Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 28/2024 (8.3.2024.), Pravilnik o naknadama i troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Ministarstvo poljoprivrede

437

Na temelju članka 72. stavka 5. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) i članka 15. stavka 1. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97., 62/00., 67/08., 124/10., 124/11. i 111/18.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA I TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU – CENTAR ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se naknade i troškovi za usluge i postupke koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Centar), te vrijeme i način uplate tih sredstava.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Naknada za usluge, troškove i postupke koje obavlja Centar su sljedeće:

1. naknada za ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, a postupak priznavanja sorti obuhvaća ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte (u daljnjem tekstu: VCU) i ispitivanja za utvrđivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorte (u daljnjem tekstu: DUS)

2. trošak za dodjeljivanje i trajanje oplemenjivačkog prava

3. godišnja naknada za vrijeme dok je sorta upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sortna lista) za sorte ratarskog bilja i povrća

4. naknada provođenja kontrole praćenja kritičnih točaka nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala

5. naknada za provođenje službenog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala

6. naknada za izdavanje certifikata o sjemenu i certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu

7. naknada za utvrđivanje kvalitete sjemena (čistoća, klijavost, sadržaja vlage, zdravstveno stanje) i ostale analize

8. naknada za uzorkovanje, vođenje evidencije, čuvanje uzoraka i izdavanje izvješća

9. naknada za provođenje Heubach testa za »otprašivanje« na sjemenu različitih biljnih vrsta

10. naknada za provođenje provjera ispunjenja uvjeta za upis u upisnike

11. naknada provođenja obuka i

12. naknada utvrđivanja prisutnosti GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje.

Članak 4.

(1) Naknade za usluge i postupke iz članaka 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. ovoga Pravilnika koje provodi Centar izražene su u eurima.

(2) Troškovi za usluge i postupke iz članka 7. ovoga Pravilnika koje provodi Centar čine umnožak pripadajućih bodova i vrijednosti boda.

(3) Vrijednost boda iz stavka 2. ovoga članka iznosi: 1 BOD = 1,00 euro (€).

NAKNADA ZA POSTUPAK PRIZNAVANJA SORTI

Članak 5.

(1) Naknada zaprimanja zahtjeva za priznavanje sorte i zahtjeva za obnavljanjem upisa sorte u Sortnu listu i njegovo objavljivanje u Službenom glasilu Centra iznosi 66,36 eura.

(2) Naknada se ne naplaćuje za zaprimanje zahtjeva za upis »čuvane sorte« u Sortnu listu i zahtjeva za priznavanje sorte i upis u Nacionalnu sortnu listu i njegovo objavljivanje u Službenom glasilu Centra.

(3) Naknada ispitivanja VCU-a po vrstama i skupinama bilja za svaku godinu ispitivanja iznosi:

 

a)

Poljoprivredna kultura1

Iznosi u eurima

od 1 do 4 sorte

od 5 do 10 sorti

više od 10 sorti

1.

Kukuruz

510,98

408,79

357,69

2.

Krmno bilje

530,89

424,71

371,62

3.

Šećerna repa i uljana repica

849,43

679,54

594,60

4.

Soja i suncokret

637,07

509,66

445,95

5.

Krumpir

902,52

722,01

631,76

6.

Ozima i jara pšenica

464,53

371,62

325,17

7.

Ozima i jara durum pšenica

464,53

371,62

325,17

8.

Ozimi i jari ječam

530,89

424,71

371,62

9.

Zob, pšenoraž i raž

530,89

424,71

371,62

10.

Pravi pir

464,53

371,62

325,17

11.

Industrijska cikorija

530,89

424,71

371,62

12.

Duhan

530,89

424,71

371,62

b)

Kemijska analiza

1.

Kemijska analiza ozime i jare pšenice

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

 

 

2.

Kemijska analiza ozime i jare durum pšenice

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

 

 

3.

Kemijska analiza ozimog i jarog ječma

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

 

 

4.

Kemijska analiza zobi, pšenoraži, raži i pravog pira

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

 

 

5.

Kemijska analiza duhana

Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija2

 

 

 

 

 

1 Kako je propisano propisom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.

2 Stvarni troškovi kemijske analize se obračunavaju sukladno najpovoljnijoj ponudi vanjskog ponuđača.

(4) Naknada za ispitivanje u svrhu obnavljanja upisa sorte u Sortnu listu po sorti, odnosno hibridu iznosi 256,16 eura.

Članak 6.

(1) Naknada DUS ispitivanja po vrsti odnosno skupini bilja godišnje iznosi:

 

 

Poljoprivredna kultura

Iznosi u eurima

Od 1 do 4 sorte, hibrida i komponenti

Od 5 do 10 sorti, hibrida i komponenti

Više od 10 sorti, hibrida i komponenti

1.

Ozima pšenica

464,53

371,62

325,17

2.

Ozimi i jari ječam

530,89

424,71

371,62

3.

Kukuruz hibrid i svaka roditeljska komponenta posebno

464,53

371,62

325,17

4.

Zob

530,89

424,71

371,62

5.

Ozima i jara pšenoraž

530,89

424,71

371,62

6.

Ozima i jara durum pšenica

530,89

424,71

371,62

7.

Soja

530,89

424,71

371,62

 

 

(2) Nije obvezno plaćanje naknade za provođenje ispitivanja sorti za upis u Nacionalnu sortnu listu u polju u trajanju od jedne vegetacijske sezone i provjera sukladnosti dostavljenoj dokumentaciji.

(3) U slučaj dostave identičnog uzorka za provođenje ispitivanja sorti za upis u Nacionalnu sortnu listu u polju u trajanju od jedne vegetacijske sezone i provjera sukladnosti dostavljenoj dokumentaciji naplaćuje se naknada u iznosu od 50,00 eura.

(4) Naknade za provođenje pred ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte jednake su naknadama provođenja ispitivanja gospodarske vrijednosti.

TROŠAK ZA DODJELJIVANJE I TRAJANJE OPLEMENJIVAČKOG PRAVA

Članak 7.

(1) Trošak zaprimanja zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava i njegovu objavu u Službenom glasilu Centra iznosi 66,36 bodova.

(2) Trošak godišnje naknade za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava iznosi:

– od prve do treće godine 13,27 bodova

– za četvrtu godinu 19,91 bodova

– za petu godinu 26,54 bodova

– za šestu godinu 33,18 bodova

– za sedmu godinu 39,82 bodova

– za osmu godinu 46,45 bodova

– za devetu godinu 53,09 bodova

– za desetu godinu 59,73 bodova i

– za jedanaestu godinu i za svaku narednu godinu do kraja trajanja oplemenjivačkog prava 66,36 bodova.

(3) Iznos godišnje naknade za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava uplaćuje se za tekuću godinu do 31. siječnja tekuće godine.

Članak 8.

(1) Naknada za godišnji postupak održavanja sorte na Sortnoj listi, dok je sorta upisana u Sortnu listu, za sorte ratarskog bilja i povrća iznosi:

– od prve do sedme godine 13,27 eura

– za osmu godinu i za svaku narednu godinu dok je sorta na Sortnoj listi 26,54 eura.

(2) Iznos godišnje naknade iz stavka 1. ovoga članka, uplaćuje se za tekuću godinu u dva dijela:

– prvi dio do 30. lipnja i

– drugi dio do 30. studenoga.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, iznos godišnje naknade ne naplaćuje se za čuvane sorte i za sorte upisane u Nacionalnu sortnu listu.

NAKNADA ZA PROVOĐENJE SLUŽBENOG NADZORA NAD PROIZVODNJOM SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 9.

(1) Naknada za provođenje službenog nadzora nad proizvodnjom sjemena poljoprivrednog bilja, ovisno o vrsti odnosno skupini bilja i broju pregleda iznosi:

 

Kultura

Osnovna naknada (iznos u eurima)

Osnovna površina (do ha)

Svaki daljnji ha (iznos u eurima)

ŽITARICE

 

 

 

pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž, heljda i pravi pir

103,52

20

4,31

sirak, proso, sudanska trava

207,05

20

5,18

kukuruz*

310,57

20

15,53

ULJARICE I PREDIVO BILJE

 

 

 

suncokret

207,05

15

10,35

soja

103,52

20

4,31

uljana repica, gorušica

103,52

20

4,31

lan, konoplja, mak

207,05

20

4,31

REPE

 

 

 

šećerna repa

207,05

10

25,88

stočna repa

207,05

10

25,88

KRMNO BILJE

 

 

 

leguminoze

207,05

10

5,18

TRAVE**

103,52

10

5,18

OSTALE VRSTE

103,52

10

4,31

KRUMPIR

 

 

 

krumpir

0,00

0

0,00

POVRĆE

 

 

 

grašak, bob

43,13

5

15,53

grah mahunar i zrnaš

– niski

– visoki

 

43,13

43,13

 

5

1

 

15,53

15,53

rajčica

43,13

1

15,53

paprika

43,13

1

15,53

patlidžan

43,13

1

15,53

krastavac

43,13

1

15,53

dinja

43,13

1

15,53

lubenica

43,13

1

15,53

tikvica

43,13

1

15,53

salata, endivija

43,13

1

15,53

špinat, matovilac, rotkvica**

43,13

1

15,53

mrkva, peršin, pastrnjak, celer**

43,13

1

25,88

postrna repa, rotkva

43,13

1

25,88

cikla, blitva, radič**

43,13

1

25,88

luk, poriluk

43,13

1

25,88

kupus, kelj, cvjetača i korabica**

43,13

1

25,88

češnjak

43,13

1

15,53

DUHAN

 

 

 

duhan

207,05

1

15,53

ostale biljne vrste

103,52

10

4,31

 

 

 

*Kod kukuruza se zbrajaju površine hibrida FAO grupa 100 – 400 i 500 – 700 i roditeljske komponente hibrida kukuruza (inbred linije i njihovi križanci). Za kukuruz koji nema FAO grupu (linije, sorte) naknada nadzora se obračunava kao zasebna stavka.

**Obračunava se kao jedna vrsta.

(2) Naknada službenog nadzora nad sjemenskim usjevima obračunava se po proizvođaču i proizvodnoj površini (parceli). Pod jednom proizvodnom površinom (parcelom) podrazumijeva se i više parcela koje nisu međusobno udaljene više od 5 km.

(3) Prvih 50 % naknade službenog nadzora iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se kod prijave sjemenskih usjeva, a drugih 50 % nakon zadnjeg pregleda.

(4) U slučaju odbijanja proizvodne površine:

– u prvom pregledu, naplaćuje se samo 50 % naknade i

– u drugom pregledu naplaćuje se ukupna naknada.

(5) U slučaju kada je moguće obaviti službeni nadzor nad proizvodnjom sjemena više vrsta povrtnih kultura u jednom pregledu, naknada nadzora obračunava se kao jedna vrsta.

(6) Nadzor nad proizvodnjom sjemena pod stručnom kontrolom iznosi 60 % vrijednosti propisane u stavku 1. ovoga članka.

(7) Naknada utvrđivanja sortne podudarnosti sjemena i njene čistoće sa »standardnim uzorkom sorte«, pohranjenim u Centru, u kontrolnom polju iznosi:

– za ratarsko bilje 39,82 eura i

– za povrće 66,36 eura.

Članak 10.

(1) Naknada provođenja službenog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala ovisno o vrsti i načinu proizvodnje, obračunato po lokaciji proizvodnje iznosi:

– za voćne sadnice i proizvodnju voćnih podloga predosnovne, osnovne i certificirane kategorije:

1. 238,90 eura za službeni nadzor (prvi i nadzor prema potrebi u slučaju pojave nesukladnosti u proizvodnji)

2. 238,90 eura za nadzor koji prethodi stavljanju na tržište voćnih sadnica i podloga uz dodatak od 0,01 po komadu za količinu veću od 20 000 kom sadnica ili podloga

– za lozne cijepove i korijenjake svih kategorija:

1. 238,90 eura za službeni nadzor (prvi i nadzor prema potrebi u slučaju pojave nesukladnosti u proizvodnji)

2. 238,90 eura za nadzor koji prethodi stavljanju na tržište loznih cijepova i korijenjaka uz dodatak od 0,005 po komadu za količinu veću od 40 000 kom loznih cijepova ili korijenjaka

(2) Naknada provođenja kontrole praćenja kritičnih točaka u proizvodnji voćnog sadnog materijala CAC kategorije iznosi:

1. 238,90 eura za redoviti nadzor kritičnih točaka

2. 238,90 eura za ponovni nadzor kritičnih točaka (ako se redovitim nadzorom uoče nepravilnosti i postoji potreba za ponovnim nadzorom).

(3) Naknada službenog nadzora nad matičnim nasadima voćnih vrsta predosnovne, osnovne i certificirane kategorije i loze svih kategorija iznosi 199,08 eura po matičnjaku.

(4) Pod jednim matičnjakom podrazumijeva se najviše tri lokaliteta u krugu od 50 km na kojima jedan proizvođač uzgaja matične biljke.

(5) Izvanredni dodatni nadzor matičnog nasada loze i voćnih vrsta iznosi 199,08 eura po matičnjaku.

(6) Naknada za nadzor pod stručnom kontrolom u službenom nadzoru proizvodnje reprodukcijskog materijala povrća i presadnica povrća i reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja iznosi 66,36 eura.

(7) Pod jednom lokacijom podrazumijeva se najviše tri lokaliteta u krugu od 50 km na kojima jedan proizvođač uzgaja sadni materijal.

(8) Osnovica za obračun naknade službenog nadzora je količina utvrđena pri nadzoru koji prethodi stavljanju na tržište voćnih sadnica, voćnih podloga, loznih cijepova i korijenjaka.

(9) Kod prijave sadnog materijala, uplaćuje se 50 % fiksnog iznosa naknade, a preostali dio nakon zadnjeg pregleda.

Članak 11.

(1) Naknada za potvrđivanje klona u postupku klonske selekcije loze iznosi 66,36 eura.

(2) Naknada uzorkovanja tla na nematode ili uzorkovanja biljnog materijala, za laboratorijske analize iskazano iznosi:

 

Vrsta troškova

1.

Uzorkovanje po satu

19,91 eura

2.

Putni troškovi po km

1/4 cijene litre goriva

3.

Dnevnice po danu

u skladu s Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama

 

 

NAKNADA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 12.

Naknada izdavanja certifikata o sjemenu i sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu iznosi:

– Certifikat uz otpremnicu: 21,24 eura

– Certifikat uz otpremnicu (OECD): 10,62 eura

– Certifikat na pakiranju:

1. za sjeme namijenjeno stavljanju na tržište Republike Hrvatske: 0,02 eura

2. za sjeme namijenjeno izvozu (OECD certifikat): 0,04 eura

3. za sadni materijal:

a) pojedinačno pakiranje: 0,03 eura

b) zbirno pakiranje: 0,04 eura

– Vezice s nepovratnim mehanizmom za plombiranje osnovnih pakiranja:

1. jedna vezica: 0,07 eura.

NAKNADA ZA PROVOĐENJE PROVJERE UVJETA ZA UPIS U UPISNIK

Članak 13.

Naknada provjere uvjeta za upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala za poslove održavanja sorti i nadzor nad održavanjem sorti upisanih u Sortnu listu iznosi 66,36 eura.

NAKNADA ZA ISPITIVANJE KVALITETE SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 14.

(1) Naknada za ispitivanje kvalitete sjemena, ovisno o namjeni ispitivanja, biljnoj vrsti i broju uzoraka iznosi:

1. Ispitivanje čistoće sjemena

 

Biljna vrsta

Iznos u eurima po analizi

Čistoća

Prisutnost drugih vrsta i korova

1.

Žitarice (pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž, kukuruz), suncokret, krupnozrne leguminoze (grašak, grah, soja, lupina), krupno sjeme povrća, krastavci, dinja, lubenica, bundeva, tikva, ricinus

9,95

19,91

2.

Brassica spp., Raphanus spp., proso, muhar, sirak, stočni grašak, grahorica, konoplja, šećerna repa, stočna repa, cikla, luk, paprika, rajčica, patlidžan, špinat, endivija, salata, matovilac, radič, pastrnjak, facelija, krupno sjeme cvijeća

11,95

23,89

3.

Krupnozrne trave, sitno sjeme cvijeća, djetelina, lucerna, smiljkita, sjeme voća i šumskog drveća

13,27

25,88

4.

Sitnozrne trave, peršin, mrkva, celer, mak, duhan

13,94

27,87

5.

Smjese:

2 komponente

3 – 5 komponenti

> 5 komponenti

 

16,59

23,89

29,86

6.

Lukovice i lučica luka

13,94

 

 

2. Ispitivanje klijavosti

 

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti)

Iznos u eurima po analizi

1.

Dužina trajanja ispitivanja* do:

14 dana

21 dan

28 dana

*Ispitivanje klijavosti smjesa zaračunava se posebno za svaku biljnu vrstu zastupljenu u smjesi prema dužini trajanja ispitivanja

 

19,91

23,89

25,88

2.

Beta spp. i Cucumis spp.

27,87

 

 

3. Ispitivanje sadržaja vlage u sjemenu

 

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti)

Iznos u eurima po analizi

1.

130 – 133 °C, 1 – 4 sata

13,27

2.

103 ± 2 °C, 17 sati

19,91

 

 

4. Ispitivanje zdravstvenog stanja sjemena

 

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti)

Iznos u eurima po analizi

1.

Pregled naturalnog sjemena

13,27

2.

Test ispitivanja za prisutnost spora Tilletia spp.

31,85

3.

Metoda filter-papira, metoda izmrzavanja

39,82

4.

Metoda hranjive podloge

63,71

5.

Dokazivanje zaraze embrija s Ustilago sp.

98,88

 

 

5. Ostale analize

 

Analiza

Iznos u eurima po analizi

1.

Masa 1000 zna

10,62

2.

Hektolitarska masa

10,62

 

 

6. Ispitivanje sadržaja GMO-a

 

Analiza

Iznos u eurima po analizi

1.

Ekstrakcija DNA

22,56

2.

Utvrđivanje prisutnosti karakterističnih sljedova za GMO kvalitativnom Real Time PCR metodom:

Kvalitativno određivanje sadržaja GMOIdentifikacija GMO / Semikvantitativno određivanje GMO

74,32

21,24

3.

Kvantitativna analiza RealTime PCR metodom

108,83

 

 

7. Uzorkovanje

 

Vrste naknada

1.

Uzorkovanje po satu

9,95

2.

Putni troškovi po km

1/4 cijene litre goriva

3.

Dnevnice po danu

u skladu s Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama

 

 

8. Ostale naknade

 

Opis naknada

Iznos u eurima

Evidencija i čuvanje uzoraka

5,31

Vođenje dokumentacije i ispis izvješća

5,31

 

 

(2) Prilikom dostave uzoraka za analize čistoće, klijavosti, vlage, zdravstvenog stanja, mase 1000 zrna i hektolitarske mase primjenjivat će se sljedeća rabatna skala:

 

Količina primljenih uzoraka (kom.)

Rabat (%)

1 – 70

71 – 140

10

141 – 210

15

211 i više

20

 

 

(3) Ukupnu visinu naknade usluge čini zbroj (eura) pojedinačnih analiza na jednom uzorku sjemena koje su sadržane u zahtjevu za ispitivanje.

(4) Naknada organiziranja obuka iznosi:

– za obuku uzorkivača: 79,63 eura

– za obuku analitičara (po temi): 99,54 eura.

(5) Naknada za izdavanje ISTA certifikata iznose prema stvarnom trošku nabave certifikata.

NAKNADA PROVOĐENJA HEUBACH TESTA

Članak 15.

Naknada provođenja Heubach testa za »otprašivanje« na sjemenu različitih biljnih vrsta po jednoj partiji sjemena iznosi 31,85 eura.

NAKNADA ZA PROVOĐENJE NADZORA NAD PLOMBIRANJEM I OZNAČAVANJEM SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 16.

(1) Službeni nadzor nad plombiranjem i označavanjem reprodukcijskog materijala (sjeme i sadni materijal voća i vinove loze) iznosi 132,72 eura po danu (8 sati).

(2) Nadzor pod stručnom kontrolom plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (sjeme) i iznosi 265,45 eura godišnje.

(3) Nadzor pod stručnom kontrolom plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (sadni materijal voćnih vrsta i vinove loze) iznosi 132,72 eura godišnje.

NAČIN UPLATE NAKNADE

Članak 17.

Naknade i troškove iz članaka 3. do 16. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva uplaćuje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Naknada za postupke ispitivanja VCU-a po vrstama i skupinama bilja i sve naknade ispitivanja za utvrđivanje DUS-a po vrsti odnosno skupini bilja, koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obračunavaju se prema Pravilniku o troškovima za usluge i postupke koje provodi hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« br. 68/16. i 126/17.).

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« br. 68/16. i 126/17.).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/61

Urbroj: 525-06/235-24-10

Zagreb, 19. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić