NN 3/2024 (5.1.2024.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zdravstvenog turizma

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

73

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Upisnika zdravstvenog turizma (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) U Upisnik se evidentiraju zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turističke ambulante i pravne osobe koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu, koji imaju rješenje ministarstva nadležnog za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o ispunjavaju normativa i standarda za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu, odnosno rješenje o ispunjavanju normativa i standarda za turističku ambulantu (u daljnjem tekstu: subjekt upisa).

Članak 2.

(1) Upisnik vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(2) Upisnik je javan.

II. SADRŽAJ UPISNIKA

Članak 3.

(1) Upisnik se sastoji od evidencijskog lista svakog subjekta upisa iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Evidencijski list iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku.

Članak 4.

U evidencijski list iz članka 3. ovoga Pravilnika evidentiraju se sljedeći podaci:

1. naziv subjekta upisa

2. podaci o mjestu/lokaciji pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu s GPS koordinatama (Globalni pozicijski sustav, engl. Global Positioning System)

3. podaci o pružanju zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu sukladno rješenju Ministarstva

4. datum evidencije subjekta upisa

5. adresa web-stranice subjekta upisa

6. adresa elektroničke pošte (e-mail) subjekta upisa

7. broj telefona subjekta upisa.

III. NAČIN VOĐENJA UPISNIKA

Članak 5.

(1) Evidenciju u Upisnik iz članka 3. ovoga Pravilnika obavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju rješenja kojim se utvrđuje da subjekt upisa ispunjava normative i standarde za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu, odnosno rješenja o ispunjavanju normativa i standarda za turističku ambulantu.

Članak 6.

Promjenu podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika i brisanje subjekta upisa iz Upisnika obavlja Ministarstvo.

Članak. 7.

Ministarstvo je dužno u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika omogućiti uvid u podatke evidentirane u Upisnik u elektroničkom obliku putem interneta.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/38

Urbroj: 534-07-1-1/10-23-6

Zagreb, 27. prosinca 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić