NN 16/2024 (9.2.2024.), Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

278

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2024. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuje se:

– raspodjela državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2024. godini,

– ribolovni kapacitet u gospodarskom ribolovu,

– pravila vezana uz prilov i

– vremenska ograničenja.

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje koje je propisano odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 3.

(1) Državna kvota u 2024. godini predstavlja ukupnu ulovnu kvotu za ribolov plavoperajne tune.

(2) Raspodjela državne kvote na kategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova te potkategorije istih prikazana je u tablici u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

(3) Ako se ukupna ulovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke, sportskog ili rekreacijskog ribolova ne iskoristi do kraja njihove ribolovne sezone, ostatak ulovne kvote ili njegov dio Ministarstvo može preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom ribolovu i/ili na prilov i/ili na ribolov u znanstvene svrhe.

RIBOLOVNI KAPACITET

Članak 4.

(1) Kapacitet ribolovne flote za ciljani ulov plavoperajne tune usklađuje se s dodijeljenom kvotom na način da ukupni aktivni kapacitet flote po ribolovnom alatu ne prelazi dodijeljenu kvotu u odnosu na ulovne mogućnosti (Catch rate) i prikazan je u tablici u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

(2) Maksimalni broj plovila koja će sudjelovati u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune mora biti usklađen sa stavkom 1. ovoga članka i ulovnim količinama raspoređenim sukladno Prilogu 1. ovog Pravilnika, pri čemu broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 18, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12.

PRILOV

Članak 5.

(1) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo na koje je izdano odobrenje za gospodarski ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi okružujuće mreže plivarice srdelare.

(2) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo na koje je izdano odobrenje za ribolov igluna plutajućim parangalom u tekućoj godini smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi plutajućeg parangala.

(3) Prilov tune iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti veći od 5 % mase ukupnog ostvarenog ulova na iskrcaju niti se smije iskrcati više od 3 primjerka plavoperajne tune.

(4) Prilov tune iz stavka 2. ovoga članka, u komadima, ne smije biti veći od 20 % od ukupnog broja komada igluna i plavoperajne tune na iskrcaju.

(5) Ovlaštenici povlastice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prije iskrcaja prilova plavoperajne tune obvezni su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj, u komadima i kilogramima

c) geografsko područje (pozicija) gdje je ulov ostvaren.

(6) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iz stavka 1. ovoga članka iskrcaj prilova plavoperajne tune smiju obavljati na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova ostvarenog plivaricom srdelarom.

(7) Ovlaštenici povlastice iz stavka 2. ovoga članka iskrcaj prilova plavoperajne tune smiju obavljati na iskrcajnim mjestima predviđenim za iskrcaj igluna sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj igluna.

(8) Dozvoljeno je zadržavanje na plovilu, iskrcaj te stavljanje na tržište cijelih primjeraka tuna većih od 30 kg ili 115 cm ravne vilične duljine u prezentacijama kako slijedi:

– cijela, bez odstranjenih ikakvih vanjskih ili unutrašnjih dijelova (prezentacija WHL), ili

– cijela, očišćena od škrga i utrobe (prezentacija GUG).

(9) Ovlaštenici povlastice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za iskrcaj prilova plavoperajne tune dužni su ispuniti iskrcajnu deklaraciju koja je sastavni dio očevidnika i ispunjava se sukladno posebnom propisu o dostavi podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

(10) Uginula plavoperajna tuna koja je odbačena na moru, bez obzira na veličinu, mora biti zabilježena u očevidniku o gospodarskom ribolovu na moru sukladno posebnom propisu o dostavi podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.

(11) Na prilov tune ostvaren plovilima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnosno na stavljanje na tržište i promet na tržištu na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju registraciju prvih kupaca proizvoda ribarstva, postupak prve prodaje i vaganja te propisi koji uređuju sljedivost plavoperajne tune od ulova, iskrcaja, prijevoza i skladištenja, prerade i distribucije do maloprodaje te propis koji uređuje program dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu na tržištu.

(12) Po iskorištenju kvote za prilov, Ministarstvo će na svojoj mrežnoj stranici https://ribarstvo.mps.hr/ objaviti obavijest o iskorištenju kvote raspoređene za prilov sukladno tablici iz Priloga 1. ovog Pravilnika, nakon čega ovlaštenicima povlastica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dozvoljeno izvući na plovilo, zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 6.

(1) Ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je od 26. svibnja u 00:00 sati do 1. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ribolov plavoperajne tune u Jadranskom moru (GSA 17 i GSA 18) plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je od 26. svibnja u 00:00 sati do 15. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(3) Ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 15. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(4) Ribolov plavoperajne tune u sportskom dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenoga u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(5) Ribolov plavoperajne tune u rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. lipnja u 00:00 sati do 1. studenog u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Prilozi 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 13/23).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/6

Urbroj: 525-12/717-24-1

Zagreb, 30. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

RASPODJELA DRŽAVNE KVOTE NA GOSPODARSKI RIBOLOV I NEGOSPODARSKI RIBOLOV KAO I NA POTKATEGORIJE GOSPODARSKOG I NEGOSPODARSKOG RIBOLOVA U 2024. GODINI

 

Kategorija ribolova

Potkategorija

Ukupno (t)

Gospodarski ribolov

Plivarice tunolovke

900

Udičarski alati

120

Prilov

18,47

Negospodarski ribolov

Sportski ribolov

5

Rekreacijski ribolov za trofejne primjerke

12,5

Ribolov u znanstvene svrhe

2

UKUPNO

1.057,97

 

 

PRILOG 2.

 

Kategorija plovila

Ulovna mogućnost po plovilu sukladno ICCAT-u (u tonama)

Plivaričari tunolovci preko 40 m

70,70

Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m

49,78

Plivaričari tunolovci manji od 24 m

33,68

Tunolovci udičari

5

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić