Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 2/2024 (3.1.2024.), Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar stambenih i poslovnih zgrada

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

52

Na temelju članka 12. stavka 2. točke 2., članka 16. stavka 1. točke 1. i članka 55. stavaka 9. i 10. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/22), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo od 30. listopada 2023., Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 29. prosinca 2023. donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA PRISTUPA I KORIŠTENJA PRISTUPNE TOČKE I FIZIČKE INFRASTRUKTURE UNUTAR STAMBENIH I POSLOVNIH ZGRADA

GLAVA I. UVODNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Fizička infrastruktura unutar zgrade: fizička infrastruktura ili instalacije na lokaciji krajnjeg korisnika, uključujući sastavnice zajedničkih dijelova nekretnine, namijenjene smještanju žičnih i/ili bežičnih pristupnih mreža, ako se putem takvih pristupnih mreža mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge i povezivati pristupna točka zgrade sa završnom točkom mreže

2. HAKOM: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

3. Nositelj prava korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade (dalje: nositelj prava): vlasnik zgrade ili fizička ili pravna osoba koja na temelju sporazuma s vlasnicima zgrade ima prava planiranja, projektiranja, postavljanja, održavanja, razvoja i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade

4. Operator: pravna ili fizička osoba koja pruža elektroničke komunikacijske mreže i/ili usluge, ili koja daje ili je ovlaštena davati na korištenje javnu komunikacijsku mrežu ili povezanu opremu

5. Operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade: operator u smislu ovoga Pravilnika koji, na temelju sporazuma o korištenju infrastrukture s nositeljem prava ili na temelju sporazuma s vlasnicima, o vlastitom trošku uvodi svoju mrežu do pristupne točke te pristupa bilo kojoj fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade radi postavljanja elektroničke komunikacijske mreže velike brzine

6. Pristupna točka: je fizička točka smještena unutar ili izvan zgrade, koja je dostupna operatorima javnih komunikacijskih mreža, pri čemu je omogućena veza s fizičkom infrastrukturom unutar zgrade prilagođenom mreži velike brzine

7. Slobodni prostor: prostor u sustavu za vođenje kabela i prostor u proboju između etaža te podrazumijeva prostor koji nije zauzet kabelom ili prostor koji je zauzet kabelom, a koji nije u upotrebi i ne služi za povezivanje korisnika ili nije pogodan za davanje usluge

8. Sporazum o pristupu: dokument sklopljen između vlasnika zgrade i nositelja prava koji određuje uvjete postavljanja instalacija, upravljanja, održavanja i zamjene elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

9. Sustav za vođenje kabela: zbir sredstava i prostora namijenjenih polaganju kabela (npr. kanali, cijevi, kabelske police, razvodne kutije)

10. Sporazum o korištenju fizičke infrastrukture unutar zgrade: dokument sklopljen između nositelja prava i operatora korisnika fizičke infrastrukture unutar zgrade koji određuje uvjete postavljanja mreže operatora i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade

11. Vlasnik zgrade: fizička ili pravna osoba koja je nositelj prava vlasništva, pojedinačnih i zajedničkih dijelova zgrade prema propisima o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

12. Zakon: Zakon o elektroničkim komunikacijama.

GLAVA II. OPĆI UVJETI PRISTUPA I KORIŠTENJA PRISTUPNE TOČKE I FIZIČKE INFRASTRUKTURE STAMBENIH, POSLOVNIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA

Pravo na pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada

Članak 3.

(1) Svi operatori javnih komunikacijskih mreža imaju pravo, bez utjecaja na temeljne zahtjeve za građevinu u skladu sa zakonom kojim se uređuje gradnja, na temelju sporazuma o pristupu s vlasnicima ili nositeljima prava korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, o vlastitom trošku uvesti svoju mrežu do pristupne točke te pristupiti bilo kojoj postojećoj fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade radi postavljanja elektroničke komunikacijske mreže velike brzine, ako je udvostručavanje fizičke infrastrukture unutar zgrade tehnički neizvedivo ili gospodarski neučinkovito.

(2) Operatori javnih komunikacijskih mreža ne mogu se koristiti pristupnom točkom i fizičkom infrastrukturom unutar zgrade ako nemaju sklopljen sporazum o korištenju infrastrukture s vlasnicima ili nositeljima prava korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade.

(3) Vlasnici ili drugi nositelji prava korištenja pristupne točke i postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrade moraju, na temelju sporazuma o pristupu, omogućiti pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, uz pravične i nediskriminirajuće uvjete, uključujući i cijenu pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada te udovoljiti svakom razumnom zahtjevu za pristup koji su podnijeli operatori javnih komunikacijskih mreža. Vlasnici ili drugi nositelji prava korištenja pristupne točke i postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrade rješavaju zahtjeve prema redoslijedu zaprimanja.

(4) Ako se sporazum o pristupu iz stavka 1. ovoga članka ne postigne u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za pristup, svaka stranka može u daljnjem roku od 30 dana podnijeti zahtjev HAKOM-u za rješavanje spora, kako bi se procijenila usklađenost s uvjetima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.

(5) HAKOM donosi odluku o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Kada je pristup postojećoj mreži koja završava na lokaciji krajnjeg korisnika usluga osiguran uz objektivne, transparentne, razmjerne i nediskriminirajuće uvjete, uključujući i cijenu pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada, te je mreža prikladna za pružanje usluga elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, obveze iz stavaka 1. i 3. ovoga članka se ne primjenjuju.

(7) U zgradama gdje postoji više fizičkih infrastruktura i operatori imaju sklopljene sporazume s vlasnicima, suvlasnicima ili predstavnikom suvlasnika, svaki operator nositelj je prava za svoju fizičku infrastrukturu.

Postavljanje fizičke infrastrukture unutar zgrade

Članak 4.

(1) U zgradi u kojoj ne postoji fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mreži velike brzine, svaki operator javne komunikacijske mreže ima pravo završiti svoju mrežu u prostorijama krajnjeg korisnika usluga, uz njegovu suglasnost.

(2) Prilikom postavljanja mreže velike brzine u zgradama, operator javne komunikacijske mreže ima pravo završiti svoju mrežu u prostorijama krajnjeg korisnika usluga, uz uvjet da se pritom na najmanju moguću mjeru svede utjecaj na privatnu imovinu trećih osoba.

(3) Ako operator javne komunikacijske mreže ima potrebu po zajedničkim dijelovima zgrade postaviti fizičku infrastrukturu i mrežu samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga, obvezan je o tome dostaviti vlasniku, suvlasnicima ili predstavniku suvlasnika pisanu obavijest te ponudu za sklapanje sporazuma o izgradnji fizičke infrastrukture i pristupne točke za potrebe cijele zgrade.

(4) U slučaju neprihvaćanja ponude za sklapanje sporazuma iz stavka 3. ovoga članka, vlasnici mogu zabraniti postavljanje fizičke infrastrukture samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga isključivo ako:

– postoji odgovarajuća zajednička fizička infrastruktura unutar zgrade ili

– suvlasnici, u roku od 60 dana od dana kada je vlasnik, suvlasnici ili predstavnik suvlasnika zaprimio pisanu obavijest o namjeri postavljanja takve fizičke infrastrukture samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga, o vlastitom trošku postave odgovarajuću zajedničku fizičku infrastrukturu za potrebe cijele zgrade.

GLAVA III. SPORAZUM O PRISTUPNOJ TOČKI I FIZIČKOJ INFRASTRUKTURI STAMBENIH, POSLOVNIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA

Sporazum o pristupu između vlasnika zgrade i nositelja prava

Članak 5.

Temeljne sastavnice koje sporazum o pristupu mora sadržavati su:

a) predmet sporazuma

b) obveze vlasnika zgrade

c) obveze nositelja prava korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade

d) tehničko rješenje (vrsta, dimenzije i tip kanalica, vrsta, dimenzije i broj kabela, horizontalni i vertikalni raspleti kanalice, smještaj telekomunikacijskih ormara u zgradi,...)

e) vrijeme i način izvođenja radova

f) trajanje sporazuma

g) način i postupci vezani uz održavanje postavljene opreme i sigurnost postavljene opreme

h) način prijave smetnji u radu postavljene opreme te način i rok otklanjanja kvarova

i) odredbe o otkazu i raskidu sporazuma i

j) odredbe o načinu rješavanja sporova između ugovornih strana.

Sporazum o korištenju fizičke infrastrukture unutar zgrade između nositelja prava i operatora korisnika fizičke infrastrukture unutar zgrade

Članak 6.

Temeljne sastavnice koje sporazum o korištenju fizičke infrastrukture unutar zgrade mora sadržavati su:

a) predmet sporazuma

b) tehničko rješenje

c) odredbe o trajanju sporazuma

d) odredbe o iznosu i načinu plaćanja naknade

e) odredbe o obvezi vlasnika ili nositelja prava korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade vezano uz sigurnost postavljene opreme

f) odredbe o načinu i postupcima vezanim uz održavanje postavljene opreme

g) odredbe o načinu prijave smetnji u radu postavljene opreme te o načinu i roku otklanjanja kvarova

h) odredbe o prestanku sporazuma i

i) odredbe o načinu rješavanja sporova između ugovornih strana.

GLAVA IV. UVJETI ZA PRISTUPNU TOČKU I FIZIČKU INFRASTRUKTURU STAMBENIH, POSLOVNIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA

Pristupna točka i fizička infrastruktura unutar zgrade

Članak 7.

(1) Pristupna točka i fizička infrastruktura unutar zgrade mora se planirati, projektirati, postavljati, održavati i koristiti u skladu s normama i tehničkim specifikacijama sadržanima u obvezujućim normama i/ili tehničkim specifikacijama, u skladu s mjerodavnim propisima.

(2) Pristupna točka i fizička infrastruktura unutar zgrade postavlja se podžbukno i/ili nadžbukno.

(3) U pristupnoj točki zgrade nositelj prava obvezan je omogućiti prihvat operatora korisnika fizičke infrastrukture unutar zgrade. U slučaju nedostatka slobodnog prostora postavlja se nova pristupna točka.

(4) Kao fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mrežama velikih brzina koriste se kanalice i/ili cijevi dimenzija i kapaciteta primjerenih potrebama te zgrade te razvodni ormari i kutije.

(5) U kanalice i/ili cijevi nije dozvoljeno postavljanje aktivne opreme.

(6) Proboji etaža u širini kanalice između etaža sastavni su dio zgrade.

(7) Pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade ne smije uzrokovati i/ili dovoditi do uništavanja ili degradiranja dijelova zgrade i njene pojedinačne infrastrukture, postavljenih elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga drugih operatora javnih komunikacijskih mreža u zgradama, te dovoditi do negativnog utjecaja na korištenje i održavanje zgrade.

(8) Postojeće etažne razvodne ormare potrebno je premostiti bez zadiranja u sadržaj ormara.

(9) Operatori korisnici i nositelji prava obvezni su prethodno obavijestiti vlasnika, suvlasnike ili predstavnika suvlasnika da će obavljati radove na fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade, a odmah nakon tih radova obvezni su sanirati sva oštećenja i dovesti korišteni dio nekretnina u prvobitno stanje.

Upravljanje prostorom u fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade

Članak 8.

(1) Pristup i korištenje slobodnog prostora u pristupnoj točki i fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade provodi se na ravnopravnoj i zajedničkoj osnovi, neovisno o tehnologiji i neovisno o vlasništvu pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade.

(2) Elektronička komunikacijska mreža velike brzine od strane operatora postavlja se u skladu s mjerodavnim propisima, tehničkim pravilima struke i tehničkim mogućnostima.

(3) Slobodni prostor mora se koristiti racionalno i optimalno. Ako postoji zahtjev krajnjeg korisnika za uslugom, a nema dovoljno slobodnog prostora u postojećoj fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade, operator ima pravo sklopiti sporazum s vlasnikom, suvlasnicima ili predstavnikom suvlasnika o postavljanju nove fizičke infrastrukture unutar zgrade uz postojeću fizičku infrastrukturu unutar zgrade.

(4) U fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade nije moguće unaprijed rezervirati prostor.

Označavanje

Članak 9.

(1) Operatori korisnici pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade obvezni su označiti svoje kabele i pripadajuću opremu.

(2) Kabeli moraju biti adekvatno označeni (vlasnik kabela) i usnopljeni (povezani vezicama) radi odvajanja operatora i sprječavanja oštećenja.

GLAVA V. KORIŠTENJE PRISTUPNE TOČKE I FIZIČKE INFRASTRUKTURE STAMBENIH, POSLOVNIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA

Uvjeti korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade

Članak 10.

(1) Ako unutar zgrade postoji fizička infrastruktura zgrade prilagođena mreži velike brzine, vlasnik zgrade ili nositelj prava obvezni su omogućiti operatorima pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture do krajnjeg korisnika.

(2) Nositelj prava koji je i operator obvezan je objaviti na svojim Internetskim stranicama javno i transparentno informacije o dostupnoj infrastrukturi unutar zgrada, uključujući tehničke uvjete i cijenu pristupa i korištenja. Nositelj prava koji je i operator obvezan je na zahtjev operatora dostaviti i podatke o adresama zgrada u roku od osam dana operatoru koji je podnio zahtjev. Zahtjev za podacima o adresama zgrada mora sadržavati identifikaciju zgrade (ID Državne geodetske uprave).

(3) Nositelj prava koji je i operator obvezan je uspostaviti i voditi elektroničku bazu podataka o svojoj fizičkoj infrastrukturi unutar zgrada te na zahtjev operatora korisnika dostaviti u roku od osam dana situaciju predmetne lokacije (horizontalna i vertikalna popuna kanalice sa svim postojećim kabelima, lokacija pristupne točke) radi postavljanja elektroničke komunikacijske mreže velike brzine za pojedinu adresu.

(4) Nositelji prava koji je i operator obvezan je u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika javno objaviti pravične i nediskriminirajuće uvjete pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, uključujući i cijenu pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada.

(5) U slučaju da nositelji prava koji su i operatori imaju već javno objavljene pravične i nediskriminirajuće uvjete pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrada, uključujući i cijenu pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada, isti su obvezni u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti svoje uvjete s ovim Pravilnikom.

(6) Ponuda s uvjetima pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrada mora sadržavati osnovne odredbe koje se odnose na: tehničke uvjete, rokove i postupke za ostvarivanje pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, izgled i sadržaj tehničkog rješenja, rokove izvođenja radova, način održavanja, postupke i rokove oko otklanjanja smetnji, naknade štete, rokove i način zamjene pristupne točke ili fizičke infrastrukture, posljedice u slučaju kašnjenja, demontiranje napuštene opreme i mrežnih instalacija, kao i sve druge odredbe koje su nužne i razumne za osiguravanje pravednog odnosa između operatora.

Održavanje

Članak 11.

(1) Nositelj prava obvezan je o svom trošku održavati postavljenu fizičku infrastrukturu unutar zgrade.

(2) Nositelj prava obvezan je obilaziti svoju fizičku infrastrukturu unutar zgrade u kojoj je ostvareno korištenje u svrhu pravovremenog uočavanja i otklanjanja oštećenja kao i sprječavanja nastanka oštećenja na vlastitoj infrastrukturi i drugim pojedinim dijelovima zgrade.

(3) U slučaju da nositelj prava utvrdi da je potrebno izvršiti zamjenu kanalice, isti će to izvesti o svom trošku. Nositelj prava se obvezuje obavijestiti operatora korisnika fizičke infrastrukture unutar zgrade o namjeri zamjena kanalice najkasnije osam dana prije početka namjeravanih radova zamjene.

(4) Nositelj prava obvezan je obavijestiti operatora korisnika fizičke infrastrukture unutar zgrade kada napušta svoju postavljenu fizičku infrastrukturu na pojedinoj adresi u roku od 30 dana prije napuštanja.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade može preuzeti korištenje fizičke infrastrukture i njeno održavanje te sklopiti sporazum s vlasnikom, suvlasnicima ili predstavnikom suvlasnika. U slučaju da operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade preuzima fizičku infrastrukturu, prijašnji nositelj prava mora ukloniti svoje kabele o svom trošku u roku od 30 dana od dana predaje fizičke infrastrukture.

Ugovaranje korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade

Članak 12.

(1) Za ugovaranje korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade operator podnosi zahtjev nositelju prava.

(2) Zahtjev operatora iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

a) pristupnu točku na koju se spaja operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade

b) fizičku infrastrukturu koju će koristiti operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade

c) planirani broj pokrivenih korisnika

d) vrstu, promjere, dužinu i tip kabela koji će se položiti i

e) planirani početak zajedničkog korištenja.

(3) Uz zahtjev, operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade može odmah dostaviti i tehničko rješenje ili zahtjev za izradu tehničkog rješenja.

(4) Zahtjevi za pristup se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja urednih zahtjeva.

Tehničko rješenje

Članak 13.

(1) Za pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade obvezno je izraditi tehničko rješenje.

(2) Tehničko rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

a) tehnički opis

b) situaciju predmetne lokacije (na podlogama koje mu je dostavio nositelj prava, a koje uključuju i horizontalnu i vertikalnu popunu kanalice sa svim postojećim kabelima)

c) proboje etaža i zidova

d) lokaciju pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade

e) broj i tip kabela, promjer kabela, ukupnu duljinu kanalice koja se namjerava koristiti i

f) broj korisničkih jedinica.

(3) Nositelj prava obvezan je dati ili odbiti suglasnost na tehničko rješenje za pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja tehničkog rješenja.

(4) U slučaju da se nositelj prava ne očituje o davanju suglasnosti unutar roka iz stavka 3. ovoga članka, smatra se da je suglasnost dana.

(5) Nositelj prava obvezan je detaljno obrazložiti razloge odbijanja suglasnosti na tehničko rješenje za pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade.

(6) Operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade mora ispraviti tehničko rješenje po uputama nositelja prava i ishoditi suglasnost na novo tehničko rješenje.

(7) U slučaju da tehničko rješenje izrađuje nositelj prava, isti mora izraditi tehničko rješenje u roku ne duljem od osam radnih dana od dana kada je nositelj prava zaprimio uredan zahtjev operatora korisnika fizičke infrastrukture unutar zgrade. Ako operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade odustane od zahtjeva za pristup, a nositelj prava je izradio tehničko rješenje, operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade obvezan je snositi trošak izrade tehničkog rješenja.

(8) Ako se operatori ne mogu usuglasiti oko tehničkog rješenja za pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, mogu pokrenuti spor pred HAKOM-om.

(9) Sporazum o pristupu i korištenju pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade smatra se sklopljenim davanjem suglasnosti na tehničko rješenje.

(10) Ako se nositelj prava ili operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade nisu očitovali o davanju suglasnosti na tehničko rješenje za pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade u roku od tri radna dana od dana zaprimanja tehničkog rješenja, sporazum se smatra sklopljenim istekom tog roka.

(11) Pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade plaća se od dana sklapanja sporazuma.

(12) U slučaju kada je nositelj prava vlasnik ili suvlasnici zgrade forma tehničkog rješenja definira se sporazumno između vlasnika, suvlasnika, odnosno predstavnika suvlasnika zgrade i operatora korisnika.

Izvođenje radova

Članak 14.

(1) Operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade može samostalno izvoditi ili ugovoriti s trećom osobom izvođenje radova iz tehničkog rješenja, uz prethodnu najavu radova nositelju prava.

(2) Pregled izvršenih radova obavljaju nositelj prava i operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade, o čemu se sastavlja primopredajni zapisnik.

(3) Operator korisnik fizičke infrastrukture unutar zgrade snosi troškove izrade tehničkog rješenja i o vlastitom trošku uvodi svoju mrežu do pristupne točke te pristupa bilo kojoj fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade radi postavljanja elektroničke komunikacijske mreže velike brzine.

(4) Ako postoji spor između nositelja prava i operatora korisnika fizičke infrastrukture unutar zgrade u vezi pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, operatori mogu pokrenuti spor pred HAKOM-om.

GLAVA VI. SREĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA KORIŠTENJA PRISTUPNE TOČKE I FIZIČKE INFRASTRUKTURE UNUTAR ZGRADE BEZ PRETHODNOG ZAKLJUČENJA SPORAZUMA

Članak 15.

(1) Nositelji prava koji nemaju s vlasnikom, suvlasnicima ili predstavnikom suvlasnika zgrade ugovoreno korištenje fizičke infrastrukture unutar zgrade, obvezni su u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika urediti odnose u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(2) Operatori korisnici fizičke infrastrukture unutar zgrade koji s nositeljima prava nemaju ugovoren pristup i korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, obvezni su u roku od 12 mjeseci od dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika urediti odnose u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Operatori koji su vlasnici ili nositelji prava korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade obvezni su u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dostaviti HAKOM-u u tabličnom prikazu adrese stambenih i poslovnih zgrada u kojima imaju postavljenu fizičku infrastrukturu unutar zgrade s podatkom za koje adrese imaju ugovoreno korištenje pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade s vlasnikom, suvlasnicima ili predstavnikom suvlasnika zgrade.

GLAVA VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/04

Urbroj: 376-05-3/Mb3-23-17

Zagreb, 29. prosinca 2023.

Predsjednik Vijeća Tonko Obuljen, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić