Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 21/2024 (23.2.2024.), Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinu prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

344

Na temelju članka 137. stavka 7. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 78. stavka 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 144/21) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POMORSKIM I BRODARSKIM KNJIŽICAMA TE POSTUPCIMA I NAČINU PRIJAVE I ODJAVE NA OBVEZNO MIROVINSKO I OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DIO PRVI OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje, podatci koji se upisuju, nadležnost za upisivanje i ovjeru podataka u pomorskim knjižicama, brodarskim knjižicama i identifikacijskim ispravama pomoraca, sadržaj obrasca kao i iznosi naknada za pomorske knjižice, brodarske knjižice i identifikacijske isprave pomorca.

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuju se i postupci lučkih kapetanija, način prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje članova posade kao i uvjeti, sadržaj i način podnošenja podataka potrebnih za prijavu i odjavu.

Usklađivanje s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30. 4. 2004.)

2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/473 od 20. siječnja 2020. o dopuni Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda za baze podataka za svjedodžbe Unije o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice i brodske dnevnike (SL L 100, 1. 4. 2020.) i

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/182 оd 14. siječnja 2020. o obrascima u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi (SL L 38, 11. 2. 2020.).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. brodarac je svaka osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na objektu unutarnje plovidbe

2. hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (u daljnjem tekstu: sustav CIMIS) je informacijski sustav u kojem se vode podatci o plovidbenoj službi hrvatskih pomoraca i brodaraca

3. identifikacijska isprava pomorca je isprava izdana u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Konvencije kojom se mijenja Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca Međunarodne organizacije rada (ILO) iz 1958. godine

4. jahta sa stalno ukrcanom posadom je jahta na kojoj ukrcani pomorci imaju sklopljen valjani ugovor o radu s vlasnikom odnosno korisnikom jahte

5. jahta u međunarodnoj plovidbi je jahta bez obzira na državnu pripadnost, sa stalno ukrcanom posadom koja tijekom 365 uzastopnih dana u najmanje 50 % od broja obavljenih putovanja plovi iz hrvatske u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka ili plovi na otvorenom moru ili u teritorijalnim vodama stranih država

6. ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo i unutarnju plovidbu

7. objekt unutarnje plovidbe je brod unutarnje plovidbe, osim ratnog broda, skela i plutajući objekt unutarnje plovidbe

8. pomorac je svaka osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na pomorskom objektu

9. pomorski objekt je brod, osim ratnog broda, plutajući objekt, nepomični odobalni objekt i jahta sa stalno ukrcanom posadom

10. posrednik je hrvatska pravna osoba ovlaštena za obavljanje posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca sukladno posebnom propisu

11. potvrda A1 je dokument koji vrijedi na čitavom području Europske unije kao dokaz o zakonodavstvu o socijalnoj sigurnosti koje se na osobu primjenjuje te da se doprinosi plaćaju u državi članici koja ga je izdala, kao i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost

12. stručni radnik jest član posade koji nema zaduženja u pogledu sigurnosti plovidbe, uključujući učenike i studente na praksi te vježbenike palube, stroja i elektrotehnike

13. sustav ePomorac je javna elektronska usluga dostupna u okviru platforme e-Građanin

14. treća država označava sve države koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Član posade

Članak 4.

Kada se u odredbama ovoga Pravilnika koristi izraz »član posade«, isti se odnosi na pomorca i na brodarca.

Valjane isprave

Članak 5.

Član posade može imati samo jednu valjanu pomorsku knjižicu, brodarsku knjižicu i identifikacijsku ispravu pomorca.

Nadležna tijela

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje pomorske knjižice i brodarske knjižice podnosi se nadležnoj lučkoj kapetaniji prema prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno sjedištu brodara, kompanije, poslodavca, posrednika, pomorskog ili brodarskog učilište kada je isti opunomoćen za podnošenje zahtjeva.

(2) Za državljana Republike Hrvatske s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, stranog državljanina ili osobu bez državljanstva, za izdavanje pomorske knjižice i brodarske knjižice nadležna je ona lučka kapetanija koja zaprimi zahtjev za izdavanje pomorske knjižice ili brodarske knjižice.

(3) Identifikacijsku ispravu pomorca izdaje lučka kapetanija koja zaprimi zahtjev za izdavanje identifikacijske isprave pomorca ili ministarstvo.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, zahtjev za izdavanje identifikacijske isprave pomorca u roku od 12 sati (žurni postupak) može se predati isključivo u ministarstvu.

Opunomoćenici

Članak 7.

(1) Za obavljanje radnji za koje ovim Pravilnikom nije propisano da ih mora obavljati osobno, podnositelj zahtjeva može opunomoćiti brodara, kompaniju, poslodavca, posrednika, pomorsko ili brodarsko učilište odnosno fizičku osobu koja je potpuno poslovno sposobna, osim osobe koja se bavi nadripisarstvom.

(2) Punomoć iz stavka 1. ovoga članka mora biti pisana i ovjerena od javnog bilježnika ili ovjerena u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik može nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti zahtjev za izdavanje pomorske knjižice ili brodarske knjižice u ime podnositelja zahtjeva koji je strani državljanin, temeljem pisane punomoći koja nije ovjerena.

(4) Opunomoćenik iz stavka 3. ovoga članka dužan je prije podnošenja zahtjeva utvrditi identitet podnositelja zahtjeva.

Isprave i dokumenti koji se prilažu uz zahtjev

Članak 8.

(1) Isprave i dokumente koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje isprava iz članka 5. ovoga Pravilnika, prijavu plovidbene službe i dana izvan plovidbe, potrebno je priložiti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

(2) Ukoliko stranka pored izvornika isprave iz stavka 1. ovoga članka tijelu dostavi i odgovarajuću neovjerenu presliku, službena osoba ovjerit će svojim potpisom da je preslika istovjetna izvorniku.

Naknade za isprave

Članak 9.

(1) Uz zahtjev za izdavanje pomorske knjižice, brodarske knjižice i identifikacijske isprave pomorca prilaže se dokaz o uplaćenoj naknadi za odgovarajuću ispravu.

(2) Dokaz o uplaćenoj naknadi nije potrebno priložiti kod podnošenja zahtjeva i kartičnog plaćanja korištenjem sustava ePomorac.

(3) Iznosi naknada za isprave iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su u Prilogu I ovoga Pravilnika, uključujući i naknadu za izdavanje u žurnom postupku.

DIO DRUGI ISPRAVE

POGLAVLJE I. POMORSKA KNJIŽICA

Izdavanje pomorske knjižice

Članak 10.

(1) Pomorska knjižica izdaje se s rokom valjanosti od 10 godina.

(2) Pomorska knjižica izdaje se osobi koja je:

1. navršila 16 godina života i

2. tjelesno i duševno zdrava i sposobna za obavljanje određenih poslova na pomorskom objektu sukladnom posebnom propisu o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti pomoraca.

(3) Udovoljavanje uvjetu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka dokazuje se valjanom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti koju je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora odnosno u trećoj državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen sporazum o priznavanju takve svjedodžbe.

Zahtjev za izdavanje pomorske knjižice

Članak 11.

(1) Uz zahtjev za izdavanje pomorske knjižice podnositelj zahtjeva prilaže:

1. osobnu iskaznicu ili drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo podnositelja zahtjeva

2. svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti i

3. dvije fotografije koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva (format 3×3,5 cm).

(2) Strani državljanin ili osoba bez državljanstva, koja se ne ukrcava na pomorski objekt hrvatske državne pripadnosti, uz isprave iz stavka 1. ovoga članka dužna je priložiti potvrdu o prebivalište u Republici Hrvatskoj ili potvrdu da su joj u Republici Hrvatskoj odobrene mjere privremene zaštite.

(3) Isprave iz stavka 1. točke 1. i 2. i stavka 2. ovoga članka mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a u slučaju osobnog podnošenja zahtjeva za izdavanjem pomorske knjižice, isprave iz stavka 1. točke 1. ovoga članka stavljaju se na uvid.

Sadržaj pomorske knjižice

Članak 12.

(1) Pomorska knjižica sadrži:

1. natpis »Republika Hrvatska« s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv »POMORSKA KNJIŽICA«

2. serijski broj pomorske knjižice

3. brojčanu oznaku stranica

4. ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, te državljanstvo vlasnika pomorske knjižice

5. fotografiju vlasnika

6. potpis vlasnika pomorske knjižice

7. fizičke posebnosti vlasnika pomorske knjižice (boja kose i očiju)

8. mjesto i datum izdavanja pomorske knjižice

9. rok valjanosti pomorske knjižice

10. podatke o plovidbenoj službi (upisuju se podatci o ukrcaju odnosno iskrcaju vlasnika pomorske knjižice, s imenom luke i datumom ukrcaja odnosno iskrcaja, svojstvu u kojemu je pomorac ukrcan, IMO broj odnosno nacionalni identifikacijski broj (NIB), ime i vrsta pomorskog objekta, ime luke upisa, bruto tonaža, vrsta i snaga pogonskog postrojenja, kategorija plovidbe, ime, prezime i potpis zapovjednika odnosno ovlaštene osobe koja je upisala i/ili ovjerila podatke)

11. mjesto za napomene.

(2) Obrazac pomorske knjižice objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva.

Unošenje osobnih podatka u pomorsku knjižicu

Članak 13.

(1) Podatke iz članka 12. stavka 1. točke 4., 5., 7., 8., 9., i 11. u pomorsku knjižicu unosi lučka kapetanija.

(2) Pomorac je dužan izvijestiti lučku kapetaniju o svim promjenama podataka koji se unose u pomorsku knjižicu.

Unošenje podataka o plovidbenoj službi u pomorsku knjižicu

Članak 14.

(1) Podatke iz članka 12. stavka 1. točke 10. za pomorca ukrcanog na pomorski objekt hrvatske državne pripadnosti u pomorsku knjižicu upisuje zapovjednik, brodar ili kompanija.

(2) Podatke iz članka 12. stavka 1. točke 10. za pomorca ukrcanog na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi strane državne pripadnosti u pomorsku knjižicu upisuje zapovjednik, brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik.

(3) Upis u pomorsku knjižicu mora biti čitljiv i potpisan od osobe koja je obavila upis.

(4) Pogrešno upisani podatak iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora se precrtati tako da ostane čitljiv, a unesene izmjene se ovjeravaju potpisom službene osobe i pečatom u za to predviđenoj rubrici.

(5) Popis svojstava ukrcaja pomoraca iz članka 12. stavka 1. točke 10. koji se upisuje u pomorsku knjižicu nalazi se u Prilogu II ovoga Pravilnika i sastavni je dio pomorske knjižice.

POGLAVLJE II. ELEKTRONSKA POMORSKA KNJIŽICA

Izdavanje elektronske pomorske knjižice

Članak 15.

(1) Elektronska pomorska knjižica izdaje se bez vremenskog ograničenja roka valjanosti.

(2) Elektronska pomorska knjižica izdaje se po službenoj dužnosti osobi kojoj je odobren zahtjev za izdavanje prve pomorske knjižice.

(3) Pomorac ukrcan na pomorski objekt hrvatske državne pripadnosti koji plovi isključivo u nacionalnoj plovidbi nakon ishođenja prve pomorske knjižice može koristiti samo elektronsku pomorsku knjižicu.

Sadržaj elektronske pomorske knjižice

Članak 16.

Elektronska pomorska knjižica sadrži u elektronskom obliku podatke iz članka 12. ovoga Pravilnika o svim izdanim pomorskim knjižicama, uključujući osobne podatke i podatke o plovidbenoj službi pomorca.

Unos podatka u elektronsku pomorsku knjižicu

Članak 17.

(1) Osobni podatci pomorca unose se u elektronsku pomorsku knjižicu upisom u centralnu bazu podataka sukladno odredbama članka 12. ovoga Pravilnika, odnosno preuzimaju se iz javnih registara po službenoj dužnosti, bez traženja istih podataka od građana.

(2) Podatci o plovidbenoj službi pomorca sadrže sve podatke koji su uneseni u centralnu bazu podatka o ukrcaju odnosno iskrcaju pomorca s imenom luke i datumom ukrcaja odnosno iskrcaja, svojstvu u kojemu je isti ukrcan; IMO/NIB broju, imenu i vrsti, imenu luke upisa, bruto tonaži, vrsti i snazi pogonskog postrojenja, kategoriji plovidbe pomorskog objekta i vremenu koje je pomorac proveo na pomorskom objektu, a koji su uneseni i ovjereni sukladno odredbama Dijela trećeg ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III. BRODARSKA KNJIŽICA

Izdavanje brodarske knjižice

Članak 18.

(1) Brodarska knjižica može se izdati osobi koja je:

1. navršila 16 godina života i

2. tjelesno i duševno zdrava i sposobna za obavljanje određenih poslova na objektu unutarnje plovidbe sukladno posebnom propisu o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti brodaraca.

(2) Udovoljavanje uvjetu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dokazuje se valjanom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti koju je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora odnosno u trećoj državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen sporazum o priznavanju takve svjedodžbe.

(3) Vježbeniku i učeniku na praksi može se izdati brodarska knjižica s navršenih 15 godina života.

(4) Maloljetnoj osobi koja nije završila osnovno obrazovanje ne može se izdati brodarska knjižica.

Zahtjev za izdavanje brodarske knjižice

Članak 19.

(1) Uz zahtjev za izdavanje brodarske knjižice podnositelj zahtjeva prilaže:

1. osobnu iskaznicu ili drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo podnositelja zahtjeva

2. svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti i

3. dvije fotografije koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva (format 3×3,5 cm).

(2) Strani državljanin ili osoba bez državljanstva, koja se ne ukrcava na objekt unutarnje plovidbe hrvatske državne pripadnosti, uz isprave iz stavka 1. ovoga članka dužna je priložiti potvrdu o prebivalište u Republici Hrvatskoj ili potvrdu da su joj u Republici Hrvatskoj odobrene mjere privremene zaštite.

(3) Isprave iz stavka 1. točke 1. i 2. i stavka 2. ovoga članka mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a u slučaju osobnog podnošenja zahtjeva za izdavanjem brodarske knjižice isprave iz stavka 1. točke 1. ovoga članka stavljaju se na uvid.

(4) Kada je podnositelj zahtjeva vježbenik ili učenik na praksi iz članka 18. stavka 3. ovoga Pravilnika, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i potvrda obrazovne ustanove u kojoj se vježbenik ili učenik obrazuju.

Sadržaj brodarske knjižice

Članak 20.

(1) Brodarska knjižica izdaje se bez vremenskog ograničenja roka valjanosti.

(2) Brodarska knjižica sadrži:

1. osobne podatke brodarca (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, identifikacijski broj brodarca CID)

2. fotografiju vlasnika

3. 2D crtični kod

4. serijski broj brodarske knjižice

5. datum izdavanja

6. naziv lučke kapetanije koja je izdala brodarsku knjižicu

7. potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja

8. serijski broj prethodno izdane brodarske knjižice

9. podatke u stečenim svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti brodarca

10. podatke o plovidbenoj službi (upisuju se podatci o ukrcaju odnosno iskrcaju vlasnika brodarske knjižice: dionice na unutarnjim plovnim putovima na kojima je obavljena plovidba, imena luka i riječni kilometri, datumi ukrcaja odnosno iskrcaja, broj dana prekida plovidbe i ukupan broj dana plovidbe, svojstvo u kojemu je brodarac ukrcan, ime i vrsta objekta unutarnje plovidbe, ENI/NIB broj, država pripadnosti) i

11. upute za upisivanje podataka u brodarsku knjižicu.

(3) Obrazac brodarske knjižice kako je utvrđen propisom iz članka 2. stavka 1. točke 3. objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva.

Serijski broj brodarske knjižice

Članak 21.

(1) Serijski broj brodarske knjižice sastoji se od:

1. identifikacijskog broja brodarca (CID)

2. oznake vrste dokumenta iz Europskog sustava za upravljanje referentnim podatcima (ERDMS)

3. oznake tijela izdavatelja iz ERDMS-a i

4. četveroznamenkastog broja dokumenta.

(2) Serijski broj brodarske knjižice bez identifikacijskog broja brodarca mora se navesti na donjem dijelu svake stranice brodarske knjižice.

(3) Identifikacijski broj brodarca (CID) jedinstveni je identifikacijski broj brodarca iz Europske baze podataka članova posade unutarnje plovidbe (European Crew Database) koji se dodjeljuje osobi kada prvi put ishodi brodarsku knjižicu ili svjedodžbu unije o stručnoj osposobljenosti za unutarnju plovidbu.

Unos osobnih podatka u brodarsku knjižicu

Članak 22.

(1) Podatke iz članka 20. stavka 2. točke 1. do 9. ovoga Pravilnika u brodarsku knjižicu unosi lučka kapetanija.

(2) Brodarac je dužan izvijestiti lučku kapetaniju o svim promjenama podataka koji se unose u brodarsku knjižicu.

Unos podataka o svjedodžbama o osposobljenosti u brodarsku knjižicu

Članak 23.

(1) U brodarsku knjižicu iz članka 20. ovoga Pravilnika nadležna lučka kapetanija upisuju podatke o sljedećim svjedodžbama:

1. svjedodžbi Europske unije o stručnoj osposobljenosti za unutarnju plovidbu

2. svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti CCNR-a, koja je izdana u skladu s Pravilnikom o osoblju u plovidbi Rajnom

3. svjedodžbi treće države, koja je priznata od strane Europske unije i

4. svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti u nacionalnoj plovidbi.

(2) Lučka kapetanija dužna je velikim tiskanim slovima upisati naziv svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka te nakon naziva upisati naziv stručne osposobljenosti i pripadajuću brojčanu oznaku kako je navedeno u Prilogu III. ovoga Pravilnika ili naziv dopunske osposobljenosti.

Unos podataka o plovidbenoj službi u brodarsku knjižicu

Članak 24.

(1) Podatke iz članka 20. stavka 2. točke 10. ovoga Pravilnika za brodarca ukrcanog na objekt unutarnje plovidbe hrvatske državne pripadnosti, pripadnosti države članice Europske unije ili treće države čija je brodarska knjižica priznata od strane Europske unije u brodarsku knjižicu upisuje zapovjednik.

(2) Podatke iz članka 20. stavka 2. točke 10. ovoga Pravilnika za brodarca ukrcanog na objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi državne pripadnosti treće države, osim trećih država iz stavka 1. ovoga članka, u brodarsku knjižicu upisuje zapovjednik, brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik.

(3) Upis u brodarsku knjižicu mora biti čitljiv i potpisan od osobe koja je obavila upis.

(4) Popis i brojčane oznake svojstava ukrcaja brodarca koji se upisuju u brodarsku knjižicu nalaze se u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE IV. IDENTIFIKACIJSKA ISPRAVA POMORCA

Izdavanje identifikacijske isprave pomorca

Članak 25.

(1) Identifikacijska isprava pomorca izdaje se s rokom valjanosti od 10 godina.

(2) Identifikacijska isprava pomorca izdaje se isključivo osobi koja posjeduje važeću pomorsku knjižicu.

(3) Ako je osoba iz stavka 2. ovoga članka strani državljanin ili osoba bez državljanstva, mora u Republici Hrvatskoj imati prebivalište ili odobrene mjere privremene zaštite.

Zahtjev za izdavanje identifikacijske isprave pomorca

Članak 26.

(1) Zahtjev za izdavanje identifikacijske isprave pomorca podnosi se osobno u lučkoj kapetaniji ili ministarstvu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva prilaže:

1. dokaz o osobnom identitetu na uvid (npr. osobna iskaznica, putovnica i sl.) i

2. fotografiju koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva (format 3×3,5 cm).

(3) Prilikom zaprimanja zahtjeva, lučka kapetanija ili ministarstvo od podnositelja zahtjeva uzima otisak lijevog i desnog kažiprsta. Ako podnositelj zahtjeva nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg prsta ili nekog drugog prsta druge ruke.

Sadržaj identifikacijske isprave pomorca

Članak 27.

(1) Identifikacijska isprava pomorca sadrži:

1. natpis Republika Hrvatska, grb Republike Hrvatske i upravni znak

2. ime i prezime, OIB, spol, datum i mjesto rođenja, te državljanstvo vlasnika identifikacijske isprave pomorca

3. broj isprave pod kojim je identifikacijska isprava pomorca zavedena u očevidnik izdanih identifikacijskih isprava pomoraca

4. fotografiju vlasnika i potpis vlasnika identifikacijske isprave pomorca

5. posebne fizičke karakteristike vlasnika identifikacijske isprave pomorca

6. naziv tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu pomorca, mjesto i datum izdavanja identifikacijske isprave pomorca

7. rok valjanosti identifikacijske isprave pomorca

8. informacija o mogućnostima provjere podataka sa identifikacijske isprave pomorca i

9. dvodimenzionalni barkod koji sadrži otisak prstiju sukladno članku 26. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(2) Upravni znak iz stavka 1. točke 1. ovoga članka je sastavljen od kvadratnog vijenca hrvatskog pletera zlatne (žute) boje, omjera stranica 1:1, u koji su smještena dva bijela ukrižena sidra na modroj podlozi i u sredini iznad strukova sidara grb Republike Hrvatske.

(3) Obrazac identifikacijske isprave pomorca objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva.

Unos podataka u identifikacijsku ispravu pomorca

Članak 28.

Podatke iz članka 27. stavka 1. točaka od 2. do 7. ovoga Pravilnika u identifikacijsku ispravu pomorca unosi tijelo koje je zaprimilo zahtjev za izdavanje identifikacijske isprave pomorca.

POGLAVLJE V. ZAMJENA I GUBITAK POMORSKE KNJIŽICE, BRODARSKE KNJIŽICE I IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE POMORCA

Zamjena

Članak 29.

(1) Pomorska knjižica zamijenit će se na zahtjev podnositelja novom:

1. kada istekne rok valjanosti pomorske knjižice

2. kada se rubrike predviđene za upis podataka popune podatcima

3. kada se istroši ili ošteti toliko da postane neupotrebljiva

4. kada se promijene podatci iz članka 12. stavka 1. točaka 4. i 7. ovoga Pravilnika

5. kada se fotografija ošteti ili kada izgled vlasnika pomorske knjižice ne odgovara više njegovom izgledu na fotografiji u pomorskoj knjižici ili

6. kada postoji drugi valjani razlog.

(2) Brodarska knjižica zamijenit će se na zahtjev podnositelja novom:

1. kada se rubrike predviđene za upis podataka popune podatcima

2. kada se istroši ili ošteti toliko da postane neupotrebljiva

3. kada se promijene podatci iz članka 20. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika

4. kada se fotografija ošteti ili kada izgled brodarca više ne odgovara njegovom izgledu na fotografiji u brodarskoj knjižici ili

5. kada postoji drugi valjani razlog.

(3) Identifikacijska isprava pomorca zamijenit će se na zahtjev podnositelja novom:

1. kada istekne rok valjanosti identifikacijske isprave pomorca

2. kada se istroši ili ošteti toliko da postane neupotrebljiva

3. kada se promijene podatci iz članka 27. stavka 1. točaka 2. i 5. ovoga Pravilnika

4. kada se fotografija ošteti ili kada izgled vlasnika identifikacijske isprave pomorca ne odgovara više njegovom izgledu na fotografiji u identifikacijskoj ispravi pomorca ili

5. kada postoji drugi valjani razlog.

Zahtjev za zamjenu

Članak 30.

(1) Zahtjev za zamjenu pomorske knjižice, brodarske knjižice odnosno identifikacijske isprave pomorca iz članka 29. ovoga Pravilnika podnosi se tijelu nadležnom za izdavanje sukladno odredbama članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se dokazi o razlozima podnošenja zahtjeva.

(3) Kada se izdavanje nove identifikacijske isprave pomorca obavlja u prvih pet godina od izdavanja prethodne iz razloga navedenih u članku 29. stavku 3. točkama od 2. do 5. ovoga Pravilnika, nova identifikacijska isprava pomorca izdaje se s rokom valjanosti do kojeg bi bila valjana identifikacijska isprava pomorca koju se zamjenjuje.

Gubitak

Članak 31.

(1) Gubitak pomorske knjižice, brodarske knjižice i identifikacijske isprave pomorca u Republici Hrvatskoj član posade dužan je prijaviti nadležnom tijelu iz članka 6. ovoga Pravilnika koje je izdalo ispravu.

(2) Nadležno tijelo će ispravu iz stavka 1. ovoga članka rješenjem proglasiti nevažećom.

(3) Nadležno tijelo iz članka 6. ovoga Pravilnika izdat će na zahtjev podnositelja novu ispravu.

Postupak izdavanja zbog zamjene ili gubitka

Članak 32.

U postupku izdavanja pomorske knjižice, brodarske knjižice i identifikacijske isprave pomorca zbog zamjene ili gubitka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 11., članka 19. i članka 26. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE VI. UKIDANJE I PONIŠTENJE POMORSKE KNJIŽICE, BRODARSKE KNJIŽICE I/ILI IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE ZA POMORCE

Ukidanje

Članak 33.

(1) Nadležna lučka kapetanija će temeljem zaprimljene informacije o nastupanju trajne zdravstvene nesposobnosti pomorca za obavljanje odgovarajućih poslova na pomorskom objektu ili brodarca za obavljanje odgovarajućih poslova na objektu unutarnje plovidbe donijeti rješenje kojim se ukida pomorska knjižica, elektronska pomorska knjižica i identifikacijska isprava pomorca, odnosno brodarska knjižica.

(2) Temeljem pravomoćnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka u odgovarajućem očevidniku upisat će se podatci o tijelu koje je donijelo rješenje, datum i klasifikacijska oznaka donesenog rješenja, serijski broj i datum izdavanja isprave koja je ukinuta.

Poništenje

Članak 34.

(1) Nadležna lučka kapetanija će temeljem utvrđenih činjenica da je pomorska knjižica, brodarska knjižica ili identifikacijska isprava pomorca ishođena temeljem krivotvorenih ili neistinitih isprava, potrebnih za stjecanje istih, donijeti rješenje kojim se poništava pomorska knjižica, elektronska pomorska knjižica i identifikacijska isprava pomorca, odnosno brodarska knjižica.

(2) Temeljem pravomoćnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka u odgovarajućem očevidniku upisat će se podatci o tijelu koje je donijelo rješenje, datum i klasifikacijska oznaka donesenog rješenja, serijski broj i datum izdavanja isprave koja je poništena.

(3) Istovremeno s upisom podataka o rješenju iz stavka 1. ovoga članka u odgovarajući očevidnik provodi se i upis brisanja plovidbene službe upisane i ovjerene u poništenoj pomorskoj knjižici i elektronskoj pomorskoj knjižici, odnosno brodarskoj knjižici.

POGLAVLJE VII. OČEVIDNIK POMORSKIH KNJIŽICA, BRODARSKIH KNJIŽICA I IDENTIFIKACIJSKIH ISPRAVA POMORACA

Očevidnici

Članak 35.

(1) Podatci o izdanim pomorskim knjižicama vode se u očevidniku pomorskih knjižica.

(2) Podatci o izdanim brodarskim knjižicama vode se u očevidniku brodarskih knjižica koji je sastavni dio središnjeg upisnika brodaraca.

(3) Podatci o identifikacijskim ispravama pomorca vode se u očevidniku identifikacijskih isprava pomoraca.

(4) Očevidnike iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka vode lučke kapetanije i ministarstvo u centralnoj bazi podataka.

Očevidnik pomorskih knjižica

Članak 36.

Očevidnik pomorskih knjižica iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

1. podatke o serijskom broju, datumu izdavanja, mjestu izdavanja i roku valjanosti pomorske knjižice

2. podatke o vlasniku pomorske knjižice (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, OIB, spol, boja očiju, boja kose, prebivalište, fizička posebnost)

3. podatke o svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti

4. podatke o plovidbenoj službi (upisuju se podatci o ukrcaju odnosno iskrcaju pomorca s imenom luke i datumom ukrcaja odnosno iskrcaja, svojstvu u kojemu je isti ukrcan, IMO/NIB broj, ime i vrsta pomorskog objekta, ime luke upisa, bruto tonaža, vrsta i snaga pogonskog postrojenja, kategorija plovidbe i vrijeme koje je pomorac proveo na pomorskom objektu) i

5. zbirku isprava.

Očevidnik brodarskih knjižica

Članak 37.

Očevidnik brodarskih knjižica iz članka 35. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

1. podatke o serijskom broju, datumu izdavanja i mjestu izdavanja brodarske knjižice

2. podatke o vlasniku brodarske knjižica (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, OIB, prebivalište, identifikacijski broj brodarca (CID))

3. podatke o svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti

4. podatke o plovidbenoj službi (upisuju se podatci o ukrcaju odnosno iskrcaju vlasnika brodarske knjižice: dionice na unutarnjim plovnim putovima na kojima je obavljena plovidba, imena luka i riječni kilometri, datumi ukrcaja odnosno iskrcaja, broj dana prekida plovidbe i ukupan broj dana plovidbe, svojstvo u kojemu je brodarac ukrcan, ime i vrsta objekta unutarnje plovidbe, ENI/NIB broj, država pripadnosti) i

5. zbirku isprava.

Očevidnik identifikacijskih isprava pomoraca

Članak 38.

Očevidnik identifikacijskih isprava pomoraca iz članka 35. stavka 3. ovoga Pravilnika sadrži:

1. podatke o serijskom broju isprave, datumu izdavanja, mjestu izdavanja i roku valjanosti identifikacijske isprave pomorca

2. podatke o vlasniku identifikacijske isprave pomorca (ime i prezime pomorca, datum i mjesto rođenja, OIB, državljanstvo, spol, fizička posebnost, potpis) i

3. zbirku isprava.

Zbirka isprava

Članak 39.

Zbirka isprava sadrži sve spise (predmete) koji su sukladno propisu o uredskom poslovanju u tijelima državne uprave evidentirani u centralnom informacijskom sustavu ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje, a koji se odnose na pojedinog pomorca odnosno brodarca čiji se podatci vode u očevidnicima.

Izvadak o plovidbenoj službi

Članak 40.

(1) Izvadak o plovidbenoj službi pomorca koji se vodi u očevidniku iz članka 36. ovoga Pravilnika odnosno o plovidbenoj službi brodarca koji se vodi u očevidniku iz članka 37. ovoga Pravilnika može se izdati u obliku elektroničke isprave korištenjem sustava ePomorac.

(2) Podatci o plovidbenoj službi pomorca dostupni su za vremenski period od 1. siječnja 2008. godine, a podatci o plovidbenoj službi brodarca dostupni su od 1. siječnja 2024. godine.

(3) Obrazac izvatka o plovidbenoj službi objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva.

Čuvanje podataka

Članak 41.

Podatci upisani u očevidnike iz članaka 36., 37. i 38. ovoga Pravilnika čuvaju se trajno.

Uvid u podatke

Članak 42.

(1) Podatci iz očevidnika izdaju se na pisani zahtjev, osobe o kojoj se podatci vode u očevidniku, nadležnih državnih tijela i drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes, za namjenu za koju su zatraženi, odnosno odobreni.

(2) Podatci iz očevidnika pomorskih knjižica, brodarskih knjižica i identifikacijskih isprava pomoraca mogu se koristiti isključivo pod uvjetima propisanima zakonom kojim je uređena zaštita osobnih podataka.

Provjera autentičnosti i valjanosti isprava elektroničkim putem

Članak 43.

Autentičnost i valjanost pomorske knjižice, brodarske knjižice i identifikacijske isprave pomorca provjerava se elektroničkim putem na internetskoj stranici ministarstva ili pristupom na poveznice službenih baza podataka ministarstva.

DIO TREĆI PLOVIDBENA SLUŽBA I DANI IZVAN PLOVIDBE

POGLAVLJE I. PRIJAVA PODATAKA O PLOVIDBENOJ SLUŽBI

Cjelovitost podataka

Članak 44.

Prijava podataka o plovidbenoj službi potpuna je ako sadrži točne i cjelovite podatke, u cijelosti popunjene obrasce i isprave kako je propisano odredbama ovoga Pravilnika i posebnim propisima o prijavama na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje.

Obveza prijave u nacionalnoj plovidbi

Članak 45.

(1) Podatke o ukrcaju člana posade na pomorski objekt ili objekt unutarnje plovidbe u nacionalnoj plovidbi zapovjednik, brodar ili kompanija dužna je unijeti u sustav CIMIS najkasnije do trenutka ukrcaja člana posade.

(2) Podatke o iskrcaju člana posade s pomorskog objekta ili objekt unutarnje plovidbe u nacionalnoj plovidbi zapovjednik, brodar ili kompanija dužna je unijeti u sustav CIMIS u roku ne duljem od 24 sata od trenutka iskrcaja člana posade.

Obveza prijave u međunarodnoj plovidbi

Članak 46.

(1) Za člana posade ukrcanog na pomorski objekt ili objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi kojeg ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju navedene u Prilogu IV. ovoga Pravilnika u sustav CIMIS dužni su unijeti brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik u roku ne duljem od deset dana od dana ukrcaja odnosno iskrcaja.

(2) Brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik iz stavka 1. ovoga članka jamči za istinitost podataka o plovidbenoj službi člana posade kojeg ukrcava.

(3) Brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik iz stavka 1. ovoga članka dužan je prikupljati podatke i dokumente potrebne za prijavu ukrcaja odnosno iskrcaja navedene u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čuvati ih sukladno posebnim propisima te ih dostaviti ili dati na uvid na zahtjev lučke kapetanije i nadležnih inspekcijskih tijela.

Članovi posade koji se ukrcavaju samostalno

Članak 47.

Član posade ukrcan na pomorski objekt ili objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi kojeg ne ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, dužan je u roku ne duljem od deset dana od dana ukrcaja odnosno iskrcaja korištenjem sustava ePomorac unijeti podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju i priložiti u elektronskom obliku dokumente ili preslike dokumenata navedenih u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

Promjena svojstva ukrcaja i radnog mjesta

Članak 48.

(1) Kada član posade iz članka 45. ovoga Pravilnika tijekom plovidbe službe promijeni svojstvo ukrcaja ili radno mjesto, zapovjednik, brodar ili kompanija dužna je unijeti u sustav CIMIS u roku ne duljem od 24 sata podatke o promjeni svojstva ukrcaja ili radnog mjesta.

(2) Kada član posade iz članka 46. ovoga Pravilnika tijekom plovidbe službe promijeni svojstvo ukrcaja ili radno mjesto, brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik dužan je u roku ne duljem od deset dana od dana iskrcaja u sustav CIMIS unijeti podatke o promjeni svojstva ukrcaja ili radnog mjesta.

(3) Član posade iz članka 47. ovoga Pravilnika dužan je u roku ne duljem od deset dana od dana iskrcaja korištenjem sustava ePomorac unijeti podatke o promjeni svojstva ukrcaja ili radnog mjesta.

(4) Prethodno svojstvo ukrcaja ili radno mjesto člana posade iz ovoga članka prestaje u trenutku preuzimanjem novoga svojstva ili radnog mjesta ili najkasnije završetkom dana koji prethodi danu preuzimanja novoga svojstva ili radnog mjesta.

(5) Popis radnih mjesta iz stavka 2. i 3. ovoga članka propisan je posebnim propisom kojim se utvrđuje visina mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju i u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Stručni radnik

Članak 49.

(1) Odredbe članka 45. i članka 48. stavka 1. ovoga Pravilnika odnose se i na ukrcaj, iskrcaj i promjenu radnog mjesta stručnog radnika koji ne posjeduju pomorsku ili brodarsku knjižicu.

(2) Kada brodar ili kompanija iz članka 45. ovoga Pravilnika provodi program izobrazbe o postupcima u slučaju opasnosti na brodu, za stručnog radnika koji se prvi put ukrcava na pomorski objekt ili objekt unutarnje plovidbe, dužna je u roku ne duljem od 24 sata od trenutka iskrcaja stručnog radnika unijeti u sustav CIMIS presliku potvrdnice o savladanom program izobrazbe.

POGLAVLJE II. OVJERA PODATAKA O PLOVIDBENOJ SLUŽBI

Ovjera podataka o plovidbenoj službi članova posade u nacionalnoj plovidbi

Članak 50.

Podatak o plovidbenoj službi člana posade ukrcanog na pomorski objekt ili objekt unutarnje plovidbe u nacionalnoj plovidbi koji je prijavljen u sustav CIMIS u rokovima propisanim člancima 45. i 48. ovoga Pravilnika smatra se ovjerenim.

Ovjera podataka o plovidbenoj službi pomoraca u međunarodnoj plovidbi

Članak 51.

(1) Podatak o plovidbenoj službi pomorca ukrcanog na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi, koji je prijavio brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik i koji je prijavljen u sustav CIMIS u rokovima propisanim člancima 46. i 48. ovoga Pravilnika smatra se ovjerenim.

(2) Podatak o plovidbenoj službi pomorca iz članka 47. ovoga Pravilnika ovjerava u sustavu CIMIS nadležna lučka kapetanija iz članka 6. ovoga Pravilnika do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Iznimno, pomorac koji je propustio ovjeriti plovidbenu službu do roka iz stavka 2. ovoga članka jer se nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na pomorskom objektu u međunarodnoj plovidbi, može ovjeriti plovidbenu službu u roku od deset dana od dana iskrcaja.

(4) Ovjera podataka iz stavka 2. ovoga članka obavlja se uvidom u izvornike isprava i dokumenta koji se prilažu kod prijave ukrcaja odnosno iskrcaja sukladno odredbama članaka 47. i 48. ovoga Pravilnika koji su navedeni u Prilogu IV ovoga Pravilnika.

Ovjera podataka o plovidbenoj službi brodaraca u međunarodnoj plovidbi

Članak 52.

(1) Brodarac koji je ukrcan na objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi dužan je u svrhu ovjere plovidbene službe predočiti brodarsku knjižicu i preslik stranica brodskog dnevnika nadležnoj lučkoj kapetaniji do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Iznimno, brodarac koji je propustio ovjeriti plovidbenu službu do propisanog roka iz stavka 1. ovoga članka jer se nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na objektu unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi, može ovjeriti plovidbenu službu u roku od deset dana od dana iskrcaja.

(3) Lučka kapetanija iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će sukladnost unesenih dana plovidbene službe i dionice na unutarnjim vodama na kojim je obavljena plovidba s podatcima unesenim u brodski dnevnik te iste ovjeriti u sustavu CIMIS.

(4) Podatci o danima plovidbene službe i dionicama na unutarnjim vodama na kojim je obavljena plovidba brodarca iz stavka 1. ovoga članka, koji su uneseni u elektroničke brodarske knjižice i elektroničke brodske dnevnike drugih država članica Europske unije ili treće države priznate od strane Europske unije, smatrat će se ovjerenim kada su izravno razmijenjeni u elektronskom obliku sa sustavom CIMIS ili kada su razmijenjeni korištenjem Europske baze podataka članova posade unutarnje plovidbe.

Ovjera podataka o plovidbenoj službi nakon proteka propisanih rokova

Članak 53.

(1) Nakon proteka rokova za prijavu podataka o ukrcaju odnosno iskrcaju člana posade propisanih člancima od 45. do 48. i člankom 51. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika, ovjeru podataka o plovidbenoj službi člana posade u sustav CIMIS obavlja isključivo nadležna lučka kapetanija na temelju pisanog zahtjeva, priloženih izvornika dokumenta iz članka 64. stavka 2. ovoga Pravilnika i pisanog očitovanja osobe koja je bila dužna podnijeti prijavu o razlozima za kašnjenje prijave podataka o plovidbenoj službi.

(2) Lučka kapetanija iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će točnost podatka i ovjeriti plovidbenu službu člana posade.

(3) Lučka kapetanija koja zaprimi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odbit će prijavu ukrcaja članu posade koji na dan ukrcaja ne posjeduje važeću hrvatsku ili stranu pomorsku ili brodarsku knjižicu.

Ovjerena plovidbena služba

Članak 54.

Samo plovidbena služba ovjerena sukladno odredbama ovoga Poglavlja služi kao dokaz za stjecanje prava i obveza koje su uvjetovane plovidbenom službom.

POGLAVLJE III. DANI IZVAN PLOVIDBE

Dani izvan plovidbe

Članak 55.

Za potrebe godišnjeg obračuna poreza na dohodak broju dana plovidbene službe člana posade pribrajaju se i dani izvan plovidbe:

1. dani koje je član posade proveo na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i dani koje je proveo na povratnom putovanju

2. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku

3. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu

4. dani koje je proveo na stručnoj izobrazbi u inozemstvu

5. dani koje je proveo na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu

6. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara

7. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga i

8. dani koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana (dani plovidbe i dodatni dani iz točke 1. do 7. ovoga stavka).

Dani koje je član posade proveo na putu

Članak 56.

(1) Dani koje je član posade proveo na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i dani koje je proveo na povratnom putovanju priznaju se u stvarnom vremenu trajanja putovanja koje se dokazuje dostavom izvornika dokumenta iz članka 64. stavka 2. ovoga Pravilnika ili u paušalnom iznosu sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuje utvrđivanje godišnjeg dohotka od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi.

(2) Stvarnim danima putovanja iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se i dani boravka člana posade na brodu u slučajevima kada je nastupio prekid ugovora o radu, a član posade nije bio u mogućnosti iskrcati se s broda.

Dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku s broda

Članak 57.

Dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku s broda, priznaju se na temelju potvrde izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koja bi onemogućila ishođenje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti

Članak 58.

(1) U slučaju bolesti ili povrede koja je takve prirode da za posljedicu ima nemogućnost ishodovanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, član posade dužan je bez odgode cjelokupnu liječničku dokumentaciju dostaviti specijalisti medicine rada koji je ovlašten sukladno odredbama posebnih propisa o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade, koji će na temelju dostavljene dokumentacije izdati svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade s ocjenom »privremeno nesposoban« ili »nesposoban«.

(2) Po ozdravljenju, odnosno završetku liječenja, član posade dužan je specijalisti medicine rada iz stavka 1. ovoga članka dostaviti i dodatnu dokumentaciju o završetku liječenja i ishoditi svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade s ocjenom »sposoban«.

(3) Za ostvarivanje prava na dodatne dane zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koja bi onemogućile ishođenje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti član posade dužan je nadležnoj lučkoj kapetaniji dostaviti:

1. potvrdu o danima liječenja za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za poreznu godinu (Prilog V ovoga Pravilnika) ispunjenu i ovjerenu od ovlaštenog specijalista medicine rada

2. svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade s ocjenom »privremeno nesposoban« ili »nesposoban« i

3. svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade s ocjenom »sposoban«.

Dani provedeni na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu i inozemstvu

Članak 59.

Pod danima provedenim na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu ili inozemstvu prihvaćaju se svi dani provedeni na sljedećim tečajevima koji su relevantni za zvanje člana posade:

1. tečajevima organiziranim od strane hrvatskih pomorskih ili brodarskih učilišta ovlaštenih za provođenje programa izobrazbe (uključujući razlikovni program za časnika elektrotehnike) i programa obrazovanja (uključujući posebni program obrazovanja za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu)

2. tečajevima organiziranim od strane brodara, kompanije, poslodavca ili posrednika i

3. tečajevima organiziranim od strane stranih pomorskih ili brodarskih učilišta.

Dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara

Članak 60.

Dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara, uključujući i sve dane provedene na brodu nakon isteka ugovora o radu do dana iskrcaja, priznat će se temeljem podataka koji su prijavljeni u službenu bazu podataka Međunarodne organizacije rada (Database on reported incidents of abandonment of seafarers).

Dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga

Članak 61.

(1) U dane koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga, priznat će se dani plovidbe i dani putovanja koje bi pomorac ostvario do kraja kalendarske godine u kojoj je došlo do prestanka ugovora o radu temeljem uobičajenog godišnjeg rasporeda rada.

(2) Ugovorom o radu iz stavka 1. ovoga članka smatra se i više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se zasniva radni odnos na istim poslovima kod istog poslodavca.

(3) Uobičajenim godišnjim rasporedom rada iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se:

1. svi dani plovidbe i dani putovanja koji bi se ostvarili temeljem ugovora o radu sklopljenog na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brodu (tzv. permanent ugovor)

2. prosječna vrijednost ukupnog broja dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je došlo do prestanka ugovora o radu, u vremenskom periodu koji odgovara periodu bez plovidbe u godini prestanka ugovora o radu ili

3. ukupan broj dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme ako se radi o članu posade koji je tijekom dvije kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je došlo do prestanka ugovora o radu odradio najviše dva ugovora o radu na određeno vrijeme.

(4) Dani iz stavka 1. ovoga članka neće se priznati ukoliko se preklapaju s nekim drugim danima izvan plovidbe iz članka 55. ovoga Pravilnika.

(5) Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga iz stavka 1. ovoga članka priznat će se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika na kojoj je naznačen datum prestanka ugovora o radu ili datum prekida uobičajenog godišnjeg rasporeda rada.

(6) Maksimalni broj dana iz stavka 3. točaka 2. i 3. ovoga članka u jednoj kalendarskoj godini može biti 183.

Otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrt člana posade u poreznoj godini

Članak 62.

(1) U slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u kalendarskoj godini, držat će se da je ostvaren uvjet plovidbe od 183 dana za tu kalendarsku godinu.

(2) Za ostvarivanje dana iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj lučkoj kapetaniji dostavlja se sljedeća dokumentacija:

1. u slučaju otmice, zatočeništva ili smrti člana posade dostavlja se od strane članova obitelji, brodara ili posrednika sva relevantna i dostupna dokumentacija

2. u slučaju umirovljenja dokaz o ishođenom rješenju o priznavanju prava na mirovinu.

(3) Dokaz o umirovljenju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka član posade može dostaviti samo za jednu kalendarsku godinu bez obzira na eventualne promjene statusa umirovljenika.

Prijava dana izvan plovidbe

Članak 63.

(1) Za člana posade ukrcanog na pomorski objekt ili objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi kojeg ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, podatke o danima izvan plovidbe u sustav CIMIS dužan je unijeti brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik iz stavka 1. ovoga članka dužan je prikupljati podatke i dokumente potrebne za prijavu dana izvan plovidbe, u sustav CIMIS unijeti u elektronskom obliku preslike dokumenata kojima se dokazuju dani izvan plovidbe, čuvati dokumente sukladno posebnim propisima te ih dostaviti ili dati na uvid na zahtjev lučke kapetanije i nadležnih inspekcijskih tijela.

(3) Član posade ukrcan na pomorski objekt ili objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi kojeg ne ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik dužan je neposredno po pojedinom događaju, odnosno najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu u sustav ePomorac unijeti podatke i u elektronskom obliku dokumente kojima se dokazuju dani izvan plovidbe.

(4) Član posade iz stavka 3. ovoga članka će najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu nadležnoj lučkoj kapetaniji dostaviti na uvid izvornike isprava kojima se dokazuju dani izvan plovidbe.

POGLAVLJE IV. PROVJERA TOČNOSTI PODATAKA I PONIŠTENJE PLOVIDBENE SLUŽBE I DANA IZVAN PLOVIDBE

Provjera točnosti unesenih podataka o plovidbenoj službi i danima izvan plovidbe

Članak 64.

(1) Točnost unesenih podataka o plovidbenoj službi i danima izvan plovidbe nadležna lučka kapetanija utvrdit će na temelju izvornika isprava koje se prilažu kod prijave ukrcaja odnosno iskrcaja sukladno odredbama članaka 45. do 48. ovoga Pravilnika, a koje su navedene u Prilogu IV ovoga Pravilnika ili izvornika isprava koje se prilažu uz prijavu dana izvan plovidbe.

(2) Osim isprava i dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, kao dokaz točnosti unesenog podatka nadležna lučka kapetanija može zatražiti od pomorca, brodara, kompanije, poslodavca ili posrednika dostavu izvornika i drugih isprava kao što su:

1. potvrda o ukrcaju (boarding pass) za zrakoplovni prijevoz

2. račun hotelskog ili drugog smještaja

3. pisani nalog kompanije o ukrcaju ili iskrcaju

4. platna lista

5. potvrda o prijavi na obvezno mirovinsko osiguranje

6. iskrcajna lista

7. izvadak iz brodskog dnevnika

8. strana pomorska knjižica

9. putna isprava

10. drugi dokument kojim se potvrđuje plovidbeni staž izdan sukladno propisima države zastave pomorskog objekta i/ili

11. druga odgovarajuća isprava.

(3) Izvornikom isprava iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se i elektronička isprava, odnosno isprava čija se vjerodostojnost može utvrditi elektroničkim putom.

Poništenje

Članak 65.

(1) Nadležna lučka kapetanija će temeljem utvrđenih činjenica da je podatak o plovidbenoj službi unesen i/ili ovjeren temeljem krivotvorenih ili neistinitih isprava donijeti rješenje kojim se poništava plovidbena služba.

(2) Temeljem pravomoćnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka provodi se i upis brisanja plovidbene službe u odgovarajućem očevidniku uz upis podataka o tijelu koje je donijelo rješenje, datumu i klasifikacijskoj oznaci donesenog rješenja.

(3) Istovremeno s provedbom upisa brisanja plovidbene službe u odgovarajućem očevidniku, brisat će se i upis u elektronskoj pomorskoj knjižici.

(4) Ako je plovidbena služba iz stavka 1. ovoga članka upisana u hrvatsku pomorsku ili brodarsku knjižicu službena osoba nadležne lučke kapetanije precrtat će unesene podatke i isto ovjeriti potpisom i pečatom.

(5) U postupku poništenja podatka o danima izvan plovidbe unesenog i/ili ovjerenog temeljem krivotvorenih ili neistinitih isprava na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga članka.

DIO ČETVRTI POSTUPCI I NAČINI PRIJAVE PODATAKA NADLEŽNIM TIJELIMA

POGLAVLJE I. POSTUPAK I NAČIN PRIJAVE NA OBVEZNO MIROVINSKO I OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POMORCA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

Prijava i odjava pomorca na obvezna osiguranja od strane lučke kapetanije

Članak 66.

Prijavu i odjavu na obvezna osiguranja podnosi nadležna lučka kapetanija za pomorca čiji je poslodavac, brodar i kompanija strana pravna ili fizička osoba, bez obzira na njegovo državljanstvo, koji:

1. ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu države članice EU ili EGP, osim zastave Republike Hrvatske, ako je pomorac izuzet iz socijalnog sustava države članice EU ili EGP posjedovanjem potvrde A1 ili

2. ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu treće države, osim u slučaju kada pomorac dostavi dokaz da je obvezno osiguran kod stranog nositelja socijalnog osiguranja u trećoj državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju i ako nije drukčije utvrđeno ugovorom o socijalnom osiguranju.

Prijava i odjava pomorca na obvezna osiguranja od strane poslodavca (članak 11.4. Uredbe (EZ) br. 883/2004)

Članak 67.

Prijavu i odjavu na obvezna osiguranja putem informatičkog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kako je definirano posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, podnosi poslodavac hrvatska pravna ili fizička osoba za pomorca, bez obzira na njegovo državljanstvo, koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište i koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu države članice EU ili EGP, osim zastave Republike Hrvatske.

Prijava i odjava pomorca na obvezna osiguranja od strane poslodavca, brodara ili kompanije

Članak 68.

(1) Prijavu i odjavu na obvezna osiguranja putem informatičkog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kako je definirano posebnim propisima o mirovinskom osiguranju podnosi brodar ili kompanija hrvatska pravna ili fizička osoba za pomorca, bez obzira na njegovo državljanstvo, koji:

1. ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu Republike Hrvatske

2. ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu države članice EU ili EGP, osim zastave Republike Hrvatske, ako je pomorac izuzet iz socijalnog sustava države članice EU ili EGP čiju zastavu brod vije posjedovanjem potvrde A1

3. ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu treće države ili

4. ima prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU ili EGP i koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu Republike Hrvatske, osim kada je pomorac izuzet iz socijalnog sustava Republike Hrvatske posjedovanjem potvrde A1 ili kada pomorac dostavi dokaz da je obvezno osiguran kod stranog nositelja socijalnog osiguranja u trećoj državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju i ako nije drukčije utvrđeno ugovorom o socijalnom osiguranju.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1., 3. i 4. ovoga članka odnose se i na poslodavca hrvatsku pravnu ili fizičku osobu.

(3) U slučaju kada su brodar, kompanija i poslodavac iz stavka 1. i 2. ovoga članka različite osobe, prijavu i odjavu na obvezna osiguranja podnosi ona osoba kako je utvrđeno ugovorom o popunjavanju broda posadom.

Prijava i odjava pomorca ukrcanog na hrvatsku jahtu u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac fizička osoba

Članak 69.

Prijavu i odjavu na obvezna osiguranja podnosi nadležna lučka kapetanija za pomorca ukrcanog na jahtu u međunarodnoj plovidbi koja vije zastavu Republike Hrvatska, bez obzira na njegovo državljanstvo, koji:

1. ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, a čiji je poslodavac fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ili uobičajeno boravište ili

2. ima prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU ili EGP, a čiji je poslodavac fizička osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU ili EGP različitoj od države prebivališta ili uobičajenog boravišta pomorca ili u trećoj državi osim kada je pomorac izuzet iz socijalnog sustava Republike Hrvatske posjedovanjem potvrde A1.

Dokaz postojanja obveznog osiguranja u trećoj državi

Članak 70.

Dokaz postojanja obveznog osiguranja iz članka 66. stavka 1. točke 2. i članka 68. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika je potvrda koju na traženje pomorca izdaje strani nositelj socijalnog osiguranja sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju.

Elektronska prijava podataka

Članak 71.

(1) Nadležna lučka kapetanija će, u roku od 24 sata od prijave ukrcaja ili iskrcaja pomorca, putem sustava CIMIS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti odgovarajuće prijave i odjave pomorca na obvezno mirovinsko osiguranje.

(2) Nadležna lučka kapetanija prijavu i odjavu pomorca na obvezno zdravstveno osiguranje obavlja posredstvom informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(3) Prijava odnosno odjava pomorca na obvezno mirovinsko osiguranje sukladno odredbama ovoga Poglavlja smatra se ujedno prijavom odnosno odjavom na obvezno zdravstveno osiguranje.

Prijava i promjena podataka o ukrcaja i iskrcaju

Članak 72.

(1) Nadležna lučka kapetanija će u prijavi ili odjavi na obvezno mirovinsko osiguranje navesti datum ukrcaja kao datum s kojim počinje i datum iskrcaja kao datum s kojim prestaje obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje pomorca za kojeg podnosi prijavu ili odjavu.

(2) Valjani datum ukrcaja i iskrcaja je onaj datum koji je upisan u sustav CIMIS.

(3) Ako nadležna lučka kapetanija utvrdi da podatci o ukrcaju navedeni u prijavi na obvezna osiguranja ne odgovaraju podatcima u sustavu CIMIS podnijet će prijavu promjene podataka sukladno posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.

Ugovor o radu o radu sklopljen na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brodu

Članak 73.

(1) Iznimno od odredbe članka 72. stavka 1., za pomorca koji dostavi dokaz da je njegov ugovor o radu sklopljen na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brodu, nadležna lučka kapetanija će po službenoj dužnosti dostaviti odjavu s obveznog mirovinskog osiguranja s datumom prestanka njegovoga ugovora o radu.

(2) Nadležna lučka kapetanija za pomorca iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prijavu osiguranja s povećanim trajanjem s datumom ukrcaja na brod odnosno odjavu osiguranja s povećanim trajanjem s datumom iskrcaja s broda.

(3) Odredbe članka 71., 72. i ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju i na poslodavca, brodara ili kompaniju hrvatsku pravnu ili fizičku osobu.

POGLAVLJE II. POSTUPAK I NAČIN PRIJAVE NA OBVEZNO MIROVINSKO I OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BRODARCA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

Prijava i odjava brodarca na obvezna osiguranja od strane hrvatskog poslodavca

Članak 74.

Prijavu i odjavu na obvezna osiguranja brodarca koji ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, koji je ukrcan na objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi, a čiji je poslodavac hrvatska fizička ili pravna osoba, podnosi poslodavac.

Prijava i odjava na obvezna osiguranja od strane brodarca

Članak 75.

(1) Prijavu i odjavu na obvezna osiguranja podnosi brodarac koji ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, koji je ukrcan na objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi, a čiji je poslodavac fizička ili pravna osoba sa sjedištem u državi članici EU, EGP ili Švicarskoj Konfederaciji.

(2) Prijavu i odjavu na obvezna osiguranja može podnijeti brodarac koji ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, koji je ukrcan na objekt unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi, a čiji je poslodavac fizička ili pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi.

POGLAVLJE III. POSTUPAK I NAČIN DOSTAVE PODATAKA POREZNOJ UPRAVI

Dostava podataka

Članak 76.

(1) Ministarstvo će do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Poreznoj upravi i članu posade Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: DPOM obrazac) koja sadrži podatke o ukupnom broju dana koje je član posade u prethodnoj godini proveo u međunarodnoj plovidbi za potrebe godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

(2) Ukupan broj dana iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sukladno ovjerenim podatcima o ukrcaju i iskrcaju iz sustava CIMIS.

(3) Broju dana iz stavka 2. ovoga članka pribrajaju se i dani izvan plovidbe iz članka 55. ovoga Pravilnika sukladno odredbama posebnog propisa kojim se određuje utvrđivanje godišnjeg dohotka od nesamostalnog rada pomorca ukrcanog na brod u međunarodnoj plovidbi.

Neovjereni podatci

Članak 77.

(1) Članu posade koji ne ovjeri podatke o plovidbenoj službi sukladno odredbama Dijela trećeg Poglavlja II. ovoga Pravilnika, odnosno ne dostavi u propisanom roku izvornike dokaza iz članka 63. stavak 4. ovoga Pravilnika neće se dostaviti DPOM obrazac iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika o čemu će dobiti pisanu obavijest.

(2) Ministarstvo će popis članova posade iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Poreznoj upravi zajedno s podatcima iz članka 76. ovoga Pravilnika.

Izmjena DPOM obrasca

Članak 78.

(1) Na zahtjev člana posade koji smatra da podatci na DPOM obrascu nisu točni ili potpuni, nadležna lučka kapetanija će u upravnom postupku utvrditi točnost i potpunost svih podataka.

(2) U slučaju bilo kakve promjene podataka u odnosu na već dostavljeni DPOM obrazac iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika, ministarstvo će izmijenjeni DPOM obrazac dostaviti Poreznoj upravi i članu posade.

POGLAVLJE IV. ELEKTRONSKA PRIJAVA PODATAKA

Obveza registracije u sustav CIMIS

Članak 79.

(1) Brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik iz članka 45. i 46. ovoga Pravilnika dužan je ministarstvu podnijeti pisani zahtjev za registraciju u sustav CIMIS koji sadrži:

1. naziv ili ime i prezime, OIB podnositelja zahtjeva

2. tip korisnika – pravna osnova za službeni postupak prijave (npr. poslodavac, brodar, kompanija ili posrednik)

3. ime i prezime i OIB odgovorne osobe

4. ime, prezime i OIB ovlaštenog/ih djelatnika – fizičkih osoba korisnika sustava i

5. službeni kontakt podatci.

(2) Ministarstvo će brodaru, kompaniji, poslodavcu ili posredniku koji je registriran u skladu sa stavkom 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: registrirani korisnik) dodijeliti korisničko pravo rada u sustavu CIMIS izdavanjem korisničkog imena i zaporke za svakog prijavljenog ovlaštenog djelatnika.

(3) Ministarstvo će registriranom korisniku na njegov zahtjev omogućiti elektroničku razmjenu podataka između računalnog sustava registriranog korisnika i sustava CIMIS.

Obvezna oprema

Članak 80.

Registrirani korisnik iz članka 79. ovoga Pravilnika dužan je osigurati odgovarajuću elektroničku opremu i kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis.

Prenošenje ovlasti

Članak 81.

(1) Registrirani korisnik može ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da u njegovo ime i za njegov račun obavlja prijavu plovidbene službe i dana izvan plovidbe člana posade sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Kvalificirani certifikat osobe iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati tvrtku registriranog korisnika ili ovlaštene osobe.

Točnost podataka

Članak 82.

Registrirani korisnik odgovoran je za točnost dostavljenih podataka u elektronskoj prijavi plovidbene službe i dana izvan plovidbe člana posade i istovjetnost priložene dokumentacije u elektronskom obliku s izvornom dokumentacijom bez obzira je li podatke i dokumente u sustav CIMIS unio ovlašteni djelatnik registriranog korisnika ili ovlaštena osoba iz članka 81. ovoga Pravilnika.

Korištenje sustava CIMIS

Članak 83.

(1) U odnosu na provedbu odredbi ovoga Pravilnika sustav CIMIS se koristi sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama koje donosi ministarstvo i koje imaju obvezujuću snagu.

(2) Korisničke upute, tehnička dokumentacija i specifikacije za primjenu i korištenje sustava, javno se objavljuju u sustavu CIMIS.

Postupak prijave u iznimnim okolnostima

Članak 84.

Ako iz tehničkih razloga registrirani korisnik ili ovlaštena osoba iz članka 81. ovoga Pravilnika nije u mogućnosti postupak prijave obaviti elektronskim putem zbog kvara na sustavu CIMIS, isti je dužan obaviti prijavu kad se kvar otkloni.

Čuvanje elektroničkih zapisa

Članak 85.

Ministarstvo u elektroničkom obliku pohranjuje i čuva sve elektroničke zapise nastale tijekom provedbe prijave plovidbene službe i dana izvan plovidbe člana posade i ti se podatci, dokumenti i isprave smatraju vjerodostojnima.

Razmjena elektroničkih podataka

Članak 86.

(1) Podatke, dokumente i isprave odnosno elektroničke zapise, koji se prikupljaju temeljem odredbi ovoga Pravilnika, ministarstvo može razmjenjivati s drugim nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih i poslovnih podataka.

(2) Podatci iz stavka 1. ovoga članka koriste se u službene svrhe nadležnih tijela i ne mogu se koristiti za komercijalne svrhe.

DIO PETI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Uspostava sustava upravljanja kvalitetom

Članak 87.

(1) Ministarstvo će uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim ISO standardima, a u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika i odredbama Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca iz 2003. godine, kako je izmijenjena i dopunjena.

(2) Najmanje svake pete godine provest će se neovisna prosudba sustava upravljanja kvalitetom u odnosu na postupak izdavanja identifikacijskih isprava pomoraca, uključujući i postupke kontrole kvalitete.

(3) Neovisna prosudba iz stavka 2. ovoga članka provodit će se u skladu sa odredbom članka 5. i Dodatka III Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca iz 2003. godine kako je izmijenjena i dopunjena.

(4) Izviješće o prosudbama iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavit će se Međunarodnom uredu rada.

DIO ŠESTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

POGLAVLJE I. PRIJELAZNE ODREDBE

Postojeće pomorske knjižice, identifikacijske isprave pomoraca i odobrenja za ukrcanje

Članak 88.

(1) Pomorska knjižica i identifikacijska isprava pomorca izdana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijedi do isteka roka valjanosti.

(2) Odobrenje za ukrcavanje koje je izdano stranom državljaninu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijedi do ispunjenja ili isteka roka valjanosti, a najdulje do 31. prosinca 2024. godine.

Postojeće brodarske knjižice

Članak 89.

(1) Brodarske knjižice izdane sukladno odredbama Pravilnika o brodarskim knjižicama (»Narodne novine« br. 49/15) i Pravilnika o posadi plovila i plutajućih objekta unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 116/2022) vrijede do ispunjenja, a najdulje do 18. siječnja 2032. godine.

(2) Obrasci brodarskih knjižica koji su propisani Pravilnikom o brodarskim knjižicama (»Narodne novine« br. 49/15) mogu se izdavati brodarcima koji isključivo plove na jezerima Republike Hrvatske do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Brodarske knjižice izdane sukladno odredbama Pravilnika o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Narodne novine« br. 56/00, 36/05) vrijede do 31. prosinca 2024. godine.

Dosadašnji korisnici sustava CIMIS

Članak 90.

Registrirani korisnici ili ovlaštene osobe iz članka 81. ovoga Pravilnika koji su stekli korisnička prava rada u sustavu CIMIS prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu dužni podnijeti novi zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada na sustavu CIMIS.

Prijava plovidbene službe člana posade u nacionalnoj plovidbi

Članak 91.

(1) Podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju člana posade iz članka 45. i 48. ovoga Pravilnika u sustav CIMIS, osim zapovjednika brodara ili kompanije unosit će i nadležna lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije do 30. lipnja 2024. godine.

(2) Podatci o ukrcaju i iskrcaju pomoraca u nacionalnoj plovidbi upisivat će se u postojeću knjigu »Popis posade« do 30. lipnja 2024. godine, nakon čega se Popis posade za pomorske brodove u nacionalnoj plovidbi vodi isključivo u elektronskom obliku.

(3) Knjigu »Popis posade« iz stavka 2. ovoga članka, vlasnik, brodar ili kompanija dužna je predati lučkoj kapetaniji luke upisa najkasnije do 30. rujna 2024. godine.

Prijava plovidbene službe člana posade koji se samostalno ukrcava

Članak 92.

Podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju člana posade iz članka 47. i 48. ovoga Pravilnika u sustav CIMIS unosit će nadležna lučka kapetanija temeljem prijave člana posade do 30. lipnja 2024. godine.

Prijava plovidbene službe brodarca koji je plovio u međunarodnoj plovidbi

Članak 93.

Podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju brodarca koji je plovio u međunarodnoj plovidbi tijekom 2023. godine u sustav CIMIS unosit će nadležna lučka kapetanija temeljem prijave brodarca do 30. rujna 2024. godine.

Elektronske pomorske knjižica

Članak 94.

Osobi koja posjeduje valjanu pomorsku knjižicu na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika izdat će se po službenoj dužnosti elektronska pomorska knjižica do 30. lipnja 2024. godine.

Uspostava elektronskog očevidnika brodarskih knjižica

Članak 95.

Elektronski očevidnik brodarskih knjižica ustrojit će se do 30. lipnja 2024. godine.

Nadležnost lučkih kapetanija

Članak 96.

(1) Lučke kapetanije Sisak, Osijek, Slavonski Brod i Vukovar započet će provedbu odredbi ovoga Pravilnika koje se odnose na pomorske knjižice, identifikacijske isprave pomorca i prijavu plovidbene službe pomorca od 1. siječnja 2025. godine.

(2) Lučke kapetanije Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik započet će provedbu odredbi ovoga Pravilnika koje se odnose na brodarske knjižice i prijavu plovidbene službe brodarca od 1. siječnja 2025. godine.

POGLAVLJE II. ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 97.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti:

1. Pravilnik o brodarskim knjižicama (»Narodne novine« br. 49/15)

2. Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 112/16)

3. odredbe članka 5. stavka 1. i članka 46. stavka 1. Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 116/22) u dijelu kojim je propisano da je završeni program izobrazbe o postupcima u slučaju opasnosti na brodu uvjet za izdavanje brodarske knjižice

4. odredba članka 134. stavka 2. Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 116/22)

5. Prilog V.B Jedinstveni dokument kojim se kombiniraju svjedodžbe o osposobljenosti i brodarska knjižica i V.D. Brodarska knjižica, Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 116/22)

6. u Prilogu VI. NAKNADE ZA OBRASCE, ISPRAVE, KNJIGE, ISPITE I PREGLEDE, Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 116/22), dio Obrasci, naknada za obrazac Brodarska knjižica.

7. odredbe članka 1. stavka 1. točke 2., 3. i 4. Naredbe o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (»Narodne novine«, broj 5/17) i

8. odredba članka 1. stavka 1. točke 6. Naredbe o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 124/15).

Stupanje na snagu

Članak 98.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/43

Urbroj: 530-04-3-24-7

Zagreb, 19. veljače 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

NAKNADE ZA IZDAVANJE POMORSKE KNJIŽICE, BRODARSKE KNJIŽICE I IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE POMORCA

 

1.

Pomorska knjižica

13,00 eura

2.

Brodarska knjižica

38,00 eura

3.

Identifikacijska isprava pomorca

13,00 eura

4.

Identifikacijska isprava pomorca – žurni postupak

26,00 eura

 

 

PRILOG II.

NAZIVI I OZNAKE SVOJSTVA UKRCAJA POMORACA

Služba palube

A1 Zapovjednik broda

A2 Prvi časnik palube

A3 Časnik plovidbene straže

A4 Član plovidbene straže

A5 Zapovjednik jahte

Služba stroja

B1 Upravitelj stroja

B2 Drugi časnik stroja

B3 Časnik plovidbene straže u strojarnici

B4 Član plovidbene straže u strojarnici

B5 Elektročasnik

B6 Električar

Radio služba

C Radiooperater

Ostala svojstva ukrcaja

D1 Vježbenik

D2 Član posade koji ne čini dio plovidbene straže

Ostali časnici

E Ostali časnici

PRILOG III.

NAZIVI I BROJČANE OZNAKE SVOJSTVA UKRCAJA BRODARACA

1 Zapovjednik

2 Kormilar

3 Vođa palube

4 Mornar

5 Mornar pripravnik

6 Vježbenik

9 Brodovođa

10 Voditelj skele

11 Strojar

PRILOG IV.

DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENATA PRILIKOM UKRCAJA/ISKRCAJA KOD PRVE PRIJAVE NA OBVEZNA OSIGURANJA

 

Popis podataka

Pri ukrcaju

Pri iskrcaju

1.

Prezime i ime, ranije prezime, ime roditelja

X

X

2.

Datum ukrcaja/iskrcaja

X

X

3.

Svojstvo ukrcaja/iskrcaja

X

X

4.

Luka i država ukrcaja/iskrcaja

X

X

5.

Ime ili oznaka, zastava pomorskog objekta ili objekta unutarnje plovidbe

X

X

6.

IMO/NIB pomorskog objekta ili ENI/NIB objekta unutarnje plovidbe

 

X

7.

Vrsta pomorskog objekta ili objekta unutarnje plovidbe

X

X

8.

Bruto tonaža pomorskog objekta

 

X

9.

Vrsta i snaga pogonskog postrojenja

 

X

10.

Kategorija plovidbe

 

X

11.

Zanimanje (radno mjesto)

X

X

12.

Najviša završena škola

X

 

13.

Stručno obrazovanje

X

 

14.

Stručna sprema za obavljanje poslova

X

X

15.

Ugovor o radu vrijedi od

X

X

16.

Ugovor o radu vrijedi do

X

X

17.

Poslodavac

X

X

Popis dokumenata

Pri ukrcaju

Pri iskrcaju

18.

Dokaze o danima provedenim na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i natrag

 

X

19.

Dokaz o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida

X

 

20.

Dokaz o statusu korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad

X

 

21.

Dokaz o statusu invalidne osobe

X

 

22.

Potvrda A1*

X

X

23.

Ugovor o radu**

X

X

24.

Preslik stranice pomorska knjižice ili brodarske knjižice i brodskog dnevnika u kojoj su upisani podatci o ukrcaju**

 

X

 

 

 

* Potvrda A1 može se dostaviti i pri ukrcaju ako je član posade posjeduje ili ako mu je potvrda A1 izdana na duže razdoblje od trajanja pojedinačne plovidbene službe.

** Obveza dostave se odnosi na člana posade iz članka 47. ovoga Pravilnika.

DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENATA PRILIKOM UKRCAJA/ISKRCAJA KOD DRUGE I SVAKE SLJEDEĆE PRIJAVE NA OBVEZNA OSIGURANJA

 

Popis podataka

Pri ukrcaju

Pri iskrcaju

1.

Prezime i ime, ranije prezime, ime roditelja

X

X

2.

Datum ukrcaja/iskrcaja

X

X

3.

Svojstvo ukrcaja/iskrcaja

X

X

4.

Luka i država ukrcaja/iskrcaja

X

X

5.

Ime ili oznaka, zastava pomorskog objekta ili objekta unutarnje plovidbe

X

X

6.

IMO/NIB pomorskog objekta ili ENI/NIB objekta unutarnje plovidbe

 

X

7.

Vrsta pomorskog objekta ili objekta unutarnje plovidbe

X

X

8.

Bruto tonaža pomorskog objekta

 

X

9.

Vrsta i snaga pogonskog postrojenja

 

X

10.

Kategorija plovidbe

 

X

11.

Zanimanje (radno mjesto)

X

X

12.

Stručna sprema za obavljanje poslova

X

X

13.

Ugovor o radu vrijedi od

X

X

14.

Ugovor o radu vrijedi do

X

X

15.

Poslodavac

X

X

Popis dokumenata

Pri ukrcaju

Pri iskrcaju

16.

Dokaze o danima provedenim na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i natrag

 

X

17.

Potvrda A1*

 

X

18.

Ugovor o radu**

X

X

19.

Preslik stranice pomorska knjižice ili brodarske knjižice i brodskog dnevnika u kojoj su upisani podatci o ukrcaju**

 

X

 

 

* Potvrda A1 može se dostaviti i pri ukrcaju ako je član posade posjeduje ili ako mu je potvrda A1 izdana na duže razdoblje od trajanja pojedinačne plovidbene službe.

** Obveza dostave se odnosi na člana posade iz članka 47. ovoga Pravilnika.

PRILOG V.

POTVRDA O DANIMA LIJEČENJA ZA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA POREZNU GODINU ____________

U svrhu dokazivanja dana provedenih na liječenju zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koja bi onemogućila ishođenje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda, izdaje se ova Potvrda za:

Ime i prezime člana posade:______________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB): _________________________

Potpis člana posade: ___________________________________

Zdravstvena ustanova: _________________________________

Datum početka liječenja: _______________________________

Ime i prezime doktora specijaliste medicine rada: _____________

 

Potpis i pečat doktora specijaliste medicine rada

M. P. ________

 

 

Datum završetka liječenja: ______________________________

Izdano dana: ________________________________________

Ime i prezime doktora specijaliste medicine rada:_____________

 

Potpis i pečat doktora specijaliste medicine rada

M. P. ________

 

 

Prilozi:

 

 

 

Copyright © Ante Borić