Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 4/2024 (10.1.2024.), Pravilnik o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

89

Na temelju članka 57. stavka 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 83/23) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA VREDNOVANJE PRIJAVA U POSTUPKU DAVANJA OVLAŠTENJA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU NA POMORSKOM DOBRU

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru, određuje se minimalni sadržaj prijave te propisuju mjerila za vrednovanje prijava i odabir ovlaštenika.

(2) Odabirom ovlaštenika koji će ishoditi lokacijsku dozvolu za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru postiže se zadovoljavanje interesa davatelja koncesije i šire zajednice na čijem se prostoru planira zahvat, osigurava izbor kvalitetnih i inovativnih tehnologija te potiče primjena ekoloških rješenja, dok se gospodarski interes zainteresiranog gospodarskog subjekta ostvaruje u slučaju dobivanja koncesije na pomorskom dobru za provedbu zahvata, dodijeljene na temelju javnog prikupljanja ponuda.

(3) Postupak davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole nije upravni postupak i protiv odluke nadležnog tijela o odabiru ovlaštenika nema prava žalbe.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. lokacijska dozvola je upravni akt sukladno posebnom propisu za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru

2. nadležno tijelo je tijelo nadležno za provođenje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru koja se daje u svrhu provedbe planiranog zahvata za koji se ishodi lokacijska dozvola

3. Zakon je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

Pokretanje postupka davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole

Članak 3.

(1) Postupak izdavanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole pokreće nadležno tijelo po službenoj dužnosti ili po prijedlogu zainteresiranog gospodarskog subjekta.

(2) Zainteresirani gospodarski subjekt prijedlog za pokretanjem postupka za izdavanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske podnosi nadležnom tijelu, a uz prijedlog prilaže:

1. opis i prikaz namjeravanog zahvata te obuhvat zahvata prikazan na grafičkoj podlozi (digitalnom ortofotoplanu s preklopom katastarskog plana)

2. lokacijsku informaciju

3. izjavu ovlaštenog projektanta o usklađenosti predloženog zahvata sa prostornim planom, Zakonom i drugim propisima.

Objava i sadržaj poziva za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo objavit će na službenim mrežnim stranicama javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole u trajanju od najmanje 15 dana.

(2) Rok iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše 30 dana, kod ishođenja lokacijske dozvole kada provedba zahvata uključuje građenje građevina veće složenosti.

(3) Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole obvezno sadrži:

– opis namjeravanog zahvata s naznakom uključuje li provedba zahvata građenje ili se radi o zahvatu u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem

– obuhvat zahvata prikazan na grafičkoj podlozi (digitalnom ortofotoplanu s preklopom katastarskog plana)

– lokacijsku informaciju

– obvezni sadržaj prijave

– rok za dostavu prijave

– mjerila za vrednovanje prijava za odabir ovlaštenika za ishođenje lokacijske dozvole

– informaciju o krajnjim rokovima za podnošenje zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole i dostavu ishođene lokacijske dozvole nadležnom tijelu

– informaciju o pravu i uvjetima ostvarenja povrata stvarnih troškova izrade lokacijske dozvole, sukladno Zakonu

– napomenu da odabrani gospodarski subjekt ishođenjem lokacijske dozvole ne ostvaruje prednost pri javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije.

Sadržaj prijave za dobivanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole

Članak 5.

Prijava za dobivanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole obavezno sadrži:

– izjavu prijavitelja da će, ukoliko bude izabran za ishođenje lokacijske dozvole, potpuni zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole podnijeti u roku od najviše 18 mjeseca od dana dobivanja ovlaštenja

– izjavu prijavitelja da će ukoliko bude izabran za ishođenje lokacijske dozvole istu ustupiti nadležnom tijelu za provođenje javnog natječaja za dodjelu koncesije, uz mogućnost naknade troškova pod uvjetima propisanim Zakonom

– podatak o iskustvu prijavitelja u djelatnosti vezanoj za namjenu zahvata za koji će se ishoditi lokacijska dozvola (broj izvedenih istovrsnih zahvata)

– podatak o iskustvu ovlaštenog projektanta s kojim je prijavitelj sklopio sporazum o suradnji, u projektiranju zahvata za koji će se ishoditi lokacijska dozvola (broj projektiranih i izvedenih istovrsnih zahvata)

– opis i prikaz zahvata s planiranim rješenjima

– procjenu vrijednosti investicije.

Komisija za ocjenu prijava

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo osnovat će komisiju za ocjenu prijava u sastavu od tri člana.

(2) Komisija za ocjenu prijava dužna je u radu postupati odgovorno i učinkovito rukovodeći se načelom zadovoljavanja javnog interesa i zaštite pomorskog dobra, uz primjenu mjerila iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika.

Mjerila za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole

Članak 7.

(1) Ocjenjivanje prijava obavlja se metodom kvalitativne i kvantitativne usporedbe prema svakom od zadanih mjerila:

1. iskustvo prijavitelja

2. iskustvo ovlaštenog projektanta

3. iskorištenje lokacije i zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva

4. fleksibilnost i inovativnost rješenja

5. ekološki pristup i održivost

6. doprinos lokalnoj zajednici

7. očekivani gospodarski učinak

8. cijena projekta.

(2) Prijave koje ne sadrže sve podatke iz članka 5. ne uzimaju se u obzir kod ocjenjivanja.

Odluka o davanju ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole

Članak 8.

(1) Nadležno tijelo odlukom će dodijeliti ovlaštenje za ishođenje lokacijske dozvole prijavitelju s najkvalitetnijom prijavom temeljem mjerila iz članka 7. ovog Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo odluku o davanju ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole objavit će na službenim mrežnim stranicama.

Trajanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole

Članak 9.

(1) Ovlaštenje za ishođenje lokacijske dozvole prestaje važiti ako se lokacijska dozvola ne ishodi u roku od dvije godine od dana davanja ovlaštenja.

(2) Rok iz stavka 1. ovog članka može se na zahtjev ovlaštenika produžiti jednom za još dvije godine, zbog opravdanih razloga (prethodni postupci procjene utjecaja na okoliš i sl.).

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/59

Urbroj: 530-03-1-2-2-23-190

Zagreb, 20. prosinca 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić