Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 141/2023 (24.11.2023.), Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu

Vlada Republike Hrvatske

1921

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2023. donijela

UREDBU

O MOGUĆNOSTI RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA IZDVOJENOM MJESTU RADA, RADA NA DALJINU I RADA U NEPUNOM RADNOM VREMENU

PREDMET UREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se mogućnost rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

I. RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU

RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU

Članak 2.

(1) Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg državni službenik poslove obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene u Republici Hrvatskoj, koji je određen na temelju dogovora državnog službenika i državnog tijela, a koji nije prostor državnog tijela.

(2) Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu državno tijelo i državni službenik dogovaraju pravo državnog službenika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati u Republici Hrvatskoj, što može biti promjenjivo i ovisiti o njegovoj volji, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada odnosno na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o zaštiti na radu.

Članak 3.

(1) Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu može se obavljati kao povremen ili privremen, ako državni službenik i državno tijelo dogovore takvu vrstu rada.

(2) Povremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu je rad kod kojeg državni službenik određeni dio tjedna odnosno mjeseca obavlja poslove radnog mjesta na izdvojenom mjestu rada ili radom na daljinu, a preostali dio u prostoru državnog tijela.

(3) Privremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu je rad kod kojeg državni službenik u određenom razdoblju, a osobito u slučaju roditelja djeteta do navršene osme godine života ili pružatelja skrbi sukladno posebnom zakonu, obavlja poslove radnog mjesta na izdvojenom mjestu rada ili radom na daljinu.

POSLOVI KOJI SE NE MOGU OBAVLJATI NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RADOM NA DALJINU

Članak 4.

Na izdvojenom mjestu rada i radom na daljinu ne mogu se obavljati poslovi koji:

1. zahtijevaju upute i nadzor rukovodećih državnih službenika odnosno državnih dužnosnika koje je moguće ostvariti isključivo neposrednim kontaktom

2. zahtijevaju suradnju s drugim državnim službenicima, državnim dužnosnicima ili korisnicima koju je moguće ostvariti isključivo u prostorima državnog tijela

3. obuhvaćaju primanje i rad sa strankama u prostorima državnog tijela, osim u slučaju kad je rad i primanje stranaka moguće unaprijed planirati

4. obuhvaćaju postupanje s dokumentacijom u fizičkom obliku

5. obuhvaćaju rad s klasificiranim podacima, sukladno propisima o zaštiti tajnosti podataka

6. zahtijevaju korištenje opreme dostupne samo u prostorima državnog tijela

7. uključuju poslove osiguranja, zaštite imovine i ljudi, i

8. zahtijevaju primjenu posebnih pravila zaštite na radu.

MOGUĆNOST RADA NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RADA NA DALJINU

Članak 5.

(1) Mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu može se utvrditi samo za poslove koje državni službenik obavlja samostalno i ako su za takvu vrstu rada osigurani prostorni, tehnički i drugi uvjeti iz članka 6. ove Uredbe.

(2) Državni službenik za vrijeme vježbeničkog staža ili probnog rada ne može raditi na izdvojenom mjestu rada, osim u slučajevima iz članka 15. ove Uredbe.

(3) Državni službenik za vrijeme vježbeničkog staža ili probnog rada ne može raditi na daljinu.

UVJETI ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU

Članak 6.

(1) Državnom službeniku može se odobriti rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu ako su osigurani potrebni prostorni i tehnički uvjeti u kojima će moći obavljati poslove u skladu s načelima i standardima rada koji se zahtijevaju u državnoj službi.

(2) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, za rad na izdvojenom mjestu rada moraju biti ispunjeni uvjeti zaštite na radu i zaštite osobnih podataka s kojima državni službenik dolazi u doticaj ili ih koristi pri radu, te mjere i standardi informacijske sigurnosti za zaštitu neklasificiranih podataka koje državni službenik obrađuje, pohranjuje ili prenosi na način da budu upotrebljivi i dostupni ovlaštenim korisnicima, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita na radu, zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.

(3) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, za rad na daljinu moraju biti ispunjeni uvjeti zaštite osobnih podataka s kojima državni službenik dolazi u doticaj ili ih koristi pri radu, te mjere i standardi informacijske sigurnosti za zaštitu neklasificiranih podataka koje državni službenik obrađuje, pohranjuje ili prenosi na način da budu upotrebljivi i dostupni ovlaštenim korisnicima, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje siguran rad, zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.

PRIJAVA ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RAD NA DALJINU

Članak 7.

(1) Državni službenik dobrovoljno se prijavljuje za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu.

(2) Državni službenik podnosi prijavu za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu neposredno nadređenom službeniku na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako nema hijerarhijski nadređenih službenika, državni službenik podnosi prijavu za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu nadređenom dužnosniku.

(4) Prijava za rad na izdvojenom mjestu ili rad na daljinu, sadrži:

1. ime i prezime državnog službenika

2. redni broj i naziv radnog mjesta

3. naziv unutarnje ustrojstvene jedinice u kojoj je državni službenik zaposlen

4. mjesto obavljanja rada na izdvojenom mjestu rada ili, u slučaju rada na daljinu, naznaku da državni službenik samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što ovisi o njegovoj volji i može biti promjenjivo

5. vremensko razdoblje za koje se podnosi prijava

6. broj telefona na koji će državni službenik biti dostupan za vrijeme rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu

7. prethodnu suglasnost državnog službenika za ulazak u prostor doma ili u neki drugi prostor koji nije prostor državnog tijela za vrijeme propisanog radnog vremena državnog tijela, ako je to nužno radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između državnog tijela i državnog službenika u području zaštite na radu, u vrijeme koje je dogovoreno između državnog službenika i državnog tijela.

(5) Sastavni dio prijave za rad na izdvojenom mjestu rada je i pisana izjava državnog službenika o ispunjavanju minimalnih prostornih i tehničkih uvjeta izvan prostora državnog tijela za nesmetan rad u skladu s propisanim mjerama zaštite na radu i poštivanju sigurnosnih standarda i mjera koji se odnose na informacijsku sigurnost, tajnost podataka i zaštitu osobnih podataka.

(6) Sastavni dio prijave za rad na daljinu je i pisana izjava državnog službenika o poštivanju sigurnosnih standarda i mjera koji se odnose na siguran rad, informacijsku sigurnost, tajnost podataka i zaštitu osobnih podataka.

(7) Ako državni službenik podnosi prijavu za privremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu, dužan je uz prijavu priložiti isprave kojima dokazuje status roditelja djeteta do navršene osme godine života ili pružatelja skrbi sukladno posebnom zakonu.

(8) Obrazac iz stavka 2. ovoga članka unijet će se u informacijski sustav za upravljanje ljudskim potencijalima.

ODOBRAVANJE POVREMENOG RADA NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADA NA DALJINU

Članak 8.

(1) Neposredno nadređeni službenik dužan je razmotriti prijavu za povremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu, uzimajući u obzir potrebe službe.

(2) Neposredno nadređeni službenik na obrascu prijave iz članka 7. stavka 2. ove Uredbe daje ili uskraćuje suglasnost, a ako nije suglasan, dužan je navesti razloge uskrate suglasnosti.

(3) Prijava za povremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu dostavlja se na suglasnost svima koji su po hijerarhijskom redu državnom službeniku nadređeni, zaključno s rukovodećim državnim službenikom koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom u kojoj je državni službenik raspoređen.

(4) Nadređeni službenici iz stavka 3. ovoga članka daju ili uskraćuju suglasnost za povremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu, a ako nisu suglasni, dužni su navesti razloge uskrate suglasnosti.

(5) Rukovodeći državni službenik koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom u kojoj je državni službenik raspoređen odobrava povremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu u roku od 15 dana od dana podnesene prijave za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu, o čemu je dužan obavijestiti čelnika državnog tijela i ustrojstvenu jedinicu za ljudske potencijale te ujedno određuje:

1. broj dana tjedno ili dane u tjednu za koje se državnom službeniku odobrava rad na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu

2. vrijeme u kojem je državni službenik obvezan biti dostupan tijekom rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu

3. vremensko razdoblje na koje se odobrava rad na izdvojenom mjestu rada odnosno rad na daljinu i

4. mjesto obavljanja rada na izdvojenom mjestu rada (grad, poštanski broj, ulica i kućni broj).

(6) Ako rukovodeći državni službenik iz stavka 5. ovoga članka nije suglasan s povremenim radom na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu, dužan je u roku od 15 dana od dana podnesene prijave dostaviti državnom službeniku obrazloženi pisani odgovor.

(7) Ako nema hijerarhijski nadređenog državnog službenika, povremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu odobrava nadređeni dužnosnik.

(8) Povremeni rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu odobrava se na određeno vrijeme, a najduže do 12 mjeseci, nakon čega državni službenik može podnijeti novu prijavu.

ODOBRAVANJE PRIVREMENOG RADA NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADA NA DALJINU

Članak 9.

(1) Na postupak odobravanja privremenog rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 8. stavaka od 1. do 4. te stavka 8. ove Uredbe.

(2) Rukovodeći državni službenik koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom u kojoj je državni službenik raspoređen predlaže čelniku državnog tijela donošenje odluke o odobrenju privremenog rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, putem jedinice za ljudske potencijale.

(3) Ako rukovodeći državni službenik iz stavka 2. ovoga članka nije suglasan s privremenim radom na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu, obavijestit će o tome čelnika državnog tijela.

(4) Čelnik državnog tijela ili osoba koju on za to ovlasti odlukom odobrava državnom službeniku privremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu i određuje:

1. vrijeme u kojem je državni službenik obvezan biti dostupan tijekom rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu

2. vremensko razdoblje na koje se odobrava rad na izdvojenom mjestu rada odnosno rad na daljinu i

3. mjesto obavljanja rada na izdvojenom mjestu rada (grad, poštanski broj, ulica i kućni broj).

(5) Ako čelnik državnog tijela nije suglasan s privremenim radom na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu, dužan je u roku od 15 dana od dana podnesene prijave dostaviti državnom službeniku obrazloženi pisani odgovor.

(6) Ako nema hijerarhijski nadređenog državnog službenika, nadređeni dužnosnik predlaže čelniku državnog tijela donošenje odluke o privremenom radu na izdvojenom mjestu rada ili radu na daljinu.

OBVEZE I PRAVA DRŽAVNOG TIJELA PREMA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA KOJI RADE NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADE NA DALJINU

Članak 10.

(1) Plaća i druga materijalna prava državnog službenika koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu ne smiju biti utvrđena u manjem iznosu od plaće odnosno drugih materijalnih prava državnog službenika koji u prostoru državnog tijela radi na istim ili sličnim poslovima, niti njegova druga prava iz službe ili u vezi sa službom smiju biti utvrđena u manjem opsegu od onoga koji je utvrđen za državnog službenika koji u prostoru državnog tijela radi na istim ili sličnim poslovima.

(2) Prilikom pobližeg određivanja načina obavljanja poslova na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, državno tijelo dužno je prilagoditi količinu i rokove izvršenja poslova na način koji državnom službeniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor u utvrđenom opsegu.

(3) Državno tijelo u pravilu osigurava potrebnu opremu za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu te je dužno koristiti tehničke mjere za zaštitu svojih informacijskih sustava i podataka sukladno posebnom propisu kojim se uređuje informacijska sigurnost.

(4) Predstavnik državnog tijela ima pravo za vrijeme propisanog radnog vremena državnog tijela ući u prostor doma državnog službenika ili neki drugi prostor koji je namijenjen za rad na izdvojenom mjestu rada radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita na radu, na temelju prethodne suglasnosti državnog službenika iz članka 7. stavka 4. točke 7. ove Uredbe, u vrijeme koje je dogovoreno između državnog službenika i državnog tijela.

(5) Državno tijelo dužno je državnom službeniku koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu osigurati potrebne pisane upute u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu te o pravilima informacijske sigurnosti i korištenju dodijeljene opreme.

OBVEZE I PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI RADE NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RADE NA DALJINU

Članak 11.

(1) Državni službenik koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu dužan je pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim propisima koji osiguravaju sigurno okruženje rada, redovito ažurirati programska rješenja i operativne sustave na informatičkoj opremi koju koristi za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu te bez odlaganja obavijestiti državno tijelo o bilo kakvoj sumnji na sigurnosni incident.

(2) Državni službenik koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu dužan je poslove obavljati u okviru propisanog radnog vremena državnog tijela.

(3) Državni službenik koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu obvezan je s dužnom pažnjom koristiti se imovinom koja mu je povjerena u svrhu obavljanja njegovih poslova i ne smije je koristiti za postizanje osobnog interesa ili nezakonite aktivnosti.

(4) Nakon prestanka rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, državni službenik dužan je vratiti svu opremu koju je osiguralo državno tijelo.

(5) Državnom službeniku koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu zabranjuje se rad noću i u dane kada državno tijelo u kojem je zaposlen ne radi, osim u slučaju izričitog pisanog naloga čelnika državnog tijela.

ORGANIZACIJA RADA

Članak 12.

(1) Kod povremenog rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, državni službenik radi najmanje jedan dan u tjednu na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu, najmanje dva dana u tjednu u prostoru državnog tijela, a ostale dane u tjednu sukladno dogovoru državnog službenika s nadređenim službenikom odnosno dužnosnikom.

(2) Prilikom odobravanja rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, rukovodeći državni službenici odnosno državni dužnosnici osiguravaju ravnomjernu prisutnost državnih službenika u državnom tijelu odnosno ustrojstvenoj jedinici tijekom radnog tjedna.

PRESTANAK RADA NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RADA NA DALJINU

Članak 13.

(1) Rad na izdvojenom mjestu rada odnosno rad na daljinu prestaje istekom roka na koji je taj rad odobren.

(2) U slučaju promijenjenih okolnosti, rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu može prestati i prije isteka roka na koji je odobren. Nadređeni službenik odnosno dužnosnik obavijestit će pisanim putem državnog službenika o prestanku rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu te o danu povratka na rad u državnom tijelu.

(3) O prestanku privremenog rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, nadređeni službenik odnosno dužnosnik dužan je obavijestiti državnog službenika najmanje 15 dana unaprijed.

(4) Državni službenik može zatražiti prestanak rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu i prije isteka roka na koji je taj rad odobren te predložiti rok u kojem može započeti rad u prostoru državnog tijela.

(5) Ako državno tijelo ne može osigurati uvjete za neplanirani prekid rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, obavijestit će državnog službenika u kojem roku može započeti rad u prostoru državnog tijela.

POSEBNI UVJETI I NAČIN RADA NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RADA NA DALJINU

Članak 14.

Čelnik državnog tijela uputom o radu na izdvojenom mjestu rada i radu na daljinu može detaljnije razraditi uvjete i način rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu kao i posebne organizacijske i tehničke uvjete te posebne uvjete zaštite na radu i zaštite osobnih podataka, vodeći računa o informacijskoj sigurnosti, tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

OBAVLJANJE POSLOVA NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ZBOG IZVANREDNIH OKOLNOSTI

Članak 15.

U slučaju izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, čelnik državnog tijela može, radi osiguranja redovitog obavljanja poslova državnog tijela te zaštite zdravlja i sigurnosti državnih službenika i drugih osoba, odrediti rad na izdvojenom mjestu rada za sve ili pojedine državne službenike.

PROCJENA I DOKUMENTIRANJE RIZIKA

Članak 16.

Provedba procjene i dokumentiranja rizika rada na izdvojenom mjestu rada obavlja se sukladno propisima koji uređuju zaštitu na radu.

PROGRAMI IZOBRAZBE ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU

Članak 17.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose osigurava provedbu programa izobrazbe za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, radi stjecanja odnosno unaprjeđenja kompetencija državnih službenika.

(2) Programi izobrazbe za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu mogu biti:

1. uvodni program namijenjen državnim službenicima zainteresiranim za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu u hibridnom modelu rada, radi stjecanja osnovnih informacija i znanja o primjeni hibridnog modela rada

2. program jačanja digitalnih kompetencija namijenjen državnim službenicima s usmjerenjem na online suradnju i informacijsku sigurnost

3. posebni program namijenjen rukovodećim državnim službenicima radi stjecanja kompetencija za organizaciju rada i upravljanje radnim učinkom kod rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu

4. posebni program namijenjen državnim službenicima jedinica za ljudske potencijale radi stjecanja kompetencija o uvođenju i primjeni rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu na razini državnog tijela.

(3) Rukovodeći državni službenici dužni su završiti posebni program izobrazbe iz članka 17. stavka 2. točke 3. ove Uredbe u roku od šest mjeseci od dana početka rada na rukovodećem radnom mjestu utvrđenim rješenjem o rasporedu.

(4) Državni službenici raspoređeni na radna mjesta u jedinicama za ljudske potencijale dužni su završiti posebni program izobrazbe iz članka 17. stavka 2. točke 4. ove Uredbe u roku od šest mjeseci od dana početka rada na radnom mjestu u jedinici za ljudske potencijale utvrđenim rješenjem o rasporedu.

II. RAD U NEPUNOM RADNOM VREMENU

RAD U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Članak 18.

Rad državnog službenika u nepunom radnom vremenu je rad kod kojeg državni službenik obavlja poslove radnog mjesta u trajanju kraćem od punog radnog vremena.

UVJETI ZA RAD U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Članak 19.

(1) Državni službenik može se primiti u državnu službu i rasporediti na radno mjesto u nepunom radnom vremenu:

a) kada je pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela utvrđeno da se poslovi određenog radnog mjesta obavljaju u nepunom radnom vremenu

b) kada postoji potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta u punom radnom vremenu, a na radno mjesto je raspoređen državni službenik koji radi sa skraćenim radnim vremenom ili s polovicom punog radnog vremena sukladno posebnim propisima i

c) kada postoji potreba za prijmom u državnu službu na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao.

(2) Državnog službenika može se zadržati u državnoj službi u nepunom radnom vremenu nakon stjecanja uvjeta za mirovinu, neovisno o pravilniku o unutarnjem redu.

(3) Državnog službenika kojem je nadležno tijelo sukladno zakonu utvrdilo smanjenje radne sposobnosti, može se rasporediti na radno mjesto u nepunom radnom vremenu za koje ispunjava propisane uvjete, u skladu s preostalom radnom sposobnošću.

RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA

Članak 20.

Državni službenik koji u državnom tijelu radi u nepunom radnom vremenu može, po prethodno pribavljenom odobrenju čelnika državnog tijela, zasnovati radni odnos u nepunom radnom vremenu kod drugog poslodavca.

PRAVA IZ DRŽAVNE SLUŽBE

Članak 21.

(1) Državni službenik koji radi u nepunom radnom vremenu ostvaruje pravo na plaću te mirovinski staž razmjerno radnom vremenu u kojem obavlja poslove svog radnog mjesta.

(2) Ako je za stjecanje određenih prava iz državne službe važno prethodno trajanje državne službe, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se radom u punom radnom vremenu.

UVJETI RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Članak 22.

Čelnik državnog tijela dužan je državnom službeniku koji radi u nepunom radnom vremenu osigurati iste uvjete rada kao i državnom službeniku primljenom u državnu službu u punom radnom vremenu koji obavlja iste ili slične poslove.

RASPORED RADA U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Članak 23.

(1) Kod rada u nepunom radnom vremenu radno vrijeme može biti raspoređeno u jednakom ili nejednakom trajanju tijekom tjedna odnosno samo u nekim danima u tjednu.

(2) Raspored radnog vremena iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje odlukom čelnik državnog tijela.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Zatečeni rukovodeći državni službenici dužni su završiti posebni program izobrazbe iz članka 17. stavka 2. točke 3. ove Uredbe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Uredbe.

(2) Zatečeni državni službenici raspoređeni na radna mjesta u jedinicama za ljudske potencijale dužni su završiti posebni program izobrazbe iz članka 17. stavka 2. točke 4. ove Uredbe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Državni službenici koji su prije stupanja na snagu ove Uredbe završili program izobrazbe istovjetan programu izobrazbe iz članka 17. stavka 2. ove Uredbe, nisu dužni završiti program izobrazbe u skladu s ovom Uredbom.

Članak 25.

(1) Započeti postupci odobravanja rada na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ove Uredbe nastavit će se i završiti prema odredbama Uredbe o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom (»Narodne novine«, broj 33/06).

(2) Rješenje kojim je državnom službeniku odobren rad na izdvojenom mjestu, donesenom na temelju Uredbe iz stavka 1. ovoga članka, ostaje na snazi do isteka roka na koje taj rad odobren.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom (»Narodne novine«, broj 33/06).

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/35 Urbroj: 50301-21/32-23-4 Zagreb, 23. studenoga 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRIJAVA ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ILI RAD NA DALJINU

Upute

1. Obrazac prijave treba popuniti čitko velikim tiskanim slovima. Nepotpuni i nejasni podaci mogu izazvati odugovlačenje u postupku odlučivanja o prijavi.

2. Državni službenik upisuje tražene podatke u dio A.

3. Prijava se predaje neposredno nadređenom službeniku odnosno nadređenom dužnosniku u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom državnog službenika, a do uspostave informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima neposredno u papirnatom obliku.

4. Neposredno nadređeni službenik upisuje tražene podatke u dio B.

5. Neposredno nadređeni službenik daje ili uskraćuje suglasnost za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom, a do uspostave informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima neposredno u papirnatom obliku.

6. Prijava koja je popunjena sukladno točkama 1. – 5. ovih Uputa dostavlja se na suglasnost svima koji su po hijerarhijskom redu državnom službeniku nadređeni, zaključno s rukovodećim državnim službenikom koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom u kojoj je državni službenik raspoređen, u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom državnog službenika, a do uspostave informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima neposredno u papirnatom obliku.

7. Nadređeni službenici upisuju tražene podatke u dio C.

8. Nadređeni službenici daju ili uskraćuju suglasnost za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom, a do uspostave informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima neposredno u papirnatom obliku.

9. Kod povremenog rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, rukovodeći državni službenik koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom u kojoj je državni službenik raspoređen odnosno nadređeni dužnosnik upisuju tražene podatke u dio D te odobravaju ili ne odobravaju povremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom, a do uspostave informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima neposredno u papirnatom obliku.

10. Kod privremenog rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, rukovodeći državni službenik koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom u kojoj je državni službenik raspoređen odnosno nadređeni dužnosnik upisuju tražene podatke u dio E te predlažu čelniku državnog tijela odobravanje privremenog rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom, a do uspostave informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima neposredno u papirnatom obliku.

 

 

 

Copyright © Ante Borić