Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Objavljeno u NN 83/12 od 23.07.2012.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijela

 

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 82/2010) u članku 2. stavku 1. točki a) dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»– 1, 35 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »vrlo dobro stanje« kada vodu zahvaćaju isporučitelji vodne usluge radi isporuke korisnicima vodnih usluga;«.

Dosadašnji podstavci 1. do 4. postaju podstavci 2. do 5.

U podstavcima 2. do 5. iza riječi: »stanje« dodaje se zarez i riječi: »kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluga iz podstavka 1. ove točke.«.

U stavku 1. točki b) dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»– 1, 35 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »dobro stanje« kada vodu zahvaćaju isporučitelji vodne usluge radi isporuke korisnicima vodnih usluga;«.

Dosadašnji podstavci 1. do 3. postaju podstavci 2. do 4.

U podstavcima 2. do 3. iza riječi: »stanje« dodaje se zarez i riječi: »kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluga iz podstavka 1. ove točke.«.

U podstavku 4. iza riječi: »vode« briše se točka, dodaje se zarez i riječi: »kada vodu zahvaćaju drugi korisnici voda osim isporučitelja vodnih usluge iz podstavka 1. ove točke.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. brojka: »0,8« zamjenjuje se brojkom: »1,35«.

U stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Ako isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe ima ugrađenu opremu za nadzor, prikupljanje, kontrolu i registraciju obračunskih podataka koja je u funkcionalnom stanju i koristi se sukladno propisu iz članka 80. stavka 2. Zakona o vodama, na visinu naknade za korištenje voda primjenjuje se koeficijent gubitka propisan istim propisom.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 3.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 325-01/12-01/06

Urbroj: 5030125-12-1

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

 

Copyright © Ante Borić