Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009

NN 27/24 

na snazi od 14.03.2024.

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, nadležno inspekcijsko tijelo, ovlasti nadležnog inspekcijskog tijela te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe Europske unije iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 (Tekst značajan za EGP) (SL L 177, 5. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/740)

2. Uredbe (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmijeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 169, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1020), u dijelu u kojem se primjenjuje na označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre

3. Uredbe (EU) 2023/988 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o općoj sigurnosti proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 87/357/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 135, 23. 5. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2023/988), u dijelu u kojem se sustav brzog uzbunjivanja, Safety Gate, primjenjuje na označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EU) 2020/740, Uredbi (EU) 2019/1020 i Uredbi (EU) 2023/988.

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNA TIJELA

Nadležno tijelo za provedbu

Članak 5.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) 2020/740 u Republici Hrvatskoj je tijelo državne uprave nadležno za energetiku.

Nadzor nad tržištem

Članak 6.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2020/740 i ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori Državnog inspektorata u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim su uređeni djelokrug i ovlasti tržišne inspekcije.

(2) Nadležni inspektori nadziru provedbu članaka 4., 5., 6., 7. i 8. Uredbe (EU) 2020/740 u skladu s Uredbom (EU) 2019/1020.

(3) Nadležni inspektori nadziru provedbu i članka 8. Uredbe (EU) 2020/740 u skladu s odredbom članka 18. Zakona o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11., 30/14. i 32/19.).

Ovlasti inspektora

Članak 7.

(1) Nadležni inspektori imaju ovlasti iz članka 14. stavka 4. Uredbe (EU) 2019/1020.

(2) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju se sukladno članku 14. stavku 3. Uredbe (EU) 2019/1020.

(3) Izvršavanje ovlasti iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s načelom proporcionalnosti razmjerno s obzirom na prirodu nesukladnosti i ukupnu stvarnu ili potencijalnu štetu koja nastane kao posljedica slučaja nesukladnosti.

(4) Nadležni inspektori imaju ovlasti na temelju ovoga Zakona:

– provoditi odgovarajuće preglede i ispitivanja proizvoda radi utvrđivanja njihove sukladnosti s propisanim zahtjevima čak i nakon što su stavljeni na tržište ili na raspolaganje na tržištu i

– besplatno uzimati uzorke proizvoda i dati ih na ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti s propisanim zahtjevima.

(5) Ako nadležno inspekcijsko tijelo ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili opremom za provedbu pregleda ili ispitivanja iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, provedbu pojedinih radnji u okviru inspekcijskog nadzora može povjeriti stručnoj ustanovi koja nije bila uključena u ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti istog proizvoda prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Upravne mjere

Članak 8.

(1) Ako nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da guma stavljena na tržište ili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s odredbama ovoga Zakona i zahtjevima iz članka 4. stavaka 1., 2., 3. i 4., članaka 5., 6., 7. i 8. Uredbe (EU) 2020/740, inspektor će bez odgode kroz zapisnik o inspekcijskom nadzoru zahtijevati od gospodarskog subjekta koji je gumu stavio na tržište ili na raspolaganje na tržištu da provede korektivne mjere radi otklanjanja utvrđenih nesukladnosti u okviru obveza koje su mu određene ovim Zakonom i Uredbom (EU) 2020/740 te će odrediti primjereni rok za izvršenje korektivne mjere.

(2) Ako gospodarski subjekt ne izvrši korektivne mjere iz stavka 1. ovoga članka u određenom roku, nadležni će inspektor donijeti rješenje kojim će gospodarskom subjektu zabraniti stavljanje guma na tržište ili na raspolaganje na tržištu i/ili narediti povlačenje guma s tržišta.

(3) Ako nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da guma stavljena na tržište ili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s odredbama ovoga Zakona i zahtjevima iz članka 4. stavaka 6., 9. i 10. Uredbe (EU) 2020/740 i/ili predstavlja rizik, uključujući i nesukladnosti iz stavka 1. ovoga članka koje predstavljaju rizik, inspektor će, razmjerno ocjeni prirode rizika, rješenjem gospodarskom subjektu koji je gumu stavio na tržište ili na raspolaganje na tržištu naložiti poduzimanje jedne i/ili više sljedećih korektivnih mjera:

– zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu

– narediti trenutačno povlačenje ili opoziv proizvoda s tržišta od krajnjih korisnika i narediti upoznavanje i obavještavanje javnosti na rizike koje predstavlja

– narediti uništavanje proizvoda ako je to nužno radi zaštite zdravlja ili sigurnosti korisnika

– privremeno zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu, isporuku proizvoda, ponudu isporuke, oglašavanje proizvoda ili izlaganje proizvoda u vremenu potrebnom za različite preglede i ispitivanja ako postoji osnovana sumnja da proizvod nije sukladan zahtjevima ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2020/740

– narediti da se na proizvod stave jasno formulirana i lako razumljiva upozorenja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu o rizicima koje proizvod može predstavljati i/ili narediti trenutačno upozoravanje krajnjih korisnika na primjeren način objavljivanjem posebnih upozorenja na hrvatskom jeziku i odrediti primjereni rok za izvršenje.

(4) Ako gospodarski subjekt ne otkloni nesukladnosti u roku iz stavka 3. podstavka 5. ovoga članka, inspektor će donijeti rješenje kojim će zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu i/ili narediti povlačenje proizvoda koji su već stavljeni na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

(5) Rješenjem iz stavka 4. ovoga članka inspektor će ukinuti rješenje iz stavka 3. podstavka 5. ovoga članka.

(6) Prije poduzimanja korektivnih mjera iz stavaka 2. i 3. ovoga članka inspektor će obavijestiti gospodarskog subjekta o poduzimanju mjera i omogućit će mu se izjašnjavanje u odgovarajućem razdoblju, ne kraćem od deset radnih dana, osim ako to nije moguće zbog hitnosti poduzimanja mjere u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti ili radi zaštite javnog interesa.

(7) U slučaju proizvoda koji se prodaju putem interneta ili drugim sredstvima prodaje na daljinu, kako je definirano člankom 6. Uredbe (EU) 2019/1020 i člankom 3. točkom 11. Uredbe (EU) 2020/740, a uz poduzimanje korektivnih mjera iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka ne postoje druga učinkovita sredstva za uklanjanje ozbiljnog rizika, inspektor će rješenjem odrediti svaku mjeru kojom se postiže svrha uklanjanja ozbiljnog rizika, i to:

– naložiti operatorima javnih komunikacijskih usluga i/ili davateljima usluga pristupa internetu i/ili pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone sadržaj ili ograniče pristup internetskom sučelju ili da se krajnjim korisnicima, prilikom pristupa internetskom sučelju, jasno prikaže izričito upozorenje koje upućuje na nesukladan proizvod

– naložiti svim registrima za domene ili voditeljima registara za domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i omoguće nadležnom tijelu da je registrira.

(8) Ako je nastala šteta operatorima javnih komunikacijskih usluga, davateljima usluga pristupa internetu i pružateljima usluga smještaja na temelju rješenja iz stavka 7. ovoga članka, oni imaju pravo tražiti od gospodarskog subjekta naknadu štete sukladno općim pravilima naknade štete.

(9) Operatori javnih komunikacijskih usluga, davatelji usluga pristupa internetu i pružatelji usluga smještaja dužni su surađivati s nadležnim inspekcijskim tijelima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1020.

(10) Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora iz stavaka 2., 3., 4. i 7. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja, osim ako posebnim propisima nije drukčije uređen, a o njoj odlučuje unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

Sustav brzog uzbunjivanja

Članak 9.

(1) U slučaju poduzimanja mjera iz članka 19. Uredbe (EU) 2019/1020 za proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik provodi se postupak obavještavanja putem sustava RAPEX u skladu s propisom kojim se uređuje sustav brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX), do 12. prosinca 2024.

(2) U slučaju poduzimanja mjera iz članka 25. Uredbe (EU) 2023/988 za proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik provodi se postupak obavještavanja putem sustava Safety Gate u skladu s propisom kojim se uređuje sustav brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (Safety Gate).

Troškovi inspekcijskog postupka

Članak 10.

Troškove inspekcijskog postupka koji uključuju troškove ispitivanja i provjere sukladnosti proizvoda, troškove prijevoza u vezi s inspekcijskim nadzorom, troškove kupnje uzoraka proizvoda, među ostalim pod tajnim identitetom, snosi gospodarski subjekt koji je na tržište ili na raspolaganje na tržištu koje uključuje i prodaju na daljinu u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2019/1020 stavio proizvod koji nije sukladan s tehničkim zahtjevima za taj proizvod.

Provjera proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije

Članak 11.

Provjeru proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije u skladu s člancima 25. do 28. Uredbe (EU) 2019/1020 obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

III. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji dobavljača guma

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba – dobavljač ako:

a) ne osigura da su uz gume razreda C1, gume razreda C2 i gume razreda C3 koje se stavljaju na tržište besplatno priloženi oznaka gume i informacijski list u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/740

b) ne osigura prikaz oznake gume i pristup informacijskom listu u slučaju guma koje se prodaju ili nude na daljinu u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/740

c) ne osigura prikaz oznake gume u vizualnom oglasu u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2020/740

d) ne osigura prikaz oznake gume u svakom tehničkom promidžbenom materijalu u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/740

e) ne dostavi informacije o oznaci gume nadležnom tijelu za homologaciju vozila u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/740

f) ne osigura točnost oznaka gume i informacijskih listova u skladu s člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EU) 2020/740

g) ne učini dostupnom tehničku dokumentaciju nadležnim tijelima u skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2020/740

h) ne surađuje s tijelima za nadzor tržišta u skladu s člankom 4. stavkom 8. Uredbe (EU) 2020/740

i) dostavlja i prikazuje druge oznake, znakove, simbole ili natpise kako bi zavarao ili zbunio krajnje korisnike, što je u suprotnosti s člankom 4. stavkom 9. Uredbe (EU) 2020/740

j) dostavlja i prikazuje oznake guma koje u velikoj mjeri sliče oznaci gume propisanoj Uredbom (EU) 2020/740, što je u suprotnosti s člankom 4. stavkom 10. Uredbe (EU) 2020/740

k) prije stavljanja na tržište gume ne unese u bazu podataka o proizvodima tražene informacije u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/740

l) ne dostavi tražene informacije nadležnim tijelima u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/740

m) u bazi podataka o proizvodima ne navede kada je prestao stavljati na tržište jedinice određenog tipa gume u skladu s člankom 5. stavkom 6. Uredbe (EU) 2020/740

n) ne drži informacije o tipu gume u bazi podataka o proizvodima u skladu s člankom 5. stavkom 7. Uredbe (EU) 2020/740.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 eura.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako gospodarski subjekt postupi u roku i provede korektivne mjere iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, osim u slučaju ponovnog utvrđenja istog prekršaja.

Prekršaji distributera guma

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom od 1500,00 do 10.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba – distributer guma ako:

a) ne osigura čitljivu oznaku gume te informacijski list proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/740

b) ne osigura da je oznaka gume pokazana na svakom vizualnom oglasu za određeni tip gume u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/740

c) ne osigura da je u svakom tehničkom promidžbenom materijalu za određeni tip gume prikazana oznaka gume u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) 2020/740

d) ne osigura da krajnji korisnik prije prodaje dobije primjerak oznake gume u skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/740

e) u slučaju prodaje gume na daljinu ne osigura predviđenu propisanu oznaku i pristup informacijskom listu proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/740

f) u slučaju prodaje na daljinu, putem telemarketinga ne obavijesti krajnje korisnike u skladu s člankom 6. stavkom 6. Uredbe (EU) 2020/740

g) kod prodaje na internetu ili ponude za prodaju na internetu ne osigura da je oznaka gume prikazana blizu prikaza cijene i da se može pristupiti informacijskom listu proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 7. Uredbe (EU) 2020/740.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 eura.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako gospodarski subjekt postupi u roku i provede korektivne mjere iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, osim u slučaju ponovnog utvrđenja istog prekršaja.

 

Prekršaji dobavljača novih vozila

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba – dobavljač novih vozila ako krajnjim korisnicima prije prodaje ne dostavi oznaku gume za gume u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2020/740.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 eura.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako gospodarski subjekt postupi u roku i provede korektivne mjere iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, osim u slučaju ponovnog utvrđenja istog prekršaja.

Prekršaji distributera novih vozila

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 1500,00 do 10.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba – distributer novih vozila ako krajnjim korisnicima prije prodaje ne dostavi oznaku gume za gume u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2020/740.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 eura.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako gospodarski subjekt postupi u roku i provede korektivne mjere iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, osim u slučaju ponovnog utvrđenja istog prekršaja.

Prekršaji pružatelja usluga smještaja informacija na poslužitelju (hosting)

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 15.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako kao pružatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju (hosting) iz članka 18. Zakona o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11., 30/14. i 32/19.), koji omogućuje prodaju guma putem svoje internetske stranice, ne omogući prikazivanje oznake gume i informacijskog lista proizvoda u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2020/740.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1500,00 do 5000,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1500,00 do 5000,00 eura.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci u tijeku

Članak 17.

Svi postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (»Narodne novine«, br. 14/16.), koji nisu završeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Prestanak važenja

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (»Narodne novine«, br. 14/16.).

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 2. stavka 1. točke 3. i članka 9. stavka 2. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 13. prosinca 2024.

 

Copyright © Ante Borić