Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 130/2023 (2.11.2023.), Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede

1796

Na temelju članka 7. stavka 6., članka 36. stavka 6. i članka 40. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 117/23 i 120/23) u članku 1. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od odredbi stavaka 3. i 4. ovoga članka, na objektima koji udovoljavaju uvjetima za kategoriju 3 ili 4 te svim dodatnim uvjetima određenim člankom 2. stavcima 3. i 4. ove Naredbe, dozvoljava se rekategorizacija objekata za koje je podnesen zahtjev za rekategorizaciju i/ili se nalaze na popisu za rekategorizaciju u skladu s Akcijskim planom.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 8. riječi: »Delegirane uredbe (EU) 2023/594« zamjenjuju se riječima: »Provedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594 оd 16. ožujka 2023. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2021/605 (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2023/594)«.

Članak 3.

U članku 5. stavci 2., 8., 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(2) Premještanje držanih svinja, zametnih proizvoda, nus­proizvoda životinjskog podrijetla, mesa i mesnih proizvoda iz objekata smještenih u zaraženoj zoni i zonama ograničenja s popisa Priloga I. i II. Provedbene uredbe (EU) 2023/594, unutar i izvan tih zona, dozvoljeno je u skladu s odredbama te Provedbene uredbe pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za odobravanje takvog premještanja.

(8) Držanje svinja u području županija obuhvaćenih zaraženim zonama i u zaraženim zonama nakon 30. studenoga 2023., dozvoljeno je isključivo na objektima kategorije 3 i 4.

(10) Subjekti s nekategoriziranih objekata ili objekata kategorije 0, 1 i 2 dužni su uputiti svinje na klanje u klaonici određenoj od strane Ministarstva poljoprivrede ili ih zaklati na objektu za vlastite potrebe nakon provedbe kliničkog pregleda od strane ovlaštenih veterinara 24 sata prije klanja, najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.

(11) Na objektima koji udovoljavaju uvjetima za kategoriju 3 ili 4 te svim dodatnim uvjetima biosigurnosti sukladno stavku 9. ovoga članka, ovisno o broju svinja na objektu, dozvoljava se rekategorizacija najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.«.

Članak 4.

U članku 6. stavci 3., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(3) Subjekti s nekategoriziranih objekata i objekata kategorije 0, 1 i 2 dužni su uputiti svinje na klanje u odobreni objekt ili ih zaklati na objektu za vlastite potrebe nakon provedbe kliničkog pregleda od strane ovlaštenih veterinara 24 sata prije klanja, najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.

(5) Na objektima koji udovoljavaju uvjetima za kategoriju 3 ili 4 te svim dodatnim uvjetima biosigurnosti određenih stavkom 4. ovoga članka, ovisno o broju svinja na objektu, dozvoljava se rekategorizacija najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.

(6) Držanje svinja u području županija visokog rizika nakon 30. studenoga 2023. godine dozvoljeno je isključivo na objektima kategorije 3 i 4.«.

Članak 5.

U članku 9. stavak 8. briše se.

Članak 6.

U članku 10. stavku 4. podstavak c) briše se.

Članak 7.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/23-01/60

Urbroj: 525-09/557-23-140

Zagreb, 2. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić