NN 119/2023 (13.10.2023.), Odluka o financiranju organiziranog privremenog smještaja stradalnika potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1662

Na temelju članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), i članka 93. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2023. donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU ORGANIZIRANOG PRIVREMENOG SMJEŠTAJA STRADALNIKA POTRESA OD 22. OŽUJKA 2020. TE 28. I 29. PROSINCA 2020. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Ovom Odlukom uređuje se financiranje privremenog smještaja, uključujući izdatke za alternativne smještajne opcije i mogući smještaj u javnim domovima, hotelima, hostelima i sličnim oblicima smještaja, privremenim smještajnim jedinicama za stanovanje, sufinanciranje troškova režija korisnika privremenog stambenog zbrinjavanja čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: organizirani privremeni smještaj) i privremenog smještaja osoba koje su na dan potresa stanovale u nekretninama oštećenim uslijed potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje ne ostvaruju pravo na obnovu i pravo na stambeno zbrinjavanje temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23., u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi) te uvjeti za oslobođenje od obveze plaćanja troškova režija stanovanja.

II.

Osobama čije su nekretnine stradale u potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje su na dan stupanja na snagu ove Odluke smještene u organiziranom privremenom smještaju produžava se pravo na organizirani smještaj:

– do završetka obnove oštećene ili uništene obiteljske kuće, višestambene i stambeno-poslovne zgrade sukladno Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 28/23., u daljnjem tekstu: Program mjera) ili

– do promjene kategorije oštećenja utvrđenog preliminarnim pregledom obiteljske kuće, višestambene i stambeno-poslovne zgrade nakon provedenih hitnih i nužnih radova popravka zgrade, odnosno ukoliko se nalazom ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdi da je zgrada uporabljiva ili

– do osiguravanja stambenog zbrinjavanja sukladno Zakonu o obnovi ili

– do osiguravanja stambenog zbrinjavanja sukladno zakonu kojim se uređuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima ili

– do nastupanja drugih razloga propisanih Zakonom o obnovi,

ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.

III.

Pravo na organizirani smještaj osobama iz točke II. ove Odluke prestaje:

– ako korisnik i članovi kućanstva iz neopravdanog razloga ne koriste organizirani privremeni smještaj

– ako tijekom korištenja organiziranog privremenog smještaja osobe iz točke II. ove Odluke, njihov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner na istom području na kojem se nalazi oštećena nekretnina stekne vlasništvo druge odgovarajuće useljive kuće ili stana

– ako korisnik bez opravdanog razloga do 31. prosinca 2023. ne podnese Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za obnovu svoje potresom oštećene nekretnine

– ako se na temelju pravomoćnog rješenja utvrdi da vlasnik ne ostvaruje pravo na obnovu na temelju Zakona o obnovi

– ako korisnik novčane pomoći na temelju Zakona o obnovi u roku od 30 dana od dana korištenja novčane pomoći za privremeno stambeno zbrinjavanje nije počeo s izvođenjem radova, odnosno ako korisnik novčane pomoći u roku ne iskoristi namjenski isplaćenu novčanu pomoć na temelju Zakona o obnovi i Programa mjera

– ako iz neopravdanog razloga u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o obnovi, odnosno ugovora o građenju zamjenske obiteljske kuće ne preda u posjed izvršitelju zgradu koja je predmet obnove, slobodnu od osoba i stvari

– ako u roku od osam dana od dana poziva izvršitelja ne pristupi primopredaji obnovljene zgrade, odnosno izgrađene i opremljene zamjenske obiteljske kuće s tehničkom dokumentacijom

– te iz drugih razloga propisanih Zakonom o obnovi odnosno zakonom kojim se uređuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima.

IV.

Osobe iz točke II. ove Odluke kojima je smještaj organiziran u stambenim jedinicama u državnom vlasništvu, oslobađaju se obveze plaćanja najamnine, dok su obvezni plaćati troškove režija vezanih za korištenje stambene jedinice.

Iznimno, a ukoliko Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Karlovačka županija ili jedinice lokalne samouprave na području tih županija na kojima se nalazi oštećena ili uništena nekretnina korisnika organiziranog smještaja ili nekretnina u kojoj je na dane potresa stanovao neovlašteni korisnik ne raspolažu stanovima u kojima se može organizirati privremeni smještaj, isti se može organizirati na područjima svih drugih županija u Republici Hrvatskoj.

V.

Korisnicima privremenog smještaja na dan stupanja na snagu ove Odluke koji su na dan potresa stanovali u nekretninama koje nisu u njihovom vlasništvu/suvlasništvu, a koje su zbog potresa oštećene, produžit će se organizirani privremeni smještaj na određeno vrijeme do reguliranja njihovog statusa, uz obvezu plaćanja troškova režija stanovanja, a pod uvjetom da nemaju osiguran smještaj po nekoj drugoj osnovi i da korisnik, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

VI.

Pravo na organizirani privremeni smještaj osobama iz točke V. ove Odluke prestaje:

– ako korisnik ili članovi njegovog kućanstva iz neopravdanog razloga ne koriste organizirani privremeni smještaj ili ga koriste u drugu namjenu

– ako odbije preseljenje iz jednog u drugi organizirani privremeni smještaj ili se ne useli u ponuđeni organizirani privremeni smještaj u roku od osam dana od obavijesti o preseljenju

– ako organizirani privremeni smještaj ili njezin dio daje u podnajam

– ako svojim ponašanjem nanosi štetu, preinačuje prostor ili ometa druge korisnike u mirnom korištenju organiziranog privremenog smještaja a te razloge ne otkloni u roku od pet dana od opomene

– ako tijekom organiziranog privremenog smještaja korisnik, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner na istom području na kojem su stanovali na dan potresa stekne vlasništvo useljive kuće ili stana

– ako tijekom organiziranog privremenog smještaja ostvari pravo na stambeno zbrinjavanje na temelju posebnog propisa ili bude stambeno zbrinut na drugi način

– ako redovno ne podmiruje troškove režija stanovanja.

Osoba iz točke V. ove Odluke u obvezi je dostaviti Ministarstvu izjavu na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da na području na kojem je stanovao na dan potresa nije stekao u vlasništvo useljivu kuću ili stan.

VII.

Osobe iz točke II. ove Odluke koje su organizirano smještene u stambene jedinice u državnom vlasništvu kao i osobe iz točke V. ove Odluke oslobađaju se obveze plaćanja troškova režija stanovanja ako:

– se radi o osobi s invaliditetom koja svoj status dokazuje pravovaljanim ispravama nadležnih tijela

– ne ostvaruje dohodak od nesamostalnog ili samostalnog rada o čemu se prilaže odgovarajuća potvrda Zavoda za zapošljavanje i/ili potvrda nadležne porezne uprave

– je korisnik socijalne skrbi kojemu je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno posebnom zakonu, o čemu se prilaže odgovarajuća potvrda.

Troškovi smještaja osoba iz točaka II. i V. ove Odluke, kojima je smještaj organiziran u kolektivnom smještajnom kapacitetu (javni domovi, hoteli, hosteli i slični oblici kolektivnog smještaja) bit će podmireni iz državnog proračuna Republike Hrvatske, za vrijeme dok im traje smještaj odnosno dok se ne steknu uvjeti za prestanak smještaja.

VIII.

Osoba iz točke V. ove Odluke podnosi zahtjev za produženje organiziranog privremenog smještaja Ministarstvu.

O zahtjevu za organizirani privremeni smještaj u privremenim pokretnim i montažnim objektima iz članka 90. Zakona o obnovi odlučuje se odlukom Ministarstva.

IX.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva.

X.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/395

Urbroj: 50301-05/14-23-2

Zagreb, 12. listopada 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić