Povezani zakoni

Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

NN 54/13, 123/23

na snazi od 31.10.2023.

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela te područje rada i ovlasti nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27. 7. 2012.) kao i odgovarajuće prekršajne odredbe.

Pojmovi

Članak 2. (NN 123/23)

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) čije su nadležnosti i područje rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i ovim Zakonom.

2. HNB je Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: HNB), središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, ovim Zakonom i drugim zakonima.

3. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ(EU).

4. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

5. Kolegij je kolegij regulatora čiji su članovi navedeni u članku 18. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

6. ESCB je Europski sustav središnjih banaka čije su nadležnosti i područje rada propisani Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

7. EBA je Europska agencija za nadzor bankovnog sustava osnovana Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europske agencije za nadzor bankovnog sustava), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/78/EZ (EU).

8. Druga ugovorna strana je financijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) br. 648/2012 i nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 9. Uredbe (EU) br. 648/2012.

9. Pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja je tržišni operater, kreditna institucija i investicijsko društvo koje ima odgovarajuće odobrenje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 648/2012.

II. NADLEŽNA TIJELA, NJIHOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležna tijela

Članak 3.

Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona su Agencija i HNB.

Podjela nadležnosti Agencije i HNB-a

Članak 4.

(1) Nadležnosti Agencije za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona odnose se na:

1. koordinaciju i izvještavanje Europske komisije, ESMA-e i drugih tijela u skladu sa člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Agencije koji su definirani zakonom koji uređuje područje rada i nadležnost Agencije, u skladu sa člankom 2. stavcima 8. i 13. Uredbe (EU) br. 648/2012,

3. nadzor nad nefinancijskim drugim ugovornim stranama u skladu sa člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012,

4. izdavanje odobrenja, oduzimanje odobrenja i nadzor poslovanja središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

5. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 2., 3., i 4. ovoga stavka,

6. podnošenje optužnih prijedloga i izricanje prekršajnih naloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 2., 3., i 4. ovoga stavka.

(2) Nadležnosti HNB-a za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona odnose se na:

1. provođenje nadzora nad subjektima nadzora HNB-a koji su definirani zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, u skladu sa člankom 2. stavcima 8. i 13. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 1. ovoga stavka,

3. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 1. ovoga stavka.

Područje rada Agencije

Članak 5.

Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. izvještava ESMA-u u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. nadzire subjekte nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona u smislu pridržavanja odredbi o obveznom poravnanju posredstvom središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 4. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, kao i odredbi o tehnikama upravljanja rizicima kod transakcija OTC izvedenicama za koje nije obvezno poravnanje preko središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012,

3. zaprima obavijesti subjekata nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija iz članka 4. stavka 2. i članka 11. stavaka 7., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,

4. odlučuje o odobravanju primjene izuzeća za subjekte nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona kod unutargrupnih transakcija pod uvjetima iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i članka 11. stavaka 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,

5. nadzire nefinancijske druge ugovorne strane u skladu sa člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012,

6. surađuje s HNB-om prilikom odlučivanja o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija u kojima su druge ugovorne strane istodobno i subjekti nadzora Agencije i subjekti nadzora HNB-a sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona,

7. subjektima nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Zakona izriče mjere propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 i nadzorne mjere iz članaka 10. i 11. ovoga Zakona,

8. objavljuje svaku izrečenu sankciju i nadzornu mjeru ako objava ne ugrožava stabilnost financijskog tržišta te izvještaje o procjeni učinkovitosti izrečenih sankcija i nadzornih mjera u skladu sa člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,

9. odlučuje o odobrenju za rad i proširenju odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane u skladu sa člancima 14., 15., 17., 18., 19., 30. i 41. Uredbe (EU) br. 648/2012,

10. bez odgode dostavlja obavijest drugom nadležnom tijelu u skladu sa člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,

11. dostavlja ESMA-i, Kolegiju i središnjoj drugoj ugovornoj strani relevantne informacije u skladu sa člankom 17. Uredbe (EU) br. 648/2012,

12. saziva, upravlja i predsjeda Kolegijem u skladu sa člankom 18. Uredbe (EU) br. 648/2012,

13. procjenjuje rizike središnje druge ugovorne strane o čijem odobrenju za rad odlučuje i podnosi izvješće Kolegiju u skladu sa člankom 19. Uredbe (EU) br. 648/2012,

14. oduzima odobrenje za rad središnjoj drugoj ugovornoj strani te o tome obavještava ESMA-u i Kolegij, u skladu sa člankom 20. Uredbe (EU) br. 648/2012,

15. obavlja nadzor nad poslovanjem središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 21. Uredbe (EU) br. 648/2012,

16. obavlja poslove propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 koji obuhvaćaju izdavanje odobrenja za rad i nadzor središnjih drugih ugovornih strana te surađuje s ESMA-om, Europskom komisijom, nadležnim tijelima drugih država članica, EBA-om i relevantnim članovima ESCB-a u skladu sa člankom 22. Uredbe (EU) br. 648/2012,

17. surađuje s ESMA-om i po potrebi s ESCB-om u skladu sa člankom 23. Uredbe (EU) br. 648/2012,

18. bez odgode obavještava ESMA-u, Kolegij, mjerodavne članice ESCB-a i ostala mjerodavna tijela o izvanrednim situacijama vezanim uz rad središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 24. Uredbe (EU) br. 648/2012,

19. bez odgode obavještava Kolegij o odbijanju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu sa člankom 31. Uredbe (EU) br. 648/2012,

20. procjenjuje prikladnost i financijsku sigurnost kvalificiranih ulagatelja, te surađuje s drugim nadležnim tijelima u skladu sa člankom 32. Uredbe (EU) br. 648/2012,

21. daje odobrenje središnjim drugim ugovornim stranama za izdvajanje glavnih aktivnosti povezanih s rizikom upravljanja u skladu sa člankom 35. Uredbe (EU) br. 648/2012,

22. bez odgode obavještava ESMA-u, relevantne članice ESCB-a i druga nadležna tijela zadužena za nadzor članova poravnanja o nemogućnosti ispunjenja budućih obveza članova poravnanja središnje druge ugovorne strane, u skladu sa člankom 48. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

23. daje odobrenje središnjim drugim ugovornim stranama za sklapanje ugovora o međudjelovanju u skladu sa člankom 54. Uredbe (EU) br. 648/2012,

24. razmjenjuje informacije s ESMA-om prilikom izdavanja odobrenja za rad trgovinskog repozitorija koji je ujedno i subjekt nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona u skladu sa člankom 57. Uredbe (EU) br. 648/2012,

25. surađuje s ESMA-om na njezin zahtjev u provođenju nadzora u skladu sa člankom 62. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,

26. na zahtjev ESMA-e sudjeluje u nadzoru trgovinskog repozitorija u skladu sa člankom 63. Uredbe (EU) br. 648/2012,

27. provodi specifične nadzorne radnje delegirane od strane ESMA-e u skladu sa člankom 74. Uredbe (EU) br. 648/2012,

28. razmjenjuje informacije s nadležnim i ostalim relevantnim tijelima drugih država članica, relevantnim članicama ESCB-a i ESMA-om, potrebne u svrhu obavljanja njihovih dužnosti, u skladu sa člankom 84. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Područje rada HNB-a

Članak 6.

HNB za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire subjekte nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona u smislu pridržavanja odredbi o obveznom poravnanju preko središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 4. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, kao i odredbi o tehnikama upravljanja rizicima kod transakcija OTC izvedenicama za koje nije obvezno poravnanje preko središnje druge ugovorne strane u skladu sa člankom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. zaprima obavijesti o primjeni izuzeća za subjekte nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona kod unutargrupnih transakcija iz članka 4. stavka 2. i članka 11. stavka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,

3. odlučuje o odobravanju primjene izuzeća za subjekte nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona kod unutargrupnih transakcija pod uvjetima iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,

4. surađuje s Agencijom prilikom odlučivanja o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija u kojima su druge ugovorne strane istodobno subjekti nadzora Agencije i subjekti nadzora HNB-a sukladno odredbama ovoga Zakona,

5. obavještava Agenciju kada zaprimi obavijesti subjekata nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona o primjeni izuzeća iz članka 11. stavka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 i o odlukama iz članka 11. stavaka 6., 8. ili 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,

6. sudjeluje u radu Kolegija u skladu sa člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,

7. razmjenjuje informacije sa ESMA-om prilikom izdavanja odobrenja za rad trgovinskog repozitorija koji je ujedno i subjekt nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, u skladu sa člankom 57. Uredbe (EU) br. 648/2012, o čemu HNB obavještava Agenciju sukladno odredbama akta kojim je uređena suradnja Agencije i HNB-a,

8. subjektima nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona izriče mjere propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 i nadzorne mjere iz članka 12. ovoga Zakona,

9. objavljuje svaku izrečenu sankciju i nadzornu mjeru ako objava ne ugrožava stabilnost financijskog tržišta,

10. surađuje s ESMA-om na njezin zahtjev u provođenju nadzora ako je trgovinski repozitorij subjekt nadzora HNB-a u skladu sa člankom 62. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,

11. na zahtjev ESMA-e sudjeluje u nadzoru trgovinskog repozitorija ako isti obavlja subjekt nadzora HNB-a u skladu sa člankom 63. Uredbe (EU) br. 648/2012,

12. provodi specifične nadzorne radnje nad subjektima svog nadzora delegirane od strane ESMA-e u skladu sa člankom 74. Uredbe (EU) br. 648/2012.

III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 7.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona obavlja Agencija sukladno odredbama zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih podataka i obavijesti koje se sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 dostavljaju Agenciji te provođenjem nadzora u skladu sa člancima 21. i 22. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. izricanjem nadzornih mjera iz članaka 10. i 11. ovoga Zakona.

Članak 8.

(1) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe zahtijevati:

1. pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu preslike istog,

2. pregled razmjene podataka, uključujući i zapise telefonskih poziva.

(2) Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe, uključujući i osobe koje su uključene u prijenos naloga ili koje obavljaju druge poslove pri sklapanju transakcija koje su predmet nadzora Agencije, zatražiti sve podatke i očitovanja koji su Agenciji potrebni za nadzor. Ako to zahtijeva svrha nadzora, Agencija je ovlaštena te osobe pozvati na saslušanje.

(3) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, Agencija može provesti neposredni nadzor sa ili bez prethodne dostave obavijesti o nadzoru.

(4) Kad je to potrebno radi nadzora nad pravnom ili fizičkom osobom na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 648/2012 i ovaj Zakon, Agencija u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona može zahtijevati odgovarajuće podatke, dokumentaciju i očitovanja od sljedećih osoba i izvršiti pregled njihova poslovanja:

1. osoba koje su s pravnom ili fizičkom osobom nad kojom Agencija provodi postupak nadzora u odnosu uske povezanosti,

2. osoba na koje je pravna ili fizička osoba nad kojom Agencija provodi postupak nadzora izdvojila poslovne procese,

3. imatelja kvalificiranih udjela u pravnoj ili fizičkoj osobi nad kojom Agencija provodi postupak nadzora.

(5) Kada je za nadzor nad osobom iz stavka 4. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, Agencija će, sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012, pregled poslovanja te osobe obaviti u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

Postupak nadzora koji provodi HNB

Članak 9.

Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, obavlja HNB, sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, ovoga Zakona i zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 10.

(1) Kada Agencija, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, osim mjera predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012, ovlaštena je izreći i sljedeće nadzorne mjere:

1. naložiti prestanak svakog postupanja koje je u suprotnosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona,

2. izreći opomenu pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupa suprotno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona,

3. naložiti tržišnom operatoru da obustavi trgovanje financijskim instrumentom te ukinuti već donesenu obustavu, u opsegu u kojem je to potrebno za uklanjanje ili sprječavanje štetnih posljedica na uređenom tržištu,

4. naložiti središnjem klirinškom depozitarnom društvu, odnosno operatoru središnjeg registra, ili središnjoj drugoj ugovornoj strani privremenu blokadu financijskih instrumenata.

(2) Agencija može informirati javnost o svakoj poduzetoj mjeri koja će biti izrečena radi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, osim ako takva objava ne bi ozbiljno ugrozila financijsko tržište ili strankama u postupku prouzročila nerazmjernu štetu.

Članak 11.

Kada Agencija utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, Agencija može, osim nadzornih mjera iz članka 10. ovoga Zakona, ovisno o težini i značaju povreda:

1. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti za koje je Agencija subjektima nadzora izdala odobrenje,

2. ukinuti odobrenje za rad ili izdanu suglasnost,

3. naložiti primjerene mjere koje pridonose uspostavljanju zakonitog postupanja.

Nadzorne mjere HNB-a

Članak 12.

Kada HNB sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili ovoga Zakona, osim mjera predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012, ovlašten je izreći i nadzorne mjere propisane zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Suradnja s ovlaštenim tijelima

Članak 13.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona Agencija surađuje s drugim ovlaštenim tijelima i s istima razmjenjuje podatke, sukladno relevantnim zakonskim odredbama i sporazumima o suradnji.

(2) Pri provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona Agencija surađuje s HNB-om kao drugim nadležnim tijelom u smislu ovoga Zakona, sukladno odredbama akta kojim je uređena suradnja između navedenih institucija.

IV. JEZIK I NAČIN DOSTAVE I OBJAVE OBAVIJESTI

Članak 14.

(1) Na sve obavijesti koje su fizičke i pravne osobe dužne dostavljati nadležnim tijelima i javno objavljivati sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o jeziku objavljivanja informacija iz zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona će sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona svojim odlukama propisati način dostave propisanih obavijesti iz Uredbe (EU) br. 648/2012.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji središnje druge ugovorne strane

Članak 15. (NN 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana ako:

1. ne prihvati ili odbije zahtjev za pristup mjesta trgovanja u skladu sa člankom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. ne osigura da su detalji, izmjene ili informacije o isteku svakog ugovora o izvedenicama koji je sklopila s drugom ugovornom stranom dostavljeni trgovinskom repozitoriju u roku u skladu sa člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

3. ne osigura dostavu podataka o ugovoru o izvedenicama ESMA-i u slučaju da trgovinski repozitorij nije dostupan da zabilježi podatke u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

4. obavlja djelatnosti za koje nema odobrenje Agencije u skladu sa člankom 14. stavkom 1. i člankom 15. Uredbe (EU) br. 648/2012,

5. bez odgode ne obavijesti Agenciju o značajnim promjenama uvjeta pod kojima je izdano odobrenje za rad u skladu sa člankom 14. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,

6. ne ispunjava kapitalne zahtjeve u skladu sa člankom 16. Uredbe (EU) br. 648/2012,

7. ne ispunjava organizacijske zahtjeve u skladu sa člankom 26. i člankom 27. Uredbe (EU) br. 648/2012,

8. ne omogući Agenciji i revizoru uvid u zapisnike sa sjednica nadzornog odbora u skladu sa člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

9. ne uspostavi procedure i kriterije za izbor članova Odbora za rizik i trajanje njihova mandata te ne obavijesti Agenciju o svakom postupanju koje je suprotno preporukama Odbora za rizik u skladu sa člankom 28. Uredbe (EU) br. 648/2012,

10. u propisanim rokovima ne čuva dokumentaciju o svim obavljenim uslugama i aktivnostima i raskinutim ugovorima te ih ne učini dostupnim na zahtjev Agencije u skladu sa člankom 29. Uredbe (EU) br. 648/2012,

11. ne obavijesti Agenciju o promjenama u upravi u skladu sa člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

12. ne propiše i ne primjenjuje odgovarajuće mjere i postupke za utvrđivanje, sprječavanje i upravljanje sukobom interesa u skladu sa člankom 33. Uredbe (EU) br. 648/2012,

13. ne osigura kontinuitet poslovanja u skladu sa člankom 34. Uredbe (EU) br. 648/2012,

14. ne ispunjava uvjete za izdvajanje poslovnih procesa, usluga i aktivnosti i nema odobrenje Agencije u skladu sa člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

15. na zahtjev Agencije ne učini dostupnim sve informacije potrebne za procjenu usklađenosti zahtjeva za izdvojene poslovne procese, usluge i aktivnosti u skladu sa člankom 35. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

16. ne postupa u najboljem interesu članova poravnanja te nema dostupna i transparentna pravila za rješavanje pritužbi u skladu sa člankom 36. Uredbe (EU) br. 648/2012,

17. ne propiše kategorije prihvatljivih članova sustava poravnanja i kriterije za njihovo uključivanje u sustav poravnanja u skladu sa člankom 37. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

18. ne osigura da članovi sustava poravnanja na kontinuiranoj bazi primjenjuju kriterije iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, u skladu sa člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,

19. ne provede sveobuhvatnu reviziju usklađenosti članova sustava poravnanja u skladu sa člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, najmanje jednom godišnje,

20. ne propiše procedure za suspenziju i isključenje članova sustava poravnanja u skladu sa člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,

21. ne objavi cijene, rizike i ostale informacije povezane sa uslugama koje obavlja u skladu sa člankom 38. Uredbe (EU) br. 648/2012,

22. ne evidentira imovinu i račune u skladu sa člankom 39. Uredbe (EU) br. 648/2012,

23. ne mjeri i ne procjenjuje likvidnost i kreditnu izloženost prema svakom članu poravnanja i, gdje je primjenjivo, ostalim središnjim drugim ugovornim stranama s kojima ima zaključen ugovor o međudjelovanju u skladu sa člankom 40. Uredbe (EU) br. 648/2012,

24. ne prikuplja iznos nadoknade u svrhu osiguranja od kreditnog rizika u skladu sa člankom 41. Uredbe (EU) br. 648/2012,

25. ne vodi jamstveni fond u svrhu namire gubitaka koji prelaze iznos osiguran iznosima nadoknade na način kako je propisano člankom 42. Uredbe (EU) br. 648/2012,

26. ne raspolaže dodatnim financijskim sredstvima za pokrivanje gubitaka koji prelaze iznos osiguran iznosima nadoknade i jamstvenim fondom u skladu sa člankom 43. Uredbe (EU) br. 648/2012,

27. u svakom trenutku nema dovoljno sredstava kojim osigurava potrebnu likvidnost i na dnevnoj osnovi ne mjeri potrebe za likvidnosti u skladu sa člankom 44. Uredbe (EU) br. 648/2012,

28. ne koristi instrumente osiguranja prema redoslijedu korištenja u skladu sa člankom 45. Uredbe (EU) br. 648/2012,

29. ne ispunjava zahtjeve o kolateralima u skladu sa člankom 46. Uredbe (EU) br. 648/2012,

30. ne ulaže financijska sredstva u skladu sa člankom 47. Uredbe (EU) br. 648/2012,

31. ne propiše procedure u skladu sa člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili iste ne revidira najmanje jednom godišnje,

32. ne postupi u skladu sa člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 u slučaju nemogućnosti člana sustava poravnanja da podmiri svoje obveze,

33. ne obavijesti Agenciju kada smatra da član sustava poravnanja neće biti u mogućnosti podmiriti svoje obveze u skladu sa člankom 48. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

34. ne osigura da su procedure koje se odnose na nemogućnost člana sustava poravnanja da podmiri svoje obveze provedive i zakonski utjerive, u skladu sa člankom 48. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,

35. ne osigura, najmanje ugovorno, u slučaju iz članka 39. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, primjenu procedura za prijenos imovine klijenata člana sustava poravnanja koji nije mogućnosti podmiriti svoje obveze, u skladu sa člankom 48. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012,

36. ne osigura, najmanje ugovorno, u slučaju iz članka 39. stavka 3. Uredbe, primjenu procedura za prijenos imovine klijenata člana sustava poravnanja koji nije u mogućnosti podmiriti svoje obveze, u skladu sa člankom 48. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012,

37. ne postupa sa kolateralima klijenata članova sustava poravnanja u skladu sa člankom 48. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012,

38. ne provjerava redovito modele i parametre za kontrolu rizika, ne provodi testiranja otpornosti na stres i testiranja modela na prethodnom razdoblju te javno ne objavljuje ključne informacije o modelu upravljanja rizikom u skladu sa člankom 49. Uredbe (EU) br. 648/2012,

39. ne koristi, kada je praktično i moguće, novac središnje banke za namiru transakcija u skladu sa člankom 50. Uredbe (EU) br. 648/2012,

40. upravljanje rizicima u ugovorima o međudjelovanju nije uređeno u skladu sa člankom 52. Uredbe (EU) br. 648/2012,

41. odnosi iz ugovora o međudjelovanju nisu uređeni u skladu sa člankom 53. Uredbe (EU) br. 648/2012,

42. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba središnje druge ugovorne strane.

Prekršaji druge ugovorne strane

Članak 16. (NN 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj druga ugovorna strana ako:

1. ne izvrši poravnanje preko središnje druge ugovorne strane za sve ugovore o OTC izvedenicama koji ispunjavaju uvjete za poravnanje u skladu sa člankom 4. stavkom 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. ne obavijesti Agenciju, odnosno HNB o primjeni izuzeća kod unutargrupnih transakcija u roku propisanom člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,

3. ne dostavi podatke o sklapanju, izmjenama i raskidu ugovora o izvedenicama trgovinskom repozitoriju te ih ne čuva u propisanom roku u skladu sa člankom 9. stavkom 1. i 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,

4. ne osigura dostavu podataka o ugovoru o izvedenicama ESMA-i u slučaju da trgovinski repozitorij nije dostupan da zabilježi podatke u skladu sa člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

5. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti ESMA-u i Agenciju o prelasku praga poravnanja sklopljenih ugovora o OTC izvedenicama u skladu sa člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

6. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne izvrši poravnanje svih budućih ugovora u roku od četiri mjeseca od nastanka obveze poravnanja u skladu sa člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

7. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne uključi sve ugovore o OTC izvedenicama sklopljene unutar grupe u izračunavanje vrijednosti ugovora u skladu sa člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

8. ne osigura, uz provedbu dubinskog snimanja, prikladne procedure za mjerenje, nadzor i smanjivanje operativnog i kreditnog rizika druge ugovorne strane u slučaju sklapanja ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne vrši središnja druga ugovorna strana, u skladu sa člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

9. na dnevnoj bazi ne prikazuju fer vrijednost preostalih ugovora kada sklopljeni ugovori o OTC izvedenicama prelaze prag poravnanja u skladu sa člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,

10. ne uspostavi procedure upravljanja rizikom koje zahtijevaju pravodobnu, točnu i prikladno odvojenu razmjenu kolaterala vezanih uz ugovore o OTC izvedenicama u skladu sa člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

11. ne raspolaže prikladnom i razmjernom količinom kapitala za upravljanje rizikom koji nije pokriven prikladnim kolateralom u skladu sa člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,

12. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti Agenciju o namjeri primjene izuzeća u skladu sa člankom 11. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012,

13. kao nefinancijska druga ugovorna strana ne obavijesti Agenciju o namjeri primjene izuzeća u skladu sa člankom 11. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012,

14. javno ne objavi informacije o izuzeću za unutargrupne transakcije u skladu sa člankom 11. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012,

15. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona,

16. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama HNB-a, izrečenim sukladno odredbama članka 12. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3980,00 eura do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba druge ugovorne strane.

Prekršaji pravne osobe koja upravlja mjestom trgovanja

Članak 17. (NN 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja ako:

1. na zahtjev središnje druge ugovorne strane ne dostavi podatke o sklopljenim ugovorima o OTC izvedenicama u skladu sa člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. ne postupa sa zahtjevom središnje druge ugovorne strane za pristup u skladu sa člankom 8. stavkom 2. i stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

3. ne postupi u skladu s rješenjem kojim se izriču nadzorne mjere Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3980,00 eura do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja upravlja mjestom trgovanja.

Prekršaji članova sustava poravnanja

Članak 18. (NN 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 19.900,00 eura kaznit će se za prekršaj član sustava poravnanja ako:

1. javno ne objavi cijene i naknade za usluge koje obavlja u skladu sa člankom 38. Uredbe (EU) br. 648/2012,

2. ne evidentira imovinu i račune u skladu sa člankom 39. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,

3. ne razvrsta klijente, ne obavještava ih o troškovima i razini zaštite te ne obavlja usluge po komercijalnim uvjetima u skladu sa člankom 39. stavkom 5., 6. i 7. Uredbe (EU) br. 648/2012,

4. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba člana sustava poravnanja.

Prekršaj kvalificiranih ulagatelja

Članak 19. (NN 123/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 19.900,00 eura kaznit će se za prekršaj kvalificirani ulagatelj, kao pravna osoba, ako pisanim putem ne obavijesti Agenciju o stjecanju, otpuštanju ili promjeni kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani, navodeći visinu udjela koju namjerava otpustiti, odnosno steći u skladu sa člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba kvalificiranog ulagatelja.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj kvalificirani ulagatelj, kao fizička osoba, ako pisanim putem ne obavijesti Agenciju o stjecanju, otpuštanju ili promjeni kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani, navodeći visinu udjela koju namjerava otpustiti, odnosno steći u skladu sa člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Prekršajni nalog

Članak 20.

(1) Za prekršaje propisane odredbama ovoga Zakona Agencija može izdati prekršajni nalog.

(2) Agencija može izdati prekršajni nalog ako je utvrdila prekršaj:

1. neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom, pri obavljanju nadzora i drugih ovlasti iz njezine nadležnosti, pri čemu je sastavljena službena zabilješka ili zapisnik, ili

2. na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključujući i zapisnik o nadzoru.

Zastara prekršajnog progona

Članak 21.

(1) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom Agencije i HNB-a koja se poduzima radi prekršajnog progona počinitelja zbog počinjenog prekršaja.

(3) Nakon svakog prekida zastara počinje ponovno teći.

(4) Zastara prekršajnog progona nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara prekršajnog progona.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 123/23

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić