Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 9/2024 (24.1.2024.), Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti

Ministarstvo zdravstva

179

Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJAVLJIVANJA ZARAZNIH BOLESTI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način prijavljivanja zaraznih bolesti utvrđenih Listom zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno propisima koji uređuju zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, kao i zaraznih bolesti koje odredi Vlada Republike Hrvatske te svakog neuobičajenog događaja koji može ukazivati na zlouporabu biološkog agensa ili epidemiju nepoznatog uzroka.

(2) Obaveznom prijavljivanju podliježu oboljenje ili smrt od zarazne bolesti i epidemije zarazne bolesti prema stavku 1. ovoga članka.

(3) Prijavljivanje zaraznih bolesti obavlja se, u pravilu, na temelju kliničke dijagnoze i podnosi se u roku od 24 sata, a laboratorijska mikrobiološka potvrda bolesti prijavljuje se naknadno po primitku rezultata laboratorijskih ispitivanja.

(4) Ako je nakon kliničke dijagnoze obavljeno laboratorijsko ispitivanje u svrhu potvrde dijagnoze, izolacije i identifikacije uzročnika, prijava se pod istim rednim brojem evidencije dopunjuje ili mijenja u roku od 24 sata od dobivanja konačnih laboratorijskih rezultata.

(5) Bolest za koju definicija bolesti ne ovisi o kliničkoj slici već isključivo o laboratorijskom nalazu, prijavljuje se na temelju laboratorijske potvrde.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Organizacijska jedinica za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu je ustrojstvena jedinica zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba koja provodi djelatnost higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite na području svoje nadležnosti (u daljnjem tekstu: organizacijska jedinica za HE zaštitu). Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodi stručnu koordinaciju djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

2. Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: CEZIH) je središnji sustav pohrane zdravstvenih podataka i informacija za njihovu standardiziranu obradu na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite i dio je zdravstvene informacijske infrastrukture Republike Hrvatske sukladno propisima kojima se uređuju podaci i informacije u zdravstvu.

3. Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (u daljnjem tekstu: NAJS) je sustav pohrane zdravstvenih podataka i informacija za njihovu obradu i arhiviranje (zdravstvene evidencije i registri) radi ostvarenja javnozdravstvenih potreba i dio je zdravstvene informacijske infrastrukture Republike Hrvatske sukladno propisima kojima se uređuju podaci i informacije u zdravstvu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Doktor medicine ili drugi zdravstveni radnik koji utvrdi zaraznu bolest, oboljenje, smrt ili posumnja na oboljenje iz članka 1. ovoga Pravilnika, podnosi o tome prijavu organizacijskoj jedinici za HE zaštitu.

(2) Prijava oboljenja – smrti od zarazne bolesti sastoji se od skupa podataka koji se nalaze u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Oboljenje – smrt od zarazne bolesti prijavljuje se elektronički organizacijskoj jedinici za HE zaštitu putem CEZIH-a ili izravnim upisom u Registar zaraznih bolesti koji je sastavni dio NAJS-a.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka prijavu zarazne bolesti moguće je ispuniti na obrascu Prijava oboljenja – smrti od zarazne bolesti iz Priloga II. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio i dostaviti preporučenom pošiljkom (u zatvorenoj kuverti) organizacijskoj jedinici za HE zaštitu.

(5) Ako osoba koja je oboljela ili umrla od zarazne bolesti nema prebivalište na području jedinice lokalne samouprave gdje se bolest pojavila, doktor medicine ili drugi zdravstveni radnik pored prijave iz stavka 1. ovoga članka bez odlaganja obavješćuje nadležni zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem je području prebivalište oboljele osobe.

(6) U slučaju infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) i sindroma stečenog nedostatka imuniteta (AIDS) prijavu podnosi ustanova koja pruža usluge liječenja takvih pacijenata direktno upisujući podatke u zasebnu domenu NAJS-a, nacionalni registar HIV/AIDS-a. Način prijave tog oboljenja ili smrti iznimka je od prijave drugih zaraznih bolesti koje podliježu obavezi prijavljivanja.

(7) Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika u slučaju izvanrednih situacija većih razmjera ministar nadležan za zdravstvo može na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ) izmijeniti hodogram prijavljivanja zarazne bolesti propisan odredbama ovoga Pravilnika.

(8) HZJZ izrađuje strukturirane epidemiološke ankete za pojačano praćenje određenih zaraznih bolesti.

(9) Strukturirane ankete iz stavka 8. ovoga članka popunjava doktor medicine specijalist epidemiologije i dostavlja ih elektronički putem NAJS-a ili iznimno preporučenom pošiljkom u papirnatom obliku (u zatvorenoj kuverti) HZJZ-u. Sukladno programskim smjernicama za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze, strukturirane ankete popunjava i dostavlja doktor medicine koji je postavio dijagnozu tuberkuloze i prijavio oboljelog.

(10) Iznimno od stavka 2., 3. i 4. ovoga članka gripu je moguće prijaviti putem zbirnih strukturiranih obrazaca koje izrađuje HZJZ.

(11) Evidencija prijava oboljenja – smrti od zaraznih bolesti vodi se u CEZIH-u, odnosno NAJS-u, u zdravstvenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno u ordinaciji privatnog zdravstvenog radnika na način koji omogućuje sljedivost prijave.

(12) Zdravstvene ustanove koje nisu elektronički povezane putem CEZIH-a odnosno NAJS-a evidenciju prijava oboljenja – smrti od zaraznih bolesti vode u elektroničkoj knjizi svojih informacijskih sustava koja sadrži podatke propisane u obrascu Knjiga prijava zaraznih bolesti koji se nalazi u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(13) Iznimno od stavka 11. i 12. ovoga članka, u slučaju prijavljivanja oboljenja – smrti od zarazne bolesti putem Obrasca iz Priloga II. ovoga Pravilnika, evidencija prijave oboljenja – smrti od zarazne bolesti vodi se u knjizi prijave čiji je sadržaj propisan u obrascu Knjiga prijava zaraznih bolesti koji se nalazi u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

U slučaju pojave oboljenja ili smrti od akutne mlohave kljenuti, antraksa, bjesnoće, West Nile groznice, botulizma, Brill-Zinsserove bolesti, crvenke/rubele, dengue, difterije, dječje paralize, gube, invazivne bolesti uzrokovane s Haemophilus influenzae tip B, kliconoštva Salmonellae Typhi, kolere, kuge, legionarske bolesti, majmunskih boginja, malarije, meningokokne invazivne bolesti, ospica, pjegavca, povratne groznice, ptičje gripe, teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS), trbušnog tifusa, trihineloze, tularemije, velikih boginja, vCJB, virusnih hemoragijskih groznica, virusnog hepatitisa A, žute groznice, i drugih bolesti koje mogu biti od javnozdravstvenog interesa za RH (npr. bolest virusa Zika, Chikungunya, MERS), doktor medicine ili drugi zdravstveni radnik obavješćuje odmah telefonom organizacijsku jedinicu za HE zaštitu i HZJZ, a samu prijavu dostavlja naknadno na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 5.

(1) Doktor medicine ili drugi zdravstveni radnik koji posumnja na epidemiju zarazne bolesti ili primijeti grupiranje zarazne bolesti dojavljuje sumnju organizacijskoj jedinici za HE zaštitu i HZJZ-u odmah, a najkasnije u roku od 24 sata telefonom u radno vrijeme ili van radnog vremena na mobitel pripravnosti.

(2) Organizacijska jedinica za HE zaštitu dojavu iz stavka 1. ovoga članka odmah prosljeđuje nadležnom zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba i HZJZ-u telefonom, te odmah obavješćuje pisanim putem i tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije.

(3) Doktor medicine specijalist epidemiologije organizacijskih jedinica za HE zaštitu i HZJZ-a koji utvrdi epidemiju zarazne bolesti iz članka 1. ovoga Pravilnika, podnosi o tome prijavu na Obrascu Prijava epidemije koji se nalazi u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Prijava epidemije podnosi se po završetku epidemije putem informacijskog sustava za prijavljivanje zaraznih bolesti koji je sastavni dio NAJS-a ili iznimno papirnatim putem.

Članak 6.

(1) Po zaprimanju prijave o oboljenju ili smrti od zarazne bolesti elektroničkim putem, doktor medicine specijalist epidemiologije organizacijske jedinice za HE zaštitu obrađuje i dopunjuje prijavu te po njoj postupa.

(2) Iznimno, u slučaju zaprimanja prijave na Obrascu Prijava oboljenja – smrti od zarazne bolesti iz Priloga II. ovoga Pravilnika doktor medicine specijalist epidemiologije organizacijske jedinice za HE zaštitu unosi podatke s obrasca u informacijski sustav za prijavljivanje zaraznih bolesti koji je sastavni dio NAJS-a, obrađuje i dopunjuje prijavu te po njoj postupa. Obrazac Prijave oboljenja – smrti od zarazne bolesti, nakon unošenja u NAJS, uništava se na siguran način.

(3) Prijave zaprimljene elektroničkim putem u informacijski sustav za prijavljivanje zaraznih bolesti koji je sastavni dio NAJS-a pohranjuju se trajno.

(4) Naziv bolesti upisuje se sukladno Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku.

(5) Pri klasifikaciji slučaja svakog oboljenja koriste se klinički, epidemiološki i laboratorijski kriteriji opisani u definicijama zaraznih bolesti koje su objavljene na mrežnim stranicama HZJZ-a, odnosno dostupne u NAJS-u. Na temelju tih kriterija doktori medicine specijalisti epidemiologije određuju je li slučaj moguć, vjerojatan ili potvrđen.

(6) Ako organizacijska jedinica za HE zaštitu primi prijavu o utvrđenom oboljenju od zoonoze, osim prijave iz stavka 1. ovoga članka obavješćuje bez odlaganja telefonski i pisanim putem nadležnu veterinarsku stanicu odnosno tijelo državne uprave nadležno za poslove veterinarstva za to područje. U slučaju da veterinarska stanica utvrdi postojanje zoonoze obavješćuje bez odlaganja telefonski i pisanim putem nadležnu organizacijsku jedinicu za HE zaštitu.

Članak 7.

Zdravstvene ustanove koje su ovlaštene za obavljanje antirabične zaštite, vode evidenciju o relevantnim podatcima vezanim za slučajeve ozljeda zadobivenih od strane bijesnih ili na bjesnoću sumnjivih životinja. O broju ugriženih i antirabično tretiranih osoba zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba dostavljaju mjesečna i godišnja izvješća Referentnom centru za bjesnoću Ministarstva zdravstva na obrascima koje utvrđuje Referentni centar za bjesnoću.

Članak 8.

(1) Zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i HZJZ dužni su obrađivati primljene prijave o zaraznim bolestima sedmodnevno, mjesečno i godišnje. Mjesečne i godišnje izvještaje jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba dostavlja svojim organizacijskim jedinicama za HE zaštitu i tijelu državne uprave nadležnom za poslove sanitarne inspekcije na svom području. Izvještaj sadrži broj oboljelih i umrlih od pojedinih zaraznih bolesti. HZJZ dostavlja sedmodnevne, mjesečne i godišnje izvještaje Ministarstvu, a mjesečne izvještaje zavodima za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i njihovim organizacijskim jedinicama za HE zaštitu, tijelima državne uprave nadležnim za poslove sanitarne inspekcije i veterinarstva te Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sedmodnevni izvještaji HZJZ-a sadrže broj oboljelih i umrlih od zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj, mjesečni izvještaji HZJZ-a sadrže broj oboljelih i umrlih od zaraznih bolesti po epidemiološkim područjima, a godišnji izvještaj sadrži osim navedenog i spol, dob te mjesec obolijevanja.

(2) HZJZ dostavlja zbirne ili pseudonimizirane podatke o oboljelima od zaraznih bolesti u Europski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (u daljnjem tekstu: ECDC) prema dinamici i sadržaju određenim od strane ECDC-a. Dostavljaju se oni podaci koju su u Republici Hrvatskoj dostupni, a koji se prikupljaju temeljem propisa kojima se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

(3) HZJZ dostavlja zbirne podatke o oboljelima od zaraznih bolesti u Svjetsku zdravstvenu organizaciju (u daljnjem tekstu: SZO) prema dinamici i sadržaju određenim od SZO-a. Dostavljaju se oni podaci koju su u Republici Hrvatskoj dostupni, a koji se prikupljaju temeljem Zakona i ovoga Pravilnika.

(4) HZJZ dostavlja podatke o epidemijama koje se prenose hranom u Europsku agenciju za sigurnost hrane (EFSA) sukladno propisima kojima se uređuje praćenje zoonoza i uzročnika zoonoza.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 23/94).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-07/06

Urbroj: 534-07-1-1/8-24-16

Zagreb, 15. siječnja 2024.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

SKUP PODATAKA PRIJAVE OBOLJENJA – SMRTI OD ZARAZNE BOLESTI

Podaci o pacijentu:

OIB* EP

MBO EP

Strani državljanin/nepoznat OIB

Drugi identifikator pacijenta EP (upisuje se ako se radi o stranom državljaninu, odnosno osobama koje nemaju OIB)

Spol* EP

Ime pacijenta* EP

Prezime pacijenta* EP

Ime oca pacijenta

Datum rođenja* EP

Radni status* EP (dijete/domaćica/nepoznato/nezaposlen ili povremeni posao/poljoprivrednik/redovan posao/samostalna djelatnost/student/umirovljenik/učenik)

Naziv i adresa ustanove zaposlenja/školovanja* EP

Zanimanje – posao koji obavlja* EP

Utvrđeno statusno pravo (izbjeglica/nije relevantno/prognanik)

Država prebivališta*

Županija prebivališta*

Grad/općina prebivališta*

Naselje prebivališta

Gradska četvrt prebivališta**

Ulica i kućni broj prebivališta

Grad za strane državljane

Država rođenja

Rođen u zemlji prijavljivanja

Državljanstvo

Državljanin zemlje koja prijavljuje

Podaci o bolesti:

Datum prijave* EP

Broj knjige u ordinaciji

Županija obolijevanja* EP

Grad/općina obolijevanja* EP

Naselje obolijevanja EP

Gradska četvrt obolijevanja** EP

Ulica i kućni broj obolijevanja EP

Naziv bolesti* EP ( bolesti prema važećoj Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za RH)

Dijagnoza po MKB-10 EP

Naziv uzročnika* EP

Način utvrđivanja bolesti* EP (klinički/klinički+laboratorijski/laboratorijski)

Datum obolijevanja* EP

Datum smrti EP

Bolesnik cijepljen protiv bolesti* EP (da/ne/nepoznato/nepotpuno)

Datum posljednjeg cijepljenja EP

Broj primljenih doza EP

Klasifikacija slučaja*(moguć/vjerojatan/potvrđen)

Importiran slučaj (da/ne/nepoznato) EP

Mjesto/država zaražavanja EP

Napomena EP

Opći podaci:

Prijavio zdravstveni radnik* EP

Ustanova* EP

Naziv odjela (hospitalizirani)

Izabrani doktor medicine EP

Kontakt podaci prijavitelja (telefon ili mail adresa) EP

Nadležna HE ispostava*

Datum zaprimanja*

Broj knjige evidencije u HE ispostavi

*obavezan podatak

** obavezan podatak samo za županiju Grad Zagreb

EP – podatak je sastavni dio prijave ako se prijavljuje elektronički putem CEZIH-a

PRILOG II.

Obrazac Prijava oboljenja – smrti od zarazne bolesti

Stranica 2

REPUBLIKA HRVATSKA

ZARAZNE BOLESTI

 

1

Aktivna tuberkuloza (Tuberculosis activa)

2

Akutna mlohava paraliza (Paralysis acuta flaccida)

3

Amebijaza (Amoebiasis)

4

Bakterijska sepsa (Sepsis purulenta)

5

Bakterijski meningitis (Meningitis purulenta)

6

Bjesnoća (Rabies)

7

Botulizam (Botulismus)

8

Brill-Zinsserova bolest (Morbus Brill-Zinsser)

9

Bruceloza (Brucellosis)

10

COVID-19

11

Creutzfeldt-Jakobova bolest (Morbus Creutzfeldt-Jakob, CJ i vCJ)

12

Crni prišt (Anthrax)

13

Crvenka/Kongenitalna rubeolarna embriopatija (Rubeola/Embriopathia rubeolaris congenitalis)

14

Denga groznica

15

Difterija (Diphteria)

16

Dizenterija (Dysenteria bacillaris)

17

Dječja paraliza (Poliomyelitis anterior acuta)

18

EHEC-bolest uzrokovana enterohemoragičnom Esherichijom coli/infekcija s E.coli koja producira shiga/vero toksin

19

Ehinokokoza (Echinococcosis)

20

Enterokolitis (Enterocolitis)

21

Enteroviroze (Enterovirosis)

22

Erizipel (Erysipelas)

23

Erlihioza (Erlichyosis)

24

Fasciolijaza (Fasciolyasis)

25

Gripa (Influenza)

26

Gripa Ptičja - Aviarna influenza u ljudi (A/H5 ili A/H5N1)

27

Gripa uzrokovana novim influenza virusom

28

Guba (Lepra)

29

Helmintoze (Helminthiasis)

30

Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (Febris haemorrhagica cum syndroma renale)

31

Herpes zoster (Herpes zoster)

32

Hripavac (Pertussis)

33

Infekcijska mononukleoza (Mononucleosis infectiosa)

34

Invazivna bolest uzrokovana Haemophilusom influenzae tipa B (sepsis, meningitis, arthritis, osteomyelitis)

35

Invazivna bolest uzrokovana Streptokokom pneumoniae (sepsis, meningitis)

36

Jersinioza (Yersiniosis)

37

Kala-Azar, visceralna lišmanijaza (Leishmaniasis visceralis)

38

Kampilobakterioza (Campylobacteriosis)

39

Kapavac (Gonorrhoea)

40

Klamidijaza (Chlamydiasis)

41

Kliconoštvo salmonellae

42

Kliconoštvo salmonellae typhi

43

Kolera (Cholera)

44

Kongenitalna toksoplazmoza

45

Kongenitalni i neonatalni sifilis

46

Kriptosporidioza (Cryptosporidiosis)

47

Krpeljni meningoencefalitis (Meningoencephalitis ixodidea)

48

Kuga (Pestis)

49

Lambliasis (Giardiasis)

50

Legionarska bolest i legioneloze (Legionellosis)

51

Leptospiroze (Leptospirosis)

52

Listerioza (Listeriosis)

53

Lišmanijaza kožna (Leishmaniasis cutanea)

54

Lyme borelioza (Lyme borreliosis)

55

Lymphogranuloma venereum

56

Majmunske boginje

57

Malarija (Malaria)

58

Mediteranska pjegava groznica (Febris mediterranea exanthematica)

59

Meningokokni meningitis/sepsa (Meningitis epidemica/sepsis)

60

Murini tifus (Typhus murinus)

61

Nosilac HBsAg

62

Nosilac HCV protutijela

63

Nosilac HIV protutijela (HIV infekcija)

64

Ornitoza-psitakoza (Ornithosis-Psittacosis)

65

Ospice (Morbilli)

66

Papatači groznica (Febris pappataci)

67

Pjegavac (Typhus exanthematicus)

68

Povratna groznica (Febris recurrens)

69

Q groznica (Febris Q)

70

Rickettiosis - ostale

71

Salmoneloza (Salmonelloses)

72

SARS

73

Sifilis (Syphilis)

74

Sindrom stečenog nedostatka imuniteta (AIDS)

75

Streptokokna upala grla (Angina streptococcica)

76

Svrab (Scabies)

77

Šarlah (Scarlatina)

78

Tetanus (Tetanus)

79

Toksoplazmoza (Toxoplasmosis)

80

Trbušni tifus (Typhus abdominalis)

81

Trihineloza (Trichinellosis)

82

Trovanje hranom (osim salmonela) Toxiinfectio alimentaris

83

Tularemija (Tularemia)

84

Upala pluća (Pneumonia, bronchopneumonia)

85

Ušljivost glave/tijela (Pediculosis capitis/corporis)

86

Velike boginje (Variola maior)

87

Virusna hemoragijska groznica (Febris haemorrhagicae virosa) - ostalo

88

Virusni gastroenterokolitis (Gastroenterocolitis virosa)

89

Virusni hepatitis A (Hepatitis virosa A)

90

Virusni hepatitis B (Hepatitis virosa B)

91

Virusni hepatitis C (Hepatitis virosa C)

92

Virusni hepatitis D (Hepatitis virosa D)

93

Virusni hepatitis E (Hepatitis virosa E)

94

Virusni hepatitis G (Hepatitis virosa G)

95

Virusni hepatitis neoznačeni (Hepatitis virosa nonspecificata)

96

Virusni meningitis (Meningitis virosa)

97

Vodene kozice (Varicella)

98

West Nile groznica

99

Zarazna upala mozga (Encephalitis)

100

Zaušnjaci (Parotitis epidemica)

101

Žuta groznica (Febris flava)

102

Drugo

 

 

 

PRILOG III.

Obrazac Knjiga prijava zarazne bolesti

 

KNJIGA PRIJAVA ZARAZNIH BOLESTI

Redni broj

Bolest

Bolest utvrđena

a) klinički

b) laboratorijski

c) klinički i

laboratorijski

OIB bolesnika

Ime i prezime bolesnika

Spol

Godina rođenja

Zanimanje

Naziv i adresa ustanove zaposlenja/

školovanja

Prebivalište (županija, općina/grad, ulica i broj)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijepljen

datum obolijevanja

hospitalizacija

DATUM

Kliconoša

DA – NE

Napomena

NE

DA

nepoznato

prijavljivanja

smrti

potpuno kada

nepotpuno

kada

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG IV.

Obrazac Prijava epidemije

 

 

 

Copyright © Ante Borić