Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 18/2024 (14.2.2024.), Pravilnik o stranim jezicima

Ministarstvo obrane

299

Na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19 i 158/23), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O STRANIM JEZICIMA

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se strani jezici za čijim poznavanjem postoji potreba službe, razina znanja stranih jezika potrebna za promaknuće u činove viših časnika i generala/admirala, upućivanje na vojnu izobrazbu i dužnosti u inozemstvu te kriteriji za utvrđivanje razine znanja i način provjere znanja stranih jezika djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Strani jezici za čijim poznavanjem postoji potreba službe i kriteriji za utvrđivanje razine znanja

Članak 2.

(1) Strani jezici za čijim poznavanjem postoji potreba službe poredani po prioritetima su:

– engleski

– francuski

– njemački, talijanski, ruski i arapski.

(2) Razina znanja stranih jezika iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se testovima prema normi HRVN STANAG 6001 i/ili sljedećim dijagnostičkim testovima:

– za engleski jezik, ALCPT (American Language Course Placement Test) i ECL (English Comprehension Level)

– za francuski jezik, višestupanjski test za francuski jezik

– za njemački jezik, višestupanjski test za njemački jezik

– za talijanski jezik, višestupanjski test za talijanski jezik

– za ruski jezik, višestupanjski test za ruski jezik

– za arapski jezik, višestupanjski test ili test prema CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) mjerilima i razinama znanja od A1 do C2.

Rezultati testiranja znanja stranih jezika za čijim poznavanjem postoji potreba službe

Članak 3.

(1) Rezultati testiranja znanja stranih jezika iz članka 2. ovoga Pravilnika prema normi HRVN STANAG 6001 vrijede pet godina od dana testiranja.

(2) Rezultati testiranja znanja stranih jezika iz članka 2. ovoga Pravilnika postignuti na dijagnostičkim testovima vrijede tri godine od dana testiranja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u postupku selekcije kandidata za popunu dužnosti u inozemstvu rezultati testiranja znanja stranih jezika postignuti na dijagnostičkim testovima vrijede šest mjeseci od dana testiranja.

(4) Rezultati testiranja znanja stranih jezika prema normi HRVN STANAG 6001 i dijagnostičkim testovima iz članka 2. ovoga Pravilnika koje su djelatnici Ministarstva obrane i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske postigli na testiranju u inozemstvu i za koje su dostavili odgovarajući certifikat inozemne vojne obrazovne institucije imaju istu vrijednost kao i rezultati testiranja znanja stranih jezika koje provodi Središte za strane jezike »Katarina Zrinska« Hrvatskog vojnog učilišta »Dr. Franjo Tuđman« (u daljnjem tekstu: Središte za strane jezike »Katarina Zrinska«).

Razina znanja stranih jezika potrebna za promaknuće u činove, upućivanje na vojnu izobrazbu i dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi i NATO operacijama te drugim međunarodnim organizacijama

Članak 4.

(1) Odgovarajuća razina znanja stranih jezika iz članka 2. ovoga Pravilnika potrebna za promaknuće u činove viših časnika po svim dijagnostičkim višestupanjskim testovima je najmanje 65 %, u dijag­nostičkom testu arapskog jezika prema CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) mjerilima je najmanje B1, a u testu prema normi HRVN STANAG 6001 zbroj rezultata po svim vještinama (slušanje, govor, čitanje i pisanje) je najmanje pet.

(2) Odgovarajuća razina znanja stranih jezika iz članka 2. ovoga Pravilnika potrebna za promaknuće u činove generala/admirala po svim dijagnostičkim višestupanjskim testovima je najmanje 75 %, u dijagnostičkom testu arapskog jezika prema CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) mjerilima je najmanje B2, a u testu prema normi HRVN STANAG 6001 zbroj rezultata po svim vještinama (slušanje, govor, čitanje i pisanje) je najmanje sedam.

(3) Odgovarajuća razina znanja stranih jezika iz članka 2. ovoga Pravilnika potrebna za upućivanje na treću i četvrtu razinu slijedno-rastuće izobrazbe časnika i četvrtu razinu slijedno-rastuće izobrazbe dočasnika po svim dijagnostičkim višestupanjskim testovima je najmanje 65 %, u dijagnostičkom testu arapskog jezika prema CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) mjerilima je najmanje B1, a u testu prema normi HRVN STANAG 6001 zbroj rezultata po svim vještinama (slušanje, govor, čitanje i pisanje) je najmanje pet.

(4) Prije upućivanja na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi i NATO operacijama časnici i dočasnici u Oružanim snagama Republike Hrvatske i Ministarstvu obrane obvezni su dokazati razinu znanja engleskog jezika važećim certifikatom HRVN STANAG 6001.

(5) Razina znanja engleskog jezika za dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi i NATO operacijama iz stavka 4. ovoga članka određuje se u skladu sa zahtjevima radnog mjesta i NATO cilja sposobnosti E 1101 N.

(6) Prije upućivanja na dužnosti u zapovjednoj strukturi i operacijama Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija časnici i dočasnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva obrane obvezni su dokazati razinu znanja stranih jezika prema dijagnostičkim testovima u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Način provjere znanja stranih jezika za čijim poznavanjem postoji potreba službe

Članak 5.

(1) Testiranje znanja engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i ruskog jezika provodi se u Središtu za strane jezike »Katarina Zrinska« na zahtjev ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnih za ljudske potencijale.

(2) Testiranje znanja arapskog jezika provodi se u civilnim obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj na zahtjev ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnih za ljudske potencijale upućen ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale.

(3) Na zahtjev ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnih za ljudske potencijale ponovno testiranje znanja engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i ruskog jezika može se provesti nakon šest mjeseci od dana prethodnog testiranja.

Vođenje podataka u vezi testiranja u informatičkom sustavu presonalnog upravljanja

Članak 6.

(1) Nakon provedenog testiranja znanja engleskog jezika prema normi HRVN STANAG 6001 Središte za strane jezike »Katarina Zrinska« izdat će potvrdu o razini znanja engleskog jezika i u roku od 30 dana od dana provedbe testiranja unijeti odgovarajuće podatke u informatički sustav personalnog upravljanja.

(2) Nakon provedenog testiranja znanja francuskog, njemačkog, talijanskog i ruskog jezika prema normi HRVN STANAG 6001 ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale unijet će odgovarajuće podatke u informatički sustav personalnog upravljanja.

(3) Nakon provedenog testiranja znanja engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i ruskog jezika dijagnostičkim testovima Središte za strane jezike »Katarina Zrinska« će u roku od 15 dana od dana provedbe testiranja unijeti odgovarajuće podatke u informatički sustav personalnog upravljanja.

(4) Nakon provedenog testiranja znanja arapskog jezika u civilnim obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj i nakon provedenog testiranja znanja engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog, ruskog i arapskog jezika u inozemnim vojnim obrazovnim institucijama, odgovarajući certifikat o razini znanja jezika dostavlja se ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale koja će unijeti odgovarajuće podatke u informatički sustav personalnog upravljanja.

Strani jezici čije se poznavanje smatra usavršavanjem u svrhu profesionalnog razvoja

Članak 7.

(1) Poznavanje stranih jezika koji nisu navedeni u članku 2. ovoga Pravilnika smatra se usavršavanjem u svrhu profesionalnog razvoja.

(2) Razina znanja stranih jezika koji nisu navedeni u članku 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se prema CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) mjerilima i razinama znanja od A1 do C2 i dokazuje se odgovarajućim certifikatom nacionalne ili inozemne vojne ili civilne obrazovne institucije.

(3) Nakon provedenog testiranja znanja stranih jezika koji nisu navedeni u članku 2. ovoga Pravilnika odgovarajući certifikat o razini znanja stranog jezika, ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske dostavljaju ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale koja će unijeti odgovarajuće podatke u informatički sustav personalnog upravljanja.

Smjernice i provedbeni planovi

Članak 8.

U procesu razvoja stranih jezika za čijim poznavanjem postoji potreba službe, ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale izrađuje smjernice i provedbene planove te iskazuje potrebe za resursima prema funkcionalno nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prijelazne odredbe

Članak 9.

(1) Rezultati testiranja znanja stranih jezika za čijim poznavanjem postoji potreba službe prema normi STANAG 6001 i dijagnostičkim testovima provedenim na temelju Pravilnika o stranim jezicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 9/14) vrijedit će u rokovima propisanim člankom 3. ovoga Pravilnika.

(2) U skladu sa stavkom 1. ovoga članka, nove potvrde/certifikati o razini znanja stranog jezika izdat će se na temelju zahtjeva koje djelatnici Ministarstva obrane i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske podnose ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnim za ljudske potencijale koje će od Središta za strane jezike »Katarina Zrinska« zatražiti izdavanje odgovarajućih potvrda/certifikata.

Završne odredbe

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stranim jezicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 9/14).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/6

Urbroj: 512-01-24-2

Zagreb, 2. veljače 2024.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić