Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 143/2023 (1.12.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Ministarstvo poljoprivrede

1958

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, br. 20/19., 77/19., 147/20., 116/21. i 53/22.) u članku 4. stavku 1. točka d) mijenja se i glasi:

»d) da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova,«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Naknadu za individualnu kvotu vlasnik plovila dužan je uplatiti u državni proračun najkasnije do 15. siječnja sljedeće godine.

(2) Iznos naknade obračunava se na temelju dodijeljene individualne kvote iz Odluke iz članka 7. stavka 6. ovog Pravilnika i prosječne cijene tune u godini za koju se obračunava iznos naknade, a sukladno evidenciji prve prodaje tune.

(3) Pojedinačni iznos naknade po plovilu obračunava se:

a) za 2023. godinu, kao umnožak količine individualne kvote tune u kilogramima i 2 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila

b) za 2024. godinu, kao umnožak količine individualne kvote tune u kilogramima i 3 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila

c) za 2025. godinu i nadalje, kao umnožak količine individualne kvote tune u kilogramima i 4 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila.

(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u korist državnog proračuna:

– primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

– broj računa primatelja/IBAN: HR1210010051863000160

– model: HR65

– poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11

– opis plaćanja: registarska oznaka broda – naknada za ribolov tune u 202_. godini.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 7. riječi: »Vlasnik plovila koji je svojevoljno odustao od ribolova tune udičarskim alatima ostvaruje prednost kod raspodjele kvote dodijeljene rekreacijskom ribolovu za trofejne primjerke koja se dodjeljuje temeljem Javnog natječaja kojeg raspisuje Ministarstvo.« brišu se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/20

Urbroj: 525-12/718-23-21

Zagreb, 24. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić