Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2172

Na temelju članka 39. stavka 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 83/23) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi:

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

GLAVA I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se obvezni sadržaj plana upravljanja pomorskim dobrom i plan upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenog dijela prirode koji donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i upravno vijeće javne ustanove za zaštićene dijelove prirode.

(2) Plan upravljanja pomorskim dobrom mora utvrditi specifična obilježja područja upravljanja ovisno o krajobraznima posebnostima, morfološkim svojstvima obale i njezine razvedenosti, svojstvima morskog eko-sustava i ekološkoj mreži Natura 2000, prisutnosti kulturno-povijesnih lokaliteta i graditeljskog nasljeđa, posebno onog koji je značajno utjecao na oblike obalnih područja i devastacijama obalnog prostora koje je u obalnom prostoru izazvalo ljudsko i prirodno djelovanje.

(3) Plan upravljanja pomorskim dobrom mora se temeljiti na načelima i kriterijima upravljanja, planiranja i zaštite pomorskog dobra iz članka 8. i članka 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i mora osigurati zaštitu autentičnih krajobraznih, prirodnih i kulturnih vrijednosti na području na koje se odnosi.

(4) Plan upravljanja pomorskim dobrom nije pravna osnova za gradnju i druge zahvate nego dokaz pravnog interesa i planiranje vremena izvođenja gradnje i tih zahvata koji će se graditi ili izvoditi na temelju dokumentacije i akata koje se moraju ishoditi sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskom propisu kao i posebnom propisu koji uređuje prostorno planiranje i gradnju.

GLAVA II. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM I PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM UNUTAR ZAŠTIĆENOG DIJELA PRIRODE KOJI DONOSI PREDSTAVNIČKO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE

Obavezni sadržaj

Članak 2.

Plan upravljanja pomorskim dobrom i plan upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenog dijela prirode koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i upravno vijeće javne ustanove za zaštićene dijelove prirode obavezno sadrži:

a. planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije

b. izvore sredstava za njihovu realizaciju

c. plan održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi

d. plan gradnje na pomorskom dobru građevina koje ostaju u općoj upotrebi

e. plan davanja dozvola na pomorskom dobru

f. plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije

Članak 3.

(1) Planirane aktivnosti na pomorskom dobru uključuju sažeti prikaz aktivnosti koje se planiraju na pomorskom dobru u petogodišnjem razdoblju, u cilju unapređenja i zaštite pomorskog dobra.

(2) Kod planiranja prioriteta realizacije planiranih aktivnosti prvenstveno se treba osigurati nesmetani pristup pomorskom dobru, redovno održavanje pomorskog dobra u smislu popravka oštećenih šetnica, kabina, tuševa, i sl., sprječavanje nezakonitog postupanja, samovlasnog zauzeća, devastacije pomorskog dobra i nezakonitog nasipavanja te uklanjanje nezakonito izgrađenih građevina i drugih zahvata na pomorskom dobru.

Izvori sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru

Članak 4.

(1) Izvori sredstava jedinice lokalne samouprave za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru jesu:

a. sredstva od naknada za koncesije

b. sredstva od naknada za posebnu upotrebu

c. sredstva od naknada za dozvole na pomorskom dobru

d. sredstva iz proračuna jedinice lokalne samouprave

e. sredstva iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave

f. sredstva iz državnog proračuna

g. sredstva od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane odlukom o redu na pomorskom dobru.

(2) Izvori sredstava javne ustanove za zaštićene dijelove prirode za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru jesu:

a. sredstva od naknada za dozvole

b. sredstva iz proračuna osnivača

c. sredstva iz proračuna javne ustanove za zaštićene dijelove prirode

d. sredstva od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane odlukom o redu na pomorskom dobru.

Plan održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi

Članak 5.

(1) Plan održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi obavezno sadrži:

a. plan čišćenja i održavanja obale, mora i podmorja

b. plan sadnje i održavanja zelenila

c. plan postavljanja zaštitnih brana za kupače na uređenim plažama

d. plan postavljanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

e. procjenu potrebnih sredstava po stavkama.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka može sadržavati plan dohrane plaže i drugo ovisno o specifičnosti pomorskog dobra.

Plan gradnje na pomorskom dobru

Članak 6.

(1) Plan gradnje na pomorskom dobru može uključivati isključivo gradnju građevina koje ostaju u općoj upotrebi.

(2) Plan gradnje na pomorskom dobru mora uključivati:

a. gradnju i održavanje šetnica u cilju osiguranja pristupa moru i uz more

b. plan uklanjanja nezakonitih nasipa

c. plan uklanjanja molova, gatova, sunčališta, istezališta, lukobrana, riva i drugih građevina, kao i građevina u lukama i drugih samostalnih infrastrukturnih objekata, koje nisu vidljive na DOF-u 5/2011

d. plan ozelenjavanja okoliša infrastrukturnih objekata, gdje je to moguće

e. plan uklanjanja nezakonitih sidrenih blokova, lanaca, konopa i plutača za privez brodova

f. procjenu potrebnih sredstava po stavkama.

(3) Plan gradnje na pomorskom dobru može uključivati:

a.     izgradnju komunalne infrastrukture na plaži (toaleti, tuševi, kabine za presvlačenje, javna rasvjeta i sl.)

b.     izvođenje zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem (npr. montažnih čekaonica s nadstrešnicom, turističkih info pultova, modularnih sanitarnih čvorova i sl.)

c. izgradnju potpornih zidova i podzida

d. gradnju i uređivanje oborinskih i bujičnih kanala

e. izgradnju potrebne infrastrukture za pristup plaži osobama smanjene pokretljivosti

f. gradnju spomenika

g. gradnju igrališta (tobogani, penjališta, sjenice za animaciju za djecu, igrališta za odbojku, vaterpolo, mini nogomet i sl.)

h. procjenu potrebnih sredstava po stavkama.

Plan davanja dozvola na pomorskom dobru

Članak 7.

(1) Plan davanja dozvola na pomorskom dobru mora sadržavati:

a. broj dozvola na pomorskom dobru za koje će se raspisati javni natječaj

b. rok na koji se svaka pojedina dozvola na pomorskom dobru daje

c. djelatnosti za koja će se raspisati javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

d. sredstva kojima se svaka pojedina djelatnost temeljem dozvole na pomorskom dobru može obavljati

e. broj sredstava kojima se svaka pojedina djelatnost temeljem dozvole na pomorskom dobru može obavljati

f. lokacija na pomorskom dobru na kojoj se svaka pojedina djelatnost temeljem dozvole na pomorskom dobru obavlja, odnosno lokaciju na kojoj se sredstva koja se iznajmljuju temeljem dozvole na pomorskom dobru moraju nalaziti složena kada nisu unajmljena od strane korisnika

g. grafički prikaz lokacija iz točke f na digitalnom ortofoto snimku s uklopljenim katastarskim stanjem

h. plan upravljanja prostorom na održiv i okolišno prihvatljiv način.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka može sadržavati:

a. obvezu korištenja tipskih objekata za obavljanje djelatnosti temeljem dozvole na pomorskom dobru

b. izgled i vrstu sredstava kojima se može obavljati djelatnost temeljem dozvole na pomorskom dobru

c. obvezu korištenja tipskih objekata u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za obavljanje djelatnosti temeljem dozvole na pomorskom dobru, u kojem cijena najma tipskih objekata mora biti izričito navedena u javnom natječaju za dodjelu dozvola

d. obvezu obavljanja djelatnosti temeljem dozvole tijekom cijele godine, odnosno u točno određenom vremenskom razdoblju.

(3) Plan iz stavka 1. ovog članka mora propisati koje su jamstvo za ozbiljnost ponude dužni dostaviti ponuditelji.

(4) Plan iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati instrumente osiguranja naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru te za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere.

(5) Instrumenti osiguranja iz stavka 4. ovog članka mogu biti:

a. lzjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije

b. Izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru

c. Izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru

d. Bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe

e. Druge instrumente osiguranja kao što su bankarska garancija, novčani polog ili zadužnica.

Plan provođenja natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru

Članak 8.

(1) Planom upravljanja pomorskim dobrom određuje se način ocjenjivanja ponuda zaprimljenih na natječaju za davanje dozvola.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka mora primijeniti kriterije ocjenjivanja kako sijedi:

a. ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru, a kriterij može iznositi najviše 60 % ocjene ponude

b. prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra, a kriterij može iznositi najviše 10 % ocjene ponude.

(3) Osim obveznih kriterija ocjenjivanja iz stavka 2. ovog članka Plan iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati i minimalno dva od sljedećih kriterija ocjenjivanja:

a. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje na dobar i kvalitetan način uzimaju u obzir i sadrže specifičnosti i obilježja autentičnih kulturnih i prirodnih vrijednosti tog područja te koriste najviše estetske standarde

b. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste ekološki prihvatljive materijale

c. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje su korisne za okoliš (sustav odvojenog prikupljanja otpada, fitodepuracija i sl.)

d. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima

e. vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova).

(4) Kriteriji ocjenjivanja iz stavka 3. ovog članka moraju iznositi najmanje 20 % ocjene ponude, pri čemu pojedini kriterij ne može iznositi manje od 10 %.

(5) Osim kriterija ocjenjivanja iz stavka 2. i 3. ovog članka Plan iz stavka 1. ovog članka može primijeniti i sljedeći kriterij ocjenjivanja:

a. Veći ili inovativni razvoj turističke ponude u usporedbi s postojećom

(6) Kriteriji ocjenjivanja iz stavka 5. ovog članka ne mogu iznositi više od 10 % ocjene ponude.

(7) Planom iz stavka 1. ovog članka propisuju se uvjeti koje ponuditelju moraju ispunjavati s time da su obvezni uvjeti

a. da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju podnosi prijavu na natječaj

b. da ponuditelj nema dospjelih obveza temeljem javnih davanja

c. da ponuditelj nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru.

(8) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola donosi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru

Članak 9.

Planom nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru moraju se obuhvatiti svi ovlaštenici dozvola na pomorskom dobru u svakoj kalendarskoj godini.

Uvjeti obavljanja djelatnosti temeljem dozvole na pomorskom dobru

Članak 10.

(1) Plan upravljanja pomorskim dobrom mora propisivati uvjete obavljanja djelatnosti temeljem dozvole na pomorskom dobru.

(2) Uvjeti obavljanja djelatnosti za djelatnost iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave moraju uključivati:

a. dužnost pridržavanja uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija

b. dužnost ne približavanja na udaljenost od 50 metara od zaštitne plutajuće brane uređene plaže, odnosno 150 metara od obale neuređene plaže

c. dužnost postavljanja i održavanja sigurnosnog koridora označenog plutajućim branama.

(3) Uvjeti obavljanja djelatnosti za djelatnost iznajmljivanja plažne opreme moraju uključivati:

a. dužnost držanja plažne opreme (suncobrani, ležaljke, ronilačka oprema, oprema za plivanje i sl.) uredno složene i smještene na dijelu pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada nisu iznajmljene korisniku

b. dužnost spremanja plažne opreme na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu

c. dužnost redovitog održavanja i čišćenja pomorskog dobra na kojem se izdaje dozvola

d. dužnost ostavljanja slobodnog pojasa od minimalno 2 metra od crte srednjih viših visokih voda mjereno vodoravno.

(4) Uvjeti obavljanja za ugostiteljsku djelatnost u restoranima, barovima, catering objektima i objektima jednostavnih usluga moraju uključivati:

a. obvezu priključka na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, obvezu postavljanja spremnika za vodu i odvodnju.

GLAVA III. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM KOJI DONOSI PREDSTAVNIČKO TIJELO JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Obavezni sadržaj

Članak 11.

Plan upravljanja pomorskim dobrom koji donosi predstavničko tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave obavezno sadrži:

a. planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije

b. izvore sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru

c. plan izrade prijedloga granica pomorskog dobra i lučkog područja luka posebne namjene

d. plan održavanja i gradnje na pomorskom dobru

e. plan davanja koncesija i posebne upotrebe

f. plan nadzora koncesionara i ovlaštenika posebne upotrebe.

Planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije

Članak 12.

(1) Planirane aktivnosti na pomorskom dobru uključuju sažeti prikaz aktivnosti koje se planiraju na pomorskom dobru u petogodišnjem razdoblju.

(2) Kod planiranja prioriteta realizacije planiranih aktivnosti prednost se treba staviti na izradu prijedloga granica pomorskog dobra i provedbu utvrđenog pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi.

Izvori sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru

Članak 13.

Izvori sredstava jedinice područne (regionalne) samouprave za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru jesu:

a. sredstva od naknada za koncesije

b. sredstva od naknada za posebnu upotrebu

c. sredstva od naknada za dozvole na pomorskom dobru

d. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u Upisnik brodova

e. sredstva iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave

f. sredstva iz državnog proračuna.

Plan održavanja i gradnje na pomorskom dobru

Članak 14.

(1) Plan održavanja i gradnje na pomorskom dobru obavezno sadrži:

a. plan održavanja pomorskog dobra u smislu otklanjanja posljedica izvanrednih događaja i više sile kao i vremenskih neprilika, koje nisu uzrokovane nedostatkom redovnog održavanja pomorskog dobra

b. plan koordiniranja i implementiranja mjera radi otklanjanja posljedica iznenadnog onečišćenja pomorskog dobra te plavljenja obalnog područja kao posljedice podizanja razine mora i ekstremnih vremenskih uvjeta

c. plan provedbe intervencije prilikom iznenadnih onečišćenja mora u skladu s posebnim propisima te otklanjanja posljedica plavljenja obalnog područja kao posljedice podizanja razine mora i ekstremnih vremenskih uvjeta.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka može predvidjeti i gradnju infrastrukturnih objekata u općoj upotrebi čiji je cilj unapređenje pomorskog dobra, očuvanje bio raznolikosti i osiguravanje pristupa pomorskom dobru.

Plan izrade prijedloga granica pomorskog dobra i lučkog područja luka posebne namjene

Članak 15.

(1) Plan izrade prijedloga granica pomorskog dobra i lučkog područja luka posebne namjene sadrži:

a. popis lokacija za koje će se izraditi prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene

b. plan provedbe javnog uvida u prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene

c. procjenu troškova.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka uključuje i plan izrade geodetskih elaborata radi provedbe utvrđenih granica pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama.

Plan davanja koncesije i posebne upotrebe

Članak 16.

(1) Plan davanja koncesije sadrži:

a. popis koncesija po predmetu koncesije

b. naznaka da li se koncesija daje temeljem javnog prikupljanja ponuda ili na zahtjev

c. procijenjeni rok na koji se koncesija daje.

(2) Plan davanja posebne upotrebe sadrži:

a. popis zahvata za koje će se dati posebna upotreba

b. procijenjeni rok na koji se posebne upotreba daje.

Plan nadzora koncesionara i ovlaštenika posebne upotrebe

Članak 17.

(1) Planom nadzora koncesionara i ovlaštenika posebne upotrebe treba se osigurati nadzor nad koncesionarima i ovlaštenicima posebne upotrebe.

(2) Plan nadzora koncesionara i ovlaštenika posebne upotrebe mora predvidjeti redovne i izvanredne nadzore.

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/60

Urbroj: 530-03-2-1-23-1

Zagreb, 6. prosinca 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić