Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 157/2023 (28.12.2023.), Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna

Ministarstvo financija

2413

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA S JEDINSTVENOG RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja i obveznici primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna (u daljnjem tekstu: financijski plan) s jedinstvenog računa državnog proračuna, način povrata neutrošenih i nenamjenski utrošenih sredstava proračunske zalihe na jedinstveni račun državnog proračuna, način povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava s jedinstvenog računa državnog proračuna te način povrata sredstava na jedinstveni račun državnog proračuna.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na korisnike utvrđene Registrom proračunskih korisnika državnog proračuna (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici) donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, članak 17. ovoga Pravilnika odnosi se na proračunske korisnike koji su zakonom o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od poslovanja preko jedinstvenog računa državnog proračuna.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. evidentiranje računa u informacijski sustav državne riznice podrazumijeva direktan unos i/ili prijenos računa iz informacijskog sustava proračunskog korisnika u informacijski sustav državne riznice,

2. najava obveze jest jedan od dokumenta iz kojeg proizlazi obveza za plaćanje, a kojim se rezerviraju sredstva u informacijskom sustavu državne riznice,

3. račun jest ulazni račun i/ili neki drugi dokument koji je osnova za plaćanje (odluka, rješenje, obračun itd.) na temelju kojeg se u računovodstvenim evidencijama proračunskog korisnika i u informacijskom sustavu državne riznice evidentira obveza i predstavlja temelj za izvršenje plaćanja,

4. rezervacija sredstava jest postupak u procesu izvršavanja državnog proračuna kojim se najavljuje obveza u informacijskom sustavu državne riznice na temelju dokumenata: najava obveza, ugovor i narudžbenica.

II. NAČIN I UVJETI IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA S JEDINSTVENOG RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Računi za izvršavanje državnog proračuna i financijskog plana

Članak 3.

(1) Izvršavanje državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika provodi se putem jedinstvenog računa državnog proračuna.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, specifične transakcije državnog proračuna i proračunskih korisnika provode se putem drugih računa otvorenih u Hrvatskoj narodnoj banci odnosno kreditnoj instituciji na način utvrđen Pravilnikom o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika.

(3) Proračunski korisnici koji su zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske izuzeti od poslovanja preko računa iz stavka 1. ovoga članka, ostvarenje priljeva i izvršavanje odljeva provode putem računa otvorenih u kreditnim institucijama sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika.

Načelo izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika

Članak 4.

Sredstva u državnom proračunu, odnosno financijskom planu planiraju se i izvršavaju prema modificiranom novčanom načelu utvrđenom u posebnom propisu koji se donosi sukladno Zakonu o proračunu.

Uplata prihoda, primitaka i ostalih priljeva državnog proračuna i proračunskog korisnika

Članak 5.

(1) Prihodi, primici i drugi priljevi državnog proračuna i proračunskog korisnika uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihodi, primici i drugi priljevi državnog proračuna i proračunskog korisnika uplaćuju se na račune iz članka 3. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Prihodi, primici i drugi priljevi državnog proračuna i proračunskog korisnika uplaćuju se sukladno naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba odnosno sukladno instrukcijama za uplatu Ministarstva financija ili proračunskog korisnika.

(4) Ministarstvo financija sukladno naputku iz stavka 3. ovoga članka izrađuje vezne tablice, koje sadrže brojčanu oznaku izvora financiranja i analitičkog računa te brojčanu oznaku vrste odnosno podvrste prihoda, primitaka i drugog priljeva, sukladno kojima se evidentiraju prihodi i primici te drugi priljevi državnog proračuna i proračunskog korisnika.

(5) Vezne tablice iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

(6) Proračunski korisnik dužan je pravovremeno dostaviti uplatitelju instrukciju za uplatu.

(7) Proračunski korisnik preuzima analitičke podatke o uplaćenim prihodima, primicima i drugim priljevima iz svoje nadležnosti u obliku datoteke.

(8) Prihodi, primici i drugi priljevi državnog proračuna i proračunskog korisnika u informacijskom sustavu državne riznice evidentiraju se najmanje jedanput dnevno i to sintetički prema vrstama prihoda, primitaka i drugih priljeva i po proračunskom korisniku.

Zahtjev za prijenos neutrošenih namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda

Članak 6.

(1) Namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu u skladu s odredbama Zakona o proračunu, a na zahtjev proračunskog korisnika.

(2) Proračunski korisnik dužan je do datuma propisanog zakonom o izvršavanju državnog proračuna dostaviti Ministarstvu financija Zahtjev za prijenos neutrošenih namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati popunjeni izvještaj Zahtjev za prijenos neutrošenih prihoda i primitaka te popratni dopis uz pisanu izjavu da su provedena sva potrebna preknjiženja i da iznosi za prijenos namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini u izvještaju iz informacijskog sustava državne riznice odgovaraju iznosima sadržanim u računovodstvenim evidencijama kod proračunskog korisnika.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ovjerava čelnik proračunskog korisnika ili osoba na koju je ta ovlast prenesena njegovom odlukom i dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za izvršavanje državnog proračuna u Ministarstvu financija.

III. POSTUPAK IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA S JEDINSTVENOG RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Postupak izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana s jedinstvenog računa državnog proračuna

Članak 7.

Osnovni postupci izvršavanja rashoda, izdataka i drugih odljeva državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika s jedinstvenog računa državnog proračuna su: unos rezervacije sredstava, unos računa te izvršavanje plaćanja računa.

Unos rezervacije sredstava

Članak 8.

(1) Rezervacija sredstava se u informacijskom sustavu državne riznice temelji na dokumentima: najava obveze, ugovor i narudžbenica.

(2) Proračunski korisnik je u trenutku stvaranja obveze dužan u informacijskom sustavu državne riznice rezervirati proračunska sredstva na osnovu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na osnovu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka sredstva se mogu rezervirati do visine utvrđene državnim proračunom odnosno financijskim planom za tekuću godinu i projekcijama za sljedeće dvije godine, a prema datumu stvarnog ili očekivanog dospijeća obveze.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, sredstva se mogu rezervirati iznad visine utvrđene državnim proračunom odnosno financijskim planom za tekuću godinu i projekcijama za sljedeće dvije godine u skladu s uputom o izvršavanju državnog proračuna.

(5) Rezervacija sredstava unosi se u informacijski sustav državne riznice u skladu s elementima rezervacije utvrđenima u uputi o izvršavanju državnog proračuna.

(6) Proračunski korisnik dužan je nakon obrade dokumentacije koja je temelj za provedbu rezervacije, rezervirati sredstva u informacijskom sustavu državne riznice, a najkasnije sljedećeg radnog dana od dana obrade dokumentacije.

(7) Uputu iz stavka 4. ovoga članaka donosi ministar financija i u njoj će se razraditi i druga pitanja bitna za operativnu provedbu ovoga Pravilnika.

Unos računa

Članak 9.

(1) Proračunski korisnik dužan je evidentirati račune u svojim poslovnim knjigama i unijeti ih u informacijski sustav državne riznice nakon što se provedu obvezne računovodstvene kontrole.

(2) Elementi računa koji se unosi u informacijski sustav državne riznice, moraju biti vjerodostojni i moraju odgovarati elementima originalnog računa na temelju kojeg se unose.

(3) Unosu računa u informacijski sustav državne riznice prethodi jedan od dokumenata iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim za rashode utvrđene u Uputi iz članka 8. stavka 7. ovoga Pravilnika.

(4) Račun unesen u informacijski sustav državne riznice dobiva status F.

(5) Čelnik proračunskog korisnika ili osoba na koju je ta ovlast prenesena njegovom odlukom daje odobrenje za plaćanje računa na teret financijskog plana proračunskog korisnika odnosno državnog proračuna.

(6) Na temelju izdanog odobrenja za plaćanje iz stavka 5. ovoga članka, osoba koja je u skladu s aktima kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo određena kao odgovorna osoba proračunskog korisnika, mijenja status računa u informacijskom sustavu državne riznice iz statusa F u status Z čime račun dobiva status zahtjeva za plaćanje.

(7) Račun unesen u informacijski sustav državne riznice može biti plaćen isključivo ako je u statusu Z – zahtjev za plaćanje.

Izvršavanje plaćanja računa

Članak 10.

(1) Osobe koje su u skladu s aktima kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija određene kao odgovorne osobe Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: odgovorne osobe Ministarstva financija) izvršavaju plaćanje računa proračunskog korisnika i državnog proračuna.

(2) Računi koji su promijenili status dokumenta, iz statusa F u status Z do kraja tekućeg radnog dana, mogu biti odobreni za plaćanje u informacijskom sustavu državne riznice idućega radnog dana, osim u slučajevima definiranima Uputom iz članka 8. stavka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Računi se odobravaju prema datumu dospijeća plaćanja, a u skladu s raspoloživim sredstvima na jedinstvenom računu državnog proračuna.

Pravila u izvršavanju plaćanja

Članak 11.

(1) Ministarstvo financija izvršava plaćanja na dan dospijeća sukladno utvrđenom terminskom planu usuglašenim s pružateljima platnih usluga.

(2) Odgovorne osobe Ministarstva financija posebno označavaju neispravne račune u platnom prometu, koje su proračunski korisnici potom dužni stornirati i u informacijski sustav državne riznice unijeti ispravne račune.

Ostali načini izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana

Članak 12.

(1) Specifične transakcije državnog proračuna i proračunskih korisnika izvršavaju se u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika.

(2) Proračunski korisnik može u informacijskom sustavu državne riznice podmiriti obvezu i naplatiti potraživanje obračunskom transakcijom.

Članak 13.

Proračunski korisnik dužan je mjesečno usklađivati svoje računovodstvene evidencije o ostvarenim prihodima, primicima i drugim priljevima te izvršenim rashodima, izdacima i drugim odljevima s podacima iz informacijskog sustava državne riznice.

Članak 14.

Osobe ovlaštene od ministra financija u provedbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti mogu od proračunskog korisnika zatražiti dokumente i podatke vezane uz izvršavanje državnog proračuna, osim podataka koji su klasificirani prema stupnju tajnosti sukladno propisima.

IV. POVRAT SREDSTAVA

Povrat sredstava s jedinstvenog računa državnog proračuna

Članak 15.

(1) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi na jedinstveni račun proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

(2) Zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda upućuje se Ministarstvu financija ili proračunskom korisniku koji je naložio uplatu.

(3) Uplatitelj uz zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda na jedinstveni račun državnog proračuna dostavlja dokaz o izvršenoj uplati.

(4) O povratu iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija donosi rješenje.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, rješenje o povratu iz stavka 1. ovoga članka donosi proračunski korisnik utvrđen zakonom o izvršavanju državnog proračuna.

(6) Proračunski korisnik koji je naložio uplatu te zaprimio zahtjev uplatitelja za povrat pogrešno ili više uplaćenog prihoda, a nije ovlašten za donošenje rješenja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, Ministarstvu financija ili proračunskom korisniku ovlaštenom za donošenje rješenja iz stavka 5. ovoga članka uz zahtjev uplatitelja dostavlja i očitovanje o opravdanosti zahtjeva uplatitelja za povratom pogrešno ili više uplaćenog prihoda.

(7) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, pogrešno ili više uplaćeni prihodi na jedinstveni račun državnog proračuna vraćaju se uplatiteljima na temelju drugih akata i na način kako je uređeno naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Povrat sredstava na jedinstveni račun državnog proračuna

Članak 16.

(1) Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano odnosno ako se utvrdi da su sredstva utrošena nezakonito, nenamjenski ili nesvrhovito, proračunski korisnik je dužan odmah zahtijevati povrat sredstava u proračun.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna u korist rashoda/izdatka koji je terećen u trenutku isplate ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna u korist ostalih nespomenutih prihoda ako se sredstva odnose na rashode/izdatke izvršene prethodnih godina.

(4) Sredstava iz stavka 1. ovoga članka isplaćena prethodnih godina iz izvora financiranja vlastiti prihodi te namjenski prihodi i primici vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna sukladno naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

(5) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćena u istoj godini i u prethodnim godinama iz fondova Europske unije vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna sukladno stavku 2. ovoga članka.

(6) Proračunski korisnik koji je dao nalog za plaćanje daje uputu o povratu sredstava na jedinstveni račun državnog proračuna.

Članak 17.

(1) Neutrošena sredstva iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, proračunski korisnici iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, dužni su vratiti na jedinstveni račun državnog proračuna najkasnije u roku od 40 dana od njihovog primitka, a najkasnije do 31. prosinca tekuće proračunske godine.

(2) Nadzor nad povratom sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja proračunski korisnik koji je sredstva doznačio.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da proračunski korisnik prima sredstva za kontinuirane mjesečne rashode, za neutrošeni iznos umanjuje se idući zahtjev za isplatu sredstava.

(4) Sredstava iz stavka 1. uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna na način propisan člankom 16. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Korisnik sredstava proračunske zalihe dužan je doznačena sredstva utrošiti u roku utvrđenom u rješenju o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe, a sukladno odredbama Zakona o proračunu, na temelju kojeg su mu ta sredstva i dodijeljena, a najduže u roku od godinu dana od dana primitka sredstava.

(2) Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva proračunske zalihe korisnik sredstava je dužan vratiti na jedinstveni račun državnog proračuna na način propisan člankom 16. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Nadzor nad povratom sredstava iz stavka 2. ovoga članka obavlja Ministarstvo financija.

Članak 19.

Evidencije o povratu sredstava u državni proračun vodi proračunski korisnik koji je dao nalog za plaćanje i uputu o povratu sredstava u državni proračun.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ministar financija će Uputu iz članka 8. stavka 7. ovoga Pravilnika donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava (»Narodne novine«, br. 48/11. i 126/17.).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/451 Urbroj: 513-05-02-23-2 Zagreb, 22. prosinca 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić