NN 28/2024 (8.3.2024.), Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

426

Na temelju članka 39. stavka 6. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENIH KUPACA ENERGIJE IZ UMREŽENIH SUSTAVA

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (»Narodne novine«, br. 95/15. i 31/22.), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Status ugroženog kupca može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da:

– je korisnik zajamčene minimalne naknade

– je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne nak­nade

– je korisnik prava na inkluzivni dodatak prve, druge ili treće razine potpore, kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje

– živi u kućanstvu s korisnikom prava na inkluzivni dodatak prve, druge ili treće razine potpore

– je korisnik osobne invalidnine na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23.), kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje

– živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine

– je korisnik nacionalne naknade za starije osobe

– živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe

– je korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

– živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

– je korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata

– živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.«.

Članak 2.

Korisnici naknade za ugroženog kupca energenata kojima je na dan stupanja na snagu ove Uredbe pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznato na temelju prava na osobnu invalidninu zadržava priznato pravo i nakon stupanja na snagu ove Uredbe, do donošenja rješenja o ukidanju rješenja kojim je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata koje je priznato na temelju prava na osobnu invalidninu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/30

Urbroj: 50301-05/27-24-2

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić