NN 150/2023 (15.12.2023.), Naredba o zabrani provedbe radova gospodarenja šumama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2171

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18., 115/18., 98/19., 32/20., 145/20. i 101/23.), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI PROVEDBE RADOVA GOSPODARENJA ŠUMAMA

Članak 1.

(1) Ovom Naredbom propisuju se neposredne mjere radi zaštite šuma i šumskih zemljišta od nastanka šteta, koje mogu nastati kao posljedica prirodne nepogode od dana 19. srpnja 2023.

(2) U skladu s načelima održivog gospodarenja šumama, svrha ove Naredbe je zaštita javnog interesa te očuvanje šuma kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Ovom Naredbom se zabranjuje provedba rada pridobivanja drvnih šumskih proizvoda propisanog šumskogospodarskim planom, i to izvršenje propisa etata glavnog prihoda, do kraja važenja šumskogospodarskog plana u Gospodarskoj jedinici »Slavir«, odjel/odsjek 151, 151b i 151c.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/23-01/153

Urbroj: 525-10/593-23-6

Zagreb, 4. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić