Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 23/2024 (28.2.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

367

Na temelju članka 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 134/22.) u članku 3. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: »(1)Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta provodi se elektronički, putem softverske aplikacije -eZakup.«.

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. iza riječi »se« dodaju se riječi: »u softverskoj aplikaciji -eZakup,«, a iza riječi: »poljoprivrede« dodaju se riječi: »(u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Dosadašnji stavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»1) Sudionik javnog natječaja za prodaju iz članka 2. ovoga Pravilnika dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu:

– u strojno čitljivom formatu (pdf) priložiti potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– u strojno čitljivom formatu (pdf) priložiti potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu da se protiv njega ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu da nema dugovanja s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je kupio po provedenim natječajima,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za prodaju koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru,

– putem softverske aplikacije – eZakup dati izjavu da održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

(2) Sudionik javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta dužan je uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva u strojno čitljivom formatu (pdf) priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 2. koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Sudionik javnog natječaja za prodaju u skladu s člankom 64. stavkom 1. točkom a.) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22., u daljnjem tekstu Zakon), dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, putem softverske aplikacije – eZakup dati i elektroničku izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je ispunjavao Gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje.

(4) Sudionik javnog natječaja za prodaju u skladu s člankom 64. stavkom 1. točkom a) Zakona koji u ugovoru na temelju kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika nema gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, putem softverske aplikacije – eZakup dati i elektroničku izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je koristio poljoprivredno zemljište u skladu s odredbama toga ugovora za sve vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka toga ugovora do trenutka raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

(1) Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za prodaju u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u Tablici 2. ovoga Pravilnika.

(3) Popis svih ponuditelja u natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja prikazuje se u Tablici 1. koja se nalazi unutar softverskog rješenja eZakup«.

Članak 4.

U članku 7. stavci 1. i 2., brišu se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi: »(1) Ako Ministarstvo umjesto jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba raspolaže poljoprivrednim zemljištem, Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Ministarstvo, na prijedlog Povjerenstva za prodaju, kojeg imenuje ministar.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 2. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »1.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3. broj: »4« zamjenjuje se brojem: »2.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

Članak 5.

U prilogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 134/22.) OBRAZAC 1., briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/13

Urbroj: 525-06/190-24-11

Zagreb, 20. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede mr. sc. Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić