Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela

 

UREDBU O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

Pročišćeni tekst

NN 82/10, 83/12, 10/14, 32/20140/22

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuje visina naknade za korištenje voda i korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje iznos naknade za korištenje voda.

Članak 2. (NN 83/12, 10/14, 32/20)

Visina naknade za korištenje voda koje prelazi granice općeg korištenja voda i slobodnog korištenja voda, a čija je osnovica obračuna određena temeljem članka 24. stavka 1. točke 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, osim oblika korištenja voda iz članaka 3. do 6. ove Uredbe, iznosi:

a) za površinske vode

– 0,80 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »vrlo dobro stanje«, kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluga iz podstavka 1. ove točke;

– 0,72 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »dobro stanje«, kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluga iz podstavka 1. ove točke;

– 0,56 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »umjereno stanje«, kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluga iz podstavka 1. ove točke;

– 0,32 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »loše i vrlo loše stanje«, kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluga iz podstavka 1. ove točke;

b) za podzemne vode

– 0,80 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »dobro stanje«, kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluga iz podstavka 1. ove točke;

– 0,32 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije » loše stanje«, kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluga iz podstavka 1. ove točke;

– 1,60 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene mineralne, termalne i termomineralne vode, kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluge iz podstavka 1. ove točke.

Pod zahvaćenom vodom u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se voda zahvaćena s vodozahvata na području Republike Hrvatske.

Članak 2.a (NN 32/20)

(1) Naknada za korištenje voda za vodu za ljudsku potrošnju koju zahvaćaju javni isporučitelji vodnih usluga (u daljnjem tekstu: isporučitelj vodnih usluga) za potrebe javne vodoopskrbe, neovisno zahvaća li se iz tijela površinske ili podzemne vode i neovisno o njenoj kategoriji, ima dvije sastavnice opisane u stavcima 2. i 3. ovoga članka. Iznos naknade za korištenje voda (N), izražava se u kunama i izračunava prema izrazu:

N = N1 + N2

gdje je:

N1 – iznos prve sastavnice naknade za korištenje voda

N2 – iznos druge sastavnice naknade za korištenje voda.

(2) Visina prve sastavnice naknade za korištenje voda (T1) je 2,52 kune za kubni metar (1 m3) vode isporučene korisnicima vodnih usluga. Iznos prve sastavnice naknade za korištenje voda (N1) izračunava se prema izrazu:

N1 = VISP(1) × T1

gdje je:

VISP(1) – količina vode isporučene korisnicima vodnih usluga, isključujući vodu isporučenu drugom isporučitelju vodnih usluga.

(3) Visina druge sastavnice naknade za korištenje voda (T2) je 1,74 kune za kubni metar (1 m3) zahvaćene vode. Iznos druge sastavnice naknade za korištenje voda (N2) izračunava se prema izrazu:

N2 = (VZ1 – VG – VISP(2)) × T2

gdje je:

VZ1 – količina zahvaćene vode, izražena u m3, uključujući vodu preuzetu od drugog isporučitelja vodnih usluga ili trećih osoba

VG – količina gubitaka, izražena u m3, koja je jednaka VZ1 x 0,25

VISP(2) – količina vode isporučene korisnicima vodnih usluga, uključujući i vodu isporučenu drugom isporučitelju vodnih usluga.

(4) Isporučiteljima vodnih usluga koji imaju u pogonu uređaj za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju te vodomjere na izvorištu ili drugom vodozahvatu i na izlazu iz uređaja za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju, element VG se izračunava prema izrazu:

VG = VZ1 × (0,25 + GK)

gdje je:

GK – stvarni izmjereni gubitak vode u postupku kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju, izražen u decimalnom broju, ali ne više od 0,05.

(5) Ako voda koju isporučitelji vodnih usluga isporučuju korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe, zbog izvanrednog ili iznenadnog onečišćenja, nije za ljudsku potrošnju, ali je prikladna za druge namjene, visina naknade za korištenje voda jednaka je 35 % visine naknade iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 2.b (NN 32/20)

(1) Isporučitelj vodnih usluga, kao obveznik naknade za korištenje voda, ima pravo, u skladu s propisom iz članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, kojim se uređuje obračunavanje i plaćanje naknade za korištenje voda, da mu se za naredna tri obračunska razdoblja naknada za korištenje voda obračunava prema odredbama ovoga članka, ako podnese zahtjev najmanje četiri mjeseca prije početka naredna tri obračunska razdoblja i dokaže neizbježni gubitak vode i pokazatelj ILI po pravilima iz Priloga koji čini sastavni dio ove Uredbe.

(2) Visina naknade za korištenje voda (T3) za vodu za ljudsku potrošnju koju zahvaćaju isporučitelji vodnih usluga za potrebe javne vodoopskrbe, neovisno zahvaća li se iz tijela površinske ili podzemne vode, neovisno o njenoj kategoriji, je 1,89 kuna za kubni metar (1 m3) vode.

(3) Iznos naknade za korištenje voda (N), izražava se u kunama i izračunava prema izrazu:

N = (VZ2 – UARL) x T3 × kILI

gdje je:

VZ2 – količina zahvaćene vode, izražena u m3 i istovjetna je količini dobavljene vode (ili ulazne vode) iz Priloga ove Uredbe

UARL – količina neizbježnih gubitaka, izražena u m3, godišnje izračunata u skladu s Prilogom ove Uredbe

kILI – korekcijski koeficijent.

(4) Korekcijski koeficijent kILI određuje se prema infrastrukturnom indeksu istjecanja (pokazatelj ILI) i to:

ako je pokazatelj ILI

tada je kILI jednako

manji od 2

0,80

od 2 do manje od 4

0,90

od 4 do manje od 8

1,10

8 ili više

1,20

(5) Pokazatelj ILI se izračunava u skladu s Prilogom ove Uredbe.

(6) Ako voda koju isporučitelji vodnih usluga isporučuju korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe, zbog izvanrednog ili iznenadnog onečišćenja, nije za ljudsku potrošnju, ali je prikladna za druge namjene, visina naknade za korištenje voda iznosi 35 % visine iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.c (NN 32/20140/22)

(1) Naknada za korištenje voda iz članaka 2.a i 2.b ove Uredbe ne obračunava se iznad iznosa cijene vode (CVn) izračunatog prema izrazu:

CVn = CVp + DCVUn

gdje je:

CVn – cijena vode koja sadržava fiksnu cijenu vodne usluge svedenu na kn/m3 varijabilne cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne odvodnje, bez ili s pročišćavanjem, ako se potonja usluga pruža, porez na dodanu vrijednost, naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za razvoj, u obračunskoj godini (n), izraženo u kn/m3

CVp – cijena vode koja sadržava fiksnu cijenu vodne usluge svedenu na kn/m3 varijabilne cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne odvodnje, bez ili s pročišćavanjem, ako se potonja usluga pruža, porez na dodanu vrijednost, naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za razvoj, u 2023. godini kao polaznoj godini (p), izraženo u kn/m3

DCVUn – dio cijene vodne usluge, iz kojeg se podmiruje naknada za korištenje voda, izražen u kn/m3, u obračunskoj godini (n), do 3,00 kn/m3.

(2) Cijena vode (CVn i CVp) se izračunava zasebno za svakog isporučitelja vodne usluge, po odgovarajućoj kategoriji korisnika (kućanstva, poslovni korisnici i dr.) kao prosječna cijena, ponderirana s količinom vode isporučene korisnicima vodnih usluga, uključujući i vodu isporučenu drugom isporučitelju vodne usluge (VISP(2)).

Članak 3.

Visina naknade za korištenje voda, koja se plaća za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije iznad 5 MW iznosi 7,5% od cijene jednog kilovatsata (1 kWh) ostvarene prosječne cijene električne energije proizvedene na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika.

Visina naknade za korištenje voda, koja se plaća za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije do 5 MW iznosi 5% od cijene jednog kilovatsata (1 kWh) ostvarene prosječne cijene električne energije proizvedene na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika.

Članak 4.

Visina naknade za korištenje voda, koja se plaća za korištenje vodne snage za pogon postrojenja, osim postrojenja za proizvodnju električne energije, iznosi 2,00 kune godišnje za jedan kilovat (kW) ukupne instalirane snage postrojenja.

Članak 5. (NN 32/20)

Visina naknade za korištenje voda za potrebe grijanja i hlađenja stambenih građevina i poslovnih prostora, osim za termalne i termomineralne vode, iznosi 0,10 kuna za kubni metar (1 m3) zahvaćene vode.

Članak 5.a (NN 10/14)

Visina naknade za korištenje voda za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, ako se te djelatnosti obavljaju kao gospodarske, osim u slučaju iz članka 158. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011 i 56/2013), iznosi 50,00 kuna godišnje po svakom putničkom mjestu u plovilu, utvrđenom u vodopravnoj dozvoli, neovisno o popunjenosti.

Članak 5.b (NN 10/14)

Visina naknade za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama, radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti, osim u slučaju iz članka 158. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011 i 56/2013), iznosi 100,00 kuna godišnje po četvornom metru (m2) zaposjednute vodene površine.

Članak 6.

Visina naknade za korištenje voda za navodnjavanje, pri kojem se mjeri količina zahvaćene vode, iznosi kako je uređeno člankom 2. ove Uredbe.

Ako se količina vode za navodnjavanje iz bilo kojih razloga ne mjeri naknada za korištenje voda iznosi 500 kuna godišnje po hektaru (ha) navodnjavanih površina.

Članak 7.

Korekcijski koeficijent (k1) ukupnog iznosa naknade za korištenje voda za zahvaćanje površinskih i podzemnih voda za navodnjavanje iznosi 0,1 u svrhu poljoprivredne proizvodnje, a za sve ostale namjene navodnjavanja iznosi 1,0.

Korekcijski koeficijent k1 se ne primjenjuje na korištenje voda iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 8. (NN 10/14)

Brisan.

Članak 9. (NN 83/12, 10/14)

Do roka određenog člankom 95. stavkom 1. vezano za odredbe iz članka 95. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, visina naknade za korištenje voda isporučenih korisnicima putem komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, iznosi 2,85 kuna za prostorni metar (1 m3) isporučene vode.

Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka naknada za korištenje voda isporučenih korisnicima putem komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, iznosi kako je određeno člankom 2. ove Uredbe. Ako isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe ima ugrađenu opremu za nadzor, prikupljanje, kontrolu i registraciju obračunskih podataka koja je u funkcionalnom stanju i koristi se sukladno propisu iz članka 80. stavka 2. Zakona o vodama, na visinu naknade za korištenje voda primjenjuje se koeficijent gubitka propisan istim propisom.

Brisan.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 94/2007).

Članak 11.

Ova Uredba se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 325-01/10-01/06

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 83/12

Članak 3.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 325-01/12-01/06

Urbroj: 5030125-12-1

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 10/14

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/14-03/04

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. siječnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/20

Članak 4.

Do 31. prosinca 2022. godine visina naknade za korištenje voda isporučenih korisnicima vodnih usluga putem isporučitelja vodnih usluga iznosi 2,85 kuna za kubni metar (1 m3) isporučene vode.

Članak 5.

Hrvatske vode dužne su postaviti vodomjere na izvorištima i površinskim vodozahvatima koje koriste isporučitelji vodnih usluga do 30. rujna 2022. godine o čemu će do 1. listopada 2020. godine donijeti akcijski plan.

Članak 6. (NN 140/22)

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/20

Članak 3.

Do 31. prosinca 2023. visina naknade za korištenje voda isporučenih korisnicima vodnih usluga putem isporučitelja vodnih usluga iznosi 2,85 kuna za kubni metar (1 m3) isporučene vode.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim članka 1. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2024.

PRILOG   UTVRĐIVANJE NEIZBJEŽNIH GUBITAKA VODE I INFRASTRUKTURNOG INDEKSA ISTJECANJA (NN 32/20)

I. Pretpostavke za obračun naknade za korištenje voda

(1) Obračun naknade za korištenje voda u skladu s člankom 2.a ove Uredbe temelji se na pretpostavkama vođenja bilance vode i izvještavanja Hrvatskih voda o tome.

(2) Obračun naknade za korištenje voda u skladu s člankom 2.b ove Uredbe temelji se na sljedećim pretpostavkama:

1. vođenju bilance vode i izvještavanju Hrvatskih voda o tome

2. izračunu neizbježnih gubitaka vode i

3. izračunu pokazatelja ILI.

II. Pojmovi

Pojmovi u ovom Prilogu u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. dobavljena voda (ili ulazna voda) su količine vode zahvaćene iz izvorišta i površinskih vodozahvata i uvedene u sustav javne vodoopskrbe, uključujući i vodu preuzetu od drugih isporučitelja vodnih usluga ili trećih osoba (kupljena voda) isključujući količinu vode isporučenu drugim isporučiteljima vodnih usluga

2. ovlaštena potrošnja je ukupna količina vode, mjerene i nemjerene, isporučene korisnicima vodnih usluga, uključujući i one koji vodu za ljudsku potrošnju koriste za druge namjene (vatrogastvo, parkovi, industrijske namjene i dr.), drugim isporučiteljima vodnih usluga te vode uzete od strane isporučitelja vodnih usluga za vlastite potrebe

3. neovlaštena potrošnja je ukupna količina vode protupravno uzeta iz sustava javne vodoopskrbe (protupravni priključci, s hidranta, s ventila i dr.)

4. gubici vode su razlika između količine ulazne vode i ovlaštene potrošnje i sastoje se od stvarnih i prividnih gubitaka

5. stvarni gubici su količine vode koje su fizički izgubljene iz sustava javne vodoopskrbe tijekom transporta od izvorišta ili površinskog vodozahvata do točke preuzimanja od strane korisnika vodnih usluga ili drugog isporučitelja vodnih usluga (gubici na cjevovodima, vodospremama, priključcima)

6. prividni gubici su količine vode koje su izgubljene zbog neovlaštene potrošnje, zbog netočnosti vodomjera ili drugih mjernih uređaja i zbog grešaka u obračunu

7. neizbježni stvarni gubici vode su gubici koji nastanu uslijed istjecanja vode na cjevovodima, ali vrlo niskog intenziteta po pojedinačnom mjestu istjecanja, koje je gotovo nemoguće pronaći primjenom uobičajenih metoda ili uporabom uređaja, osim slučajno ili kada se njihov intenzitet s vremenom poveća; neizbježni stvarni gubici ne mogu biti manji od 0

8. ekonomska razina istjecanja (ELL) je količina vode veća od neizbježnih gubitaka vode, a manja od stvarnih gubitaka vode, koja izražava mjeru do koje je realno očekivati smanjivanje stvarnih gubitaka vode jer ispod te granice ulaganja u smanjivanje stvarnih gubitaka vode nisu ekonomski isplativa ili opravdana

9. neprihodovana voda je razlika u količinama između dobavljene vode i fakturirane ovlaštene potrošnje; neprihodovana voda sastoji se od nefakturirane ovlaštene potrošnje i gubitaka vode (prividni i stvarni gubici)

10. priključni vod je cijev u vlasništvu isporučitelja vodnih usluga, koja povezuje cjevovod vodoopskrbne mreže sa priključkom za korisnika vodnih usluga.

III. Vođenje bilance vode

(1) Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe dužan je istinito, potpuno i ažurno voditi bilancu vode u obliku opće bilance vode i proširene bilance vode.

(2) Opća bilanca vode se vodi u ovom sadržaju i obliku:

Dobavljena voda

Ovlaštena potrošnja

Fakturirana ovlaštena potrošnja

Fakturirana mjerena količina vode

(očitani vodomjeri potrošača)

Prihodovana voda

Fakturirana nemjerena količina vode (paušal)

Nefakturirana ovlaštena potrošnja

Nefakturirana mjerena količina vode

Neprihodovana voda

Nefakturirana nemjerena količina vode

Gubici vode

Prividni gubici

Netočnost mjerenja vodomjera

(vodomjeri potrošača)

Neovlaštena potrošnja vode

Krađa vode (ilegalni priključci i dr.)

Stvarni gubici

Curenja na cjevovodima

Prelijevanja u vodospremama

Curenja na priključcima i elementima

(3) Proširena bilanca vode se vodi u ovom sadržaju i obliku:

Količina iz vlastitih izvora

Količina vode koja ulazi u sustav, s ispravljenim poznatim pogreškama u mjerenjima

Isporučena voda

 

 

 

Fakturirana isporučena voda

Dobavljena voda

Ovlaštena potrošnja

Fakturirana ovlaštena potrošnja

Prihodovana voda

Fakturirana mjerena potrošnja

Preuzeta voda

Fakturirana nemjerena potrošnja

Nefakturirana ovlaštena potrošnja

Neprihodovana voda

Nefakturirana mjerena potrošnja

Nefakturirana nemjerena potrošnja

Gubici vode

Prividni gubici

Neovlaštena potrošnja

Netočnost vodomjera potrošača

Stvarni gubici

Curenja na cjevovodima

Prelijevanja u vodospremama

Curenja na priključcima korisnika

do točke mjerene potrošnje

(4) Sve vrijednosti sastavnica bilance vode iskazuju se u kubnim metrima (m3), godišnje, osim kad je ovim Prilogom drukčije određeno.

(5) Prividni gubici vode iskazuju se u kubnim metrima (m3), godišnje, a računaju se u postotcima u odnosu na fakturiranu ovlaštenu potrošnju od koje su oduzete količine vode isporučene drugim isporučiteljima vodnih usluga, kako slijedi:

– neovlaštena potrošnja može se procijeniti najviše do 0,2 %

– netočnost vodomjera potrošača može se procijeniti najviše do 2,00 %.

(6) Nefakturirana ovlaštena potrošnja iskazuje se u m3 godišnje i računa se kao postotak od najviše 0,5 % u odnosu na fakturiranu ovlaštenu potrošnju od koje su oduzete količine isporučene drugim isporučiteljima vodnih usluga. U nefakturiranu ovlaštenu potrošnju uračunava se i količina vode koja se izgubi u tehnološkom procesu kondicioniranja vode za piće (uključivo pranje, ispiranje i u procesu kondicioniranja).

(7) Stvarni gubici vode računaju se kao postojeći godišnji stvarni gubici (CARL) u vremenu kada je sustav javne vodoopskrbe pod tlakom, i to u:

– u kubnim metrima (m³), po kilometru (km) cjevovoda, na dan (CARL1) – ako je broj priključaka po kilometru cjevovoda manji od 20 i

– u litrama (L), po priključnom vodu, na dan (CARL2) – ako je broj priključaka po kilometru cjevovoda jednak ili veći od 20

(8) CARL1 ili CARL2 iskazuju se kao CARL u m3 godišnje prema sljedećem izrazu:

CARL = CARL1 × Lm × 365, odnosno

CARL = CARL2 × Nc × 0,365

gdje je:

Lm = duljina cjevovoda, izražena u kilometrima (km)

Nc = broj priključaka.

IV. Izvještavanje

Isporučitelj vodnih usluga dostavlja Hrvatskim vodama bilancu vode do 15. veljače svake tekuće godine za prethodnu godinu, u digitalnom obliku ili unosom podataka u mrežnu aplikaciju Hrvatskih voda, u skladu s obaviješću koju daju Hrvatske vode.

V. Obuhvat

Neizbježni stvarni gubici vode i pokazatelj ILI utvrđuju se za sve javne vodoopskrbne sustave, od izvorišta ili površinskog vodozahvata do točke preuzimanja od strane korisnika vodnih usluga ili drugog isporučitelja vodnih usluga.

VI. Utvrđivanje neizbježnih gubitaka vode

(1) Neizbježni gubici vode iskazuju se kao neizbježni godišnji stvarni gubici (UARL), u kubnim metrima (m3), godišnje i izračunavaju prema izrazu:

UARL = (6,57 × Lm + 0,256 × Nc + 9,13 × Lp) × P

gdje je:

Lp = duljina svih priključnih vodova, izražena u kilometrima (km)

P = prosječan tlak, izražen u metrima stupca vode (mH2O)

(2) Ako Lp nije poznat u izračun se uzima 6 m kao duljina svakog pojedinog priključnog voda.

(3) Ako isporučitelj vodnih usluga ne ispuni svoju obvezu iz točke IV. ovoga Priloga, potpuno i u roku, Hrvatske vode će procijeniti prihvatljive gubitke vode u postotku za takve isporučitelje, iste objaviti na svojim mrežnim stranicama, a ta se procjena primjenjuje kao UARL.

VII. Utvrđivanje pokazatelja ILI

Pokazatelj ILI se izračunava prema izrazu:

ILI = CARL/UARL.

VIII. Verifikator

(1) Bilanca vode se mora potvrditi (verificirati) po nepristranom i stručnom verifikatoru.

(2) Verifikator utvrđuje neizbježne gubitke vode i pokazatelj ILI na temelju objektivno provjerljivih i dokazivih podataka, osim kad je ovom Uredbom drukčije propisano.

(3) Verifikator može biti fizička osoba koja ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima utvrđivanja gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe s obrazovanjem iz polja građevinarstva, grana hidrotehnika ili geotehnika ili polja strojarstva, grana procesno-energetsko strojarstvo ili polja interdisciplinarne tehničke znanosti, grana inženjerstvo okoliša, koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij iz navedenih područja kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova i koja uspješno završi obuku za verifikaciju bilance vode.

(4) Verifikator može biti i pravna osoba u kojoj je zaposlena fizička osoba iz stavka 3. ove točke.

(5) Obuku za verifikaciju bilance vode provode Hrvatske vode na temelju programa obuke koji samostalno donose.

(6) Obuka za verifikaciju bilance vode sastoji se od:

– osnovne obuke

– redovnog foruma verifikatora i

– periodičnih radionica.

(7) O sudjelovanju polaznika Hrvatske vode izdaju odgovarajuće potvrde s preporukom ili bez nje da se polaznik uvrsti u popis verifikatora koji vodi Ministarstvo, odnosno da se polaznik briše s popisa verifikatora.

(8) Popis verifikatora Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Polazniku koji redovno i aktivno sudjeluje na obuci za verifikaciju bilance vode i koji je usvojio znanja potrebna za samostalnu verifikaciju bilance vode, ne može se uskratiti preporuka za uvrštenje u popis verifikatora.

IX. Izbor verifikatora

(1) Kada je cijena usluga verifikacije bilance vode te utvrđivanja neizbježnih gubitaka vode i pokazatelja ILI, bez poreza na dodanu vrijednost, po jednom obuhvatu iz točke V. ovoga Priloga, manja od praga javne nabave male vrijednosti propisanog za usluge, verifikator se bira na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ove točke.

(2) Isporučitelj vodnih usluga podnosi Hrvatskim vodama zahtjev za izbor verifikatora.

(3) Verifikator se bira u postupku javnog ždrijeba koji provode Hrvatske vode. O pravilima ždrijeba Hrvatske vode donose poslovnik, uz suglasnost Ministarstva.

(4) Po izboru verifikatora, isporučitelj vodnih usluga i verifikator sklapaju ugovor o uslugama verifikacije bilance vode.

(5) Kada je cijena usluga verifikacije bilance vode te utvrđivanja neizbježnih gubitaka vode i pokazatelja ILI, bez poreza na dodanu vrijednost, po jednom obuhvatu iz točke V. ovoga Priloga, iznad praga javne nabave male vrijednosti propisane za usluge, verifikatora bira isporučitelj vodnih usluga u postupku javne nabave.

(6) Na prijedlog Hrvatskih voda, Ministarstvo može imenovati nad-verifikatora, koji će u slučaju dvojbi, donijeti zaključni nalaz o istinitosti bilance vode te konačno korigirati i utvrditi bilancu vode, utvrditi neizbježne gubitke vode i pokazatelj ILI. Trošak nad-verifikatora snose Hrvatske vode o čemu s njim sklapaju ugovor, a imaju pravo na refundaciju troškova od isporučitelja vodnih usluga ako se utvrdi da je verifikator, u korist isporučitelja vodnih usluga, potvrdio neistinitu bilancu vode, netočno odredio neizbježne gubitke vode ili pokazatelj ILI. Refundacija troškova obračunat će se i naplatiti kao dodatni iznos na naknadu za korištenje voda.

 

 

Copyright © Ante Borić