Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 138/2023 (17.11.2023.), Pravilnik o kategorizaciji sportaša

Ministarstvo turizma i sporta

1878

Na temelju članka 14. stavka 14. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI SPORTAŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način razvrstavanja sportaša u određenu kategoriju koje provodi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih (u daljnjem tekstu: nadležna krovna sportska udruženja).

(2) Sukladno odredbama ovoga Pravilnika postupaju i krovna sportska udruženja, nadležna za pojedini sport, kada za određeni sport nije osnovan nacionalni sportski savez.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika, jednako se primjenjuju na sustav sporta, parasporta i sporta gluhih, osim kada je drugačije propisano ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša je sportski rezultat, poredak odnosno plasman, rang-lista ili norma ostvarena na nacionalnom i međunarodnom natjecanju, sudjelovanje u nacionalnoj ekipi na međunarodnom natjecanju, te sudjelovanje u ekipi kluba na nacionalnom prvenstvu koje za pojedini sport donose Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih te objavljuju na svojim mrežnim stranicama (u daljnjem tekstu: kriterij).

Članak 4.

(1) Sportaš se razvrstava u određenu kategoriju temeljem ovoga Pravilnika i kriterija koji su bili propisani na dan ostvarivanja kriterija iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Sportaš može ispuniti kriterije za utvrđivanje kategorije sportaša kao sportaš pojedinac, član sportske ekipe u ekipnom sportu ili za ekipno postignuće u pojedinačnom sportu.

(3) Sportskom ekipom, u smislu ovog Pravilnika, smatra se hrvatska reprezentacija u ekipnim sportovima, odnosno ekipa pojedinog kluba ekipnog sporta u nacionalnom prvenstvu, nacionalnoj ligi, nacionalnom kupu ili na međunarodnom natjecanju.

(4) Ekipnim postignućem u pojedinačnim sportovima, u smislu ovog Pravilnika, smatra se postignuće u kojem sudjeluje više od jednog sportaša (npr. par, posada, štafeta, formacija, ekipa i sl.) u nacionalnoj selekciji na međunarodnom natjecanju ili u ekipi sportskog kluba na nacionalnom prvenstvu ili pripadajućoj nacionalnoj ligi i nacionalnom kupu.

(5) Broj sportaša u ekipi na ekipnim međunarodnim natjecanjima koji mogu biti razvrstani u određenu kategoriju, određuje se sukladno kriterijima i pravilima odgovarajućeg međunarodnog sportskog saveza odnosno Međunarodnog olimpijskog odbora, Međunarodnog paraolimpijskog odbora i Međunarodnog odbora za sport gluhih.

(6) Broj sportaša u ekipi na ekipnim nacionalnim prvenstvima, nacionalnim ligama ili nacionalnim kupovima određuju se sukladno pravilima sustava natjecanja pripadajućeg nacionalnog sportskog saveza odnosno nadležnog krovnog sportskog udruženja u slučaju kada za određeni sport nacionalni sportski savez nije osnovan.

Članak 5.

(1) Kategorizacija sportaša primjenjuje se na sportove čiji su nacionalni sportski savezi udruženi članovi u Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih te na sportove koji nemaju osnovan nacionalni sportski savez, ali za koje nadležnost preuzima Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih.

(2) Kriterij ostvaren na nacionalnom prvenstvu, u nacionalnoj ligi ili nacionalnom kupu priznaje se za kategorizaciju sportaša sukladno ovom Pravilniku i kriterijima kategorizacije određenog sporta ako je natjecanje organizirao nacionalni sportski savez, odnosno ako je natjecanje organizirano od strane ovlaštenog organizatora nacionalnog sportskog saveza i pod jurisdikcijom nacionalnog sportskog saveza, sukladno općem aktu o sustavu natjecanja, pri čemu kriterij može steći registrirani sportaš odnosno ekipa pripadajućeg kluba koji je član nacionalnog sportskog saveza.

(3) Kriterij za razvrstavanje u određenu kategoriju sportaša može biti samo ostvarenje sportaša ili sportske ekipe na međunarodnom sportskom natjecanju ako je nastup organizirao ili odobrio pripadajući nacionalni sportski savez ili ako u tom sportu nije osnovan nacionalni sportski savez pripadajuće krovno sportsko udruženje.

(4) Kriterij za razvrstavanje u određenu kategoriju sportaša može biti i ostvarenje/postignuće sportaša ili sportske ekipe na međunarodnom sportskom natjecanju ako se međunarodno sportsko natjecanje organizira ili je pod nadležnosti međunarodnog sportskog saveza koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor, Međunarodni paraolimpijski odbor, Međunarodni odbor za sport gluhih ili drugo međunarodno priznato udruženje međunarodnih sportskih saveza.

(5) Kriterij za razvrstavanje u određenu kategoriju sportaša može biti i ostvarenje/postignuće sportaša ili sportske ekipe na međunarodnom sportskom natjecanju koje organizira ili je pod nadležnosti Međunarodnog olimpijskog odbora, Europskih olimpijskih odbora, Međunarodnog odbora Mediteranskih igara, Međunarodnog paraolimpijskog odbora, Europskog paraolimpijskog odbora, Međunarodnog odbora za sport gluhih, odnosno druge nadležne međunarodne sportske organizacije.

(6) Iznimno od stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, kriterij za razvrstavanje u određenu kategoriju sportaša može biti i ostvarenje/postignuće na natjecanjima za taj sport, ako je u tijeku postupak priznavanja tog sporta, a čiji je nacionalni sportski savez iz stavka 1. ovog članka, član pripadajuće međunarodne sportske federacije te ako taj nacionalni sportski savez ima opći akt o sustavu natjecanja utvrđen sukladno Zakonu o sportu, odobren od nadležnog krovnog sportskog udruženja i sukladan je pravilima o sustavu natjecanja pripadajuće međunarodne federacije.

Članak 6.

(1) Radi razvrstavanja sportaša u kategorije po pojedinim sportovima mogu biti utvrđene sportske grane odnosno discipline za pojedini sport te se razvrstavanje sportaša u određenu kategoriju ostvaruje isključivo za one sportske grane odnosno discipline sportova utvrđene u kriterijima kategorizacije po sportovima.

(2) Kriterij za razvrstavanje u određenu kategoriju sportaša može se ostvariti samo u dobnoj kategoriji i disciplini u kojoj je sportaš stvarno nastupio na natjecanju, a ne na temelju administrativno utvrđenog rezultata ili poretka za određenu disciplinu ili dobnu kategoriju u biltenu s natjecanja, neovisno o tome je li na temelju takvog administrativnog rezultata ili poredaka izvršeno ili ne proglašenje rezultata i dodjela medalja na natjecanju.

(3) U kriterijima za utvrđivanje kategorije sportaša pojedinačnih sportova, ekipni rezultat ili poredak mora biti posebno označen, dok se ostali kriteriji koji nemaju te oznake uzimaju kao pojedinačno ostvareni rezultat ili poredak.

(4) Ako u kriterijima za utvrđivanje kategorije sportaša po sportovima određena dobna kategorija, između najviše i najniže dobne kategorije koja je utvrđena za određeni sport, nije uvrštena u kriterije za utvrđivanje kategorije sportaša za taj sport, a natjecanja u takvoj dobnoj kategoriji se organiziraju na službenim europskim i/ili svjetskim prvenstvima tog sporta, odnosno nacionalnim prvenstvima tog sporta, za kategorizaciju sportaša u takvoj dobnoj kategoriji primjenjuju se kriteriji za utvrđivanje kategorije sportaša i uvjeti utvrđeni za prvu nižu kategoriju, te se u tu kategoriju sportaš i razvrstava.

(5) Kada je sportaš ostvario kriterij u dobnoj kategoriji starijih kadeta isti se vrednuje kao rezultat ostvaren u kadetskoj konkurenciji.

(6) Ako u određenom sportu u kriterijima za utvrđivanje kategorije sportaša nije utvrđena kategorija mlađih seniora odnosno dodatna dobna kategorija između seniora i mlađih seniora u kojoj se može ostvariti kategorizacija sportaša temeljem ostvarenog kriterija na službenim europskim i/ili svjetskim prvenstvima tog sporta, odnosno nacionalnim prvenstvima tog sporta, kategorizacija sportaša se može ostvariti primjenom kriterija na odgovarajućem natjecanju za seniore, uz uvjet broja nastupa propisan odredbama ovog Pravilnika za pripadajuća natjecanja, s tim da ostvaruju jednu kategoriju niže od seniora za isti kriterijski rezultat/poredak.

(7) Kada se za razvrstavanje u određenu kategoriju sportaša kao kriterij utvrđuje norma prema odluci nadležnog tijela krovnog sportskog udruženja za određeni sport i za određenu godinu uz ispunjavanje uvjeta za seniore (npr. visina prepone u trkačkim disciplinama, masa sprave u bacačkim disciplinama), sportaš koji je ostvario normu na određenom natjecanju utvrđenom kriterijima nije u obvezi ispunjenja uvjeta broja zemalja odnosno broja sportaša ili ekipa iz članka 7. stavka 1., članka 8. i članka 15. ovoga Pravilnika za pripadajuće natjecanje. Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada je ostvaren kriterij svjetskog rekorda određenog sporta.

(8) Sportaš u vrijeme postizanja kriterija ne može biti mlađi od 12 navršenih godina.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka razvrstavanje sportaša u određenu kategoriju može se odobriti sportašima mlađim od 12 godina ako se radi o nastupu sportaša u sastavu ekipe koja je ostvarila kriterij za razvrstavanje u određenu kategoriju.

(10) Sportaš koji je navršio 12 godina života, a sudjeluje na natjecanjima na međunarodnoj i nacionalnoj razini koja se organiziraju za niže dobne kategorije od najmlađe dobne kategorije temeljem koje može ostvariti kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša određenog sporta, uključujući mlađe kadetsku dobnu kategoriju može ostvariti pravo na VI. kategoriju sportaša – daroviti sportaš kako bi ostvario pravo na posebne uvjete pohađanja i završetka obrazovanja.

(11) Kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša u VI. kategoriji – daroviti sportaš radi ostvarenja prava na posebne uvjete pohađanja i završetka obrazovanja sukladno članku 3. Pravilnika za pojedini sport donose Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih.

II. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U SUSTAVU HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

Članak 7.

(1) Uvjet za priznavanje kriterija na svjetskom prvenstvu je sudjelovanje sportaša odnosno nacionalnih ekipa s najmanje tri kontinenta i petnaest zemalja, a na svjetskom kupu, mastersu, grand slamu, grand prix turniru na kojem su sudjelovali sportaši odnosno nacionalne ekipe s najmanje dva kontinenta i deset zemalja na svakom pojedinačnom natjecanju u disciplini ili kategoriji na kojem sportaš odnosno ekipa nastupa, te dodatno za sva navedena natjecanja u ovom stavku uvjet od najmanje dvije pobjede u sportovima, gdje se poredak utvrđuje pojedinačnim borbama ili nastupima.

(2) Uvjet iz stavka 1. ovog članka, ne primjenjuje se kada je kriterij postignut u okviru norme za nastup na olimpijskim igrama, kao i u slučaju poredaka posada u olimpijskim disciplinama olimpijskih sportova na svjetskom prvenstvu.

Članak 8.

(1) Uvjet za priznavanje kriterija ostvarenog na europskom prvenstvu je sudjelovanje sportaša odnosno nacionalnih ekipa iz najmanje dvanaest europskih zemalja.

(2) Uvjet za priznavanje kriterija na europskom kupu je sudjelovanje najmanje deset zemalja na svakom pojedinačnom natjecanju, te dodatno za sva navedena natjecanja u ovom članku uvjet od najmanje dvije pobjede u sportovima, gdje se poredak utvrđuje pojedinačnim borbama ili nastupima.

Članak 9.

(1) U sportovima gdje na svjetskom ili europskom prvenstvu odnosno na svjetskom ili europskom kupu u pojedinoj disciplini olimpijskog sporta i olimpijske discipline ne postoji sustav dodatne kvalifikacije, te sportaš ne ispuni uvjet broja pobjeda određen člankom 7. stavkom 1., odnosno člankom 8. ovoga Pravilnika rezultat ili poredak se priznaje kao ispunjeni kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša.

(2) Ako natjecanja iz članka 7. stavka 1. i članka 8. ovoga Pravilnika imaju kvalifikacijski sustav za to natjecanje, za ispunjenje uvjeta iz navedenih odredbi, u obzir se uzima broj zemalja odnosno kontinenata koji sudjeluju od prvog kvalifikacijskog natjecanja predmetnog natjecanja, kao i broj pobjeda od prvog kvalifikacijskog natjecanja u sportovima gdje se poredak utvrđuje pojedinačnim borbama ili nastupima.

(3) Ako na svjetskom ili europskom prvenstvu, odnosno na svjetskom ili europskom kupu u pojedinim disciplinama ne nastupe sportaši iz navedenog broja zemalja i/ili kontinenata, određen kriterijima iz članka 7. stavka 1. i članka 8. ovoga Pravilnika, rezultat se priznaje za razvrstavanje sportaša u određenu kategoriju, kada se radi o rezultatu odnosno poretku koji je utvrđen kao kriterij za I. i II. kategoriju tog sporta i discipline, za dobne kategorije koje mogu u kriterijima određenog sporta ostvariti tu kategoriju, kao i za III. kategoriju u mlađoj seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj dobnoj kategoriji, određenog sporta, ako je ostvaren u prvoj trećini predmetnog natjecanja uz sudjelovanje sportaša iz najmanje šest zemalja u toj disciplini i kategoriji u kojoj je ostvaren sportski rezultat/poredak, a sportaš se u tom slučaju razvrstava za jednu kategoriju niže od kategorije za utvrđeni kriterij.

(4) Iznimno, ukoliko na svjetskom prvenstvu ne nastupe sportaši iz utvrđenog minimalnog broja zemalja i/ili kontinenata, određen kriterijima iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, a sportaš je ostvario poredak na 1. do 3. mjesto pojedinačno na tom svjetskom prvenstvu sukladno kriterijima kategorizacije za određeni sport, navedeni poredak se priznaje za razvrstavanje sportaša u određenu kategoriju ako je sportaš ostvario tri pobjede na svjetskom prvenstvu, uz sudjelovanje sportaša iz najmanje šest zemalja u toj disciplini i kategoriji u kojoj je ostvaren kriterij.

(5) Kada se kao kriterij za razvrstavanje sportaša u V. ili VI. kategoriju uzima kriterij sudjelovanja u nacionalnoj ekipi na međunarodnim natjecanjima definiranim u članku 7. stavku 1., odnosno članku 8. ovoga Pravilnika, za ostvarenje prava na kategorizaciju sportaša nije potrebno ispunjenje uvjeta sudjelovanja minimalno utvrđenog broja zemalja odnosno kontinenata iz članka 7. stavka 1. i članka 8. ovoga Pravilnika.

(6) Ako se kao kriterij za razvrstavanje sportaša u V. ili VI. kategoriju uzima sudjelovanje u nacionalnoj ekipi na drugim međunarodnim natjecanjima, koja nisu obuhvaćena člankom 7. stavkom 1. i člankom 8. ovoga Pravilnika, ostvareni rezultat odnosno poredak treba biti u prvoj polovini poredaka predmetnog natjecanja, uz sudjelovanje sportaša iz najmanje šest zemalja u toj disciplini i kategoriji u kojoj je ostvaren kriterij.

Članak 10.

(1) Kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša je postignut poredak na konačnoj godišnjoj rang-listi na kraju natjecateljske godine ili sezone međunarodnog sportskog saveza za one sportove kojima je taj kriterij utvrđen u kriterijima kategorizacije i odnosi se na kategorije i sportaše za koje međunarodni sportski savezi imaju utvrđenu metodologiju određivanja rang-liste i vode evidenciju o poretku na rang-listama svojih sportaša, a vrijeme utvrđivanja konačnog rangiranja sportaša na rang-listi određenog sporta, odnosno discipline, utvrđeno je u kriterijima za utvrđivanje kategorije sportaša po sportovima.

(2) Kriterij ostvaren na službenim međunarodnim natjecanjima u seniorskim kategorijama, a iznimno i u kategoriji mlađih seniora utvrđenim kao postignuće na međunarodnim natjecanjima »A« kategorije, koja svake godine utvrđuje Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora, na temelju prijedloga nacionalnog sportskog saveza za određeni sport, nastup je sportaša iz najmanje deset zemalja u disciplini i kategoriji u kojoj je ostvaren kriterij uz uvjet poredaka u prvoj polovini, ili ostvarenje najmanje jedne pobjede u sportovima, gdje se poredak utvrđuje pojedinačnim borbama ili nastupima.

Članak 11.

(1) Uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima pripadajućih međunarodnih sportskih federacija, ukoliko se u određenom sportu prvenstva na svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, navedeno će se prihvatiti za primjenu u kategorizaciji sportaša, pri čemu određeni nacionalni sportski savez ne može u kategorizaciji sportaša koristiti dva prvenstva istog ranga, u istoj kategoriji odnosno disciplini.

(2) Kriterij ostvaren na europskim igrama uvažava se za kategorizaciju sportaša u sportovima u kojima se europske igre održavaju i na kojima imaju status službenog europskog prvenstva i to za disciplinu i kategoriju koja ima status europskog prvenstva uz primjenu kriterija za utvrđivanje kategorije sportaša kao što je to utvrđeno za europska prvenstva pripadajućeg sporta i ispunjenje uvjeta za kategorizaciju sportaša s europskog prvenstva utvrđenih ovim Pravilnikom. Kriterij ostvaren na europskim igrama uvažava se za kategorizaciju sportaša i u sportovima i disciplinama u kojima se na tim europskim igrama stječu norme za nastup na olimpijskim igrama, također uz primjenu kriterija za utvrđivanje kategorije sportaša kao što je to utvrđeno za europska prvenstva pripadajućeg sporta i ispunjenje uvjeta za kategorizaciju sportaša s europskog prvenstva utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 12.

(1) Kriterij ostvaren na međunarodnom natjecanju koje nije obuhvaćeno člankom 7. stavkom 1. i člankom 8. ovoga Pravilnika, može biti temelj za razvrstavanje sportaša u određenu kategoriju ako se natjecanje nalazi u kriterijima za utvrđivanje kategorizacije sportaša pojedinog sporta i ako je ostvaren u nastupu sportaša u konkurenciji sportaša iz minimalno šest različitih zemalja u disciplini i kategoriji u kojoj je ostvaren kriterij.

(2) Uvjet za priznavanje kriterija na Mediteranskim igrama je nastup sportaša odnosno nacionalnih ekipa iz minimalno deset zemalja u disciplini i kategoriji temeljem koje se može ostvariti pravo na kategorizaciju, uključujući najmanje dvije pobjede u sportovima gdje se poredak utvrđuje pojedinačnim borbama ili nastupima, dok se u slučaju smanjenog broja zemalja primjenjuje odredba članka 9. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika. Kategorizacija sportaša u III. kategoriju za navedene sportove slijedom kriterija ostvarenog na Mediteranskim igrama ostvaruje se uz uvjet predmetnog poredaka u prvoj polovini ukupnog poredaka natjecatelja te discipline i sporta.

III. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U SUSTAVU HRVATSKOG PARAOLIMPIJSKOG ODBORA

Članak 13.

(1) Kriterij parasportaša koji se uzima u obzir za kategorizaciju parasportaša mora biti postignut u sustavu natjecanja parasporta, odnosno na natjecanju parasportaša koje je prihvaćeno/odobreno od nadležne svjetske sportske federacije koje rukovodi tim sportom i ako je natjecanje prihvaćeno u kriterijima kategorizacije Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

(2) Kriterij iz stavka 1. ovoga članka mora biti ostvaren na jednom od kriterijskih natjecanja: paraolimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima, europskim prvenstvima, europskim igrama, službenim međunarodnim natjecanjima »A« kategorije ili postignut poredak na konačnoj godišnjoj rang-listi na kraju natjecateljske godine ili sezone.

(3) Kriterij ostvaren na europskim igrama uvažava se za kategorizaciju sportaša u sportovima u kojima se Europske igre održavaju i na kojima imaju status službenog europskog prvenstva i to za disciplinu i kategoriju koja ima status europskog prvenstva uz primjenu kriterija za utvrđivanje kategorije sportaša kao što je to utvrđeno za europska prvenstva pripadajućeg sporta. Kriterij ostvaren na europskim igrama uvažava se za kategorizaciju sportaša i u sportovima i disciplinama u kojima se na tim europskim igrama stječu norme za nastup na paraolimpijskim igrama, također uz primjenu kriterija za utvrđivanje kategorije sportaša kao što je to utvrđeno za europska prvenstva pripadajućeg sporta.

(4) Uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima pripadajućih međunarodnih sportskih federacija ukoliko se u određenom sportu prvenstva na svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, navedeno će se prihvatiti za primjenu u kategorizaciji sportaša.

(5) Za određeni sport, ne može se za kategorizaciju sportaša koristiti dva svjetska ili europska prvenstva.

(6) Kriterij sportaša ostvaren na službenim međunarodnim natjecanjima u seniorskim kategorijama, utvrđenim kao međunarodna natjecanja »A« kategorije je nastup sportaša iz najmanje pet zemalja u disciplini i kategoriji u kojoj je ostvaren kriterij uz uvjet poredaka u prvoj polovini, ili ostvarenje najmanje dvije pobjede u sportovima, gdje se poredak utvrđuje pojedinačnim borbama ili nastupima.

(7) Međunarodna natjecanja »A« kategorije, utvrđena stavkom 6. ovog članka, s kojih se prihvaćaju rezultati parasportaša za stjecanje određene kategorije pojedinog sporta u kriterijima kategorizacije, utvrđuje svake godine Izvršni odbor Hrvatskog paraolimpijskog odbora, a javno se objavljuje se na mrežnoj stranici Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

(8) Kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša je postignut poredak na konačnoj godišnjoj rang-listi na kraju natjecateljske godine ili sezone međunarodnog sportskog saveza za one sportove kojima je taj kriterij utvrđen u kriterijima kategorizacije i odnosi se na kategorije i sportaše za koje međunarodni sportski savezi imaju utvrđenu metodologiju određivanja rang-liste i vode redovnu i ažurnu evidenciju o poretku na rang-listama svojih sportaša, a vrijeme utvrđivanja konačnog rangiranja sportaša na rang-listi određenog sporta, odnosno discipline, utvrđeno je u posebnom prilogu kriterija za utvrđivanje kategorije sportaša po sportovima.

(9) Broj sportaša u ekipama na ekipnim natjecanjima koji mogu biti razvrstani u određenu kategoriju određuje se sukladno kriterijima i pravilima odgovarajućeg međunarodnog sportskog saveza i Međunarodnog paraolimpijskog odbora.

(10) Uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima pripadajućih međunarodnih sportskih federacija, ako se u određenom sportu prvenstva na svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, prvenstvo će se prihvatiti za primjenu u kategorizaciji sportaša, uz potvrdu o rangu natjecanja međunarodne sportske federacije koja rukovodi sportom pri čemu određeni nacionalni sportski savez ne može u kategorizaciji sportaša koristiti dva prvenstva istog ranga, u istoj kategoriji odnosno disciplini.

IV. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U SUSTAVU HRVATSKOG SPORTSKOG SAVEZA GLUHIH

Članak 14.

(1) Uvjeti za priznavanje kriterija u kategoriziranju sportaša ostvarenog na Olimpijskim igrama gluhih (ljetnim i zimskim) te svjetskim prvenstvima i kupovima gluhih, svjetskim igrama mladih za gluhe u pojedinačnim i ekipnim sportovima, određuje se sukladno kriterijima o broju natjecatelja, odnosno ekipa propisanim od Međunarodnog odbora za sport gluhih.

(2) Uvjeti za priznavanje kriterija u kategoriziranju sportaša ostvarenog na europskim prvenstvima i kupovima gluhih, u pojedinačnim i ekipnim sportovima, određuje se sukladno kriterijima o broju natjecatelja, odnosno ekipa propisanim od Europske sportske organizacije gluhih.

(3) Uvjeti za priznavanje kriterija u kategoriziranju sportaša ostvarenog na svjetskim i europskim šahovskim prvenstvima gluhih, u pojedinačnim i ekipnim disciplinama, određuje se sukladno kriterijima o broju natjecatelja, odnosno ekipa propisanim od Međunarodnog odbora za šah gluhih.

V. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA NACIONALNIM PRVENSTVIMA, NACIONALNIM LIGAMA ILI NACIONALNIM KUPOVIMA U SUSTAVU HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

Članak 15.

(1) Uvjet za priznavanje kriterija na nacionalnom prvenstvu je da je nacionalno prvenstvo organizirao nacionalni sportski savez i da je nastupilo najmanje osam natjecatelja iz pet različitih klubova, odnosno šest ekipa, parova ili posada iz četiri različita kluba u određenom sportu, sportskoj grani ili sportskoj disciplini, odnosno dobnoj kategoriji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, odlukom Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora koja se donosi na obrazloženi prijedlog nacionalnog sportskog saveza radi infrastrukturnih i/ili tehničkih ograničenja za provođenje programa određenog sporta i organizaciju sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj, na početku svake kalendarske godine i vrijedi za određenu godinu ili natjecateljsku sezonu, nacionalnog prvaka u olimpijskom sportu i olimpijskoj disciplini može se razvrstati kao sportaša III. kategorije i ukoliko ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka, ako je u određenom olimpijskom sportu, olimpijskoj sportskoj grani ili disciplini na nacionalnom prvenstvu nastupilo najmanje šest natjecatelja iz četiri različita kluba, odnosno četiri ekipe, para ili posade iz tri različita kluba.

(3) Ako se nacionalno prvenstvo određenog sporta organizira kao otvoreno prvenstvo na kojem mogu nastupiti natjecatelji drugih zemalja, priznaje se administrativno utvrđen rezultat ili poredak za određenu disciplinu ili kategoriju na način da se s rezultatske liste određene discipline i kategorije izdvoje rezultati ili poredak sportaša drugih zemalja.

(4) Kada se za razvrstavanje sportaša u III. kategoriju uzima kriterij ostvaren u apsolutnoj ili općoj kategoriji na nacionalnom prvenstvu, uvjet priznavanja kriterija je da se natjecanje u predmetnoj kategoriji posebno organizira unutar službenog natjecanja, a ne kao zbir rezultata u različitim kategorijama, sukladno sustavu natjecanja pripadajućeg sporta. Kao dokaz uz predmetni ostvareni kriterij potrebno je priložiti i opći akt o sustavu natjecanja, ili drugi odgovarajući opći akt saveza.

(5) Kategorizacija sportaša temeljem ostvarenog kriterija u općoj ili apsolutnoj kategoriji može se steći samo u seniorskoj kategoriji, primjenom kriterija kategorizacije za seniore (ekipno, pojedinačno, štafete, parovi, posade) uz uvjet da se na rezultatskoj listi s nacionalnog prvenstva koje ima opću ili apsolutnu kategoriju nalazi više od 50 % sportaša seniorske dobne kategorije te dodatno uz ispunjenje općeg uvjeta broja natjecatelja koji nastupaju na tom nacionalnom prvenstvu u toj kategoriji, sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka.

(6) Iznimno, sportaš član ekipe koja je ostvarila kriterij slijedom kojeg sportaši tog kluba ostvaruju pravo na kategorizaciju sportaša, može temeljem kriterija ekipe (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo i hokej na ledu za muškarce) biti razvrstan u određenu kategoriju sportaša (III. ili IV.), iako taj sportaš nije bio član ekipe u vrijeme ostvarenja kriterija, u slučaju kada je taj sportaš član ekipe u daljnjem razdoblju natjecanja navedene ekipe i ima ugovor o profesionalnom igranju za taj klub ili stipendijski ugovor sukladno članku 10. Zakona o sportu.

VI. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA NACIONALNIM PRVENSTVIMA, NACIONALNIM LIGAMA ILI NACIONALNIM KUPOVIMA U SUSTAVU HRVATSKOG PARAOLIMPIJSKOG ODBORA

Članak 16.

(1) Kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša s nacionalnog prvenstva ostvaruje se pod uvjetom da je ostvaren u određenom sportu, sportskoj grani ili sportskoj disciplini, odnosno dobnoj kategoriji, u kojoj je nastupilo najmanje tri natjecatelja iz dva različita kluba, odnosno najmanje tri ekipe, iz različitih klubova.

(2) Ako se nacionalno prvenstvo određenog sporta organizira kao otvoreno prvenstvo na kojem mogu nastupiti natjecatelji drugih zemalja, priznaje se administrativno utvrđen rezultat ili poredak za određenu disciplinu ili kategoriju na način da se s rezultatske liste određene discipline i kategorije izdvoje rezultati ili poredak sportaša drugih zemalja.

(3) Kada je kriterij za razvrstavanje sportaša u III. kategoriju ostvaren u apsolutnoj ili općoj kategoriji na nacionalnom prvenstvu, uvjet priznavanja kriterija je da se natjecanje u predmetnoj kategoriji posebno organizira unutar službenog natjecanja, a ne kao zbir rezultata u različitim kategorijama, sukladno sustavu natjecanja pripadajućeg sporta. Kao dokaz uz predmetni ostvareni kriterij potrebno je priložiti i opći akt o sustavu natjecanja, ili drugi odgovarajući opći akt saveza kao dokaz o navedenom, uz zahtjev za kategorizaciju sportaša na temelju navedenog rezultata ili poredaka u apsolutnoj ili općoj kategoriji na nacionalnom prvenstvu.

(4) Kategorizacija sportaša temeljem ostvarenog kriterija u općoj ili apsolutnoj kategoriji može se steći samo u seniorskoj kategoriji, primjenom kriterija kategorizacije za seniore (ekipno, pojedinačno, štafete, parovi, posade) uz uvjet da se na rezultatskoj listi s nacionalnog prvenstva koje ima opću ili apsolutnu kategoriju nalazi više od 50 % sportaša seniorske dobne kategorije te dodatno uz ispunjenje općeg uvjeta broja natjecatelja koji nastupaju na tom nacionalnom prvenstvu u toj kategoriji, sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka.

VII. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA NACIONALNIM PRVENSTVIMA, NACIONALNIM LIGAMA ILI NACIONALNIM KUPOVIMA U SUSTAVU HRVATSKOG SPORTSKOG SAVEZA GLUHIH

Članak 17.

Uvjeti za priznavanje kriterija u kategoriziranju sportaša ostvarenog na državnom prvenstvu gluhih je nastup najmanje četiri sportaša/para/ekipe iz dva različita kluba u Republici Hrvatskoj.

VIII. POKRETANJE POSTUPKA ZA KATEGORIZACIJU SPORTAŠA

Članak 18.

(1) Zahtjev za razvrstavanje u određenu kategoriju sportaša nadležnom krovnom sportskom udruženju, sportaš podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac – Prilog I).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se dokaz o ostvarenom kriteriju koji je osnova za razvrstavanje u određenu kategoriju.

(3) Dokazom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zapisnik s natjecanja, službeni bilten međunarodnog sportskog saveza, nacionalnog sportskog saveza ili pripadajućeg krovnog sportskog udruženja. Dokument o rezultatu/plasmanu s natjecanja treba izričito i jasno sadržavati disciplinu i dobnu kategoriju u kojoj je ostvaren kriterij (bez kratica) ili je uz navedeni dokument potrebno predočiti drugi dokument (npr. izvod iz propozicija natjecanja, pravilnika o sustavu natjecanja i sl.) iz kojeg je razvidna disciplina i dobna kategorija za koju je ostvaren kriterij za kategorizaciju sportaša.

(4) Zahtjev za kategorizaciju sportaša i dokaz iz stavka 2. ovoga članka mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje sportskog kluba i pripadajućeg nacionalnog sportskog saveza, odnosno nadležnog nacionalnog krovnog sportskog udruženja ukoliko nacionalni sportski savez za određeni sport nije osnovan, kojim se potvrđuju točnost i ispravnost podataka.

(5) Ako je sportaš član sportskog kluba koji nije član nacionalnog sportskog saveza, a ostvario je kriterij za kategorizaciju sportaša u sastavu nacionalne ekipe, dokaz iz stavka 2. ovog članka mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje pripadajućeg nacionalnog sportskog saveza.

(6) U postupku donošenja rješenja o kategorizaciji sportaša nadležno krovno sportsko udruženje može zatražiti mišljenje ili dodatni dokaz nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili pripadajućeg međunarodnog sportskog saveza.

Članak 19.

(1) Sportaš koji tijekom važenja rješenja o kategorizaciji sportaša promijeni klub, zahtjev za promjenu podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac – Prilog II).

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka sportaš je dužan priložiti ispisnicu iz prethodnog i upisnicu u novi klub, na koji se traži izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša.

Članak 20.

(1) Ako se sportaš razvrstava u I. kategoriju temeljem osvajanja medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama ili olimpijskim igrama gluhih, navedeno će se upisati uz utvrđivanje kategorije u rješenju o kategorizaciji sportaša, sa sljedećim nazivom: Sportaš I kategorije – vrhunski sportaš – osvajač olimpijske medalje/osvajač paraolimpijske medalje/osvajač medalje na olimpijskim igrama gluhih.

(2) Rješenje o kategorizaciji sportaša, osim sportašu, dostavlja se i pripadajućem nacionalnom sportskom savezu i matičnom sportskom klubu, te sportskoj zajednici u gradu i županiji kojoj sportaš pripada, ako su navedeni na zahtjevu za kategorizaciju sportaša.

Članak 21.

(1) Kategorizirani sportaš za vrijeme bolovanja, dugotrajne ozljede, rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog, skrbničkog ili udomiteljskog dopusta sukladno posebnim propisima može ostvarivati prava temeljem važećeg rješenja o kategorizaciji sportaša, a sukladno odredbi članka 14. stavka 11. Zakona o sportu.

(2) Kategorizirani sportaš koji je imao težu sportsku ozljedu može ostvariti produljenje prava po osnovi rješenja o kategorizaciji najduže godinu dana, ako je do sportske ozljede došlo u zadnjoj godini važenja rješenja o kategorizaciji sportaša i ako to predloži Zdravstvena komisija nadležnog krovnog sportskog udruženja.

(3) Produljenje trajanja prava sportaša radi okolnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, utvrđuje se slijedom podnesenog zahtjeva sportaša za ostvarenje tog prava, s priloženom dokumentacijom o bolesti odnosno sportskoj ozljedi, koja uključuje i mišljenje liječnika zdravstvene komisije nadležnog krovnog sportskog udruženja odnosno za drugi slučaj iz stavka 1. ovog članka pripadajuću liječničku dokumentaciju, odnosno dokumentaciju nadležnog tijela ili ustanove prema vrsti razloga za produljenje kategorizacije sportaša koja se prilaže zahtjevu za produljenje trajanja prava kategoriziranog sportaša.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka za produljenje trajanja prava kategorizacije sportaša podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. (Obrazac – Prilog III).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-02/23-01/15

Urbroj: 529-06-3-1-23-6

Zagreb, 27. listopada 2023.

Ministrica dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I

ZAHTJEV ZA KATEGORIZACIJU SPORTAŠA

 

 

 

 

Dana _________

 

 

Napomena: Obrazac se obvezno popunjava elektronički, pri čemu je osoba koja popunjava i ovjerava Obrazac odgovorna za istinitost upisanih podataka

Predmet: ZAHTJEV ZA KATEGORIZACIJU SPORTAŠA

Temeljem članka 14. stavka 7. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 141/22) podnosim zahtjev za razvrstavanje sportaša u određenu kategoriju sportaša:

OSOBNI PODACI SPORTAŠA

1. Ime i prezime _____________________________________

2. Prezime prije zaključenja braka ________________________

3. Ime jednog od roditelja ______________________________

4. OIB _____________________________________________5. Spol (zaokružiti) M Ž

6. Dan, mjesec i godina rođenja __________________________

7. Mjesto rođenja _____________________________________

8. Država rođenja _____________________________________

9. Državljanstvo ______________________________________

10. Broj osobne iskaznice ___________ izdane od ____________

11. Broj putovnice ________________važi do_______________

12. Grad i adresa stanovanja _____________________________

13. Broj telefona ili mobitela i e-mail ______________________

14. Adresa za slanje rješenja o ovom zahtjevu, ako nije istovjetna adresi stanovanja pod 12. ______________________________

15. Status sportaša (zaokružiti)

a) amater

b) profesionalac

PODACI O SPORTSKOJ PRIPADNOSTI

16. Puni naziv kluba __________________________________

adresa Kluba_________________________________________

e-mail Kluba_________________________________________

17. Sportska zajednica grada: naziv ________________________

18. Adresa __________________________________________

19. E-mail __________________________________________

20. Županijska sportska zajednica:

naziv ______________________________________________

adresa _____________________________________________

e-mail _____________________________________________

POSTIGNUT REZULTAT ODNOSNO DRUGA OSNOVA ZA KATEGORIZIRANJE

21. Službeni naziv natjecanja ____________________________

22. Mjesto (i država) natjecanja

__________________________________________________

23. Datum natjecanja (u liga natjecanjima datum posljednjeg kola) __________________________________________________

24. Vrsta natjecanja (zaokružiti)

I (natjecanje pojedinaca)

E (natjecanje ekipa)

P (natjecanje parova i posada)

T (natjecanje ekipa s individualnim rezultatom)

25. Sport (grana – disciplina – uzrast) u kojem je postignut rezultat

__________________________________________________

26. Rezultat (osnova za kategoriziranje)

__________________________________________________

27. Navedite ostale podatke ako ih smatrate značajnim

__________________________________________________

Napomena: Obavezno priložiti dokumentaciju o rezultatu koji je osnova za kategoriziranje (zapisnik s natjecanja, službeni bilten međunarodnog ili nacionalnog saveza ili HOO, kopija diplome, podaci sa službenih internetskih stranica međunarodnog ili nacionalnog saveza), dokaze o ispunjenim uvjetima iz Pravilnika o kategorizaciji sportaša.

 

Potpis sportaša

____________________________________

(za maloljetnog sportaša – roditelj ili skrbnik)

 

 

Podatke o ovom Zahtjevu ovjeravaju

 

M. P.

(osoba ovlaštena za zastupanje kluba)

M. P.

(osoba ovlaštena za zastupanje nacionalnog sportskog saveza)

 

 

PRILOG II

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI SPORTAŠA ZBOG PROMJENE KLUBA

 

 

 

 

Dana _________

 

 

Napomena: Obrazac se obvezno popunjava elektronički, pri čemu je osoba koja popunjava i ovjerava Obrazac odgovorna za istinitost upisanih podataka

Predmet: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI SPORTAŠA ZBOG PROMJENE KLUBA

Temeljem članka 14. stavak 9. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 141/22),

podnosim zahtjev za izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša zbog promjene kluba:

OSOBNI PODACI SPORTAŠA

1. Ime i prezime _____________________________________

2. Prezime prije zaključenja braka ________________________

3. Ime jednog od roditelja ______________________________

4. OIB _____________________________________________

5. Spol (zaokružiti) M Ž

6. Dan, mjesec i godina rođenja __________________________

7. Mjesto rođenja _____________________________________

8. Država rođenja _____________________________________

9. Državljanstvo ______________________________________

10. Broj osobne iskaznice ___________ izdane od ____________

11. Broj putovnice _________________važi do ______________

12. Grad i adresa stanovanja _____________________________

13. Broj telefona ili mobitela i e-mail ______________________

14. Adresa za slanje rješenja o ovom zahtjevu, ako nije istovjetna adresi stanovanja pod 12. _______________________________

15. Status sportaša (zaokružiti)

a) amater

b) profesionalac

16. Važeće rješenje KLASA_______/ URBROJ _______od______

PODACI O SPORTSKOJ PRIPADNOSTI

17. Puni naziv kluba s kojim je postignut kriterij

__________________________________________________

adresa Kluba_________________________________________

e-mail Kluba_________________________________________

ispisnica kluba od_____________________________________

18. Puni naziv novog kluba _____________________________

adresa kluba_________________________________________

e-mail kluba_________________________________________

upisnica kluba od_____________________________________

19. Sportska zajednica grada:

naziv ______________________________________________

adresa _____________________________________________

e-mail _____________________________________________

20. Županijska sportska zajednica:

naziv ______________________________________________

adresa_____________________________________________

e-mail _____________________________________________

Napomena: Obavezno priložiti dokumentaciju – ispisnicu iz kluba s kojim je postignut kriterij i doneseno rješenje o kategorizaciji sportaša i upisnicu u novi klub.

 

Potpis sportaša

____________________________________

(za maloljetnog sportaša – roditelj ili skrbnik)

 

 

Podatke o ovom Zahtjevu ovjeravaju

 

M. P.

(osoba ovlaštena za zastupanje kluba)

M. P.

(osoba ovlaštena za zastupanje nacionalnog sportskog saveza)

 

 

 

PRILOG III

ZAHTJEV ZA PRODULJENJE KATEGORIZACIJE SPORTAŠA

 

 

 

 

Dana _________

 

 

Napomena: Obrazac se obvezno popunjava elektronički, pri čemu je osoba koja popunjava i ovjerava Obrazac odgovorna za istinitost upisanih podataka

Predmet: ZAHTJEV ZA PRODULJENJE KATEGORIZACIJE SPORTAŠA

Temeljem članka 14. stavak 11. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 141/22), podnosim zahtjev za produljenje kategorizacije sportaša

OSOBNI PODACI SPORTAŠA

1. Ime i prezime ______________________________________

2. Prezime prije zaključenja braka_________________________

3. Ime jednog od roditelja_______________________________

4. OIB _____________________________________________

5. Spol (zaokružiti) M Ž

6. Dan, mjesec i godina rođenja __________________________

7. Mjesto rođenja _____________________________________

8. Država rođenja _____________________________________

9. Državljanstvo ______________________________________

10. Broj osobne iskaznice _____________ izdane od _________

11. Broj putovnice ________________________važi do ______

12. Grad i adresa stanovanja ____________________________

13. Broj telefona ili mobitela i e-mail ______________________

14. Adresa za slanje rješenja o ovom zahtjevu, ako nije istovjetna adresi stanovanja pod 12. _______________________________

15. Status sportaša (zaokružiti)

a) amater

b) profesionalac

PODACI O SPORTSKOJ PRIPADNOSTI

16. Puni naziv kluba __________________________________

adresa Kluba_________________________________________

e-mail Kluba_________________________________________

17. Sportska zajednica grada:

naziv ______________________________________________

adresa _____________________________________________

e-mail _________________

18. Županijska sportska zajednica: naziv ____________________

adresa _____________________________________________

e-mail _____________________________________________

RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI SPORTAŠA

19. KLASA/ URBROJ/IZDANO (datum) za koje se traži produljenje

__________________________________________________

20. Istek važećeg rješenja_______________________________

21. Osnova produljenja kategorizacije (zaokružiti)

a) bolovanje

b) dugotrajna ozljeda

c) rodiljni/ roditeljski dopust/ posvojiteljski/ skrbnički ili udomiteljski dopust

d) viša sila sukladno članku 14. stavku 11. Zakona o sportu

22. Navedite ostale podatke ako ih smatrate značajnim

__________________________________________________

Napomena: Obavezno priložiti dokumentaciju o razlozima iz članka 14. stavak 11. Zakona o sportu, odnosno iz točke 22. ovog zahtjeva za produljenje kategorizacije (medicinska dokumentacija, potvrda o dopustima pod c) i d) i sl.)

 

Potpis sportaša

____________________________________

(za maloljetnog sportaša – roditelj ili skrbnik)

 

 

Podatke o ovom Zahtjevu ovjeravaju

 

M. P.

(osoba ovlaštena za zastupanje kluba)

M. P.

(osoba ovlaštena za zastupanje nacionalnog sportskog saveza)

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić