Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 35/2024 (22.3.2024.), Odluka o usvajanju Programa Obrtna sredstva SP ZPP

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

548

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA OBRTNA SREDSTVA SP ZPP

I.

Usvaja se Program Obrtna sredstva SP ZPP.

Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluke o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata), te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/151

Urbroj: 50301-05/20-24-2

Zagreb, 20. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM OBRTNA SREDSTVA SP ZPP

Program Obrtna sredstva SP ZPP namijenjen je subjektima malog gospodarstva te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog Programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru izravno odobravati zajmove u skladu s uvjetima Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine. (u daljnjem tekstu: SP ZPP) i Sporazuma o financiranju potpisanog 11. ožujka 2024. između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a, za definirane intervencije.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Cilj Programa je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Svrha ovog Programa je financiranje obrtnih sredstava za korisnike čije se poslovanje odvija u okvirima intervencija SP ZPP-a:

– 73.10.FI – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

– 73.11.FI – Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

– 73.14.FI – Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Potpore

Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva temeljem ovog Programa sadrže:

– potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na de minimis potpore (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. i Pravilniku o dodjeli potpore male vrijednosti (de minimis), klasa: 403-01/24-01/02, urbroj: 567-10-24-1, od 7. ožujka 2024.

– potporu sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Pravilniku o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru, klasa: 302-01/17-01/05, urbroj: 567-10-23-4, od 29. lipnja 2023.

– i/ili javnu potporu sukladno Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

 

Značajka/Proizvod (financijski instrument)

Obrtna sredstva SP ZPP

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u sektoru poljoprivrede i prerade

Iznos zajma

od 1.000 eura do 25.000 eura

Namjena zajma

obrtna sredstva

Minimalni rok otplate

12 mjeseci

Maksimalni rok otplate

3 godine

Kamatna stopa

0,5 %

Naknada za obradu zahtjeva

0 %

Poček

do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Instrumenti osiguranja

Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

 

 

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2029.

 

 

 

Copyright © Ante Borić