Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 19/2024 (16.2.2024.), Pravila o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja javnih bilježnika

Hrvatska javnobilježnička komora

314

Na temelju članka 18.b st. 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« broj 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016, 57/2022) i članka 13. st. 1. t. 3 Statuta Hrvatske javnobilježničke komore, uz prethodnu suglasnost nadležnog ministra, Skupština Hrvatske javnobilježničke komore je 3. lipnja 2023. godine donijela

PRAVILA

O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE STRUČNOG USAVRŠAVANJA JAVNIH BILJEŽNIKA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet Pravila

(1) Javni bilježnici dužni su stalno se stručno usavršavati.

(2) Ovim Pravilima propisuju se načini ispunjenja obveze stalnog stručnog usavršavanja javnih bilježnika, način provođenja stalnog stručnog usavršavanja, obveze i prava vezana uz provedbu stalnog stručnog usavršavanja javnih bilježnika te način praćenja i evidencije, a sve radi sustavnog podizanja kvalitete obavljanja javnobilježničke službe u cilju zaštite i očuvanja sigurnosti pravnog poretka, te pružanja najbolje usluge strankama.

(3) Pravila se osim na javne bilježnike na jednak način odnose na vršitelje dužnosti javnih bilježnika, javnobilježničke prisjednike, javnobilježničke savjetnike i javnobilježničke vježbenike.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje, neutralni su.

Članak 2.

Pojmovi

(1) Za potrebe ovih Pravila pojmovi korišteni u daljnjem tekstu imaju sljedeće značenje:

a) Stalno stručno usavršavanje je usavršavanje i osposobljavanje javnih bilježnika, kojim obveznik stručnog usavršavanja unaprjeđuje postojeća i stječe nova znanja, pohađanjem različitih oblika stručnog usavršavanja (uživo i online) iz područja pravnih znanosti osobito javnobilježničke struke prema Programu obrazovnih aktivnosti koje Hrvatska javnobilježnička akademija (u daljnjem tekstu: HJA) donosi sukladno Pravilniku o radu Hrvatske javnobilježničke akademije.

b) Obveznik stalnog stručnog usavršavanja je temeljem odredbi Zakona o javnom bilježništvu svaki javni bilježnik, vršitelj dužnosti javnog bilježnika, javnobilježnički prisjednik, javnobilježnički savjetnik, javnobilježnički vježbenik koji je član Hrvatske javnobilježničke komore (u daljnjem tekstu: Komora) i upisan u Imenik javnih bilježnika, Imenik vršitelja dužnosti javnih bilježnika, Imenik javnobilježničkih prisjednika, Imenik javnobilježničkih savjetnika i Imenik javnobilježničkih vježbenika (dalje u tekstu: Obveznik/ci).

c) Razdoblje praćenja stalnog stručnog usavršavanja je kalendarska godina tijekom koje je obveznik stalnog stručnog usavršavanja dužan ispuniti obvezu stalnog stručnog usavršavanja.

d) Sat izobrazbe usavršavanja je vremensko trajanje od 45 minuta.

II. PROVEDBA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Trajanje obveze stalnog stručnog usavršavanja

Članak 3.

Obveznici stalnog stručnog usavršavanja dužni su stalno se stručno usavršavati za cijelo vrijeme dok traje njihov upis u odgovarajući Imenik Komore.

Svrha stalnog stručnog usavršavanja

Članak 4.

(1) Svrha stalnog stručnog usavršavanja je unaprjeđenje znanja svih Članova Komore.

(2) Stručnim usavršavanjem se obveznicima stalnog stručnog usavršavanja osigurava stalna stručna izobrazba na svim područjima rada javnih bilježnika uz pridavanje posebne pozornosti aktualnom razvoju prava i praćenju propisa. Osim praćenja propisa obveznicima stalnog stručnog usavršavanja se kroz stalno stručno usavršavanje osigurava unaprjeđenje osnovnih i naprednih znanja koja su stekli za vrijeme prethodnog formalnog obrazovanja.

(3) Obveznici stalnog stručnog usavršavanja stalnim stručnim usavršavanjem stječu nova stručna znanja i vještine, odnosno unaprjeđuju stečena stručna znanja i vještine, koja su potrebna za kvalitetno obavljanje javnobilježničke službe.

Načela stalnog stručnog usavršavanja

Članak 5.

(1) Stručno usavršavanje obveznika stalnog stručnog usavršavanja provodi se u skladu s načelima dostupnosti, stručne osnovanosti edukacije te slobodnog izbora sadržaja stručnog usavršavanja iz Programa obrazovnih aktivnosti HJA, odnosno u skladu sa Pravilnikom o radu HJA.

(2) Načelo stručne osnovanosti provodi se na način da je edukacija relevantna te prati sve bitne izmjene i dopune odgovarajućeg zakonodavstva, kao i dopune te razvoj digitalnih alata koji obveznici stalnog stručnog usavršavanja koriste u svome radu.

(3) Načelo dostupnosti edukacije provodi se na način da je pristup sadržajima stručnog usavršavanja iz Programa iz st. 1. ovog članka dostupan svakom obvezniku stalnog stručnog usavršavanja pod istim uvjetima.

(4) Načelo slobodnog izbora provodi se na način da su svi sadržaji iz Programa obrazovnih aktivnosti HJA dostupni, a svi obveznici stalnog stručnog usavršavanja mogu birati sadržaje iz tog Programa koje će pohađati.

(5) Iznimno od prethodnog stavka HJA može odrediti da su određene edukacije obvezne, te bez obzira na broj prikupljenih bodova odbiti će se izdavanje potvrde o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja dok se ne ispune obveze obveznih edukacija.

Aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja

Članak 6.

(1) Aktivnosti stručnog usavršavanja su:

1. sudjelovanje na edukacijskim skupovima koji se održavaju uživo (kongresi/konferencije, simpoziji, stručni sastanci, predavanja, okrugli stolovi, tečajevi trajne izobrazbe, usko specifična izobrazba iz pojedinog područja prava, webinara),

2. kontrolirana izobrazba putem interneta (e-učenje) kroz ­e-module, e-platforme, eknjižnice, edukacijske aplikacije,

3. rješavanje testova i zadataka u pisanom i/ili elektroničkom obliku,

4. obrana stručnog ili specijalističkog magisterija i doktorata znanosti

5. završetak stručnog poslijediplomskog studija

6. praktični rad u svrhu pravne izobrazbe

7. stručna izobrazba iz područja komplementarnog bilježništvu

8. sudjelovanje u radu tijela Komore

9. suradnja javnih bilježnika sa učilištima, sveučilištima i fakultetima

10. drugi oblici praktične pravne izobrazbe (tzv. (blended) učenje koje uključuje kombinaciju sudjelovanja na skupovima i korištenje metoda e-učenja) poput predavanja, seminara, tečajeva, studijskih posjeta, konferencije, okruglih stolova i drugim oblicima edukacije.

11. ostalim oblicima trajne pravne izobrazbe (edukativni boravci u zemlji i inozemstvu u cilju stručne izobrazbe).

(2) HJA definira, organizira i provodi aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja.

(3) HJA stalno stručno usavršavanje provodi za sve članove Komore ili za članove Komore pojedinih javnobilježničkih zborova.

(4) Aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja mogu se provoditi u fizičkom i u online obliku, te dostavom pisanih materijala ili prezentacija kroz računalni program eNotar odjeljak JB Praksa, kojim su se obvezni koristiti svi obveznici stalnog stručnog usavršavanja.

(5) Sudjelovanje u online aktivnostima stalnog stručnog usavršavanja odvija se korištenjem dostupnih platformi uz pomoć računala, interneta i ostalih tehničkih sredstava.

(6) Obveznici stalnog stručnog usavršavanja u postupku trajne pravne izobrazbe mogu sudjelovati u svojstvu polaznika koji stječu odgovarajuća znanja i vještine.

Sadržaj i način stručnog usavršavanja

Članak 7.

(1) Sadržaj stručnog usavršavanja utvrđuje se Programom obrazovnih aktivnosti HJA koje se utvrđuje za narednu kalendarsku godinu.

(2) Stručno usavršavanje koje osigurava Komora i/ili javnobilježnički zborovi odvija se i obrazovnim aktivnostima uživo prema Programu obrazovnih aktivnosti HJA, o kojima se obveznici pravovremeno obavještavaju putem zborova.

(3) Unutar računalnog rješenja Komore objavljuju se svi materijali za stalno stručno usavršavanje.

(4) Svaki obveznik stalnog stručnog usavršavanja ima pristup računalnom rješenju Komore i time svim objavljenim materijalima za provedbu stručnog usavršavanja.

(5) Svi materijali dostupni su i na zatvorenim stranicama Komore.

Obveznik stalnog stručnog usavršavanja

Članak 8.

(1) Obveznik stalnog stručnog usavršavanja dužan je trajno usavršavati svoja znanja radi obavljanja javnobilježničke službe.

(2) Obveznik stalnog stručnog usavršavanja dužan je svake godine ostvariti najmanje dvanaest bodova izobrazbe stručnog usavršavanja.

(3) Za potrebe provedbe stručnog usavršavanja 1 sat izobrazbe smatra se jednim bodom.

(4) Stručno usavršavanje koje se održavaju prisustvovanjem uživo i korištenjem računalnih platformi jednako se vrednuju.

(5) Uz minimalan broj sakupljenih bodova usavršavanja, svaki obveznik stručnog usavršavanja može sudjelovati i u dodatnim obrazovnim aktivnostima koje se organiziraju i održavaju.

(6) Uz obrazovne aktivnosti koje organizira HJA, Član Komore svoja znanja unaprjeđuje sudjelovanjem i u drugim obrazovnim aktivnostima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

(7) Bodovi stručnog usavršavanja računaju se prema prilogu 1 ovog Pravilnika.

(8) U stalnom stručnom usavršavanju mogu sudjelovati i ostali djelatnici javnobilježničkih ureda.

Razdoblje praćenja stručnog usavršavanja

Članak 9.

(1) Razdoblje praćenja stručnog usavršavanja obveznika stalnog usavršavanja je jednogodišnje.

(2) Razdoblje praćenja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake godine.

(3) Obveza bodovanja za stalno stručno usavršavanje obveznika stalnog stručnog usavršavanja počinje teći od slijedeće kalendarske godine od dana upisa u odgovarajući Imenik.

(4) Promjenom statusa obveznika stalnog stručnog usavršavanja i brisanje iz jednog od upisnika (Imenika javnobilježničkih vježbenika, javnobilježničkih savjetnika, javnobilježničkih prisjednika, vršitelja dužnosti javnih bilježnika i javnih bilježnika), iz istovremeni upis u neki drugi upisnik Imenika ne prekida se trajanje stručnog usavršavanja za tu kalendarsku godinu, te se bodovi stručnog usavršavanja prenose.

Nositelj stalnog stručnog usavršavanja

Članak 10.

Nositelj stalnog stručnog usavršavanja je HJA koja za svoje članove organizira i provodi stalno stručno usavršavanje sukladno zakonu, Programu obrazovnih aktivnosti, Pravilniku o radu HJA i ovim Pravilima.

Uvjeti za ispunjenje obveze stalnog stručnog usavršavanja

Članak 11.

(1) Smatra se da je obvezu stalnog stručnog usavršavanja obveznik stručnog usavršavanja ispunio kada stekne minimalno dvanaest bodova prema Programu obrazovnih aktivnosti HJA.

(2) Obveznik stalnog stručnog usavršavanja može ishoditi potvrdu o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Evidencija i nadzor

Članak 12.

(1) Komora vodi evidenciju o trajnom stručnom usavršavanju obveznika stalnog stručnog usavršavanja.

(2) Nadzor nad izvršavanjem obveza stručnog usavršavanja obveznika stalnog stručnog usavršavanja provodi HJA.

(3) Za aktivnosti koje je organizirala HJK i druga tijela Komore Stručna služba HJK izvršit će direktan upis ostvarenih bodova u evidenciju obveznika stručnog usavršavanja, dok će se za ostale aktivnosti koje se boduju upis izvršiti po zahtjevu obveznika, uz odobrenje i određivanje bodova od strane Stručnog vijeća HJA.

(4) Ako obveznik stalnog stručnog usavršavanja tijekom kalendarske godine ne ispuni obvezu stalnog stručnog usavršavanja, čini stegovni prijestup iz članka 145. stavak 3. točka 18. Zakona o javnom bilježništvu.

Program obrazovnih aktivnosti i njegova provedba

Članak 13.

(1) Program obrazovnih aktivnosti mora biti stručno osnovan.

(2) Stručna osnovanost iz stavka 1. ovoga članka znači da se sadržaj obrazovnih aktivnosti temelji na temama i područjima koji su u vezi s obavljanjem javnobilježničke službe.

(3) Program sadržava:

1. Naziv i sadržaj edukacije

2. Način i vrijeme održavanja edukacije

3. Vrijednost edukacije izraženu u ukupnom broju bodova.

Obveze obveznika stručnog usavršavanja

Članak 14.

(1) Tijekom svake kalendarske godine, nakon one godine u kojoj je upisan u neki od Imenika Komore obveznik stručnog usavršavanja dužan je ostvariti usavršavanje prema Programu obrazovnih aktivnosti HJA, najmanje dvanaest bodova.

(2) Bodovi iz stavka 1. ovog članka ne mogu se prenositi i evidentirati u naredno jednogodišnje razdoblje.

Obveze Komore

Članak 15.

(1) Za provedbu stalnog stručnog usavršavanja Komora osigurava:

1. stručne predavače

2. odgovarajuću organizacijsku strukturu i ljudske resurse zadužene za organizacijska i tehnička pitanja provedbe stručnog usavršavanja

3. odgovarajući prostor, opremu i druga sredstva namijenjena provedbi stručnog usavršavanja ovisno o obliku u kojem se provodi

4. obavještavanje članova putem zatvorenih stranica Komore, e Notara i/ili e-pošte o svakoj novoj edukaciji (online ili uživo, uz informaciju o nazivu predavanja, predavaču/ima i trajanju predavanja)

5. vođenje evidencije provedenih edukacija stručnog usavršavanja.

(2) Komora provodi mjere za organizaciju stalnog stručnog usavršavanja, koordinira poslove stručnog usavršavanja, izrade i objave obrazovnih materijala te obavlja sve druge poslove potrebne za organizaciju, provedbu i praćenje stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja.

(3) Odluke koje se tiču provedbe stalnog stručnog usavršavanja i primjene ovog Pravilnika donosi Upravni odbor na prijedlog HJA.

Dokazi o nemogućnosti ispunjavanja obveza stalnog stručnog usavršavanja

Članak 16.

(1) Obvezniku stalnog stručnog usavršavanja koji zbog bolovanja dužeg od 180 dana i/ili prava ostvarenog prema posebnom zakonu kojim su regulirana rodiljna i roditeljska prava, nije bio u mogućnosti kontinuirano ispunjavati obveze stručnog usavršavanja prema odredbama ovih Pravila, izdat će se potvrda da je oslobođen ispunjavanja obveze stalnog stručnog usavršavanja.

(2) Obveznik stalnog stručnog usavršavanja dužan je odgovarajuće dokaze o nemogućnosti ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja dostaviti Komori radi unosa tih podataka u evidenciju.

Potvrda o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja

Članak 17.

(1) Potvrda iz članka 15. ovog Pravilnika, minimalno sadrži sljedeće podatke:

1. Naziv i logotip Komore

2. Ime i prezime obveznika

3. Broj ostvarenih bodova za određenu kalendarsku godinu

4. Po potrebi i ostale bitne podatke

5. Datum izdavanja potvrde.

(2) Obrazac potvrde o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja nalazi se u prilogu 2. ovog Pravilnika.

Suradnja s Ministarstvom nadležnom za poslove pravosuđa, sa sudovima, sveučilištima, strukovnim udruženjima pravnika, institutima te drugim fizičkim ili pravnim osobama

Članak 18.

U provedbi obveze stalnog stručnog usavršavanja HJA može surađivati s Ministarstvom nadležnom za poslove pravosuđa, sa sudovima, sveučilištima, strukovnim udruženjima pravnika, institutima te drugim domaćim ili stranim fizičkim ili pravnim osobama.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu Pravila

Članak 19.

Ova Pravila stupaju na snagu na dan 1. siječnja 2024.

Broj: HJK-O-70/23 Zagreb, 3. lipnja 2023.

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

Predsjednica Zvijezdana Rauš-Klier, v. r.

PRILOG 1.

BODOVNE TABLICE

U sustavu vrednovanja trajne pravne izobrazbe najmanja jedinica vrednovanja je 1 bod.

1. PROGRAMI IZOBRAZBE KOJI SE ORGANIZIRAJU

Bodovanje programa izobrazbe koji se provodi boduje se na način da se 1 sat (45 min) edukacije vrednuje s jednim bodom za polaznike.

Iznimno, programi izobrazbe za koje Stručno vijeće HJA procijeni da su od iznimne kvalitete, da imaju pisani i/ili elektronski edukativni materijal te završni ispit kojim se testira stečeno znanje mogu biti dodatno bodovani.

Obveznik koji Komori podnosi zamolbu za bodovanje sudjelovanja na skupu održanom u inozemstvu dužan je zamolbi priložiti potvrdu o nazočnosti na kojoj treba biti naveden ukupni broj dodijeljenih bodova od nacionalnog akreditacijskog tijela ili ako isti nije naveden program skupa s jasno navedenom satnicom.

2. E-UČENJE

U edukacijskom modelu koji se provodi e-učenjem bodovanje se provodi na način da se bodovi dodjeljuju osnovom prijavljenog trajanja e-edukacije, na isti način na koji se dodjeljuju bodovi za program izobrazbe koji se odvija uživo. Pristupnici kontrolirane izobrazbe putem interneta e-učenjem moraju sudjelovati u najmanje 80 % sveukupnog sadržaja izobrazbe kako bi ostvarili pravo na bodove.

Vrijeme pregledanog sadržaja kontrolira organizator.

3. RJEŠAVANJE TESTOVA U PISANOM/ELEKTRONIČKOM OBLIKU

Pod testom u pisanim/elektroničkom obliku podrazumijeva se test prethodno odobren od HJA.

U samom testu navest će se koliko se bodova ostvaruje.

4. STUDIJSKI BORAVCI U SVRHU TRAJNE PRAVNE IZOBRAZBE

Studijski boravci u zemlji i/ili inozemstvu uz opis provedenih aktivnosti i dokaze o edukaciji nose do 1 boda po danu, a najviše 12 bodova u jednoj godini.

5. ZNANSTVENI STUPNJEVI

Specijalistički magisterij – 60 bodova

Doktorat znanosti – 100 bodova.

6. STRUČNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

završeni stručni poslijediplomski studij – 40 bodova.

PRILOG 2.

IZGLED POTVRDE

 

 

Copyright © Ante Borić