daljnjem tekstu: platforma), uređuje način i rokovi provjere visine isplaćenih primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji je fizička osoba ostvarila radom putem platformi.

(2) Provjera visine isplaćenih primitaka iz stavka 1. ovoga članka ne provodi se za fizičku osobu koja je s platformom ili agregatorom u radnom odnosu na temelju sklopljenog ugovora o radu, za fizičku osobu koja u skladu s posebnim propisima obavlja studentski posao ili povremeno radi kao redoviti učenik te za fizičku osobu koja u skladu s posebnim propisima obavlja obrtničku, samostalnu ili sličnu registriranu djelatnost.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Provjera isplaćenih primitaka vrši se putem Jedinstvene elektroničke evidencije rada odnosno informacijskog sustava koji se ustrojava i vodi u skladu s posebnim propisom o suzbijanju neprijavljenoga rada (u daljnjem tekstu: sustav JEER).

(2) Pristup provjeri limita za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, isplaćene fizičkoj osobi iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika ima platforma koja je upisana u Registar digitalnih radnih platformi i agregatora sustava JEER.

(3) Način korištenja sustava JEER u svrhu provjere limita iz članka 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se uputom za pristup i korištenje sustava JEER, odnosno tehničkom specifikacijom koja se objavljuje na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

Članak 3.

(1) Neposredno prije dodjele svakog pojedinačnog posla fizičkoj osobi iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, platforma podnosi sustavu JEER zahtjev za provjeru visine isplaćenih primitaka po osnovi drugog dohotka ostvarenih radom putem platformi.

(2) Podatke o ukupno ostvarenim oporezivim primicima iz stavka 1. ovoga članka, sustav JEER preuzima putem web-servisa Informacijskog sustava Porezne uprave povezivanjem na definiranu šifru primitaka iz sustava »Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja« (u daljnjem tekstu: Obrazac JOPPD).

(3) Na temelju zahtjeva platforme iz stavka 1. ovoga članka, sustav JEER obrađuje zaprimljene podatke Obrasca JOPPD te ovisno o limitiranoj visini iznosa iz članka 221.n stavka 1. Zakona o radu, dostavlja platformi informaciju koja sadržava oznaku »DA« ili oznaku »NE«.

Članak 4.

(1) Oznakom »DA« u informaciji iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika potvrđuje se da je fizička osoba, za koju se traži provjera, u pojedinom kvartalu kalendarske godine kojem pripada datum za koji se tražila provjera, prekoračila limitiranu visinu primitka, jer je ostvarila primitak koji je veći od 60 % brutoiznosa tri mjesečne minimalne plaće utvrđene posebnim propisom.

(2) Oznakom »NE« u informaciji iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika potvrđuje se da fizička osoba, za koju se traži provjera, u pojedinom kvartalu kalendarske godine kojem pripada datum za koji se tražila provjera, nije prekoračila limitiranu visinu primitka, jer nije ostvarila primitak koji je veći od 60 % brutoiznosa tri mjesečne minimalne plaće utvrđene posebnim propisom.

(3) Ako se informacija iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, koja sadržava oznaku »DA«, odnosi na osobu koja je u ugovornom odnosu s agregatorom, platforma je dužna informaciju o prekoračenom limitu odmah dostaviti agregatoru, a najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja, na način koji agregatoru omogućava ispisivanje, pohranu odnosno zadržavanje informacije koja može poslužiti kao dokaz o prijeđenom limitu za određenu fizičku osobu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-02/23-01/18 Urbroj: 524-03-01-02/1-23-10 Zagreb, 7. prosinca 2023.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić