Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 157/2023 (28.12.2023.), Pravilnik o Europskoj parkirališnoj karti za osobe s invaliditetom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2418

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o povlasticama u prometu (»Narodne novine«, broj 133/23) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O EUROPSKOJ PARKIRALIŠNOJ KARTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom, njezin izgled i sadržaj, organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere u postupcima prikupljanja i obrade podataka u svrhu njihova izdavanja i korištenja, sadržaj i način vođenja potrebnih evidencija te način uporabe Isprava i obilježavanja parkirališnog mjesta.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. Državna informacijska infrastruktura (DII) je sustav koji čine zajednička državna osnovica za sigurnu razmjenu podataka i alati za interoperabilnost sukladno propisima koji uređuju područje državne informacijske infrastrukture.

2. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Parkirališna karta) je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti.

3. Informacijski sustav povlastica u prometu (u daljnjem tekstu: MOSI) je komunikacijski i računalni sustav u kojem se podaci obrađuju, pohranjuju ili prenose tako da budu dostupni i upotrebljivi za ovlaštene korisnike, čiji dio je i Središnji registar prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti.

4. Isprava je zajednički naziv za Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom i Parkirališnu kartu udruge.

5. Izdavatelj Isprava je AKD d.o.o., nositelj javne ovlasti određen sukladno čl. 19. Zakona o povlasticama u prometu.

6. Nositelj prava je fizička osoba ili udruga ili ustanova kojoj je tijekom postupka izdavanja utvrđeno pravo na korištenje parkirališne karte.

7. Parkirališna karta udruge je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila u vlasništvu ili na temelju ugovora o leasingu udruge ili ustanove osoba s invaliditetom.

8. Registar osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: ROI) je registar o osobama s invaliditetom, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju važećeg Zakona o Registru osoba s invaliditetom.

9. Središnji registar prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti (u daljnjem tekstu: Središnji registar) je elektronička baza podataka o fizičkim osobama koje s osnova invaliditeta ostvaruju prava u području mobilnosti i sastavni je dio Informacijskog sustava povlastica u prometu.

10. Temeljni registar je službena evidencija koja se vodi u elektroničkom obliku u kojem se prikuplja i vodi barem jedan autentični podatak.

II. PRAVA I UVJETI

Pravo na izdavanje Isprava

Članak 3.

(1) Osobe s invaliditetom s 80 % ili više postotaka oštećenja organizma odnosno osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno oštećenje organizma koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više odnosno vozila udruga ili ustanova osoba s invaliditetom ostvaruju pravo na izdavanje Isprave.

(2) Pravo na izdavanje Parkirališne karte imaju fizičke osobe upisane u ROI, koje imaju regulirano prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj i kojima je propisani stupanj oštećenja organizma iz stavka 1. ovoga članka utvrđen provjerom u ROI-u.

(3) Jedna osoba može imati samo jednu važeću Parkirališnu kartu.

(4) Pravo na izdavanje Parkirališne karte udruge ima udruga ili ustanova osoba s invaliditetom koja:

a) u Registru ima:

− zabilježen status Aktivna

− zabilježenu minimalno jednu ciljanu skupinu iz Priloga I. ovog pravilnika ili

− zabilježeno minimalno jednu klasifikaciju djelatnosti s pripadajućom Razradom djelatnosti iz Priloga II. ovog Pravilnika ili

− pruža usluge prijevoza osobama s invaliditetom

b) ima vozilo u vlasništvu ili u leasingu.

Uvjeti korištenja Isprave

Članak 4.

(1) Isprava vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika ili se ta osoba nalazi u vozilu.

(2) Ispravu ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

(3) Parkirališna karta stavlja se u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana Parkirališne karte vidljiva, a ukoliko svi podaci nisu vidljivi smatrat će se kako Parkirališna karta nije istaknuta.

(4) Parkirališna karta udruge lijepi se u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na koje je izdana, na način da su svi podaci na ispravi vidljivi, a ukoliko svi podaci nisu vidljivi smatrat će se kako Parkirališna karta udruge nije istaknuta.

(5) Ukoliko su podaci ili QR kod na Ispravi nečitljivi, potrebno ju je zamijeniti novom, u suprotnom će se smatrati da Isprava nije istaknuta.

(6) Zabranjeno je korištenje Isprave koja je prijavljena kao ukradena, izgubljena, oštećena ili čiji datum važenja još nije započeo ili je istekao te ukoliko vozilo više nije u vlasništvu ili leasingu udruge ili ustanove na koju je Parkirališna karta udruge izdana.

Parkiranje vozila

Članak 5.

(1) Isprava omogućava parkiranje vozila na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno označena znakom pristupačnosti.

(2) Mjesto rezervirano za parkiranje vozila osoba s invaliditetom iz članka 3. ovog Pravilnika mora biti označeno sukladno važećim propisima kojima se uređuje označavanje parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom.

Rok važenja Isprave

Članak 6.

Rok važenja Isprave je pet godina od datuma izdavanja ili do promjene statusa nositelja prava.

III. NADLEŽNOST IZDAVATELJA

Izdavanje Parkirališne karte

Članak 7.

(1) Upravni postupak izdavanja Parkirališne karte provodi se po službenoj dužnosti prilikom uspostave MOSI-ja, a u ostalim slučajevima se pokreće na zahtjev stranke.

(2) Postupak na zahtjev stranke pokreće se podnošenjem zahtjeva na adresu Izdavatelja ili elektroničkim putem.

(3) Obvezni podaci koji se moraju navest u zahtjevu su ime i prezime nositelja prava, OIB, razlog podnošenja zahtjeva (prvi zahtjev, zamjena ili nadomještanje), podaci o podnositelju zahtjeva ako je različit od nositelja prava (ime i prezime roditelja ili skrbnika, OIB), datum podnošenja zahtjeva i potpis podnositelja zahtjeva.

(4) Za elektroničko podnošenje zahtjeva kao sredstvo autentifikacije koriste se vjerodajnice više i visoke razine u sustavu ­e-Građani.

(5) Izdavatelj je dužan osigurati dostupnost informacija kako bi se nositelj prava mogao upoznati s pravilima vezanim uz izdavanje i korištenje Parkirališne karte.

(6) Nositelj javne ovlasti dužan je osigurati provođenje propisanih provjera i ispunjavanja propisanih kriterija za dodjelu prava na izdavanje Parkirališne karte.

(7) Nositelj javne ovlasti može propisati obrazac zahtjeva na temelju članka 19. podstavka 7. važećeg Zakona o povlasticama u prometu, koji ima informativni karakter te ga objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Izdavanje Parkirališne karte udruge

Članak 8.

(1) Postupak izdavanja Parkirališne karte udruge pokreće se podnošenjem zahtjeva na adresu Izdavatelja.

(2) Zahtjev za izdavanje Parkirališne karte udruge potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.

(3) Obvezni podaci koji se moraju navest u zahtjevu su naziv udruge ili ustanove nositelja prava, OIB, registracijska oznaka vozila, razlog podnošenja zahtjeva (prvi zahtjev, produljenje, zamjena ili nadomještanje) podaci o podnositelju zahtjeva (osobe ovlaštene za zastupanje), datum podnošenja zahtjeva i potpis podnositelja zahtjeva.

(4) Nositelj javne ovlasti može propisati obrazac zahtjeva na temelju članka 19. podstavka 7. važećeg Zakona o povlasticama u prometu, koji ima informativni karakter te ga objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Utvrđivanje činjenica u postupku

Članak 9.

(1) Izdavatelj Isprave neposredno rješavajući po službenoj dužnosti ili na temelju zahtjeva stranke, dohvaća putem DII iz temeljnih registara sljedeće podatke o kojima službenu evidenciju vode druga javnopravna tijela:

− podatke o oštećenju organizma i/ili oštećenju funkcionalnih sposobnosti osoba s invaliditetom iz registra koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

− podatke o prebivalištu osobe s invaliditetom iz registra koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova

− fotografije iz evidencija osobnih iskaznica, putnih isprava i vozačkih dozvola koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova

− podatke o udrugama i ustanovama iz registara koje vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave

− podatke o vozilima udruga i ustanova iz evidencije vlasništva vozila koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

(2) Izdavatelj Isprave provodi postupak i rješava na temelju podataka dohvaćenih na način kako je to opisano u stavku 1. ovog članka.

(3) U slučaju da izdavatelj Isprave ne može dohvatiti podatke putem DII iz temeljnih registara, jer još nije uspostavljen Informacijski sustav povlastica ili ako sustav nije u funkciji, utvrdit će činjenice bitne za rješavanje ove upravne stvari na temelju uvida u osobnu iskaznicu, prometnu dozvolu, rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili rješenje drugog nadležnog tijela, odnosno nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili nalaza i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, iz kojih je vidljiv postotak od 80 % ili više postotaka oštećenja organizma odnosno osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno oštećenje organizma koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više.

(4) Rok za rješavanje po zahtjevu stranke je 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(5) Obavještavanje o tijeku postupka obavlja se elektroničkim putem preko sustava portala e-građani i/ili ZUP IT sustava i/ili adrese elektroničke pošte naznačene prilikom podnošenja zahtjeva.

(6) O provedenom upravnom postupku iz stavka 1. ovog članka Izdavatelj izdaje rješenje.

(7) Parkirališna karta dostavlja se nositelju prava na adresu prebivališta iz službene evidencije koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

(8) Parkirališna karte udruge dostavlja se na adresu sjedišta udruge ili ustanove iz službene evidencije.

Preuzimanje Isprava

Članak 10.

(1) Postupak izdavanja Isprava iz ovog Pravilnika završava izradom, individualizacijom i otpremom Isprave na adresu prebivališta nositelja prava odnosno adresu sjedišta udruge ili ustanove.

(2) Ako Isprava u procesu izdavanja nije preuzeta te je vraćena Izdavatelju, preuzimanje Isprave moguće je u uredu Izdavatelja ili ponovnim slanjem na trošak nositelja prava.

(3) Ako Isprava nije preuzeta u roku od najdulje godinu dana od izdavanja, ista će se uništiti, a Izdavatelj će je proglasiti nevažećom.

Obrazac Parkirališne karte

Članak 11.

(1) Parkirališna karta sadrži otisnute podatke o identitetu nositelja prava.

(2) Parkirališna karta ima oblik pravokutnika dimenzija 106×148 mm.

(3) Parkirališna karta je podijeljena uzdužno na dva dijela i na prednjoj strani i na poleđini.

(4) Lijevi dio prednje strane sadrži:

– simbol korisnika invalidskih kolica u tamno plavoj boji na žutoj podlozi

– datum isteka Parkirališne karte

– serijski broj Parkirališne karte

– naziv Izdavatelja Parkirališne karte

– datum izdavanja Parkirališne karte.

(5) Desni dio prednje strane sadrži:

– u gornjem dijelu velikim tiskanim slovima ispisan naziv isprave »EUROPSKA PARKIRALIŠNA KARTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM«,

– mjesto za QR kod koji omogućuje provjeru valjanosti isprave

– hologramska zaštita od krivotvorenja

– u donjem dijelu je oznaka »HR« unutar prstena od 12 zvijezda koji simbolizira Europsku uniju

– na cijeloj podlozi je mini tekst naziva isprave na svim jezicima zemalja članica.

(6) Lijevi dio poleđine sadrži:

– ime nositelja prava

– prezime nositelja prava

– datum rođenja nositelja prava

– fotografija nositelja prava, za osobe starije od 10 godina

(7) Desni dio poleđine sadrži dvije izjave:

– Ova Europska parkirališna karta daje nositelju pravo parkiranja na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom sukladno lokalnim uvjetima države članice.

– Prilikom uporabe ova Parkirališna karta za osobe s invaliditetom mora biti istaknuta i jasno vidljiva na prednjoj strani vozila radi provjere.

(8) Propisani tekst na ispravi ispisan je na hrvatskom i engleskom jeziku.

(9) Obrazac Parkirališne karte nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac Parkirališne karte udruge

Članak 12.

(1) Parkirališna karta udruge sadrži otisnute podatke o udruzi ili ustanovi na koju glasi isprava.

(2) Parkirališna karta udruge je samoljepljiva i ima oblik pravokutnika dimenzija 74×106 mm.

(3) Prednja strana sadrži:

– naziv »PARKIRALIŠNA KARTA UDRUGE«

– znak za parkiranje u plavoj boji

– znak pristupačnosti u plavoj boji

– mjesto za QR kod koji omogućuje provjeru valjanosti isprave

– datum isteka valjanosti isprave

– naziv udruge ili ustanove nositelja prava

– serijski broj isprave

– registracijska oznaka vozila.

(4) Obrazac Parkirališne karte udruge nalazi se u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

IV. OBNAVLJANJE, NADOMJEŠTANJE I ZAMJENA ISPRAVA

Članak 13.

U postupku obnavljanja, nadomještanja i zamjene Isprave Izdavatelj provodi utvrđivanje činjeničnog stanja na identičan način kao kod prvog izdavanja.

Obnavljanje Isprave

Članak 14.

(1) Izdavatelj će na temelju zahtjeva podnositelja provesti postupak obnavljanja kada postojećoj Ispravi ističe valjanost.

(2) Datum početka valjanosti nove Isprave koja se izdaje po postupku obnavljanja je slijedeći kalendarski dan po isteku valjanosti postojeće.

(3) Zahtjev za obnavljanje treba podnijeti u periodu od najviše 90, a najmanje 30 dana prije isteka valjanosti postojeće Isprave.

(4) U slučaju da je prethodnoj Ispravi istekao datum važenja, ne provodi se postupak obnavljanja već postupak novog izdavanja Isprave, a početak valjanosti odgovara datumu utvrđivanja ispunjenja uvjeta za izdavanje.

Nadomještanje Isprave

Članak 15.

(1) Nadomještanje se provodi u situacijama kada je prijavljen gubitak ili krađa Isprave, kada podaci na Ispravi nisu čitljivi uslijed oštećenja ili je prijavljeno da je Isprava trajno uništena te se ne može vratiti Izdavatelju.

(2) Datum početka valjanosti nadomještene Isprave odgovara datumu utvrđivanja ispunjenja uvjeta za nadomještanje.

(3) Nadomještena isprava ima novi serijski broj i QR kod.

(4) Datum isteka valjanosti Isprave koja se izdaje u postupku nadomještanja:

– odgovara datumu isteka valjanosti prethodne za koju je pokrenut postupak nadomještanja

– određuje se po pravilima obnavljanja, ukoliko Isprava koja se nadomješta ističe u roku 90 dana do datuma isteka.

(5) Nositelj Isprave dužan je bez odgode prijaviti gubitak, sumnju u zlouporabu ili krađu isprave Izdavatelju.

Zamjena Isprave

Članak 16.

(1) Nositelj Isprave, ako želi i dalje koristiti pravo povezano s ispravom dužan je podnijeti zahtjev za zamjenu Isprave ako je promijenio ime i/ili prezime odnosno naziv udruge ili ustanove u roku od 15 dana od nastupanja navedenih okolnosti.

(2) Prije preuzimanja nositelj Parkirališne karte dužan je vratiti Parkirališnu kartu koja je predmet zamjene Izdavatelju, a nositelj Parkirališne karte udruge dužan je ukloniti nevažeću ispravu s prednjeg vjetrobranskog stakla vozila s kojim je povezana isprava.

(3) Zamijenjena isprava ima novi serijski broj i QR kod.

V. PONIŠTAVANJE I ODUZIMANJE

Članak 17.

(1) Nadležna tijela za kontrolu i nadzor moraju Parkirališnu kartu oduzeti kada je prilikom nadzora korištenja utvrđeno:

– da je krivotvorena i/ili

– da osoba koja je koristi nije nositelj isprave i/ili

– da osoba koristi nevažeću ispravu i/ili

– da je pribavljena na temelju lažnih i/ili krivotvorenih isprava.

(2) Nadležna tijela za kontrolu i nadzor moraju Parkirališnu kartu udruge oduzeti kada je prilikom nadzora korištenja utvrđeno:

– da vozilo ne pripada udruzi ili ustanovi na koju glasi isprava i/ili

– da osoba koja upravlja vozilom nije osoba s invaliditetom iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika ili se ta osoba ne nalazi u vozilu.

(3) Ovlaštene osobe za nadzor i kontrolu korištenja Isprave dužne su Izdavatelju radi ažuriranja statusa isprave u sustavu, dostaviti podatak o trajanju privremenog onemogućavanja korištenja Isprave.

Sadržaj evidencije nositelja prava

Članak 18.

(1) Podatke za Evidenciju nositelja prava prikuplja i obrađuje Izdavatelj.

(2) Za evidenciju nositelja prava na Ispravu, odobravanje prava te nadzor i kontrolu korištenja prava Izdavatelj će uspostaviti MOSI.

(3) Izdavatelj Isprave vodi evidenciju o provedenim postupcima vezanim uz registraciju nositelja prava te upisnik o izdanim ispravama i njihovom statusu.

(4) Podatkovni sadržaj evidencije nositelja prava obuhvaća slijedeće međusobno povezane skupove podataka o:

a) Evidencija o fizičkim osobama nositeljima prava obuhvaća:

– ime

– prezime

– datum rođenja

– OIB

– adresa prebivališta

– adresa elektroničke pošte

– fotografija

b) Evidencije o udrugama i ustanovama osoba s invaliditetom obuhvaća:

– naziv

– OIB

– adresa sjedišta

– ime i prezime odgovorne osobe

– OIB odgovorne osobe.

c) Evidencija o izdanim ispravama obuhvaća:

– serijski broj isprave

– datum izdavanja

– datum isteka valjanosti

– status isprave.

d) Evidencija o podnesenim zahtjevima za izdavanje parkirališne karte obuhvaća:

– vrstu zahtjeva

– datum podnošenja zahtjeva

– status zahtjeva

– klasifikacijske oznake

– datum rješenja zahtjeva.

(5) Izdavatelj je dužan osigurati potrebne IT servise nadležnim tijelima za kontrolu i nadzor u svrhu provjere korištenja prava.

Provjera podataka vezanih uz ostvarivanje prava

Članak 19.

Izdavatelj najmanje jednom mjesečno pokreće postupke periodičke provjere statusa nositelja prava, a ako se provjerom utvrdi da je došlo do promjene podataka koji utječu na ostvarivanje prava, sustav će automatski rješenjem poništiti Ispravu protiv kojeg se može uložiti žalba ministarstvu za promet.

Zaštita osobnih podataka

Članak 20.

(1) Svi postupci izdavanja Isprava obavljaju se uz primjenu sljedećih organizacijskih, tehničkih i sigurnosnih mjera:

– za zaštitu osobnih podataka kao i svih podataka koji se prikupljaju, razmjenjuju, generiraju, obrađuju i uništavaju tijekom obavljanja poslova zaprimanja i obrade zahtjeva za izdavanje, tehničke izrade i korištenja Isprava,

– za zaštitu informacijskog sustava na kojem se vode potrebne evidencije o Ispravama,

– za upis cjelovitih, točnih i provjerenih podataka u evidencije uz točno utvrđivanje datuma i vremena upisa u evidencije,

– za osiguranje dokaza da evidencije vode samo ovlaštene i autentificirane osobe,

– za pohranu i arhiviranje svih relevantnih evidencija posebno u svrhu pružanja dokaza i provjere u sudskim, upravnim i drugim postupcima kroz razdoblje od 10 godina.

(2) U postupku tehničke izrade osigurat će se proizvodnja i čuvanje propisanih obrazaca iz članka 11. i 12. ovog Pravilnika, priprema podataka i individualizacija na temelju nepromijenjenih podataka dobivenih u postupku zaprimanja i obrade zahtjeva za izdavanje i/ili izdavanja po službenoj dužnosti, kontrolirano i zapisnički potvrđeno uništavanje pogrešno izrađenih Isprava, pravovremeno izdavanje i opoziv na temelju zahtjeva tijela za nadzor i kontrolu i osiguranje tehničke i fizičke zaštite prostora u kojima se izrađuju Isprave.

(3) Na vođenje Evidencije Izdavatelj primjenjuje mjere i standarde informacijske sigurnosti sukladno propisima i međunarodnim normama kojima se uređuje informacijska sigurnost.

(4) Osobni podaci se obrađuju i pohranjuju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 19, 4. 5. 2016.) i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

(5) Evidencija neće pohranjivati podatke duže nego što je potrebno da bi se ostvarila svrha iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

VI. NADZOR I KONTROLA KORIŠTENJA ISPRAVE

Nadležna tijela za kontrolu i nadzor

Članak 21.

(1) Nadzor i kontrolu korištenja Isprava obavljaju policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, inspektori ministarstva nadležnog za promet, prometni redari i komunalni redari te nadzorni kontrolori organizacija koja pružaju uslugu parkiranja.

(2) Izdavatelj će nadležnim tijelima ovlaštenima za provedbu nadzora i kontrole omogućiti provjeru statusa Isprava.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/8 Urbroj: 530-08-1-2-23-103 Zagreb, 21. prosinca 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

POPIS CILJANIH SKUPINA

 

CILJANA SKUPINA

Oznaka

branitelji – veterani

004

civilni invalidi rata

005

civilni stradalnici

006

djeca s poremećajima u ponašanju

014

djeca s teškoćama u razvoju

015

gluhe osobe

017

gluhonijeme osobe

018

invalidi Domovinskog rata

022

invalidi rada

023

mladi s poremećajima u ponašanju

034

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

035

mladi s teškoćama u razvoju

036

obitelji branitelja

042

opća populacija pacijenata

045

osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

046

osobe s mentalnom retardacijom

047

osobe s psiho-socijalnim teškoćama

048

osobe s mišićnom distrofijom

049

osobe s multiplom sklerozom

050

osobe s miastenijom gravis

051

osobe s amputacijom

052

osobe s paraplegijom/tetraplegijom

053

osobe s transplantiranim organima

054

osobe koje boluju od kroničnih bolesti

055

osobe koje boluju od malignih bolesti

056

osobe koje boluju od zaraznih bolesti

057

osobe s HIV/AIDS-om

058

osobe s invaliditetom

059

osobe s intelektualnim teškoćama

060

roditelji djece s teškoćama u razvoju

076

slijepe i slabovidne osobe

082

sportaši s invaliditetom

084

ratni stradalnici

087

ustanove socijalne skrbi

096

ratni veterani

097

zdravstvene ustanove

101

žene s invaliditetom

107

gluhoslijepe osobe

116

 

 

 

PRILOG II.

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI

 

Redni broj I. razine

Redni broj II. razine

Redni broj III. razine

I. RAZINA

Područje djelovanja

II. RAZINA

Djelatnost

III. RAZINA

Razrada djelatnosti

1.

 

 

BRANITELJI I STRADALNICI

 

 

 

1.1.

 

 

Branitelji – veterani Domovinskog rata

 

 

 

1.1.3.

 

 

Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

 

1.2.

 

 

Stradalnici Domovinskog rata

 

 

 

1.2.2.

 

 

Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji

 

1.3.

 

 

Sudionici i stradalnici II. svjetskog rata i poraća

 

 

 

1.3.2.

 

 

Zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

 

4.11.

 

 

Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva

 

7.

 

 

LJUDSKA PRAVA

 

 

 

7.5.

 

 

Suzbijanje i zaštita od diskriminacije

 

 

 

7.5.7.

 

 

Zaštita prava osoba s invaliditetom

 

 

7.5.8.

 

 

Zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem

11.

 

 

SOCIJALNA DJELATNOST

 

 

 

11.1.

 

 

Socijalna pomoć i podrška

 

 

 

11.1.2.

 

 

Pomoć i podrška osobama s invaliditetom

 

11.2.

 

 

Socijalne usluge

 

 

 

11.2.1.

 

 

Savjetovanje i pomaganje

 

 

11.2.2.

 

 

Pomoć u kući

 

 

11.2.3.

 

 

Psihosocijalna podrška

 

 

11.2.4.

 

 

Rana intervencija

 

 

11.2.6.

 

 

Boravak

 

 

11.2.7.

 

 

Smještaj

 

 

11.2.8.

 

 

Organizirano stanovanje

 

 

11.2.11.

 

 

Stručna pomoć i podrška

 

 

11.2.14.

 

 

Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici

 

 

11.2.15.

 

 

Rehabilitacija

 

 

11.2.16.

 

 

Osobna asistencija

12.

 

 

SPORT *

(*sportske udruge razvrstavaju se i prema vrsti sporta, sukladno nomenklaturi sportova)

 

 

12.1.

 

 

Sudjelovanje u sportskom natjecanju

 

 

12.2.

 

 

Sportska priprema

 

 

12.3.

 

 

Sportska poduka

 

 

12.4.

 

 

Sportska rekreacija

 

14.

 

 

ZAŠTITA ZDRAVLJA

 

 

 

14.1.

 

 

Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja

 

 

 

14.1.4.

 

 

Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti

 

 

14.1.5.

 

 

Unapređenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti

 

 

14.1.6.

 

 

Unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi

 

 

 

PRILOG III.

OBRAZAC ISPRAVE EUROPSKE PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

PRILOG IV.

OBRAZAC ISPRAVE PARKIRALIŠNE KARTE UDRUGE

 

 

 

Copyright © Ante Borić