Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 32/2024 (15.3.2024.), Obvezatne upute broj Z III – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

500

Na osnovi članka 56. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 15. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z III

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Predsjednik Republike Hrvatske raspisao je izbore zastupnika u Hrvatski sabor Odlukom o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, klasa: 012-02/24-01/01, urbroj: 71-10-01/1-24-1 od 15. ožujka 2024.

Odluka Predsjednika Republike Hrvatske stupa na snagu 15. ožujka 2024.

Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u srijedu, 17. travnja 2024., a na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u utorak, 16. travnja 2024. i u srijedu, 17. travnja 2024.

2. Rokovi teku od

16. ožujka 2024. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista u I. – XI. izbornoj jedinici, odnosno prijedlozi kandidata u XII. izbornoj jedinici moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle

29. ožujka 2024. do 24:00 sata

(članak 22. stavak 1. Zakona)

4. Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji te na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objaviti zbirne liste svih pravovaljano predloženih lista u I. – XI. izbornoj jedinici te zbirne liste svih pravovaljano predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici (dalje: zbirne liste), dakle najkasnije

31. ožujka 2024. do 24:00 sata

(članak 23. stavak 1. i stavak 2. Zakona)

5. Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa dostaviti u sjedišta diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske zbirne liste, radi njihove javne objave, dakle najkasnije do

31. ožujka 2024. do 24:00 sata

(članak 23. stavak 4. Zakona)

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle 15. travnja 2024. u 24:00 sata.

Izborna promidžba za glasovanje u inozemstvu završava 14. travnja 2024. u 24:00 sata.

(članak 28. stavak 1. i članak 80. stavak 2. Zakona)

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje

od 16. travnja 2024. u 00:00 sati

do 17. travnja 2024. u 19:00 sati

Zabrana izborne promidžbe za glasovanje u inozemstvu traje

od 15. travnja 2024. u 00:00 sati

do 17. travnja 2024. u 19:00 sati

(članak 28. stavak 2. i članak 80. stavak 2. Zakona)

8. Izborna povjerenstva izbornih jedinica na prijedlog općinskih i gradskih izbornih povjerenstava za područje Republike Hrvatske odredit će biračka mjesta odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirnih lista.

Izborna povjerenstva izbornih jedinica objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinim biračkim mjestima najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle

6. travnja 2024. do 24:00 sata

Državno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u inozemstvu, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu najkasnije 10 dana prije glasovanja u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, dakle

5. travnja 2024. do 24:00 sata

(članak 70. i članak 80. stavak 2. Zakona)

9. Ministar nadležan za obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Ministar nadležan za pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se kao članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Ministar nadležan za pravosuđe i upravu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi.

Ministar nadležan za vanjske i europske poslove odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama.

Navedeni ministri odredit će biračka mjesta odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirne liste svih pravovaljano predloženih lista u I. – XI. izbornoj jedinici te zbirne liste svih pravovaljano predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici, dakle najkasnije

1. travnja 2024. do 24:00 sata

(članak 71. Zakona)

10. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora, dakle

8. travnja 2024. do 24:00 sata

(članak 69. stavak 3. Zakona)

11. Izborna povjerenstva izbornih jedinica na prijedlog općinskih i gradskih izbornih povjerenstava imenovat će biračke odbore najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora, dakle

11. travnja 2024. do 24:00 sata

Državno izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 5 dana prije glasovanja u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava, dakle

10. travnja 2024. do 24:00 sata

(članak 69. stavak 5. i članak 80. stavak 2. Zakona)

12. Glasovanje traje neprekidno

17. travnja 2024. od 7:00 do 19:00 sati

U sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske glasovanje traje

16. travnja 2024. od 7:00 do 19:00 sati

17. travnja 2024. od 7:00 do 19:00 sati

Birališta se zatvaraju u 19:00 sati, ali će se biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na biralištu omogućiti glasovanje.

13. Birački odbor dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle

18. travnja 2024. do 7:00 sati

Birački odbor u sjedištu diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izravno Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od zatvaranja birališta, dakle

19. travnja 2024. do 19:00 sati

(članak 87. Zakona)

14. Općinsko izborno povjerenstvo, odnosno gradsko izborno povjerenstvo dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izbornom povjerenstvu izborne jedinice, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja birališta, dakle

18. travnja 2024. do 13:00 sati

(članak 88. stavak 2. Zakona)

15. Izborno povjerenstvo izborne jedinice zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, dakle

18. travnja 2024. do 19:00 sati

(članak 89. stavak 3. Zakona)

Izborno povjerenstvo izborne jedinice dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji će Državno izborno povjerenstvo utvrditi posebnom odlukom.

16. Državno izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima i odmah po utvrđenju ih objavljuje.

(članak 91. i članak 92. Zakona)

Računanje rokova u inozemstvu

17. Rokovi u inozemstvu računaju se prema lokalnom vremenu mjesta u kojem se glasuje.

Zaštita izbornog prava

18. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 96. do 102. Zakona.

Pravo podnijeti prigovor u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za zastupnike u Hrvatski sabor imaju političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste, udruge nacionalnih manjina koje su predložile kandidate za zastupnike nacionalnih manjina, kandidati za zastupnike u Hrvatski sabor, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se izbori provode.

Ako je listu izborne jedinice ili kandidata za zastupnika nacionalne manjine predložilo više političkih stranaka, odnosno više udruga nacionalnih manjina, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka, odnosno samo jedna udruga nacionalne manjine.

19. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

20. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40

Urbroj: 507-03/05-24-3

Zagreb, 15. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić