NN 146/2023 (8.12.2023.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2031

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 6. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20, 20/22 i 38/23), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 29. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. i 30. studenoga 2023. i 7. prosinca 2023. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2024. DO 31. OŽUJKA 2024.

I.

Ovom Odlukom određuju se elementi za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. godine.

II.

Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,0498 EUR/kWh.

III.

Trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,0071 EUR/kWh.

IV.

Trošak distribucije plina, odnosno iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i fiksna mjesečna naknada za pojedini tarifni model, za pojedino distribucijsko područje u Republici Hrvatskoj određuju se prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 391-35/23-01/21 Urbroj: 371-04-23-1 Zagreb, 7. prosinca 2023.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić