Povezani zakoni

Zakon o instrumentima politike boljih propisa

NN 155/23 

na snazi od 01.01.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

DIO PRVI   UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se instrumenti politike boljih propisa i postupak njihove primjene, nadležno tijelo koje osigurava primjenu tih instrumenata te druga pitanja u vezi s provedbom politike boljih propisa.

Primjena Zakona

Članak 2.

Ovaj Zakon primjenjuje se u postupku pripreme i izrade zakona i drugih propisa te praćenju njihove provedbe kako je to određeno ovim Zakonom.

Cilj Zakona

Članak 3.

Cilj ovoga Zakona je instrumentima politike boljih propisa unaprijediti kvalitetu zakona i drugih propisa kroz jasan i transparentan postupak njihove pripreme i izrade, utemeljen na analizi njihovih učinaka te ocjeni ostvarene svrhe i cilja propisa.

Rodno značenje

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI   INSTRUMENTI POLITIKE BOLJIH PROPISA

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Politika boljih propisa

Članak 5.

Politika boljih propisa je skup aktivnosti kojima se osigurava ostvarivanje ciljeva javnih politika primjenom instrumenata politike boljih propisa.

Instrumenti politike boljih propisa

Članak 6.

(1) U postupku pripreme i izrade zakona i drugih propisa, u smislu ovoga Zakona, primjenjuju se sljedeći instrumenti politike boljih propisa:

– planiranje zakonodavnih aktivnosti

– procjena učinaka i vrednovanje propisa i

– savjetovanje s javnošću.

(2) U postupku pripreme i izrade zakona i drugih propisa primjenjuju se i drugi instrumenti politike boljih propisa, u skladu s posebnim propisima.

Ured za zakonodavstvo

Članak 7.

(1) Ured za zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), koordinira i osigurava primjenu instrumenata politike boljih propisa.

(2) U planiranju zakonodavnih aktivnosti Ured koordinira postupak izrade i izrađuje plan zakonodavnih aktivnosti Vlade te prati njegovu provedbu, o čemu redovito izvještava Vladu.

(3) U provedbi procjene učinaka i vrednovanja propisa Ured koordinira provedbu postupaka te osigurava ujednačenu kvalitetu akata tijela državne uprave.

(4) U provedbi postupka savjetovanja s javnošću Ured koordinira postupak objave akata radi savjetovanja s javnošću te razvija i unaprjeđuje središnji državni internetski portal za savjetovanje s javnošću.

(5) U postupku izrade nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Vlade Ured razmatra njihovu ustavnopravnu utemeljenost, usklađenost s pravnim poretkom Republike Hrvatske te pravilnu primjenu metodoloških načela i standarda tehnike izrade propisa.

(6) Ured priprema objavu i brine se o pravodobnoj objavi zakona, drugih propisa i akata dostavljenih radi objave u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »Narodne novine«) te daje ispravke tiskarskih pogrešaka.

POGLAVLJE II.   PLANIRANJE ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI

Planiranje zakonodavnih aktivnosti

Članak 8.

Planiranje zakonodavnih aktivnosti je skup aktivnosti kojima Vlada, na temelju praćenja stanja te ocjene ostvarene svrhe i cilja zakona u pojedinim upravnim područjima, planira zakonodavne aktivnosti radi usmjeravanja i usklađivanja provedbe politika u obavljanju izvršne vlasti.

Obveze stručnog nositelja u postupku planiranja zakonodavnih aktivnosti

Članak 9.

(1) Tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu izrada nacrta prijedloga zakona (u daljnjem tekstu: stručni nositelj) izrađuje Obrazac zakonodavnih aktivnosti.

(2) Obrazac zakonodavnih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka sadrži nazive nacrta prijedloga zakona za iduću kalendarsku godinu te obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem nacrta prijedloga zakona.

(3) Za Obrazac zakonodavnih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka stručni nositelj provodi savjetovanje u razdoblju od 1. do 30. rujna, u trajanju od najmanje 15 dana.

(4) Stručni nositelj dostavlja Obrazac zakonodavnih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka Uredu najkasnije do 15. studenoga tekuće godine.

Obveze Ureda u postupku planiranja zakonodavnih aktivnosti

Članak 10.

(1) Ured razmatra obrasce zakonodavnih aktivnosti stručnih nositelja te može zatražiti njihovu doradu.

(2) Na temelju obrazaca zakonodavnih aktivnosti stručnih nositelja Ured kao stručni predlagatelj priprema Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Vlade.

Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske

Članak 11.

(1) Vlada, na prijedlog Ureda, zaključkom donosi Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plan) do kraja tekuće kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(2) Plan sadrži prijedloge zakona koje Vlada planira utvrditi u godini za koju se Plan donosi.

(3) Plan sadrži i prijedloge zakona iz prijedloga programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije.

(4) Plan se objavljuje na mrežnim stranicama Vlade i Ureda.

(5) Sadržaj Obrasca Plana, sadržaj Obrasca zakonodavnih aktivnosti i metodološke korake njihove izrade propisuje Vlada uredbom.

Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa

Zakoni izvan Plana

Članak 12.

(1) Iznimno od članka 11. ovoga Zakona, ako je potrebno tijekom godine donijeti zakon koji nije sadržan u Planu, stručni nositelj dužan je izraditi Obrazac zakonodavnih aktivnosti iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona i dostaviti ga Uredu uz detaljno obrazloženje razloga predlaganja nacrta prijedloga zakona izvan Plana.

(2) Za Obrazac zakonodavnih aktivnosti iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona stručni nositelj provodi savjetovanje u trajanju od najmanje 15 dana.

(3) Ured razmatra Obrazac zakonodavnih aktivnosti iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona i može zatražiti njegovu doradu.

(4) Ured uvrštava nacrt prijedloga zakona iz stavka 1. ovoga članka u Popis zakona izvan Plana (u daljnjem tekstu: Popis).

(5) Ured vodi Popis i redovito ga objavljuje na mrežnim stranicama Ureda.

(6) Sadržaj Obrasca Popisa propisuje Vlada uredbom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

Izvješće o provedbi Plana

Članak 13.

(1) Vlada, na prijedlog Ureda, zaključkom usvaja Izvješće o provedbi Plana u prvom tromjesečju tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Vlade i Ureda.

POGLAVLJE III.   PROCJENA UČINAKA PROPISA

Procjena učinaka propisa

Članak 14.

Procjena učinaka propisa je metoda kojom se, u postupku izrade propisa, razmatra utvrđeni problem i posebni cilj propisa uz analizu učinaka tog propisa u području gospodarstva, održivog razvoja, socijalne skrbi i zaštite ljudskih prava u odnosu na adresate propisa radi odabira odgovarajućeg rješenja kojim se ostvaruje svrha tog propisa.

Područja i adresati procjene učinaka

Članak 15.

(1) Učinci propisa analiziraju se u područjima:

– gospodarstva koje uključuje procjenu učinaka na makroekonomsko okruženje, konkurentnost gospodarstva, funkcioniranje tržišta i tržišno natjecanje, tržište rada i mirovinski sustav, istraživanje i razvoj te zaštitu potrošača

– održivog razvoja koji uključuje procjenu učinaka na zaštitu klime, kvalitetu zraka, vode i tla, održivost prirodnih resursa, korištenje obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom te učinak na ciljeve održivog razvoja

– socijalne skrbi koja uključuje procjenu učinaka na sustav socijalne skrbi, usluge socijalne skrbi, socijalnu uključenost i zaštitu skupina s posebnim interesima i potrebama te demografski razvitak

– zaštite ljudskih prava koja uključuje procjenu učinaka na ljudska prava u cjelini, na jednaki tretman i prilike, standarde i prava na ravnotežu privatnog i poslovnog života, suzbijanje diskriminacije, povredu privatnosti, zaštitu osobnih podataka, pristup pravosuđu i drugim javnim uslugama, pravo na pristup informacijama i druga Ustavom Republike Hrvatske zajamčena prava i

– drugim područjima utvrđenim od strane stručnog nositelja ili Ureda.

(2) Učinci propisa analiziraju se prema sljedećim adresatima:

– građanima

– poslovnim subjektima

– tijelima javne vlasti

– drugim adresatima utvrđenim od strane stručnog nositelja ili Ureda.

Primjena procjene učinaka propisa

Članak 16.

(1) Procjena učinaka propisa provodi se za nacrt prijedloga zakona.

(2) Procjena učinaka propisa ne provodi se kada se predlaže donošenje zakona radi:

– potvrđivanja međunarodnih ugovora

– provedbi uredbi i drugih obvezujućih pravnih akata Europske unije koji se izravno primjenjuju na području Republike Hrvatske

– davanja ovlaštenja Vladi da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

– planiranja, izrade, donošenja i izvršenja proračuna Republike Hrvatske

– izvršenja državnog proračuna Republike Hrvatske za pojedinu godinu

– osnivanja i ukidanja pravnih osoba s javnim ovlastima

– uređenja ustrojstva i djelokruga tijela državne uprave

– horizontalnog usklađivanja zakonodavstva

– posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, nacionalnu sigurnost, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

(3) Hrvatski sabor može zaključkom zadužiti Vladu za provedbu procjene učinaka propisa za prijedloge zakona iz stavka 2. ovoga članka koje je Vlada predložila Hrvatskome saboru na donošenje.

(4) Procjenu učinaka propisa iz stavka 3. ovoga članka provodi stručni nositelj u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Primjena procjene učinaka propisa za uredbe

Članak 17.

(1) Odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje procjena učinaka propisa odgovarajuće se primjenjuju na uredbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, procjena učinaka propisa ne provodi se kada se predlaže donošenje uredbi radi:

– osiguravanja provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije

– osnivanja i ukidanja pravnih osoba s javnim ovlastima

– uređivanja unutarnjeg ustrojstva tijela državne uprave

– uređivanja pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora na temelju zakonske ovlasti

– posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, nacionalnu sigurnost, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Postupak procjene učinaka propisa i izrada Obrasca iskaza

Članak 18.

(1) Stručni nositelj uz nacrt prijedloga zakona izrađuje Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa (u daljnjem tekstu: Obrazac iskaza).

(2) Za izradu nacrta prijedloga zakona i Obrasca iskaza čelnik tijela stručnog nositelja može odlukom osnovati radnu skupinu, pri čemu je obvezan uzeti u obzir adresate i predmet uređenja nacrta prijedloga zakona te odluku objaviti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

(3) Za Obrazac iskaza i nacrt prijedloga zakona stručni nositelj istodobno provodi savjetovanje s javnošću.

(4) Za vrijeme trajanja savjetovanja s javnošću stručni nositelj dostavlja Obrazac iskaza na mišljenje Uredu.

(5) Ured može, radi davanja mišljenja iz stavka 4. ovoga članka:

– provesti konzultacije sa stručnim nositeljem o sadržaju Obrasca iskaza

– zatražiti očitovanje drugog nadležnog tijela u čiji djelokrug ulazi sadržaj Obrasca iskaza.

(6) Nakon provedenog savjetovanja s javnošću stručni nositelj dorađuje Obrazac iskaza uz nacrt prijedloga zakona te dostavlja na mišljenje Uredu i drugim tijelima u skladu s Poslovnikom Vlade.

(7) Sadržaj Obrasca iskaza, metodološke korake i postupak analize učinaka i adresata nacrta prijedloga zakona propisuje Vlada uredbom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

Objava i upućivanje Obrasca iskaza u Hrvatski sabor

Članak 19.

(1) Ured objavljuje Obrazac iskaza na mrežnim stranicama Ureda nakon utvrđivanja prijedloga zakona na sjednici Vlade.

(2) Uz prijedlog zakona koji Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru dostavlja se Obrazac iskaza.

POGLAVLJE IV.   VREDNOVANJE PROPISA

Vrednovanje propisa

Članak 20.

(1) Vrednovanje propisa je metoda kojom se vrednuje provedba, rezultat i/ili učinak propisa na snazi putem analize njegove provedbe, ostvarene svrhe i cilja te rezultata propisa u određenom razdoblju radi donošenja odluke o potrebi izmjene odnosno dopune tog propisa.

(2) Vrednovanje propisa provodi se za propise iz stavka 1. ovoga članka na temelju odluke stručnog nositelja, na temelju zaključka Vlade ili zaključka Hrvatskoga sabora te kada je to propisano ovim Zakonom.

(3) Vrednovanje propisa provodi se na zakon u cjelini ili na dio zakona, uključujući podzakonske propise donesene na temelju toga zakona.

Provedba vrednovanja propisa na temelju odluke stručnog nositelja

Članak 21.

(1) Stručni nositelj može provesti vrednovanje propisa za zakon koji je na snazi iz svoga djelokruga.

(2) O provedbi vrednovanja propisa iz stavka 1. ovoga članka čelnik tijela donosi odluku kojom određuje rok za provedbu vrednovanja propisa i odluku dostavlja Uredu na znanje.

Provedba vrednovanja propisa na temelju zaključka Vlade

Članak 22.

Vlada može zaključkom zadužiti stručnog nositelja za provedbu vrednovanja propisa za zakon koji je na snazi i odrediti rok za provedbu vrednovanja propisa.

Provedba vrednovanja propisa na temelju zaključka Hrvatskoga sabora

Članak 23.

(1) Hrvatski sabor može zaključkom zadužiti Vladu za provedbu vrednovanja propisa za zakon koji je na snazi te odrediti rok za provedbu vrednovanja propisa.

(2) Vrednovanje propisa iz stavka 1. ovoga članka provodi stručni nositelj u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Obvezna provedba vrednovanja propisa

Članak 24.

(1) Vrednovanje propisa obvezno se provodi za zakone iz članka 16. stavka 2. podstavka 9. ovoga Zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu zakona.

(2) Obveza i rok vrednovanja propisa iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u prijelaznim odredbama zakona za koji se provodi vrednovanje propisa.

Obveze u postupku vrednovanja propisa

Članak 25.

(1) Stručni nositelj izrađuje Obrazac vrednovanja propisa i dostavlja ga na mišljenje Uredu prije provedbe postupka savjetovanja s javnošću.

(2) Ured može, radi davanja mišljenja iz stavka 1. ovoga članka:

– provesti konzultacije sa stručnim nositeljem o sadržaju Obrasca vrednovanja propisa

– zatražiti očitovanje drugog nadležnog tijela u čiji djelokrug ulazi sadržaj Obrasca vrednovanja propisa.

(3) Za Obrazac vrednovanja propisa stručni nositelj provodi savjetovanje s javnošću.

(4) Nakon provedenog savjetovanja s javnošću stručni nositelj dorađuje Obrazac vrednovanja propisa uz stručnu pomoć Ureda.

(5) Stručni nositelj dostavlja dorađeni Obrazac vrednovanja propisa Uredu koji ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(6) Sadržaj Obrasca vrednovanja propisa, metodološke korake i postupak vrednovanja propisa propisuje Vlada uredbom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

POGLAVLJE V.   SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Savjetovanje s javnošću

Članak 26.

Savjetovanje s javnošću je dvosmjerni proces u kojem stručni nositelji traže i primaju povratne informacije od građana odnosno javnosti u postupku izrade zakona i drugih propisa.

Obveze u provedbi postupka savjetovanja s javnošću

Članak 27.

(1) U postupku pripreme i izrade zakona i drugih propisa stručni nositelj provodi postupak savjetovanja s javnošću putem portala e-Savjetovanja u trajanju u pravilu od 30 dana.

(2) Uz provedbu savjetovanja putem portala e-Savjetovanja stručni nositelj može provesti savjetovanje s javnošću putem javnog predstavljanja, anketa i fokus-skupina ili korištenja drugih metoda savjetovanja s javnošću.

(3) Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, a prije upućivanja nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u proceduru, u skladu s Poslovnikom Vlade, stručni nositelj izrađuje i objavljuje na portalu e-Savjetovanja Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

(4) Uz prijedlog zakona koji Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru dostavlja se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

(5) Uz prijedlog drugih propisa koji se predlažu Vladi na donošenje dostavlja se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

(6) Metodologiju provedbe postupka savjetovanja s javnošću propisuje Vlada uredbom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

Iznimke u provedbi postupka savjetovanja s javnošću

Članak 28.

(1) Iznimno od članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, stručni nositelj nije obvezan provesti postupak savjetovanja s javnošću za zakon i drugi propis koji nema utjecaja na prava i obveze adresata propisa, a odnosi se na:

– potvrđivanje međunarodnih ugovora

– davanje ovlaštenja Vladi da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

– izvršenje državnog proračuna Republike Hrvatske za pojedinu godinu

– osnivanje i ukidanje pravnih osoba s javnim ovlastima

– uređenje unutarnjeg ustrojstva i djelokruga tijela državne uprave

– horizontalno usklađivanje zakonodavstva.

(2) Savjetovanje s javnošću može trajati kraće od 30 dana kada se zakon ili drugi propis donosi u posebnim okolnostima koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, nacionalnu sigurnost, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, stručni nositelj detaljno obrazlaže razloge za skraćeno trajanje savjetovanja s javnošću te ih objavljuje putem portala e-Savjetovanja.

Središnji državni internetski portal za savjetovanje s javnošću

Članak 29.

(1) Portal e-Savjetovanja je središnji državni internetski portal za savjetovanje s javnošću putem kojeg se provodi savjetovanje s javnošću u postupku pripreme i izrade zakona i drugih propisa, kao i pri donošenju općih akata odnosno drugih akata strateškog planiranja kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

(2) Na portalu e-Savjetovanja objavljuju se i drugi akti u svrhu informiranja javnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Godišnje izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću

Članak 30.

(1) Vlada, na prijedlog Ureda, zaključkom usvaja Godišnje izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće o provedbi savjetovanja) u prvom tromjesečju tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Godišnje izvješće o provedbi savjetovanja objavljuje se na mrežnim stranicama Vlade i na mrežnoj stranici e-Savjetovanja.

(3) Sadržaj i način izrade Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja propisuje Vlada uredbom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

DIO TREĆI   OBJAVA AKATA U »NARODNIM NOVINAMA«

Objava akata u »Narodnim novinama«

Članak 31.

Zakoni i drugi propisi prije nego što stupe na snagu objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Pravila objave akata

Članak 32.

(1) Glavni urednik »Narodnih novina« je ravnatelj Ureda.

(2) Glavni urednik »Narodnih novina« donosi pravila objave zakona, drugih propisa i akata u »Narodnim novinama« koja se primjenjuju radi pripreme i pravodobne objave zakona, drugih propisa i akata u »Narodnim novinama«.

(3) Pravila objave zakona, drugih propisa i akata iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stanicama Ureda i na mrežnim stranicama »Narodnih novina«.

DIO ČETVRTI   ADMINISTRATIVNI KAPACITETI, STRUČNO USAVRŠAVANJE I NADZOR

Administrativni kapaciteti

Članak 33.

(1) Čelnik stručnog nositelja imenuje koordinatora za provedbu instrumenata politike boljih propisa (u daljnjem tekstu: koordinator) koji može imati zamjenike za područje procjene učinaka i vrednovanje propisa te za područje savjetovanja s javnošću.

(2) Vlada uredbom, na prijedlog stručnog nositelja, može ustrojiti posebnu ustrojstvenu jedinicu za primjenu instrumenata politike boljih propisa iz članka 6. ovoga Zakona.

(3) Čelnik stručnog nositelja imenuje jednog ili više administratora za provedbu savjetovanja putem portala e-Savjetovanja (u daljnjem tekstu: administrator).

(4) Opis poslova i kompetencije koordinatora, zamjenika koordinatora, administratora i državnih službenika koji primjenjuju instrumente politike boljih propisa Vlada propisuje uredbom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika

Članak 34.

(1) Koordinatori, administratori i državni službenici koji primjenjuju instrumente politike boljih propisa trajno se stručno osposobljavaju i usavršavaju u području primjene instrumenata politike boljih propisa.

(2) Stručno osposobljavanje i usavršavanje u području primjene instrumenata politike boljih propisa i izrade propisa provodi Ured.

Nadzor

Članak 35.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ured.

(2) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću provodi povjerenik za informiranje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

(3) Ured provodi stručni nadzor savjetovanja s javnošću, u skladu s odredbama ovoga Zakona, u postupku pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa do njihova usvajanja odnosno donošenja u skladu s Poslovnikom Vlade.

(4) Ured provodi stručni nadzor savjetovanja s javnošću, u skladu s odredbama ovoga Zakona, za podzakonske propise čelnika tijela državne uprave prije njihove objave u »Narodnim novinama«.

DIO PETI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Članak 36.

(1) Vlada će donijeti uredbu iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada će uskladiti Uredbu o Uredu za zakonodavstvo (»Narodne novine«, br. 63/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ravnatelj Ureda donijet će Pravila objave akata u »Narodnim novinama« iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Primjena propisa i akata na snazi

Članak 37.

(1) Do dana stupanja na snagu uredbe iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa (»Narodne novine«, br. 52/17.).

(2) Do donošenja Pravila iz članka 36. stavka 3. ovoga Zakona primjenjuju se Pravila o procesu rada na poslovima objave propisa i drugih akata u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske (klasa: 035-01/15-01/02, urboj: 50501-1-15-02, od 15. prosinca 2015.).

(3) Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. donesen po odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, br. 44/17.) primjenjuje se do kraja godine za koju je donesen.

Imenovanje koordinatora i administratora

Članak 38.

(1) Stručni nositelji dužni su imenovati koordinatore i administratore, u skladu s člankom 33. ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do imenovanja koordinatora i administratora iz stavka 1. ovoga članka poslove koordinatora i administratora nastavljaju obavljati osobe imenovane u skladu sa Zakonom o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, br. 44/17.) i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09.).

Započeti postupci procjene učinaka propisa

Članak 39.

Postupci procjene učinaka propisa započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, br. 44/17.).

Usklađivanje propisa

Članak 40.

Do usklađivanja Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) s odredbama ovoga Zakona, procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo na nacrte prijedloga zakona koji nisu sadržani u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2024. provodi se na temelju članka 9.c stavka 2. toga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, br. 44/17.).

Stupanje na snagu Zakona

Članak 42.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024., osim odredbe članka 17. ovoga Zakona koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.

 

 

Copyright © Ante Borić