Povezani zakoni

Zakon o lobiranju

NN 36/24 

na snazi od 01.10.2024.

Uživajte...

GLAVA I.   TEMELJNE ODREDBE

Predmet Zakona i odnos ovoga Zakona prema drugim propisima

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje lobiranje, ustroj Registra lobista, sankcije za povredu odredaba ovoga Zakona i druga pitanja u vezi s lobiranjem.

(2) Ovim se Zakonom ne utječe na primjenu propisa u području kaznenog zakonodavstva, zaštite tajnosti podataka, financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, prava na pristup informacijama te na aktivnosti poduzete vezano uz odluke u sudskim ili drugim službenim postupcima, postupcima javne nabave te drugim postupcima u kojima se odlučuje o pravima ili obvezama pojedinaca.

(3) Na postupanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Značenje pojedinih pojmova u ovome Zakonu

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1) lobiranje je svaki oblik usmene ili pisane komunikacije prema lobiranoj osobi kao dio strukturiranog i organiziranog promicanja, zagovaranja ili zastupanja određenih interesa ili prenošenja informacija u vezi s javnim odlučivanjem radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja

2) javno odlučivanje podrazumijeva pripremu i izradu, donošenje zakona, drugih propisa ili općih akata, kao i drugih strateških i planskih dokumenata od strane tijela zakonodavne ili izvršne vlasti, tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uključujući i njihova upravna tijela, odnosno drugih pravnih osoba i tijela koja imaju javne ovlasti

3) lobist je domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja lobira i koja je upisana u Registar lobista te podrazumijeva:

a) lobiste koji lobiraju za korisnike lobiranja, uključujući konzultante koji se bave lobiranjem i profesionalne lobiste

b) lobiste koji lobiraju u ime poslodavca kod kojeg su zaposleni ili

c) lobiste koji predstavljaju profesionalne, poslovne ili druge sektorske interese, uključujući profesionalna, sportska, gospodarska i interesna udruženja, nevladine udruge i organizacije civilnog društva

4) lobiranom osobom smatra se svaka osoba koja je kao dužnosnik, poseban savjetnik ili rukovodeći službenik izabrana, imenovana, zaposlena ili na drugi način angažirana u tijelima zakonodavne ili izvršne vlasti, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uključujući njihovim upravnim tijelima, odnosno drugim pravnim osobama i tijelima koja imaju javne ovlasti i koja sudjeluje ili je nadležna za javno odlučivanje te koja je pristala komunicirati s lobistom

5) korisnici lobiranja su pravne ili fizičke osobe i drugi zakonom uređeni oblici udruživanja fizičkih ili pravnih osoba, uključujući i njihove podružnice, u ime kojih lobist obavlja lobiranje

6) Povjerenstvo je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa sukladno zakonu kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, uključujući i stručnu službu Povjerenstva

7) Registar lobista je Registar lobista u Republici Hrvatskoj.

Rodna neutralnost izraza

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Aktivnosti koje se ne smatraju lobiranjem

Članak 4.

Lobiranjem se ne smatra:

a) demokratsko pravo pojedinca da izrazi svoje mišljenje dužnosnicima, tijelima ili institucijama, kolektivno ili individualno putem javnog savjetovanja, referenduma, peticija ili građanskih inicijativa, odnosno da se zalaže za političku promjenu ili promjenu zakonodavstva, promjenu politika ili praksi u okviru legitimnih političkih aktivnosti, kolektivno ili individualno

b) komunikacija s tijelima drugih država, uključujući njihova diplomatska i konzularna predstavništva, institucijama Europske unije, međunarodnim međuvladinim organizacijama, uključujući agencije i tijela koja iz njih proizlaze, niti komunikacija povezana sa sigurnosnim pitanjima

c) aktivnost osoba kada sudjeluju kao stručnjaci na sastancima, sjednicama ili konzultacijama o pitanjima koja se odnose na pripremu nacrta zakona, drugih propisa, općih akata te strateških i planskih dokumenata na poziv ili na inicijativu tijela zakonodavne ili izvršne vlasti, tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uključujući njihova upravna tijela, odnosno drugih pravnih osoba i tijela koja imaju javne ovlasti, bez obzira na to djeluju li za naknadu ili besplatno

d) aktivnost osoba kada sudjeluju na javnim skupovima, sjednicama, u raspravama i na drugim javnim događanjima i/ili događajima koji se prenose javnosti

e) objavljivanje informacija, stavova i mišljenja o zakonima, drugim propisima, općim aktima te strateškim i planskim dokumentima, kao i o prijedlozima ili nacrtima tih akata u medijima

f) aktivnost socijalnih partnera koji djeluju u svojstvu sudionika u socijalnom dijalogu u skladu s posebnim propisima

g) aktivnosti političkih stranaka, uz iznimku organizacija koje su osnovale političke stranke ili koje su s političkim strankama povezane.

Načela lobiranja

Članak 5.

(1) Lobiranje se temelji na načelima otvorenosti, transparentnosti, odgovornosti, savjesnosti i integriteta.

(2) Načelo otvorenosti podrazumijeva mogućnost sudjelovanja i dostupnost informacija u vezi s javnim odlučivanjem.

(3) Načelo transparentnosti podrazumijeva da su podaci koji se odnose na aktivnosti lobiranja dostupni javnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Načelo odgovornosti i savjesnosti podrazumijeva da lobisti i lobirane osobe postupaju na način koji odgovara najvišim standardima profesionalnosti.

(5) Načelo integriteta podrazumijeva da lobisti i lobirane osobe postupaju u skladu s etičkim pravilima svoje profesije.

GLAVA II.   PRAVILA KOMUNICIRANJA

Obveze lobista pri lobiranju

Članak 6.

(1) Prije početka lobiranja lobist je dužan predstaviti se lobiranoj osobi, dokazati da je upisan u Registar lobista te navesti cilj i korisnika lobiranja za kojeg lobira.

(2) Lobist može pružiti lobiranoj osobi informacije i materijale o pitanjima o kojima lobira za korisnika lobiranja.

(3) Lobist ne smije lobirati za dva ili više korisnika lobiranja sa suprotnim interesima.

Obveze lobiranih osoba pri lobiranju

Članak 7.

(1) Lobirana osoba može pristati komunicirati s lobistom samo nakon prethodne provjere upisa lobista u Registar lobista.

(2) Lobirana osoba odbit će daljnju komunikaciju s lobistom ako procijeni da se predmet lobiranja odnosi na interes koji je suprotan ustavnim načelima ili javnom interesu ili da se odnosi na protupravno postupanje ili propust, odnosno ako je postupanje lobista protupravno.

(3) Lobirane osobe dužne su postupati s dužnom pažnjom u odnosu na podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili druge povjerljive podatke, a koje su saznale tijekom lobiranja.

(4) U slučaju dvojbe predstavlja li neko ponašanje povredu odredaba ovoga Zakona ili drugog zabranjenog ili propisanog ponašanja predviđenog ovim Zakonom, lobirana osoba može zatražiti mišljenje Povjerenstva.

Nedopuštene lobističke aktivnosti

Članak 8.

(1) Zabranjeno je lobirati protivno odredbama ovoga Zakona.

(2) Lobist ne smije lobiranim osobama davati netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije niti pribjegavati nedopuštenom pritisku, neprimjerenom ponašanju ili uvredljivom jeziku.

(3) Ako lobist naknadno utvrdi da je informacija koju je dao lobiranoj osobi netočna ili nepotpuna, obavijestit će bez odgode lobiranu osobu i dostaviti točnu i potpunu informaciju.

(4) Pri lobiranju lobist ne smije poticati na kršenje propisa, pravila i standarda ponašanja koji se primjenjuju na lobiranu osobu. Zabranjeno je nuđenje ili davanja darova odnosno bilo kakve druge koristi lobiranoj osobi.

Prijavljivanje postupanja protivno Zakonu

Članak 9.

(1) Ako lobist ostvarenim ili pokušanim lobiranjem postupa protivno odredbama članka 8. ovoga Zakona, lobirane osobe dužne su odbiti daljnju komunikaciju s lobistom i o tome odmah obavijestiti Povjerenstvo.

(2) Ako osoba lobira, a nije upisana u Registar lobista, lobirane osobe dužne su odbiti daljnju komunikaciju s njom i o tome obavijestiti Povjerenstvo odmah nakon saznanja.

(3) Obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se u pisanom obliku ili daju usmeno na zapisnik pred Povjerenstvom.

Pravo na očitovanje

Članak 10.

(1) U slučaju primitka obavijesti iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona Povjerenstvo će zatražiti očitovanje lobista i odrediti mu rok u kojem će dostaviti svoje očitovanje, koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana.

(2) Očitovanje iz stavka 1. ovoga članka lobist može podnijeti u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik pred Povjerenstvom.

(3) Povjerenstvo može provjeriti istinitost podataka iz prijave i izjave lobista.

GLAVA III.   REGISTAR LOBISTA

Vođenje Registra lobista

Članak 11.

(1) Lobiranje može obavljati lobist koji je upisan u Registar lobista.

(2) Upis u Registar lobista je uvjet za početak lobiranja.

(3) Registar lobista ustrojava i vodi Povjerenstvo na lako pretraživ način u strojno čitljivom elektroničkom obliku.

(4) Fizička osoba koja lobira u ime pravne osobe mora biti upisana u Registar lobista.

(5) Povjerenstvo pravilnikom propisuje način vođenja Registra lobista, tehničke i organizacijske mjere zaštite, sadržaj obrazaca za upis, za promjenu podataka te za brisanje iz Registra lobista, popis dokumentacije koja se prilaže zahtjevima, kao i detaljniji način njihova podnošenja, sadržaj obrasca izvještaja lobista te sadržaj pomoćnih evidencija o vođenju podataka koji su potrebni u svrhu donošenja odluka vezano za vođenje Registra lobista i izricanje mjera propisanih ovim Zakonom.

Upis u Registar lobista

Članak 12.

(1) Upis u Registar lobista obavlja se na zahtjev fizičke ili pravne osobe koji se podnosi u elektroničkom obliku na propisanom obrascu.

(2) Uvjeti za upis u Registar lobista za fizičku osobu su:

– punoljetnost

– činjenica da osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv gospodarstva i kazneno djelo iz članka 339. (podmićivanje zastupnika) Kaznenog zakona te kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.) odnosno da nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci za ostala kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.

(3) Uvjeti za upis u Registar lobista za pravnu osobu su:

– upis u odgovarajući registar pravnih osoba

– činjenica da pravna osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv gospodarstva i kazneno djelo iz članka 339. (podmićivanje zastupnika) Kaznenog zakona te kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.) odnosno da nije pravomoćno osuđena za ostala kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.

(4) Uvjeti za upis u Registar lobista iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na stranu fizičku ili pravnu osobu koja dokazuje svoju nekažnjavanost za odgovarajuća kaznena djela propisana nacionalnim propisima države čije je osoba državljanin odnosno države poslovnog nastana.

(5) Zahtjev za upis u Registar lobista sadrži ime i prezime, prebivalište ili boravište fizičke osobe ili naziv i sjedište pravne osobe, osobni identifikacijski broj (OIB), podatke za kontakt, uključujući adresu elektroničke pošte, ime i prezime i adresu osobe koja lobira u ime pravne osobe, kao i područje djelovanja i interesa.

(6) Zahtjevu se prilaže dokumentacija iz stavaka 2. i 3. ovoga članka kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za upis u Registar lobista.

(7) Povjerenstvo može kod tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije provjeriti ili pribaviti podatke iz kaznene evidencije za podnositelja zahtjeva, sukladno posebnom propisu.

(8) Lobist je dužan obnoviti upis u Registar lobista svaka 24 mjeseca od dana izvršnosti posljednjeg rješenja o upisu u Registar lobista.

(9) Zahtjev za upis u Registar lobista iz stavka 8. ovoga članka podnosi se Povjerenstvu najkasnije 60 dana prije isteka 24 mjeseca od dana izvršnosti posljednjeg rješenja o upisu u Registar lobista.

Sadržaj i javnost Registra lobista

Članak 13.

(1) Registar lobista sadrži sljedeće podatke o lobistu: ime i prezime za fizičke osobe odnosno naziv i sjedište za pravne osobe, podatke za kontakt, područja djelovanja i interesa, status aktivnosti lobista i brisanje iz Registra lobista te mjere izrečene zbog nepoštivanja odredaba ovoga Zakona.

(2) Podaci iz Registra lobista su javno dostupni.

(3) Podaci iz Registra lobista objavljuju se radi transparentnosti lobiranja, a u svrhu ostvarivanja javnog interesa.

(4) Podaci iz Registra lobista iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Povjerenstva u otvorenom, strojno čitljivom obliku, na lako pretraživ način.

(5) Podaci iz Registra lobista dostupni su javnosti dvije godine za fizičku osobu odnosno pet godina za pravnu osobu od dana brisanja iz Registra lobista, uz napomenu da je lobist brisan iz Registra lobista.

(6) Na obradu osobnih podataka u Registru lobista primjenjuju se propisi kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

(7) Povjerenstvo je voditelj obrade podataka iz Registra lobista.

Postupak u povodu zahtjeva za upis u Registar lobista

Članak 14.

(1) Povjerenstvo će donijeti i dostaviti podnositelju zahtjeva rješenje o zahtjevu za upis u Registar lobista u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za upis u Registar lobista.

(2) Ako Povjerenstvo utvrdi da podneseni zahtjev nije u skladu s ovim Zakonom ili pravilnikom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona odnosno ako zahtjevu nije priložena odgovarajuća dokumentacija, zaključkom će pozvati podnositelja zahtjeva za upis u Registar lobista da dopuni zahtjev u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostave zaključka.

(3) Rješenje o upisu u Registar lobista mora sadržavati ime i prezime odnosno naziv lobista, njegov osobni identifikacijski broj (OIB), prebivalište ili boravište fizičke osobe odnosno sjedište pravne osobe, imena i prezimena osoba ovlaštenih za lobiranje u ime pravne osobe lobista te područje djelovanja i interesa.

(4) Upis u Registar lobista izvršit će se po izvršnosti rješenja o upisu.

(5) Povjerenstvo rješenja i zaključke u povodu zahtjeva za upis u Registar lobista ne donosi na javnim sjednicama niti ih javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Odbijanje upisa u Registar lobista

Članak 15.

Zahtjev za upis u Registar lobista odbit će se rješenjem ako:

a) nisu ispunjeni uvjeti za upis u Registar lobista u skladu s člankom 12. ovoga Zakona

b) se radi o osobi koja ne može obavljati lobiranje sukladno članku 22. ovoga Zakona

c) je lobistu izrečena mjera brisanja iz Registra lobista i nije prošlo vrijeme određeno za zabranu ponovnog upisa.

Promjene podataka

Članak 16.

(1) Lobist upisan u Registar lobista dužan je podnijeti Povjerenstvu zahtjev za promjenu podataka upisanih u Registar lobista najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(2) Zahtjev za promjenu podataka u Registru lobista sadrži podatke o lobistu u odnosu na kojeg se promjena traži, podatke o podnositelju zahtjeva, naznaku promjene koja se traži i naznaku dokumentacije kojom se dokazuje nastala promjena.

(3) Zahtjev za promjenu podataka podnosi se u elektroničkom obliku na propisanom obrascu kojemu se prilaže dokumentacija kojom se dokazuje promjena podataka.

(4) U postupku upisa promjene podataka u Registru lobista i donošenja rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upis promjena podataka u Registru lobista na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 14. i 15. ovoga Zakona.

Brisanje iz Registra lobista

Članak 17.

(1) Povjerenstvo će brisati lobista iz Registra lobista rješenjem ako:

a) utvrdi da su podaci i dokazi na temelju kojih je lobist upisan u Registar lobista nepotpuni ili netočni

b) utvrdi da lobist upisan u Registar lobista više ne ispunjava uvjete za upis u Registar lobista iz članka 12. ovoga Zakona

c) lobist upisan u Registar lobista zatraži brisanje iz Registra lobista

d) je lobistu izrečena mjera brisanja iz Registra lobista

e) lobist fizička osoba umre

f) lobist sa svojstvom pravne osobe prestane postojati

g) ako lobist ne obnovi upis u Registar lobista sukladno članku 12. stavku 8. ovoga Zakona.

(2) Zahtjev za brisanje iz Registra lobista iz stavka 1. točke c) ovoga članka podnosi se u elektroničkom obliku na propisanom obrascu te sadrži podatke o lobistu čije se brisanje traži, kao i podatke o podnositelju zahtjeva.

Zaštita osobnih podataka

Članak 18.

(1) Na obradu osobnih podataka sadržanih u zahtjevu za upis u Registar lobista, promjenu podataka upisanih u Registar i brisanje iz Registra lobista primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Podacima u Registru lobista koji nisu javni može pristupiti samo osoba ovlaštena za obavljanje poslova vezano uz vođenje Registra lobista, u skladu s mjerama propisanim pravilnikom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona i osoba čiji se podaci obrađuju u Registru lobista svojim osobnim podacima, na temelju zahtjeva upućenog Povjerenstvu.

(3) Dokumentacija koja nije javno objavljena pohranjuje se u poslovnim prostorima Povjerenstva te se na nju primjenjuju tehničke i organizacijske mjere zaštite propisane pravilnikom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka podnošenja zahtjeva iz članka 12. stavka 6. ovoga Zakona čuvaju se pet godina od dana brisanja iz Registra lobista.

GLAVA IV.   OBVEZE IZVJEŠTAVANJA

Dužnost podnošenja izvještaja o provedenim lobiranjima

Članak 19.

(1) Lobist koji je upisan u Registar lobista dužan je podnijeti izvještaj o provedenim lobiranjima Povjerenstvu jednom godišnje do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Lobist koji je brisan iz Registra lobista podnosi izvještaj o svim provedenim, a dotad neprijavljenim lobiranjima najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o brisanju.

(3) Lobist koji je podnio izvještaj dužan je pet godina od dana podnošenja izvještaja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka čuvati dokumentaciju koja je temelj za izvješćivanje Povjerenstva.

(4) Odredbe ovoga članka ne odnose se na lobista fizičku osobu koji lobira u ime pravne osobe ako su njegove aktivnosti uključene u izvještaj o provedenim lobiranjima lobista pravne osobe.

Sadržaj izvještaja

Članak 20.

(1) Izvještaj o provedenim lobiranjima iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona podnosi se elektroničkim putem Povjerenstvu na propisanom obrascu.

(2) Obrazac izvještaja o provedenim lobiranjima iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o sadržaju lobiranja u smislu područja ciljanih politika ili zakonodavstva, načinu lobiranja, naznaku cilja za koji je lobirao za svakog korisnika lobiranja, podatke o korisnicima lobiranja za koje je lobirao, naznaku lobirane osobe, uključujući naziv tijela i funkciju osobe s kojom je kontaktirao te informacije i materijale koje je lobist pružio lobiranoj osobi.

(3) Izgled obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisat će se pravilnikom iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Nakon zaprimanja Povjerenstvo će ispitati sadrži li izvještaj lobista iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona sve potrebne podatke.

(5) Ako utvrdi da u izvještaju lobista iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona nedostaju propisane informacije, Povjerenstvo će pozvati lobista da izvještaj dopuni u određenom roku koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana.

(6) Postupak provjere podataka iz izvještaja iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona zatvoren je za javnost.

Provjera podataka i izjava

Članak 21.

(1) Povjerenstvo može na vlastitu inicijativu provjeriti istinitost podataka i izjava u izvještaju lobista iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Na traženje Povjerenstva i u roku koji ono odredi lobist je dužan dostaviti dopune, objašnjenja i dokaze o navodima iz podnesenog izvještaja lobista iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(3) U svrhu provjere podataka i izjava iz izvještaja lobista iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, tijela zakonodavne ili izvršne vlasti, tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uključujući njihova upravna tijela, odnosno druge pravne osobe i tijela koja imaju javne ovlasti dužna su na zahtjev Povjerenstva bez odgode dostaviti zatražene obavijesti i dokaze.

(4) Lobist ne može odbiti davanje podataka iz stavka 1. ovoga članka pozivanjem na profesionalnu ili poslovnu tajnu.

(5) Postupak provjere iz stavka 1. ovoga članka zatvoren je za javnost.

GLAVA V.   OGRANIČENJA LOBIRANJA

Ograničenja lobiranja za lobiranu osobu

Članak 22.

(1) Lobiranoj osobi zabranjeno je u razdoblju od 18 mjeseci nakon prestanka dužnosti ili službe lobirati u odnosu na tijelo zakonodavne ili izvršne vlasti, tijelo državne uprave odnosno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i njihova upravna tijela, odnosno druge pravne osobe i tijelo koje ima javne ovlasti u kojem je obavljala dužnost ili službu.

(2) Lobirana osoba na koju se primjenjuje zakon kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa i koja je obveznik prema odredbama toga zakona ne može ni pod kojim uvjetima lobirati za vrijeme obavljanja dužnosti ili službe niti se može upisati u Registar lobista.

GLAVA VI.   POVREDA ODREDABA OVOGA ZAKONA

Mjere zbog nepoštivanja odredbi ovoga Zakona

Članak 23.

(1) Mjere zbog nepoštivanja odredbi ovoga Zakona izriče Povjerenstvo rješenjem.

(2) Mjere koje može izreći Povjerenstvo su pisano upozorenje, zabrana obavljanja lobiranja na određeno vrijeme, novčana sankcija i brisanje iz Registra lobista.

(3) Mjere iz stavka 2. ovoga članka mogu se kumulirati.

(4) Mjere se izriču ovisno o težini povrede, posljedicama koje iz nje proizlaze i radi li se o prvoj ili ponovljenoj povredi. Pisano upozorenje može izreći ako se prema postupanju i odgovornosti te prouzročenoj posljedici radi o očito lakom obliku kršenja odredbi ovoga Zakona.

(5) Postupak za izricanje mjera iz stavka 1. ovoga članka pokreće se po službenoj dužnosti.

(6) Ako je primjereno naravi povrede, Povjerenstvo može tijekom postupka naložiti osobi protiv koje je postupak pokrenut da otkloni uzroke povrede u određenom roku te, ako osoba to učini, može obustaviti postupak rješenjem ili isti dovršiti i ispunjenje naloga uzeti u obzir prilikom izricanja mjere.

(7) Po izvršnosti rješenja kojim se izriče mjera, izrečena mjera se upisuje u Registar lobista, ako je izrečena protiv lobista koji je upisan u Registar lobista.

Vrsta mjera zbog nepoštivanja odredbi ovoga Zakona

Članak 24.

(1) Pisano upozorenje izriče se pravnoj osobi lobistu koja ne podnese zahtjev za upis promjene podataka u Registru lobista (članak 16. stavak 1.).

(2) Novčana sankcija u iznosu od 500,00 eura do 3000,00 eura i/ili pisano upozorenje izreći će se pravnoj osobi lobistu koji ne podnese izvještaj o provedenim lobiranjima u roku iz članka 19. stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga Zakona ili ne podnese dopune o podnesenim izvještajima u roku iz članka 20. stavka 5. ovoga Zakona ili ne podnese dopune, objašnjenja ili dokaze o podnesenim izvještajima u roku iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Novčana sankcija u iznosu od 500,00 eura do 3000,00 eura izreći će se za povrede iz stavka 2. ovoga članka i odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

(4) Pisano upozorenje izriče se lobistu fizičkoj osobi koji ne podnese zahtjev za upis promjena podataka u Registru lobista (članak 16. stavak 1.).

(5) Novčana sankcija u iznosu od 500,00 eura do 3000,00 eura i/ili pisano upozorenje izreći će se lobistu fizičkoj osobi koji ne podnese izvještaj o provedenim lobiranjima u roku iz članka 19. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Zakona ili ne podnese dopune o podnesenim izvještajima u roku iz članka 20. stavka 5. ovoga Zakona ili ne podnese dopune, objašnjenja ili dokaze o podnesenim izvještajima u roku iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Novčana sankcija u iznosu od 200,00 eura do 1000,00 eura može se izreći lobistu koji ne postupi prema pisanom upozorenju iz stavka 1. ili 4. ovoga članaka u roku koji odredi Povjerenstvo, a koji ne može biti kraći od 30 dana.

Mjere za nedopuštene lobističke aktivnosti

Članak 25.

Novčana sankcija u iznosu od 400,00 eura do 2000,00 eura, zabrana lobiranja u razdoblju od tri do 24 mjeseca ili brisanje iz Registra lobista koje ne može biti kraće od dvije godine niti duže od pet godina izreći će se lobistu koji lobiranoj osobi daje netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije ili pribjegava nedopuštenom pritisku, neprimjerenom ponašanju ili uvredljivom jeziku (članak 8. stavak 2.) odnosno koji potiče na kršenje propisa, pravila i standarda ponašanja koji se primjenjuju na lobiranu osobu (članak 8. stavak 4.).

Prekršajne odredbe

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 eura do 20.000,00 eura kaznit će se pravna osoba koja lobira, a nije upisana u Registar lobista.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 5000,00 eura kaznit će se fizička osoba koja lobira, a nije upisana u Registar lobista.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 eura do 6630,00 eura kaznit će se lobirana osoba koja u roku određenom u članku 22. stavku 1. ovoga Zakona nakon prestanka dužnosti ili službe lobira u odnosu na tijelo zakonodavne ili izvršne vlasti, tijelo državne uprave, drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući njezino upravno tijelo, odnosno drugu pravnu osobu i tijelo koje ima javne ovlasti u kojem je obavljala dužnost ili službu.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 eura do 6630,00 eura kaznit će se lobirana osoba na koju se primjenjuje zakon kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa ako lobira za vrijeme obavljanja dužnosti ili službe (članak 22. stavak 2.).

(5) Lobiranoj osobi koja prekrši odredbu članka 22. stavka 2. ovoga Zakona može se, uz novčanu kaznu, izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

(6) Kad Povjerenstvo utvrdi povredu odredaba iz članka 9. stavka 2. i članka 22. stavka 1. ili 2. ovoga Zakona, bez odgode će obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

GLAVA VII.   PRAVNA ZAŠTITA

Pravna zaštita

Članak 27.

Protiv rješenja Povjerenstva žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

GLAVA VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Privremeno vođenje Registra lobista

Članak 28.

Do uspostave cjelovitog programskog rješenja za vođenje Registra lobista Povjerenstvo će Registar lobista privremeno voditi u elektroničkom obliku korištenjem postojećih informatičkih alata na način koji će omogućiti jednostavan prijenos upisanih podataka u buduću elektroničku platformu Registra lobista nakon njezine uspostave.

Donošenje propisa za provedbu ovoga Zakona i usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 29.

(1) Pravilnik iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona donijet će Povjerenstvo u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Povjerenstvo će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (»Narodne novine«, br. 105/14.) s odredbama ovoga Zakona te će ga podnijeti na suglasnost Hrvatskome saboru.

(3) Povjerenstvo će uskladiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, broj 711-I-134-R-13/20-01-6, od 30. siječnja 2020., kao i njegove naknadne izmjene i dopune, s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu propisa iz stavka 2. ovoga članka.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 30.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2024.

 

 

Copyright © Ante Borić